ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ԱՂԲԻՒՐ

Դատուանէն շատ հեռու չէ Ախլաթը։ Հազիւ կէս ժամ։ Ծովեզրեայ ճամբան կը պար­զէ բնու­թեան ամե­նագե­ղեցիկ բնա­պատ­կերնե­րէն մէ­կը... Վա­նայ ծո­վը ու զայն եզե­րող լեռ­նե­րը։ Լի­ճի հիւ­սի­սային այս կող­մը, տե­սարա­նի իշ­խող հսկա­ներ են Սի­փանն ու Նեմ­րուտը։ Ըստ հայ­կա­կան տե­ղագ­րա­կան աղ­բիւրնե­րու, Ախ­լա­թին մօ­տակայ­քը, ձո­րի մը մէջ թագ­նուած պէտք է որ ըլ­լայ մէկ այլ գե­ղեց­կութիւն... Մատ­նե­վան­քը, ներ­կայ տե­ղացի­ներու յոր­ջորջու­մով՝ Մա­տաւաս։

- Դուք հոս իջէք, կ՚ըսէ վա­րոր­դը։

Հան­րա­շար­ժը կը կե­նայ ամա­յու­թեան մէջ, միջ­նա­դարեան գե­րեզ­մա­նատան մօտ։

- Քա­լեցէք սա ար­տե­րուն մէ­ջէն, ան­ցէք կա­մուրջը, գտէք Խա­րապա քա­ղաքը։ Ձո­րի մէ­ջէն եր­կու ժամ պի­տի քա­լէք, մին­չեւ գե­տակին աղ­բիւրը։ Հոն է Մա­տաւա­սը։

Կը հե­ռանայ հան­րա­շար­ժը։ Կողմնո­րոշուելու հա­մար պէտ­քէ յի­շել… Կա­մուրջը… Խա­րապա քա­ղաք… Ձո­րի մէջ… Գե­տակին աղ­բիւրը… Բայց, վա­րոր­դը մէկ բան մոռ­ցաւ ըսել։ Ի՞նչ արա­գու­թեամբ պէտք է քա­լել, որ եր­կու ժամ տե­ւէ աղ­բիւր հաս­նիլ։ Ամե­նայնդէպս, այս ար­կա­ծախնդրու­թիւնը լաւ մի­ջոց պի­տի ըլ­լայ, թէ հայ­րե­նի բնաշ­խարհին ծա­նօթա­նալու եւ թէ՝ «աղ­բիւր» բա­ռի ակունքը գտնե­լու հա­մար։

Միակա­նի կա­մուրջը անցնե­լով կը հաս­նիմ Խա­րապա քա­ղաք։ Ժայ­ռա­փոր, հնա­դարեան տու­ներ են, ուր մին­չեւ այ­սօր բնա­կու­թիւն գտեր է մարդ արա­րածը։ Կը հաս­նիմ ձո­րի բե­րանը։ Գե­տակի հա­կառակ ուղղու­թեամբ, հու­նին զու­գա­հեռ, արա­հետէն կը քա­լեմ դի­տելով ձո­րին եր­կու կո­ղերը…

