ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Գարեգին Յարութիւնեանը ընտրում է Հայաստան

dzovinarlok@gmail.com

Գա­րե­­գի­նին ես ճա­­նաչում եմ ման­­կուց: Իր դպրո­­ցական տա­­րինե­­րից: Սո­­վորում էր Կո­­ջոյեանի անուան կրթա­­համա­­լիրում, որը մաս­­նա­­­գիտա­­ցուած է նկար­­չա­­­կան ձիրք ու­­նե­­­ցող­­նե­­­րի հա­­մար: Մենք, ծնող­­ներս, ու­­նե­­­նալով նոյն տա­­ղան­­դով օժ­­տուած երե­­խաներ, նոյնպէս մտեր­­մա­­­ցել էինք իրար հետ: Յի­­շում եմ, երբ դա­­սարա­­նով քա­­ղաքից դուրս էինք գա­­լիս, Գա­­րեգի­­նը առանձնա­­նում էր, ընտրում էր յար­­մար դիրք ու սկսում էր նկա­­րել…, շու­­տով մենք տես­­նում էինք վան­­քը՝ պատ­­կե­­­րուած շրջա­­կայ մի­­ջավայ­­րի մէջ: Այ­­սինքն նա նկա­­րում էր դա­­սարա­­նում, նկա­­րում էր տա­­նը եւ նկա­­րում էր հանգստեան պա­­հերինԲայց մի՞թէ արուես­­տա­­­գէտի հա­­մար կայ հանգստու­­թիւն հաս­­կա­­­ցու­­թիւնը՝ ոչինչ անե­­լու­­թեան իմաս­­տով: Դպրոցն աւար­­տե­­­լուց յե­­տոյ նա սո­­վորեց ման­­կա­­­վար­­ժա­­­կան հա­­մալ­­սա­­­րանի գե­­ղան­­կարչա­­կան բաժ­­նում: Այ­­նուհե­­տեւ ես եր­­կար ժա­­մանակ չտե­­սայ Գա­­րեգի­­նին: Միայն գի­­տէի, որ իր դա­­սըն­­կե­­­րոջ՝ Սե­­ւակի հետ մեկ­­նել է Ռու­­սաստան: Ան­­ցան տա­­րիներ եւ մի գե­­ղեցիկ աշ­­նա­­­նային երե­­կոյ, երբ Արաբ­­կիր թա­­ղամա­­սի պար­­տէ­­­զում լապ­­տե­­­րից «բո­­ցավա­­ռուեց» ծա­­ռերի ոս­­կին, պար­­տէ­­­զին եզե­­րուած շէն­­քի առաջ­­նա­­­յար­­կում բա­­ցուեց Ga Reggin անու­­նով սրա­­հը, որի մուտքին անգլե­­րէնով գրուեց tattoo and art strudio: Ես չա­­փազանց ու­­րա­­­խացայ, որ Գա­­րեգին Յա­­րու­­թիւնեանը նո­­րից Երե­­ւան եկաւ, ար­­դէն ձեռք բե­­րելով Ռու­­սաստա­­նում նաեւ կեան­­քի եւ աշ­­խա­­­տան­­քի փորձ:

- Գա­­րեգին, Ռու­­սաստա­­նը ասուածը ո՞ր քա­­ղաքն էր:

- Սկզբից Օրեն­­պուրկը, յե­­տոյ Սանկտ Փե­­թեր­­պուրկը:

- Փաս­­տօ­­­րէն հնա­­րաւո­­րու­­թիւն ու­­նե­­­ցար առըն­­չուել էր­­մի­­­տաժի նման հզօր թան­­գա­­­րանի հետ: Այսպի­­սով ուսման երեք փուլ ան­­ցար: Ի՞նչ տուեց քեզ Կո­­ջոյեան դպրո­­ցը:

- Նկար­­չա­­­կան այ­­բուբե­­նի հետ ծա­­նօթաց­­րեց. Ինչպէս թղթին մօ­­տենալ, կոմ­­պո­­­զիցիա ստեղ­­ծել…

- Իսկ բարձրա­­գոյն կրթա­­կան հա­­մակա՞րգը…

- Յղկում է եւ այստեղ շատ կա­­րեւոր է ման­­կա­­­վար­­ժի դե­­րը:

- Կա՞ր այդպի­­սի ան­­հա­­­տակա­­նու­­թիւն հա­­մալ­­սա­­­րանում:

- Այո՛, Թե­­րեզա Բաղ­­դա­­­սարեանն էր: Նա ինձ հնա­­րաւո­­րու­­թիւն տուեց՝ նա­­յելով առար­­կա­­­յին, ոչ թէ կրկնօ­­րինա­­կել այն, այլ ազատ ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծել:

