ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

«Պատիւ Ունեմ»

dzovinarlok@gmail.com

Տոլստոյն իր օրա­­տետ­­րում մի ան­­գամ գրեց. «Հա­­զուա­­գիւտ տղա­­մարդ կա­­րող է հաս­­կա­­­նալ, թէ ինչ նշա­­նակու­­թիւն ու­­նեն եւ ինչ տեղ են գրա­­ւում զա­­ւակ­­նե­­­րը կնոջ կեան­­քում, եւ առա­­ւել հա­­զուա­­գիւտ կին կա­­րող է հաս­­կա­­­նալ, թէ ինչ է տղա­­մար­­դու հա­­մար պա­­տուի հար­­ցը…»։

Մի երգ է մտել հո­­գուս մէջ եւ ես կա­­րող եմ այդ եր­­գը ան­­դա­­­դար մտիկ անել. եր­­գը կոչ­­ւում է «Պա­­տիւ Ու­­նեմ»։ Պա­­տերազ­­մը խլում է մեզ­­նից երի­­տասարդնե­­րին եւ բե­­րում իր հետ մէկ­­տեղ եր­­գեր, որոնք օգ­­նում են դի­­մակա­­յել ցա­­ւին եւ լրաց­­նել կո­­րուստից առա­­ջացած դա­­ժան դա­­տար­­կութիւ­­նը.

«Կեանքս կու տամ հա­­յերի­­նիքիս, հո­­գին Աստծուն, պա­­տիւս ինձ, զէնքս որ­­դուս, իսկ սէրս մայ­­րե­­­րին կու տամ։ Հպարտ հա­­յեացք, բա­­րի ժպիտ, վեր­­ջին խօս­­քեր պա­­տիւ ու­­նեմ… Պիպ­­լիական Մա­­սիսի պէս դուք միշտ հպարտ հա­­յոց սպա­­ներ պա­­տիւ ու­­նեմ»։

Ամ­­րապնդել դիր­­քե­­­րը

Նա­­խորդ թի­­ւի մէջ նշել էի, որ խորհրդա­­րանա­­կան ընտրու­­թիւննե­­րը Ապ­­րի­­­լի 2-ին են լի­­նելու եւ որ այդ օրը սեւ օր էր դար­­ձել Հա­­յաս­­տա­­­նի հա­­մար Ատրպէյ­­ճա­­­նի լայ­­նա­­­ծաւալ յար­­ձակման պատ­­ճա­­­ռով։ Մեր տղա­­ները իրենց կեան­­քի գնով պա­­հեցին երկրի պա­­տիւը, եւ մի պահ թուաց, թէ պա­­տուախնդրու­­թիւն կը դրսե­­ւորեն նաեւ իշ­­խա­­­նաւոր­­նե­­­րը, որոնք պա­­տաս­­խա­­­նատուու­­թիւն կը զգան ու նաեւ կը կրեն այն բա­­նի պատ­­ճա­­­ռով, որ իրենց հա­­մար ազե­­րինե­­րի յար­­ձա­­­կու­­մը անակնկալ էր։ Պաշտպա­­նութեան նա­­խարար Սեյ­­րան Օհա­­նեանը պա­­տուա­­զուրկ չլի­­նելու հա­­մար պի­­տի հրա­­ժարուէր իր պաշ­­տօ­­­նից։ Բայց ամէն ինչ մնաց իրենց տե­­ղերում, միայն թէ Ազ­­գա­­­յին Ժո­­ղովի փո­­ղուոր­­նե­­­րը անակնկա­­լի եկան երի­­տասարդնե­­րի նման զո­­հաբե­­րու­­թիւնից եւ եզ­­րա­­­կացու­­թիւն արե­­ցին, որ կա­­րող են հան­­գիստ շա­­րու­­նա­­­կել հարստու­­թիւն կու­­տա­­­կել եւ ամ­­րապնդել իշ­­խա­­­նու­­թեան դիր­­քե­­­րը, չմո­­ռանա­­լով նաեւ առաջ­­նագծի դիր­­քե­­­րում նո­­րամու­­ծութիւններ մտցնե­­լու մա­­սին։ Զար­­մա­­­ցան ի հար­­կէ, որ եր­­կի­­­րը ոչինչ չէր տուել այդ երի­­տասարդնե­­րին, իսկ նրանք իրենց կեան­­քը տուեցին։ Հա­­սարա­­կու­­թեան մէջ նոյ­­նիսկ ձայ­­ներ հնչե­­ցին, թէ իշ­­խա­­­նաւոր­­նե­­­րի դղեակ­­նե­­­րի հա­­մար կեան­­քե­­­րը տուեցին նրանք, ով­­քեր ապ­­րե­­­լու տար­­րա­­­կան պայ­­մաններ չու­­նէին։ Օրի­­նակ, գլխա­­տուած Քյա­­րամ Սլո­­յեանը բնակ­­ւում էր մի տան մէջ, որը տա­­նիք չու­­նէր, միւս զո­­հուած­­նե­­­րի բնա­­կարան­­նե­­­րի պատ­­կե­­­րը նոյնպէս խո­­րը ցաւ պատ­­ճա­­­ռեց եւ նա­­խագա­­հը յանձնա­­րարեց պայ­­քար սկսել կա­­շառա­­կերու­­թեան դէմ, որի պատ­­ճա­­­ռով բա­­նակը թա­­լանի էր են­­թարկուել։ Ոչինչ չստա­­ցուեց բա­­ցի զա­­ւեշ­­տից։ Եւ պայ­­քա­­­րի դուրս եկաւ «Սաս­­նայ Ծռեր» զի­­նեալ խումբը, որը իր կեան­­քի գնով որո­­շեց փո­­խել երկրի ան­­հե­­­թեթ իրա­­վիճա­­կը, սա­­կայն հաս­­կա­­­նալով, թէ ինչպէս կ՚անդրա­­դառ­­նայ իրենց մա­­հը ժո­­ղովրդի վրայ, նրանք զէն­­քը վայր դրե­­ցին եւ յանձնուեցին։ Այնպէս որ եթէ ցան­­կա­­­նանք իրա­­կան ընդդի­­մադիր­­ներ փնտռել, ապա կը գտնենք նրանց միայն բան­­տե­­­րում, ուր յայտնւում են բո­­լոր նրանք, ով­­քեր փոր­­ձում են ինչ-ինչ մի­­ջոց­­նե­­­րով փո­­խել երկրի ան­­հե­­­թեթ վի­­ճակը։

