ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ԱՒԱԶԱԿ

Վիպականացած գողը

Կը յիշէ՞ք «աւազակ»-ը, ան, որ գող էր եւ ճամբու յե­լու­զակ, աւա­րառու էր եւ հէն, հրո­սակ էր եւ աս­­պա­­­տակող, կո­­ղոպ­­տիչ էր եւ թա­­լանող… Ան, որ նաեւ հա­­յոց լե­­զուին շնոր­­հած էր ափ մը բարդ բառ եւ ար­­տա­­­յայ­­տութիւն՝ ան­­տառնե­­րու, քա­­րայրնե­­րու մէջ իր ամ­­բա­­­րած հարստու­­թե­­­նէն հա­­մեստ բա­­ժին մը։ Այո, այդ աւա­­զակը, զար­­մացնե­­լով բո­­լորս, զայ­­րացնե­­լով նաեւ, գրա­­կան աշ­­խարհի մէջ վե­­րելք ու­­նե­­­ցաւ, հե­­րոսա­­ցաւ եւ վի­­պակա­­նացաւ։ Այդ ծպտեալը, (բա­­ռին ստու­­գա­­­բանու­­թիւնը մին­­չեւ այ­­սօր կը մնայ քօ­­ղար­­կուած) որ խորհրդա­­ւոր էու­­թիւն էր, ինչպէս «աւա­­զակ» բա­­ռը, յան­­կարծ յայտնուեցաւ մեր մե­­ծագոյն վէ­­պերու եւ պատ­­մուածքնե­­րու մէջ եւ յա­­ջողե­­ցաւ մե­­ծապա­­տիւ, «գրա­­գէտ» տի­­պար մը դառ­­նալ։ Այ­­սօր կը զրու­­ցենք խորհրդա­­ւոր աւա­­զակ­­նե­­­րու եւ «աւա­­զակ» բա­­ռի խոր­­հուրդնե­­րու մա­­սին։

«Աւա­­զակ» բա­­ռի եւ տի­­պարի վի­­պակա­­նացու­­մը, կա­­րելի է վե­­րագ­­րել հայ­­կա­­­կան գրա­­կանու­­թեան գե­­ղապաշտ շրջա­­նին, յատ­­կա­­­պէս պատ­­մա­­­կան վէ­­պերու մե­­ծագոյն եր­­կու հե­­ղինակ­­ներ՝ Ծե­­րեն­­ցին եւ Ռաֆ­­ֆիին։

Նախ ճամ­­բորդենք 1881 թուակա­­նի Պո­­լիսը։ Հոն լոյս տե­­սած է Ծե­­րեն­­ցի «Թէոդո­­րոս Ռշտու­­նի» պատ­­մա­­­վէպը։ Հե­­ղինա­­կը հոն բազ­­մա­­­թիւ ան­­գամներ տեղ տուած է Մի­­ջագետ­­քի աւա­­զակ­­նե­­­րուն։ Բայց աւե­­լի կա­­րեւո­­րը ան կը փի­­լիսո­­փայէ անոնց կեն­­ցա­­­ղի մա­­սին. «Աւազ­­նե­­­րու որ­­դի աւա­­զակ կը ծնինք, եւ աւա­­զակ կ՚ապ­­րինք եւ աւա­­զակի պէս կը մեռ­­նինք»։

