ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Ամօթ բոլորիս

Ներ­կայ ժա­մանակ­նե­րուն ալ աւե­լի յստա­կացած է պոլ­սա­հայ հա­սարա­կու­թեան մէջ տի­րող դա­սալ­քութիւ­նը։ Այս սիւ­նա­կի մէջ զա­նազան ան­գամներ անդրա­դար­ձած ենք մեր հա­մայնքէն ներս տի­րող պա­ռակ­տումնե­րու մա­սին։ Իրա­կանու­թեան մէջ հա­սարա­կու­թեան կա­րեւոր մէկ մա­սը լոկ իր տրա­մաբա­նու­թիւնը գոր­ծա­ծելով կը գտնէ աւե­լի իմաս­տուն մեկ­նա­բանու­թիւններ։ Սա­կայն ի՛նչ զար­մա­նալի է որ, իբ­րեւ թէ նոյն հա­մայնքի ծո­ցէն ելած վար­չա­կան­նե­րու խա­ւը, բո­լորո­վին ու­րիշ ու­ղի մը որ­դեգրած է։ Այդ ուղղու­թեան հե­տեւող­նե­րը կար­ծես բո­լոր կա­պը խզած են, թէ իրենց հա­ւաքա­կանու­թեան եւ թէ ամե­նապարզ տրա­մաբա­նական կա­նոն­նե­րու հետ։ Հա­ւաքա­կանու­թեան հետ կա­պը խզե­լու հե­տեւան­քով հրա­ժարած են նաեւ թա­փան­ցի­կու­թե­նէ։ Ցա­ւալիօրէն ան­ճա­րակ է նաեւ պոլ­սո­հայոց վար­չա­կան խա­ւը։ Խնդիր լու­ծե­լու կա­րողու­թիւնը կորսնցու­ցած այդ խմբակն է, որ ամ­բողջ հա­մայնքը խա­ղալիք դար­ձուցած է, քա­նի մը բա­րերա­րի ձեռ­քե­րուն։ Իրա՛ւ, կ՚ար­ժէ հարցնել, քա­նի լի­րանոց բա­րերա­րու­թիւն պէտք է ամ­բողջ հա­մայնքի մը կամ­քը ձեր­բա­կալե­լու հա­մար։

Պար­տինք յայտնել թէ բա­րերար­նե­րու իրենց կամ­քը պար­տադրե­լը հին պատ­մութիւն է մեր ժո­­ղովուրդին հա­­մար։ Այդ աւան­­դութեան հիմ­­քե­­­րը կը հաս­­նին մին­­չեւ թա­­գաւո­­րու­­թեան շրջան։ Սա­­կայն ի տար­­բե­­­րու­­թիւն այ­­սօ­­­րուայ խեղ­­ճութե­­նէ, ան­­ցեալին միշտ ու­­նե­­­ցած ենք նաեւ այդ միահե­­ծան իշ­­խա­­­նու­­թիւնը հա­­կակշռող ու­­ժեր։ Այդ ու­­ժե­­­րը յայտնուած են իբ­­րեւ մտա­­ւորա­­կանու­­թիւն, կու­­սակցու­­թիւն, մա­­մուլ, կրթա­­կան մշակ եւ այլ երե­ւոյթնե­րով։

Ի՞նչ է ան­ցեալի եւ այ­սօ­րուայ տար­բե­րու­թիւնը։ Պարզ է պա­տաս­խա­նը՝ ան­ցեալին ազգ էինք եւ ժո­ղովուրդ, այ­սօր վե­րածուած ենք հա­մայնքի մը ճղճի­մու­թեան։