«Աղ­բիւր» բառն ալ ամե­նահին ժա­մանակ­նե­րէն մեր լե­զուի մէջ գտեր է իր հու­նը։ Ապա ստեղ­ծե­լով վտակ­ներ, բազ­մա­թիւ ուղղու­թիւննե­րով հո­սեր է դա­րերու մէ­ջէն։ Բա­ռը բխած է բնիկ «breur» կամ «bhreu» ար­մա­տէն, որ նշա­նակեր է «եռալ, ուժգին շար­ժիլ»։ Բա­ռի հնա­գոյն ձե­ւը եղած է «աղ­բեւր»։ Ան նախ ոռո­գեր է հայ­կա­կան լե­զուաշ­խարհը. Ագու­լի­սի, Գո­րիսի եւ Ար­ցա­խի մէջ՝ «ախ­պիւր», Կար­նոյ, Համ­շէ­նի եւ Սե­բաս­տիոյ մէջ՝ «ախբ՛ուր», Ալաշ­կերտի եւ Մշոյ դաշ­տե­րու մէջ՝ «յախբ՛ուր», Ակ­նայ եւ Խար­բերդի մէջ՝ «ախբ՛իր», Հաճ­նոյ մէջ՝ «ախբ՛իյ», Զէյ­թունի մէջ՝ «ախբ՛ըյ»… Բա­ռը պար­գե­ւեր է բազ­մա­թիւ բարդ բա­ռեր. ակ­նաղբիւր, աղ­բե­րաբուղխ, աղ­բե­րահոս, աղ­բե­րանամ, աղ­բեւրակն, աղ­բիւրիկ, աղ­բիւրա­գէտ, աղ­բիւրա­գիտու­թիւն, աղ­բիւրագ­լուխ, աղ­բիւրա­գործ, սկզբնաղ­բիւր, լու­սաղբիւր, աղ­բիւրա­կապում, աղ­բիւրա­ջուր, աղ­բիւրա­քար… Կ՚ըսեն, թէ հո­սող ջու­րը ար­գելք չի ճանչնար։ Նոյնպէս, «աղ­բիւր» բա­ռը թա­ւալուեր, հա­սեր է Յու­նաստան, դար­ձեր է «ֆրէարե՝ ջրհոր, ջրամ­բար, աղ­բիւր։ Քա­նի մը հա­զար քի­լոմեթր արեւ­մուտք՝ լա­տին­նե­րու մօտ՝ fervere, եռալ։ Ապա ուղղուեր է դէ­պի հիւ­սիս. գո­թական լե­զուի մէջ՝ brunna, հին իռ­լանտե­րէն՝bruth, ջեր­մութիւն, իսկ ռու­սե­րէն՝ bruja, հո­սանք… Շատ բա­նաս­տեղծներ ու եր­գիչներ խմեր են հայ­րե­նի «աղ­բիւր»ին ջու­րը ու ներշնչուած ան­կէ, կամ՝ գի­նով­ցած, ստեղ­ծեր են պատ­կե­րաւոր տո­ղեր. «Սա­ռըն աղ­բիւրի մեղմ ձայ­նին սիրտս ար­ձա­գանք է տա­լիս», «Եւ քո անա­րատ զգա­յուն հո­գին լի­նի ինձ աղ­բիւր վառ եր­ջանկու­թեան» Յով­հաննէս Յով­հաննի­սեան, «Կար­կա­չահոս աղ­բիւրն այնտեղ թա­ւալում էր մար­գա­րիտ», Սմբատ Շա­հազիզ, «Եւ քա­րաւա­նը Աբու-Լա­լայի՝ աղ­բիւրի նման կար­կա­չելով՝ քայ­լում էր հան­գիստ, նիր­հած գի­շերով» Աւե­տիք Իսա­հակեան, «Էս աշ­խարհքում ամէն մի բան ու­նի իրեն մի պատ­ճառ, էն պատ­ճառն ալ ու­րիշ պատ­ճառ… մին­չեւ սկիզբն սկիզբնե­րի՝ ակն ու աղ­բիւրն ամեն­քի» Յով­հաննէս Թու­մա­նեան, «Այսպէս շատ տա­րիներ… եկել են, գնա­ցել… կռիւ­նե­րի աղ­բիւր ստեղ­ծել» Ակ­սել Բա­կունց, «Քո նա­մակից մա­սամբ եւ կողմնա­կի աղ­բիւրնե­րից… իմա­ցանք… թա­գաւո­րի ստամ­բակ արարքնե­րը» Ստե­փան Զօ­րեան, «Ջուխտակ շա­մամ­ներդ դրախտ ծո­ցիդ մէջ, կաթ­նաղբիւր են եղել ինձ հա­մար, մայ­րիկ» Աշուղ Ճի­ւանի, «Ոտ­քե­րը բո­պիկ էին, բայց նոր լուացուած կաթ­նաղբիւ­րի ջրով՝ բամ­պա­կի պէս սպի­տակին էին տա­լիս» Ղա­զարոս Աղա­յեան…