Ընտրա­­զան­­գուած, ընտրա­­զան­­գուած

Ան­­հա­­­ւատա­­լի է, բայց ընտրու­­թիւննե­­րի շե­­մին հա­­յաս­­տանցի­­ներին միայն մի բան է հե­­տաքրքրում. երբ են նրանց տան դու­­ռը թա­­կելու եւ 5.000 դրամ ընտրա­­կաշառք առա­­ջար­­կե­­­լու։

Ան­­կա­­­խու­­թեան տա­­րինե­­րի ըն­­թացքում մի իմաս­­տութիւն իւ­­րացրե­­ցինք։ Ընտրա­­զան­­գուածի մե­­ծամաս­­նութիւ­­նը՝ 95%-ը բաղ­­կա­­­ցած է ինքնու­­րոյն մտա­­ծելու կա­­րողու­­թիւն չու­­նե­­­ցող­­նե­­­րից։ Եւ սա վե­­րաբեր­­ւում է ողջ մարդկու­­թեանը, ոչ թէ միայն Հա­­յաս­­տա­­­նին։ Եւ սա վե­­րաբեր­­ւում է ոչ միայն նա­­խագա­­հական կամ խորհրդա­­րանա­­կան ընտրու­­թիւննե­­րին, այլ ընդհան­­րա­­­պէս ընտրու­­թիւննե­­րին, այ­­սինքն ինչ Է մարդն ընտրում, օրի­­նակ, լսե­­լու հա­­մար, դի­­տելու հա­­մար։ Ամ­­բո­­­խը միշտ մտիկ է անում ծա­­նօթ եւ ծե­­ծուած երաժշտու­­թիւնը, դի­­տում է դիւ­­րա­­­մատ­­չե­­­լի սե­­րիալ­­նե­­­րը, մտիկ է անում լու­­րե­­­րը առանց հար­­ցա­­­կանի տակ դնե­­լու նրանց իս­­կութիւ­­նը։ Եւ վերցնե­­լով ընտրա­­կաշառք, ծա­­խելով 10 տո­­լարի դի­­մաց իր ձայ­­նը, նա հա­­մոզուած է, որ առանց նրա ձայ­­նի էլ ամէն ինչ կան­­խո­­­րոշուած է, իսկ 5.000 դրա­­մով նա գո­­նէ առեւ­­տուր կա­­նի…

Նո­­րագոյն ընդդի­­մադիր­­նե­­­րի պա­­տուախնդրու­­թիւնը

«Սաս­­նայ Ծռեր»-ի գոր­­ծո­­­ղու­­թիւնը ստի­­պեց երկրի նա­­խագա­­հին մի­­ջոց­­ներ ձեռ­­նարկել իրա­­վիճա­­կը փո­­խելու հա­­մար։ Նա փո­­խեց վար­­չա­­­պետին եւ պաշտպա­­նու­­թեան նա­­խարա­­րին։ Եւ այսպի­­սով վեր­­ջա­­­պէս արթնաց­­րեց նրանց պա­­տուա­­սիրու­­թիւնը։ Սեյ­­րան Օհա­­նեանը ան­­ցաւ ընդդի­­մադիր­­նե­­­րի դաշտ եւ ելոյթ ու­­նե­­­ցաւ հե­­տեւեալ կերպ.