Այս պոռթկու­մին տե­ղի տուողը թեր­թի էջե­րուն մէջ յայտնուած լրա­տուու­թիւն մըն է։ Բո­լորս լսած ենք Հա­յաս­տա­նէն աշ­խա­տան­քի հա­մար եկած ըն­տա­նիք­նե­րու զա­ւակ­նե­րուն ու­սում ջամ­բող Հրանդ Տինք Վար­ժա­րանի անու­նը։ Այս դպրո­ցը տա­րինե­րէ ի վեր կը գոր­ծէ Կէ­տիք­փա­շայի Հայ Աւե­տարա­նական Եկե­ղեց­ւոյ նկու­ղին մէջ։ Մօտ ան­ցեալին օրա­կար­գի եկաւ դպրո­ցը աւե­լի յար­մա­րաւէտ վայր մը, աւե­լի ճիշդ աշա­կեր­տի չգո­յու­թեան պատ­ճա­ռաւ փա­կուած եր­բեմնի Պօ­ղոսեան Վառ­վա­ռեան Վար­ժա­րանը։ Ող­ջունե­լի այս միտ­քը ափ­սոս, որ կը հան­դի­պի Գումգա­բուի դրսի Սուրբ Յա­րու­թիւն Եկե­ղեց­ւոյ թա­ղական խոր­հուրդի դժկա­մու­թեան։ Թա­ղակա­նու­թիւնը ան­ցեալին շէն­քը օգ­տա­գոր­ծած էր իբ­րեւ կա­լուած եւ սե­նեակ առ սե­նեակ վար­ձու տուած զա­նազան աշ­խա­տանքնե­րու։ Նոյնպէս եր­կու հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թիւններ եւս եր­դիկ մը գտած էին, այդ դպրո­ցին մէջ։ Երբ Հրանդ Տինք դպրո­ցը հոն փո­խադ­րե­լու առա­ջարկ մը կա­յացաւ, բո­լոր վար­ձա­կալ­նե­րը պար­պե­ցին իրենց զբա­ղեցու­ցած եր­բեմնի դա­սարան­նե­րը։ Միայն մէ­կը, որ նոյն ժա­մանակ թա­ղական խոր­հուրդի մաս կը կազ­մէ, մեր­ժեց իր զբա­ղեցու­ցած տա­րած­քը յանձնել եւ անե­լի մատ­նեց դպրո­ցի փո­խադ­րութիւ­նը։

Այս պա­հուն թա­ղական խոր­հուրդի ատե­նապետն ալ փո­խանակ իր պաշ­տօ­նակ­ցին հետ գլուխ ել­լե­լու, կը յա­մառի նա­խապէս ճշդուած ծրա­գիրը դրժե­լու։

Ցա­ւալի է իր ներ­կա­յացու­ցած պատ­ճա­ռաբա­նու­թիւնը։ «Ես չեմ ար­տօ­ներ, որ դպրո­ցի ճակ­տին գրուի –Հրանդ Տինք Բո­ղոքա­կան Դպրոց- վեր­տա­ռու­թիւնը» կ՚ըսէ ատե­նապե­տը։ Ան­հիմն ու անի­մաստ առար­կութիւն մը, քա­նի որ նման անուանում մը մին­չեւ օրս չէ լսուած։ Եւ այդ ինչ տե­սակ խտրա­կան ոգի մըն է հայ ազ­գի այս կամ այն դա­ւանան­քի հան­դէպ։

Մեր նկա­տու­մով առա­քելա­կան, կա­թողի­կէ կամ բո­ղոքա­կան անուանումնե­րէն աւե­լի կա­րեւոր շեշ­տադրում է «հայ» կո­չու­մը։ Քա­ղաքին մէջ ու­նինք կա­թողի­կէ դպրոց­ներ, որոնց աշա­կեր­տութեան մե­ծամաս­նութիւ­նը առա­քելա­կան­ներն են։ Նոյ­նը կա­րելի է ըսել եր­բեմնի ժո­ղովա­րանի դպրո­ցին հա­մար։ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պետու­թեան պաշ­տօ­նական ներ­կա­յացուցչու­թիւնը կը գոր­ծէ հայ կա­թողի­կէ հա­մայնքին պատ­կա­նող շէն­քի մէջ։ Ան­վա­րան կը խոր­հինք թէ մեր այ­սօ­րուայ վա­րիչ­նե­րը, այդ հաս­տա­տու­թեան հա­մար ալ նոյն դժկա­մու­թիւնը կ՚ու­նե­նային։

Անար­ժաննե­րը իր գլխուն վար­չա­յին կար­գած հայ հա­մայնքը պի­տի բաժ­նէ ժո­ղովուրդ ըլ­լա­լու յատ­կութե­նէն դադ­րե­լով գո­յացած այս խեղ­ճութեան ամօ­թը։