Բայց, 1882-83-ին, Թիֆ­­լի­­­սի «Մշակ» թեր­­թի էջե­­րէն ներս լոյս տե­­սած «Խա­­չագո­­ղի Յի­­շատա­­կարա­­նը» վէ­­պին մէջ է, որ բառս վա­­յելած է մե­­ծագոյն ըն­­դունե­­լու­­թիւնը։ Ան ո՛չ թէ միայն յա­­ջողած է 81 ան­­գամ յայտնուիլ, բայց նաեւ ար­­ժա­­­նացած է բազ­­մա­­­թիւ շող­­շո­­­ղուն կո­­չումնե­­րու։ Ռաֆ­­ֆիի խօս­­քով. «… Այդ անու­­նը՝ աւա­­զակա­­պետ, ամե­­նեւին սազ չէր գա­­լիս նրան, նրա մէջ կա­­յին շատ գե­­ղեցիկ յատ­­կութիւններ… մե­­ծահո­­գի ու բա­­րի էր որ­­պէս մի ազ­­նիւ հե­­րոս։ … Աւա­­զակա­­պետը ան­­կիրթ եւս չէր. նրա բա­­ւական մշա­­կուած լե­­զուն եւ առողջ դա­­տողու­­թիւննե­­րը ցոյց էին տա­­լիս, թէ ին­­քը գրա­­գէտ ոմն էր»։ Աւե­­լին՝ յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, կրնա՞ք հա­­ւատալ, թէ հե­­ղինա­­կը զայն դի­­տած է որ­­պէս ար­­դա­­­րամիտ եւ աղ­­քա­­­տախ­­նամ Ռո­­պին Հուտ մը. «Նա … թշուառա­­կան­­նե­­­րի ամ­­բողջ հա­­սարա­­կու­­թեան վրայ նա­­յում էր խո­­րին ցա­­ւակ­­ցութեամբ։ Այդ պատ­­ճա­­­ռով բո­­լորը յար­­գում էին նրան»։

20-րդ դա­­րու սե­­մին, «աւա­­զակ»-ը առա­­ջին ան­­գամ ար­­ժա­­­նացաւ գիր­­քի անուն դառ­­նա­­­լու։ Այո, սա պա­­տահե­­ցաւ 1905 թուակա­­նին, Էջ­­միած­­նի մէջ, Մայր Աթո­­ռի տպա­­րանէն ներս։ Բա­­նահա­­ւաք եւ ազ­­գագրա­­գէտ Սար­­գիս Հայ­­կունին, իր ծննդա­­վայր Տրա­­պիզո­­նի կեան­­քէ առ­­նուած 95 էջ­­նոց պատ­­մա­­­կան ու­­սումնա­­սիրու­­թիւն մը լոյս ըն­­ծա­­­յեց հե­­տեւեալ խո­­րագի­­րով. «Յու­­սէփցի ազ­­գա­­­տոհմ եւ տա­­րօրի­­նակ աւա­­զակ Աբ­­րիեօմ Տրա­­պիզո­­նի հայ գիւ­­ղե­­­րու մէջ 1795-1840»։ Ըստ հե­­ղինա­­կի, Տրա­­պիզո­­նի եւ շրջա­­կայ բնա­­կավայ­­րե­­­րու հա­­յու­­թիւնը «հա­­ճու­­թեամբ եւ տհա­­ճու­­թեամբ» պատ­­մեր է այդ աւա­­զակի ար­­կա­­­ծախնդրու­­թիւննե­­րը։

Հայ­­կա­­­կան գրա­­կանու­­թեան մէջ ո՛չ ամէն հե­­ղինակ նոյն աչ­­քով դի­­տած է կո­­ղոպ­­տիչնե­­րը։ Յով­­հաննէս Թու­­մա­­­նեանը, օրի­­նակ, ատած է յատ­­կա­­­պէս 1405 թուակա­­նին արե­­ւել­­քէն եկա­­ծը։ Բա­­նաս­­տեղծը «մեծ աւա­­զակ»-ը նկա­­րագ­­րած է հե­­տեւեալ ձե­­ւով.

«Լենկթի­­մուրն եկաւ, հուրն ու սուրն եկաւ,

Անօ­­րէնն եկաւ, եկա՜ւ ու եկա՜ւ.

Հա­­ւաքեց, կի­­տեց մեր ազ­­գը հա­­յոց,

Փա­­թաթեց, պա­­տեց, ինչպէս վի­­շապ-օձ»։ («Աղաւ­­նու Վան­­քը», 1912)

