ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Չհնարած երեւանեան պատմութիւն

dzovinarlok@gmail.com

Գիշերուայ 2-ին գրպա­նի հե­ռախօսն է զան­գում.

-Ձեր հի­­ւան­­դը մա­­հացաւ… բայց սպա­­սէք-սպա­­սէք, սիրտն է կանգնել, հի­­մա կը փոր­­ձենք աշ­­խա­­­տեց­­նել։

Զան­­գում էին Երե­­ւանի թիւ1 հի­­ւան­­դա­­­նոցի վե­­րակեն­­դա­­­նաց­­ման բաժ­­նից, ուր 45 ժամ առաջ շտա­­պօգ­­նութեան մե­­քենա­­յով տե­­ղափո­­խել էին հի­­ւան­­դին։ Ասա­­ցին թո­­քաբորբ է եւ արեան վա­­րակու­­մից հի­­ւան­­դը կա­­րող է ամէն վայրկեան մա­­հանալ, ուստի կնո­­ջից ստո­­րագ­­րութիւն վերցրին, որ տե­­ղեկա­­ցուած է։ Առա­­ւօտուայ 5-ին, այ­­սինքն առա­­ջին զան­­գից 3 ժամ անց կրկին զան­­գե­­­ցին եւ այս ան­­գամ հաս­­տա­­­տեցին, որ հի­­ւան­­դը մա­­հացաւ։

Մարդ մա­­հացաւ։ Եւ ի՞նչ։ Ծնուեց, ապ­­րեց, ու­­րեմն պէտք է մա­­հանար։ Ուղղա­­կի պար­­տա­­­ւոր էր մա­­հանալ։ Բայց այսպէս մէկ-եր­­կու օրում տա­­պալուեց, բո­­լոր օր­­կաննե­­րը միան­­գա­­­մից չաշ­­խա­­­տեցին։ Եւ բո­­լորի սրտե­­րը պա­­տեց ան­­դառնա­­լիու­­թիւնը։ Նրան ետ բե­­րելու եւ ական­­ջին գո­­ռալու անհնա­­րու­­թիւնը.

«Լսի՛ր, մի՛ թու­­նա­­­ւորի քեզ- կը մեռ­­նե՛ս, մի՛ ծխիր այդքան շատ – թո­­քերդ չ՛են դի­­մանայ, մի՛ կեր ու խմի ինչ պա­­տահի եւ երբ պա­­տահի, մի՞թէ օր­­կա­­­նիզմդ ինչ-որ աղ­­բա­­­հոր է»։

Բայց ուշ է։ Նրան պէտք է ար­­դէն դիահեր­­ձա­­­րան տա­­նել, դա­­գաղ ընտրել, սգոյ սրա­­հի հետ պայ­­մա­­­նաւո­­րուել, տեղ գե­­րեզ­­մա­­­նում ապա­­հովել, յու­­ղարկա­­ւորու­­թիւնից յե­­տոյ հո­­գու հա­­ցը տալ հրա­­ժեշտ տուող­­նե­­­րի հա­­մար։ Հա՛, գե­­րազ­­մա­­­նափոս փո­­րող­­ներ պէտք է գտնել եւ բա­­ցի վճա­­րու­­մից պատ­­րաստել նրանց հա­­մար օղի եւ խոր­­տիկներ։

Բայց ին­­չի՞ց այ­­նուամե­­նայ­­նիւ հի­­ւան­­դը մա­­հացաւ։ Մա­­հուան պատ­­ճա­­­ռը ո՞րն էր, քան­­զի մար­­դը իր ոտ­­քով գնաց վե­­րակեն­­դա­­­նաց­­ման բա­­ժին եւ 48 ժամ անց այ­­րիացած կի­­նը ստա­­ցաւ նրա դիակը։ Ահա տե­­ղեկանք մա­­հուան վե­­րաբե­­րեալ. սուր պե­­րիկար­­դիտ՝ չճշդուած։

Այժմ պի­­տի անդրա­­դառ­­նանք այս պատ­­մութեան ամե­­նակա­­րեւոր խնդրին, որն է նիւ­­թա­­­կանը։ Դէ ի հար­­կէ, այս խնդի­­րը բո­­լոր խնդիր­­նե­­­րի հիմքն է, ո՛չ միայն մա­­հուան։ Բայց միայն չու­­նե­­­ւոր­­նե­­­րի հա­­մար։ Գու­­ցէ մա­­հացո­­ղը ազատ­­ւում է այդ խնդրից, բայց մնա­­ցող­­նե­­­րի հա­­մար, մաս­­նա­­­ւորա­­պէս այ­­րի մնա­­ցած կնոջ հա­­մար ամուսնու մա­­հուան պա­­հից սկսեց աշ­­խա­­­տել հա­­շուի­­չը եւ թխկաց­­նել. «տո՛ւր, տո՛ւր տո՛ւր»։ Սխալ չհաս­­կա­­­նաք. մա­­հացա­­ծը ու­­նե­­­ւոր էր։ Նա ապ­­րում էր ըստ պա­­հան­­ջի. ու­­նէր իր պիզ­­նե­­­սը, աշ­­խա­­­տող­­ներ, մե­­քենայ վա­­րոր­­դով, բայց ինչ վաս­­տա­­­կում էր, շռայլ ծախ­­սում էր, նեղ օրուայ մա­­սին եր­­բեք չմտա­­ծելով։ Ար­­դիւնքում այ­­րին մնաց 40 տո­­լարով, իսկ մա­­հուան ծախ­­սե­­­րը կազ­­մե­­­ցին 1000 տո­­լար…

- Ո՞նց եմ ես ապ­­րե­­­լու-, հարցրեց ինքնի­­րեն այ­­րին, որը մէկ ամիս առաջ էր ըն­­դա­­­մէնը ձե­­ւակեր­­պել իր կեն­­սա­­­թոշա­­կը եւ այն կազ­­մում էր ըն­­դա­­­մէնը 50 եւ­­րօ, այ­­սինքն 28,000 դրամ։

Եւ սթրե­­սից նա կորցրեց իմու­­նի­­­թեթը, այ­­սինքն անըն­­կա­­­լու­­թիւնը վա­­րակիչ հի­­ւան­­դութիւննե­­րի հան­­դէպ. նա ու­­ժասպառ եղաւ, ջեր­­մութիւ­­նը բարձրա­­ցաւ 40 աս­­տի­­­ճանի. բնա­­կան է, նա նոյ­­նիսկ ի վի­­ճակի չե­­ղաւ մաս­­նակցել ամուսնու յու­­ղարկա­­ւորու­­թեանը։ Ճա­­կատագ­­րի անի­­ւը սկսեց պտտուել սոս­­կա­­­լի արա­­գու­­թեամբ. հե­­տեւեալ օրը նա կորցրեց լսո­­ղու­­թիւնը, այ­­նուհե­­տեւ խօ­­սելու ու­­նա­­­կու­­թիւնն եւ գի­­տակ­­ցութիւ­­նը։ Նրան տե­­ղափո­­խեցին «Էրե­­բու­­նի» բժշկա­­կան կեդ­­րո­­­նի վե­­րակեն­­դա­­­նաց­­ման բա­­ժան­­մունք։ Տար­­բե­­­րու­­թիւնը թիւ1 հի­­ւան­­դա­­­նոցի հա­­մեմատ նրա­­նում էր, որ այնտեղ օրա­­կան 40,000 դրամ էին վճա­­րում վե­­րակեն­­դա­­­նաց­­ման բա­­ժան­­մունքում գտնուելու հա­­մար, իսկ «Էրե­­բու­­նի»-ում գտուելն անվճար էր։ Բայց ախ­­տո­­­րոշ­­ման եւ դե­­ղերի գի­­նը նոյնքան բարձր էին, ինչ ամուսնու հի­­ւան­­դութեան ատեն։ Ժա­­մանա­­կակից աւան­­դա­­­կան բժշկու­­թիւնը փոր­­ձում է բու­­ժել հի­­ւան­­դութիւ­­նը, բայց ոչ՝ մար­­դուն։ Ար­­դիւնքում հի­­ւան­­դութիւ­­նը կա­­րող է բու­­ժուել, բայց մար­­դը՝ ոչ։ Ու­­ժեղ դե­­ղերին չդի­­մանա­­լով երի­­կամ­­ներն ու թո­­քերը դա­­դարե­­ցին աշ­­խա­­­տելուց։ Բժիշկնե­­րը միաց­­րե­­­ցին ար­­հեստա­­կան շնչա­ռու­թեան սար­քը։ Մա­րիան­նա Սեյ­րա­նեանը այս բա­ժան­մունքի ամե­նածանր հի­ւանդն էր։ Ծայ­րա­յեղ ծանր վի­ճակում էր գտնւում։

-Մի՛ լա­ցէք-,ասաց ինձ բուժքոյ­րը։

Ես նա­յեցի նրան. նա լա­ցելու պատ­ճառ չու­նէր։ Նա այս պատ­մութեան մէջ սո­վորա­կան բուժքոյր էր։ Իսկ ես - Մա­րիան­նա­յի քոյ­րը։