-Մենք պէտք է հաս­­կա­­­նանք հա­­սարակ եւ կա­­րեւոր մի բան՝ եթէ մենք չկա­­րողա­­նանք փո­­խել այ­­սօ­­­րուայ այս արա­­տաւոր հա­­մակար­­գը խա­­ղաղ ճա­­նապար­­հով, ընտրու­­թիւննե­­րի մի­­ջոցով, ապա վա­­ղը մենք կը կանգնենք յե­­ղաշրջումնե­­րի կամ էլ արիւ­­նոտ յե­­ղափո­­խական ցնցումնե­­րի վտան­­գի առաջ։

Իսկ պաշ­­տօ­­­նանկ արուած վար­­չա­­­պետ Յո­­վիկ Աբ­­րա­­­համեանի պա­­տիւը չդի­­մացաւ եւ նա դուրս եկաւ իշ­­խող հան­­րա­­­պետա­­կան կու­­սակցու­­թիւնից, ին­­չին նա­­խագահ Սերժ Սարգսեանը այ­­լա­­­բանօ­­րէն ար­­ձա­­­գան­­գեց հան­­րա­­­պետա­­կան կու­­սակցու­­թեան նիս­­տին.

-Մայր գե­­տերը առա­­ջըն­­թաց են ապա­­հովում իրենց հոս­­քի ողջ եր­­կայնքով, կեանք են տա­­լիս, հաց են տա­­լիս, ջուր են տա­­լիս, եւ այն առուակ­­նե­­­րը, որոնք պոկ­­ւում են մայր գե­­տից եւ կարճ ժա­­մանա­­կում նո­­րից չեն մտնում նոյն հոս­­քի մէջ, չո­­րանում ու գնում են։ Սա է բնու­­թեան օրէն­­քը։

Յո­­վիկ Աբ­­րա­­­համեանը հա­­կադար­­ձեց.

-Մայր գե­­տերը ոչ այլ ինչ են, քան ինքնա­­մոռաց առուակ­­նե­­­րի միաւո­­րում։ Բայց ինչ-որ պա­­հից գետ լցուող տեխ­­նո­­­լոգիական գոր­­ծա­­­րանի խառ­­նուրդա­­յին ջրե­­րը կը մխտռեն ողջ մայր հու­­նը, ան­­պի­­­տան կը դառ­­նայ ամ­­բողջը։ Մի գու­­ցէ մինչ այդ պո­­կուած՝ դեռ սե­­փական հո­­ղի հո­­տը կրող առուակ­­նե­­­րը, մին­­չեւ ոչնչա­­նալը, հասցնե՞ն գո­­նէ մէկ-եր­­կու բնա­­կավայ­­րի կեանք պա­­գեւել։

Իսկ ահա թէ ինչ կոչ է անում «Հետք» ելեկտրո­­նային կայ­­քի խմբա­­գիր Էդիկ Պաղ­­դա­­­սարեանը.

-Դա­­շինքներ կազ­­մե­­­լու, ձեր փե­­սանե­­րին այնտեղ խցկե­­լու փո­­խարէն, գու­­մարտակ­­ներ կազ­­մէք, կրա­­կել եւ պաշտպա­­նուել սո­­վորէք։

Ասում են կա­­ղամար­­նե­­­րը ու­­ղեղ ու­­նե­­­նում են, բայց այն մեռ­­նում է անօգ­­տա­­­գոր­­ծութեան պատ­­ճա­­­ռով։

Երե­­ւում է խիղճ, ամօթ եւ նման բա­­րոյա­­կան յատ­­կա­­­նիշ­­ներ բարձրաս­­տի­­­ճան պաշ­­տօ­­­նեանե­­րը նոյնպէս ու­­նե­­­նում են, բայց իշ­­խա­­­նու­­թեան աթո­­ռը զբա­­ղեց­­նե­­­լուց յե­­տոյ կորցնում են դրանք անօգ­­տա­­­գոր­­ծութեան պատ­­ճա­­­ռով։ Այնպէս որ աւե­­լորդ է նրանց հարցնել, ար­­դեօք նրանք մտիկ անո՞ւմ են «Պա­տիւ Ու­նեմ» երգը։