Այժմ, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող­­ներ, դուք ձեզ պահ մը, ճամ­­բու մէջ աւա­­զակի հան­­դի­­­պող հարսնա­­ցու հա­­յու­­հիի տեղ դրէք։ Ի՛նչ ահ­­ռե­­­լի զգա­­ցում։ Ասի­­կա է, որ 1882 թուակա­­նին պա­­տահե­­ցաւ Ան­­նա Սար­­գի­­­սով­­նա­­­յին, երբ իր պսա­­կադ­­րութեան օրը, եկե­­ղեցի ուղղուած կառ­­քե­­­րուն առ­­ջեւ յայտնուեցաւ հե­­ծեալ­­նե­­­րու խումբ մը, գլխա­­ւորու­­թեամբ՝ Ղրի­­մի ամե­­նայայտնի աւա­­զակ Ալիմ Այ­­տա­­­մաքի։ Կը պար­­զուի, թէ անոնց նպա­­տակը կո­­ղոպուտ չէր. աւա­­զակա­­պետը ու­­զեր էր Ան­­նա­­­յին հետ ամուսնա­­նալ։ Հար­­ցը կը լու­­ծուի, Ան­­նան կը հաս­­նի եկե­­ղեցի ու կ՚ամուսնա­­նայ… Յով­­հաննէս Այ­­վա­­­զովսքիի հետ։

20-րդ դա­­րուն, աւա­­զակը կար­­ծես դար­­ձաւ մեր ըն­­կե­­­րային խճան­­կա­­­րի մէկ բա­­ժինը։ Հայ­­րե­­­նի նկա­­րիչ, մայ­­րա­­­քաղա­­քի Ֆիր­­դուս փո­­ղոցի մէջ ծնած-մեծ­­ցած Յաղ­­թա­­­նակ Շա­­հու­­մեանը երա­­նու­­թեամբ կը յի­­շէ թա­­ղամա­­սի այն հին օրե­­րը, երբ գո­­յու­­թիւն ու­­նէր իւ­­րա­­­յատուկ մի­­ջավայր։ Նկա­­րիչի խօս­­քով. «Բազ­­մա­­­տեսակ մար­­դիկ կա­­յին տար­­բեր շեր­­տե­­­րի. հին պոլ­­շե­­­ւիկ, ՔԿՊ-ի՝ մի­­լիցիայի աշ­­խա­­­տող, գող-աւա­­զակ...։ Բայց էդենց (այնպի­­սի) մի­­ջավայր կար, կար­­ծէք, թէ բո­­լորը իրար հա­­րազատ լի­­նէին»։

Վի­­պագիր­­նե­­­րու եւ նկա­­րիչ­­նե­­­րու պատ­­կե­­­րացու­­ցած «աւա­­զակ»-ի տի­­պարէն շատ հե­­ռու է միջ­­նա­­­դարու հայ մտա­­ծող, օրէնսդիր, հո­­գեւո­­րական եւ առա­­կագիր Մխի­­թար Գօ­­շի «աւա­­զակ»-ը։ «Քա­­հանան Եւ Աւա­­զակը» առա­­կին մէջ Մխի­­թար Գօ­­շը կը թե­­լադ­­րէ, թէ ինչպէս պէտք է վե­­րաբե­­րիլ վեր­­ջիննե­­րուն հետ։ -Աւա­­զակը, բռնե­­լով քա­­հանա­­յի, կ՚ու­­զէր անոր սպան­­նել։ Քա­­հանա­­յի վրայ կ՚իջ­­նէ հզօ­­րու­­թեան ոգի։ Ան կը յաղ­­թէ աւա­­զակին ու կը սկսի հարկ եղած ձե­­ւով տան­­ջել անոր։ Աւա­­զակը կ՚աղա­­չէ.

- Չէ՞, որ դուն քա­­հանայ ես եւ միշտ կ՚ըսես՝ «խա­ղաղու­թիւն ընդ ամե­նեսեան» եւ ասոր նման այլ բա­ներ։

- Ո՜վ չա­րագործ, կը պա­տաս­խա­նէ քա­հանան, ես խա­ղաղու­թիւնը անվտանգ պա­հելու հա­մար կը տան­ջեմ քեզ։ -Վեր­ջա­ւորու­թեան յայտնի կը դառ­նայ Գօշ եռա­մեծար վար­դա­պետի պատ­գա­մը. -Հարկ է կռուիլ խա­ղաղու­թիւնը անվտանգ պա­հելու հա­մար։

Բո­լոր աւա­զակ­նե­րը թող մնան վէ­պերու մէջ եւ հե­ռու՝ ձեզ­մէ։