ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Թանգարանների գիշեր-2017

dzovinarlok@gmail.com

Մա­յի­սի 20-ին ամէն գործ մի կողմ թող­­նե­­­լով հար­­կա­­­ւոր էր նո­­ւիրո­­ւել թան­­գա­­­րանա­­յին տօ­­նին եւ միանալ հա­­մաժո­­ղովրդա­­կան ար­­շա­­­ւին, այ­­նուհե­­տեւ կի­­սուել տպա­­ւորու­­թիւննե­­րով։ Ո՛չ ոք զբօ­­սաշրջիկ չէ իր ծնած քա­­ղաքում եւ միայն այդ օրո­­ւայ առիթն է ոգեշնչում այ­­ցե­­­լել թան­­գա­­­րան­­նե­­­րը, որոնք այդ գի­­շերո­­ւայ հա­­մար յա­­տուկ ծրագ­­րեր են մշա­­կում։ Այս տօ­­նին մաս­­նակցում էին աշ­­խարհի աւե­­լի քան 30,000 թան­­գա­­­րան­­ներ, իսկ տա­­րուայ կար­­գա­­­խօսն էր «Ցա­­ւոտ պատ­­մութիւններ. դժո­­ւար պատ­­մե­­­լին թան­­գա­­­րան­­նե­­­րում»։ Հա­­յաս­­տանն ու Ար­­ցա­­­խը մաս­­նակցե­­ցին տօ­­նին 117 թան­­գա­­­րան­­նե­­­րով։

Թան­­գա­­­րան­­նե­­­րը մշա­­կու­­թա­­­յին, հո­­գեւոր, մտա­­ւոր եւ ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծա­­­կան ժա­­ռան­­գութեան եւ յի­­շողու­­թեան պա­­հապան­­ներն են։

Ակա­­նաւոր գոր­­ծիչնե­­րի թան­­գա­­­րան­­նե­­­րը կա­­պուած են կամ նրանց անո­­ւան հետ կամ տուն-թան­­գա­­­րան­­ներ են. օրի­­նակ, Երո­­ւանդ Քո­­չարի անո­­ւան, Թու­­մա­­­նեանի, Փա­­րաճա­­նովի, Մհէր Մկրտչեանի (Կիւմրի), Կ. Դե­­միր­­ճեանի անո­­ւան թան­­գա­­­րան­­նե­­­րը, իսկ միւս կող­­մից այն տու­­նը, որ­­տեղ նրանք ապ­­րել են, մա­­հից յե­­տոյ դառ­­նում է տուն-թան­­գա­­­րան, օրի­­նակ, Թու­­մա­­­նեանի տուն-թան­­գա­­­րանը Լո­­ռու մար­­զի Դսեղ գիւ­­ղում, Մի­­նաս Աւե­­տիսեանի տուն-թան­­գա­­­րանը Շի­­րակի մար­­զի Ջա­­ջուռ գիւ­­ղում, Ջոտ­­տո­­­յի արո­­ւես­­տա­­­նոց-թան­­գա­­­րանը Երե­­ւանում, Ստե­­փան Զօ­­րեանի տուն-թան­­գա­­­րանը Վա­­նաձո­­րում, Յ. Շի­­րազի յուշ-թան­­գա­­­րանը Կիւմրիում, Օր­­բե­­­լի եղ­­բայրնե­­րի տուն-թան­­գա­­­րանը Ծաղ­­կա­­­ձորում, Աւե­­տիկ Իսա­­հակեանի տուն-թան­­գա­­­րանը Երե­­ւանում եւ Իսա­­հակեանի յուշ-թան­­գա­­­րանը Կիւմրիում։ Կան թան­­գա­­­րան­­ներ, որոնք գի­­տահե­­տազօ­­տական ինստի­­տու­­տի կար­­գա­­­վիճակ ու­­նեն, օրի­­նակ, Մա­­տենա­­դարա­­նը, Ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թեան Թան­­գա­­­րանը, Կո­­միտա­­սի Թան­­գա­­­րանը, Թա­­մանեանի Անո­­ւան Ճար­­տա­­­րապե­­տական Ազ­­գա­­­յին Թան­­գա­­­րան-ինստի­­տու­­տը…

Ու­­նենք Ֆի­­դայա­­կան շարժման «Զօ­­րաւար Անդրա­­նիկ» թան­­գա­­­րան, ՀՀ Պաշտպա­­նու­­թեան Նա­­խարա­­րու­­թեան «Մայր Հա­­յաս­­տան» զի­­նուո­­րական թան­­գա­­­րան։ Մարտ ամ­­սին Թատ­­րո­­­նի օրո­­ւայ առ­­թիւ բա­­ցուեց Տիկ­­նիկնե­­րի պատ­­կե­­­րաս­­րա­­­հը, իսկ Մա­­յիսի 20-ին Հա­­յաս­­տա­­­նի Ազ­­գա­­­յին Գրա­­դարա­­նում բա­­ցուեց Գրատ­­պութեան Թան­­գա­­­րան։

Ու­­նենք արո­­ւես­­տին նմոյշներ ցու­­ցադրող պատ­­կե­­­րաս­­րահներ՝ սկսած Երե­­ւանի Ազ­­գա­­­յին Պատ­­կե­­­րաս­­րա­­­հից, պատ­­մութեան հետ առըն­­չո­­­ւող պատ­­մա­­­գիտա­­կան թան­­գա­­­րան­­ներ՝ սկսած Հա­­յաս­­տա­­­նի Պատ­­մութեան Թան­­գա­­­րանից. ու­­նենք բնու­­թեան պե­­տական թան­­գա­­­րան, երկրա­­բանա­­կան, աւիացիայի, եր­­կա­­­թու­­ղա­­­յին թան­­գա­­­րան­­ներ, վեր­­ջա­­­պէս Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ­­միած­­նի թան­­գա­­­րան­­ներ…

Այժմ երե­­ւակա­­յէք, թէ այդ բո­­լոր թան­­գա­­­րան­­նե­­­րը տօ­­նի կա­­պակ­­ցութեամբ ի՛նչ անա­­կըն­­կալ, չա­­փազանց հե­­տաքրքրա­­կան ծրագ­­րեր էին պատ­­րաստել. լու­­սանկար­­նե­­­րի ցու­­ցադրու­­թիւններ, յու­­շեր, զե­­կոյցներ, հան­­դի­­­պումներ, քննար­­կումներ, տար­­բեր հա­­մոյթնե­­րի ելոյթներ ու հա­­մերգներ…

Երե­­ւանի 48 թան­­գա­­­րան­­նե­­­րից ո՞ր մէ­­կին կա­­րելի էր տալ այդ գայ­­թակղիչ օրը նա­­խապատ­­ւութիւն, քան­­զի բո­­լորը ընդգրկել մէկ սրտի եւ զոյգ կօ­­շիկ­­նե­­­րի մէջ անհնար էր։ Ուստի ես ընտրե­­ցի ինձ քաջ ծա­­նօթ մի թան­­գա­­­րան, որն էր Չա­­րեն­­ցի անո­­ւան գրա­­կանու­­թեան եւ արո­­ւես­­տի թան­­գա­­­րանը եւ սկզբից այ­­ցե­­­լեցի ինձ դե­­ռեւս 2014-ին հրա­­պու­­րած 5 սրահ­­նե­­­րը «Մշա­­կու­­թա­­­յին Ճե­­մու­­ղի» անո­­ւան ներ­­քոյ, որ­­տեղ ի թիւս միւս զգեստնե­­րի գտնւում էր ծաղ­­րա­­­ծու Լեոնիդ Են­­գի­­­բարեանի մե­­տալ­­նե­­­րով զգես­­տը, որով նա ծաղ­­րում էր պար­­գեւներ սի­­րող արո­­ւես­­տա­­­գէտ­­նե­­­րին, եւ քա­­նի որ այդ սէ­­րը միշտ ար­­դիական բնոյթ է կրում, ապա աշ­­խա­­­տակից­­նե­­­րը որո­­շեցին ֆլեշ­­մոբ անցկաց­­նել եւ պար­­գե­­­ւատ­­րել այ­­ցե­­­լու­­նե­­­րին շո­­կոլա­­տէ մե­­տալ­­նե­­­րով Են­­գի­­­բարեանից։ Այ­­նուհե­­տեւ մտայ Մի­­ջին Արե­­ւել­­քի Արո­­ւես­­տի Թան­­գա­­­րան, որը գտնւում է նոյն Չա­­րեն­­ցի անո­­ւան թան­­գա­­­րանում եւ ներ­­կա­­­յաց­­նում է իրե­­նից 2,500 նմոյշնե­­րից բաղ­­կա­­­ցած իրա­­նայ եւ ամե­­րիկա­­հայ Մար­­կոս Գրի­­գորեանի (1925-2007) հա­­ւաքա­­ծուն, ինչպէս նաեւ Գրի­­գորեանի գե­­ղան­­կարնե­­րը, հո­­ղան­­կարնե­­րը եւ գոր­­գե­­­րը։ Ցնծո­­ւած էի մնա­­ցել, քան­­զի ամէն նմոյ­­շի առ­­ջեւ կա­­րելի էր ամիս­­ներ անցկաց­­նել… Տա­­րօրի­­նակ մի նմոյշ տե­­սայ. կոչ­­ւում էր ար­­ցունքա­­ման, որի մէջ հե­­ռու­­նե­­­րում պա­­տերազ­­մող ամու­­սիննե­­րի կա­­նայք հա­­ւաքում էին իրենց ար­­ցունքնե­­րը։

Երե­­կոն աւար­­տո­­­ւեց 5 ժամ­­կէ­­­տային զին­­ծա­­­ռայող­­նե­­­րի հա­­մեր­­գով, որոնք իրենց հայ­­րե­­­նասի­­րական եր­­գե­­­րով հպար­­տութիւն, կա­­րօտ եւ խինդ պար­­գե­­­ւեցին ներ­­կա­­­ներին։ Նրանց անուններն էին Յա­­րու­­թիւն, Մե­­նուա, Յով­­հաննէս, Վա­­հէ եւ Արամ։