Ձո­րի մէջ մե­կու­սա­ցած էխրճիթ մը։ Դրան սե­մին նստած է ծե­րուկ մը, ակ­նո­ցաւոր։ Կոտ­րած է ակ­նո­ցի մէկ ոսպնեակը ու անոր մէջ բամ­պակ է դրեր։ Շուրջը կան այ­ծեր, ոչ­խարներ, որոնք այդ մար­դուն ապ­րուստի միակ աղ­բիւրը ըլ­լալ կ՛երե­ւին։ Օտա­րական մը տե­սած ըլ­լալ կը զար­մացնէ զինք։ Ես ալ կ՚ու­րա­խանամ, որ ու­ղե­կորոյս չեմ։ Քա­լէ, կ՚ըսէ, մէկ ժամ այսպէս քա­լէ։

«Աղ­բիւր» բա­ռը ե՞րբ, ո՞ր գիր­քի մէջ, ո՞ր գրի­չի տակ դար­ձաւ այսքան ջինջ, զո­վացու­ցիչ եւ կե­նարար... Մեր լե­զուա­բան­նե­րու, պատ­մա­բան­նե­րու եւ աղ­բիւրա­գէտ­նե­րու հաս­տա­տու­մով՝ առա­ջին օրէն։ Քա­նի որ Հա­յաս­տա­նը հա­րուստ է աղ­բիւրնե­րով, բնա­կանա­բար հա­րուստ պէտք էր որ ըլ­լար «աղ­բիւր» բա­ռը։ Նախ յի­շենք քա­նի մը ար­տա­յայ­տութիւննե­րու գլգլու­քը… Աղ­բիւրի նման, աղ­բիւրը ցա­մաքիլ, աղ­բիւրը չոր­նալ, աղ­բիւրը կտրիլ, աղ­բիւրի պէս հո­սիլ, աղ­բիւրը տա­նիլ՝ ծա­րաւ բե­րել, ջուր խմած աղ­բի­րը քար մի՛ նե­տեր... Իսկ Հա­յաս­տա­նի աղ­բիւրնե՞րը... Այնքան շատ են... Ար­ջաղբիւր, Գա­զանաղ­բիւր, Երի­ցաղ­բիւր, Եր­կա­թաղ­բիւր, Թո­խով­պա աղ­բիւր, Իշ­խա­նաղ­բիւր, Լճաղ­բիւր, Կապ­տաղբիւր, Հարսնաղ­բիւր, Հի­նաղ­բիւր, Նո­րաղիւր, Չամ­չի աղ­բիւր, Վա­րարաղ­բիւր, Տի­րոջաղ­բիւր, Քա­լոյի աղ­բիւր, Լու­սաղբիւր։ Լու­սա­բի՜ւր… Հա­յաս­տա­նի մէջ երեք լեռ­նա­յին գիւ­ղեր են Լու­սաղբիւրնե­րը, սառ­նո­րակ զու­լալ ջու­րե­րով հա­րուստ եւ ամ­պե­րու մօտ։ Իսկ գի­տէ՞ք, թէ ին­չո՛ւ Սիւ­նի­քի «Եօթ­նաղբիւր»ը այդպէս է կո­չուած… Ժա­մանա­կին հոն եօթը սիւ­նե­րու վրայ կան­գած է եղեր վանք։ Թի­մու­րը եկեր, քան­դեր է զայն։ Անոր սիւ­նե­րու տա­կէն սկսեր է բխիլ եօթը աղ­բիւր։