- Ար­­դիւնքում ծնւում էին ար­­դէն քո կեր­­պարնե­­րը: Իսկ Սանկտ Փե­­թեր­­պուրկում յա­­ճախե­­լով էր­­մի­­­տաժն ու նա­­յելով հա­­մաշ­­խարհա­­յին արուես­­տի վար­­պետնե­­րի գոր­­ծե­­­րին, դու շա­­րու­­նա­­­կեցիր քո ու­­սումը ար­­դէն բարձրա­­կարգ արուես­­տի հետ շփման մի­­ջոցով: Սա­­կայն խօ­­սենք դա­­ջուած­­քի մա­­սին, որով դու ապ­­րուստդ էիր հո­­գում: Հի­­մա դա շատ պա­­հան­­ջարկ ու­­նի, ինչպէս այն ամէ­­նը, ինչ կա­­պուած է մար­­դու մարմնի հետ: Ինչ ես կար­­ծում, դա արուե՞ստ է:

- Ես ու­­զում եմ, որ դա լի­­նի արուեստ եւ ձգտում եմ ստեղ­­ծել իմ գծա­­գիր­­նե­­­րը, քլի­­շենե­­րը, այլ ոչ թէ դա­­ջել պատ­­րաստի քլի­­շենե­­րով:

- Գա­­րեգին, իսկ ի՞նչ խառ­­նուածք պի­­տի ու­­նե­­­նայ երի­­տասար­­դը, որ­­պէսզի ցան­­կա­­­նայ ու­­նե­­­նալ դա­­ջուածք մարմնի մոր­­թի վրայ: Գու­­ցէ դա ինքնու­­թեան անվստա­­հու­­թիւնից է գա­­լիս:

- Սկզբից ես այդպէս էի կար­­ծում, բայց յե­­տոյ հա­­մոզուեցի, որ ընդհա­­կառա­­կը, դա­­ջուել ցան­­կա­­­ցող­­նե­­­րը ինքնավստա­­հու­­թեան պա­­կաս չու­­նեն, նրանք շատ լաւ գի­­տեն, թէ ի՛նչ են ու­­զում եւ ին­­չո՛ւ:

- Ինձ հե­­տաքրքրում է մի հարց. ինչպէս է զգում իրեն հա­­յը Ռու­­սաստա­­նում:

- Առա­­ջին տա­­րին ես ինձ հայ էի զգում, սա­­կայն երբ սկսե­­ցի մտա­­ծել ինչպէս ռուսնե­­րը, ես ստեղ­­ծե­­­ցի իմ մէջ ռուս Գա­­րեգի­­նի կեր­­պա­­­րը եւ հաս­­կա­­­ցայ, ին­­չո՞ւ են նրանք այդքան թե­­թեւ տա­­նում ամէն ինչ, ին­­չու են այդքան ազատ եւ հետզհե­­տէ իմ էներ­­ժին սկսեց փո­­խուել եւ դառ­­նալ դրա­­կան, եւ այդ էներ­­ժին ձգում էր դէ­­պի ինձ այն մարդկանց, որոնք իմ գոր­­ծին անհրա­­ժեշտ էին: Սա­­կայն դրսում հա­­յը՝ գտնուելով օտար­­նե­­­րի մէջ, հա­­յին որ­­պէս լաւ ազգ ներ­­կա­­­յաց­­նե­­­լու առա­­քելու­­թիւն ու­­նի: Որով­­հե­­­տեւ խո­­պան­­չի­­­ները, որոնք մտա­­հոգուած չեն ազ­­գի նկա­­րագ­­րով, թող­­նում են շատ վատ տպա­­ւորու­­թիւն, այդ պատ­­ճա­­­ռով ջանք ես թա­­փում, որ­­պէսզի ապա­­ցու­­ցես հա­­յի բարձր որա­­կը, նրա ան­­ցած դժուարին ճա­­նապար­­հը, որը վեր­­ջա­­­պէս բե­­րել ու հասցրել է մին­­չեւ մեր օրե­­­րը:

- Այժմ ամե­­­նակա­­­րեւոր հար­­­ցը. ին­­­չո՞ւ վե­­­րադար­­­ձար Հա­­­յաս­­­տան:

- Մի երգ էի լսում հայ­­­կա­­­­­­­կան, սիրտս չդի­­­մացաւ…

- Ո՞ր երգն էր:

- Սե­­­ւակ Խա­­­նագեանի «Հայ­­­րե­­­­­­­նիք» եր­­­գը…

Այսպի­­­սով հայ­­­կա­­­­­­­կան եր­­­գը խառ­­­նեց ռու­­­սա­­­­­­­կան ճա­­­կատագ­­­րի բո­­­լոր խա­­­ղաթղթե­­­րը: Ժա­­­մանա­­­կին Յով­­­հաննէս Պա­­­տալեանի եր­­­գե­­­­­­­րը իրա­­­նահա­­­յերին ստի­­­պեցին ներ­­գաղթել Հա­­յաս­տան: Իսկ այ­սօր երգն ըն­դունակ է ոչ միայն վե­րադարձնել հա­յին հայ­րե­նիք, այլ նաեւ կան­խել նրա ար­տա­գաղ­թը: Որով­հե­տեւ չկայ աւե­լի կարճ ճա­նապարհ դէ­պի մարդկա­յին սիր­տը, քան կա­րօտի եր­գը: