ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

2017-ի ընտրութիւնների նախաշեմին

dzovinarlok@gmail.com

Մենք երբեք չենք իմացել, թէ ով էր յաղթել ընտրու­թիւննե­րում, քան­զի մեզ մօտ միշտ կեղ­ծուել էին ընտրու­թիւննե­րը։ Եւ ար­դիւնքում ըստ մի­ջազ­գա­յին կա­ռոյցնե­րի վկա­յու­թեան յաղ­թում էին նրանք «ում ժո­ղովուրդը ատում էր»։

Աղ­քատ ու աւե­լի աղ­քատ

Սերժ Սարգսեանի նա­խագա­հու­թեան օրով 300,000 հա­յաս­տանցի ար­տա­գաղ­թեց, իսկ մնա­ցած­նե­րը կառ­չում են թէ­կուզ ցածր աշ­խա­տավար­ձով իրենց աշ­խա­տատե­ղերից։ Այն ամէնն, ինչ կոր­ծա­նարար է երկրի հա­մար, նպաս­տա­ւոր է մեր ղե­կավա­րի եւ նրա թի­մի հա­մար. ինչպէս ձե­ւակեր­պել էր նախ­կին վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգսեանը տա­րիներ առաջ «Թող ար­տա­գաղ­թէն, որ­պէսզի յե­ղափո­խու­թիւն չա­նեն»։ Որ­քա՛ն աւե­լի շատ ար­տա­գաղ­թում էին, այնքան աւե­լի շատ ձայ­ներ էին ստա­նում իշ­խող կու­սակցու­թիւնը խորհրդա­րանում, որով­հե­տեւ բա­ցակա­ների անուննե­րը ընդգրկւում էին ցու­ցակնե­րում եւ նրանք «քուէրա­կում էին»։ Որ­քա՛ն աւե­լի շատ մա­հանում էին, այնքան աւե­լի շատ ձայ­ներ էր ու­նե­նում հան­րա­պետա­կան կու­սակցու­թիւնը, որով­հե­տեւ հան­գուցեալ­նե­րը մեր երկրում «քուէար­կում էին» նրանց օգ­տին։ Մա­հը մեծ գին ու­նէր ընտրու­թիւննե­րին։ Որ­քա՛ն աւե­լի ցածր է աշ­խա­տավար­ձը, այնքան աւե­լի հնա­զանդ է քուէար­կո­ղը, որով­հե­տեւ նոյ­նիսկ այդ բա­րակ գո­յատեւմնան թե­լը կա­րող է կտրուել, եթէ նա չհնա­զան­դուի եւ ձայն չտայ իշ­խող կու­սակցու­թեանը։

Աղ­քատ երկրում մի­լիոնից աւել մարդ, իսկ մի­ջազ­գա­յին դրա­մատան տուեալ­նե­րով 2 մի­լիոն մարդ գնտւում է աղ­քա­տու­թեան շե­մից ցածր, քան­զի աշ­խա­տավար­ձը 150 տո­լարի սահ­մաննե­րում է, թէեւ նոյ­նիսկ այդ ցածր աշ­խա­տավար­ձի մա­սին շա­տերը միայն երա­զում են։

Ծի­ծաղի Օրը լռե­լու ենք

Ինչպէս գի­տենք Ապ­րի­լի 1-ը Ծի­ծաղի հա­մաշ­խարհա­յին օր է եւ Հա­յաս­տա­նում 2006-ից պե­տակա­նօրէն դար­ձաւ Ծի­ծաղի Օր։ 2013-ից ի վեր Երե­ւանում այդ օրը բաց­ւում է Եր­գի­ծան­կա­րիչ­նե­րի «Արե­ւավի­շապ» փա­ռատօ­նը։ Ան­ցեալ տա­րի նոյնպէս բա­ցուեց, բայց Ապ­րի­լի 2-ին ու­նե­ցանք ապ­րի­լեան քա­ռօրեայ պա­տերազմ… Իսկ այս տա­րի Ապ­րի­լի 1-ը լի­նելու է լռու­թեան օր։ Բայց եր­գի­ծան­կա­րիչ­նե­րը նոյ­նիսկ հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութեան 100-եակը դարձրե­ցին փա­ռատօ­նի նիւթ։ Եր­գի­ծան­կա­րիչը կամ ծաղ­րանկա­րիչը ի զօ­րու է դա անել։ Ընտրու­թիւննե­րի նա­խաշե­մին փա­ռատօ­նի հիմ­նա­դիր Սու­քիաս Թո­րոսեանը (Toto) եր­գի­ծահար­ցե­րի շարք էր ուղղել հան­րութեանը, որոն­ցից միայն մի քա­նիսը կա­րող են հաս­կա­նալի լի­նել ոչ միայն հա­յաս­տանցի­ներին, այլ նաեւ սփիւռքա­հայե­րին, քան­զի դժուար է ըն­կա­լել ընտրա­կեղ­ծիքնե­րի մե­խանիզ­մը, եթէ ծա­նօթ չես հա­յաս­տա­նեան իրո­ղու­թեանը.

1 Ես չեմ հաս­կա­նում, ին­չո՞ւ հո­գեկան հի­ւանդնե­րը ընտրե­լու իրա­ւունք չու­նեն, իսկ ընտրուելու իրա­ւունք ու­նեն։

2 Ես չեմ հաս­կա­նում, ին­չո՞ւ հան­գուցեալ­նե­րի հա­մար առան­ձին տե­ղամաս չեն սար­քում։

3 Ես չեմ հաս­կա­նում, ին­չո՞ւ ընդդի­մադիր­նե­րը պէտք է լի­նեն նախ­կին պաշ­տօ­նեանե­րը։

4 Ես չեմ հաս­կա­նում, ին­չո՞ւ Մաս­կուան աւե­լի շուտ է շնոր­հա­ւորում, քան ԿԸՀ (Կեն­դո­նական Ընտրա­կան Յանձնա­ժողով) կը հրա­պարա­կի վերջնա­կան ար­դիւնքնե­րը։

Որ­քան ար­ժի այս տա­րի
ընտրո­ղի ձայ­նը

Քա­ղաքա­կանու­թիւնից կեղ­տոտ բան չկայ երե­ւի աշ­խարհում։ Եւ ընտրու­թիւննե­րին քա­ղաքա­կան դէմ­քը հան­դէս է գա­լիս իր ողջ այ­լանդա­կու­թեամբ։ Մէկ-եր­կու ազ­նիւ մար­դիկ, որոնք ընդգրկուած են եղել բա­ցար­ձակ ծա­խուած յանձնա­ժողով­նե­րում ընտրու­թիւննե­րի ժա­մանակ, այնպի­սի կեղ­ծա­րարու­թիւննե­րի են ակա­նատես եղել, որ նրանց հո­գեկա­նը խախ­տուել է, նրանք ընդմիշտ հիաս­թա­փուել են մարդ արա­րածի էու­թիւնից։ Նրանց աչ­քի առաջ բա­ցէիբաց լցո­նումներ են արել արկղնե­րի մէջ… Այդ երե­ւոյ­թը կան­խե­լու հա­մար Եւ­րո­պական Միու­թիւնը 7 մի­լիոն եւ­րօ է տրա­մադ­րել, որ­պէսզի բա­ցառուի կեղ­ծա­րարու­թիւնը։ Ապ­րի­լի 2-ին տե­ղադ­րած են լի­նելու տե­սախ­ցիկներ եւ ու­ղիղ հե­ռար­ձա­կում է իրա­կանա­ցուե­լու ընտրա­տեղա­մասե­րից։ Անձ հաս­տա­տող տեխ­նո­լոկիաներ են ներդրուելու. աջ ձեռ­քի ցու­ցա­մատի մատ­նա­հետքն է ներ­մուծուելու սար­քի մէջ, որի ար­դիւնքում սար­քա­ւորու­մը կտրոն է տպե­լու…։

Թէեւ ոս­տի­կանու­թիւնը հրա­պարա­կել է ընտրող­նե­րի թի­ւը՝ 2 մի­լիոն 564 հա­զար 734, դա վե­րաբեր­ւում է հա­շուա­ռուած հա­յաս­տանցի­ներին եւ դա չի նշա­նակում, որ նրանք Հա­յաս­տա­նում են։ Բայց այս ան­գամ բա­ցակա­ների փո­խարէն հ­նարա­ւոր չի լի­նի քուէար­կել։ Ու­րեմն ինչպէ՞ս են ռեյ­տինգա­յին ցու­ցա­կում ընդգրկուած ան­ձինք ձայ­ներ կեղ­ծե­լու։ Ազ­գա­յին Ժո­ղովում կայ փո­ղուոր­նե­րի մի հա­ւաքա­ծու, որոնց թի­ւը կազ­մում է 55 հո­գի եւ որոնք 5 տա­րուայ մէջ գէթ մէկ բառ չեն ար­տա­սանել ԱԺ-ում։ Երբ լրագ­րողնե­րը ինչ-որ մի հարց են ուղղել, օրի­նակ, Սա­մուէլ Ալեք­սա­նեանին,( մա­կանու­նը Լֆիկ է), ապա նա պա­տաս­խա­նել է. «Նա­խագան ինչ ասում է ճիշդ է»։ Հէնց նա­խագայ, ոչ թէ նա­խագահ։ Այս ընտրու­թիւննե­րին մե­ծանում է ընտրա­կաշառ­քի դե­րը, այ­սինքն շեշ­տը դրուելու է նա­խընտրա­կան փու­լում կա­շառուած ընտրող­նե­րի քա­նակին, այ­սինքն ձայ­նե­րը գնուելու են, այն էլ աւե­լի սուղ գնով, քան եր­բե­ւէ. 5-10,000 դրա­մից գի­նը բարձրա­նում է մին­չեւ 40-60,000 դրա­մի։ Ժո­ղովուրդն ասում է. «Եթէ եր­կի­րը թա­լան­ւում է, ապա թող մեզ էլ բա­ժին յատ­կա­ցուի։ Ո՛վ աւե­լի շատ կու տայ, նրան էլ ձայնս կը ծա­խեմ։ Գու­ցէ եր­կու կու­սակցու­թիւնից էլ կա­շառք վերցնեմ։ Պա­հան­ջում են ապա­ցոյց, որ իրենց եմ ձայն տուել, ապա վերցնե­լով 9 քուէաթեր­թիկ, մի քուէաթեր­թի­կում նրանց օգ­տին նշան կը դնեմ, կը լու­սանկա­րեմ, բայց միւս քուէաթեր­թի­կի վրայ իմ ու­զա­ծի օգ­տին նշան կը դնեմ եւ այդ քուէաթեր­թիկն էլ արկղի մէջ կը գցեմ…

Յա­ջորդ թի­ւում 2017-ի ընտրար­շա­ւի առանձնա­յատ­կութիւննե­րի մա­սին։