Ահա հոն է, այնտեղ ուր ձո­րի պա­տերը աւե­լի մօտ են իրա­րու եւ ուր ծա­ռեր կը ծած­կեն եր­կու լան­ջե­րը… Մատ­նե­վանք։ Թա­դէոս առա­քեալի շի­նածը, որու ստո­րոտին կը բխին, ըստ Հ. Ղե­ւոնդ Ալի­շանի՝ «աղ­բերք սառ­նո­րակ եւ ակա­նակիտ ջրոց, եւ ՛ի վէմսն քան­դա­կեալ են խաչք»։ Երաժշտա­կան լուռ սրբու­թիւն մը կայ հոն... Ջու­րը եւ մատ­րա­ձեւ տա­ճարը… Խա­չեր բո­լոր ժայ­ռե­րու վրայ… Այդ խա­ղաղու­թեան մէջ նախ­նի­ներուն, թարգմա­նիչ հայ­րե­րուն, նոր ու հին բո­լոր բա­նաս­տեղծ-իմաս­տա­սէր­նե­րուն ձայ­ներն են լսե­լի, որոնց բեր­նե­րէն բխեր են աղ­բիւրան­ման խօս­քեր. «կան­չող աղ­բիւր», «աղ­բիւր անսպառ», «աղ­բիւր զո­վաբեր», «աղ­բիւր իմաս­տութեան», «աղ­բիւր կե­նաց», «աղ­բիւր բա­րու­թեան», «աղ­բիւր կեն­դա­նու­թեան», «աղ­բիւր լու­սոյ», «աղ­բիւր ան­մա­հու­թեան»… Երբ մեր Սուրբ Գիր­քը եւ անա­պատա­կան գրա­կանու­թիւնը կը խօ­սէին հո­գեւոր փրկու­թեան աղ­բիւրնե­րու մա­սին, օր մըն ալ, այս ձո­րէն ո՛չ շատ հե­ռու, սպի­տակա­փայլ Սի­փանի վրայ, այս կե­նարար բա­ռը դար­ձաւ ամ­բողջ ժո­ղովուրդի մը... մարմնա­կան փրկու­թիւնը, յանձն՝ Աղ­բիւր Սե­րոբի։ Նո­րեր թե­րեւս չգի­տեն ո՞ր էր ան։ Բայց, այս վէ­մերը կը յի­շեն։ Կաս­կած չկայ, թէ խրճի­թի սե­մին նստած ծե­րու­նին ալ լսած է Խլա­թի հա­րազատ զա­ւակ, ազա­տամար­տիկ Աղ­բիւր Սե­րոբը։ Ըստ անոր կեանքն ու հե­րոսու­թիւննե­րը ու­սումնա­սիրող պատ­մա­կան աղ­բիւրնե­րու՝ «Հա­միտեան արիւ­նոտ տա­րինե­րուն, երբ թուրքա­կան ջար­դա­րար­նե­րու վայ­րա­գու­թիւննե­րուն զոհ գա­ցին 300,000 հա­յեր, Տա­րօնը այն եզա­կի շրջանն էր, որ զերծ մնաց կո­տորած­նե­րէն Աղ­բիւր Սե­րոբի շնոր­հիւ»։

Իսկ այժմ «աղ­բիւր» բա­ռը որ­պէս դա­սագիր­քե­րու եւ պար­բե­րական­նե­րու անուն, կը շա­րու­նա­կէ մտքեր ոռո­գել, մնալ կե­նարար, ինչպէս՝ «Հայ­րե­նի Աղ­բիւր», յու­նա­հայ դաս­տիարակ Յա­րու­թիւն Քիւրքճեանի դա­սագիր­քե­րու շար­քը, «Լու­սաղբիւր», Փա­րիզի մէջ լոյս տե­սած գրա­կան, գե­ղարուես­տա­կան եւ գի­տական ամ­սա­գիր, «Աղ­բիւր», Հա­յաս­տա­նի մէջ լոյս տես­նող ման­կա­պատա­նեկան ամ­սա­գիր։ Իսկ ի՞նչ կրնար կո­չուիլ 1883-1918 թուական­նե­րուն Թիֆ­լի­սի մէջ լոյս տե­սած հայ­կա­կան առա­ջին ման­կա­կան պատ­կե­րազարդ ամ­սա­գիրը... «ԱՂԲԻՒՐ»։

Օրը կը մթննայ։ Վերադարձի լաւագոյն ընկերակի՞ցը… Հայ երգը, անկասկած։ Այդ մէկն ալ հայոց լեզուի յաւերժական աղբիւրի զով ջուրերը առատօրէն ըմպած «վարպետ» Աւետիք Իսահակեանէն.

«Երբ բաց եղան գարնան կանանչ դռները

Քնադ դառան աղբիւրները Պինկէօլի»։