ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Խաչիկ Յարութիւնեանի ճշմարտութիւնը

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

dzovinarlok@gmail.com

Երբ Փապլօ Փի­քասո­յին (Pablo Picasso) հարցնում էին, ին­չո՞ւ նրա նկա­րած մօ­տելը նման չէ իրա­կան մօ­տելին, նա պա­տաս­խա­նում էր, որ նկա­րում է ոչ թէ մօ­տել, այլ՝ նկար։ Ի տար­բե­րու­թիւն Փի­քասո­յի, Խա­չիկ Յա­րու­թիւնեանը չի հե­ռանում մօ­տելից, նրա նպա­տակը հէնց մօ­տենալն է, բա­ցայայ­տելն է, մար­դու ճշմա­րիտ նկա­րագի­րը դի­ման­կա­րելն է։

2016-ի Ապ­րի­լեան քա­ռօրեայ պա­տերազ­մից յե­տոյ նա գծան­կա­րեց իմ դի­ման­կա­րը եւ ես տե­սայ իմ դէմ­քին այն ահ­ռե­լի ցնցու­մը, որին են­թարկուեց մեր ժո­ղովուրդը։ Ո՛չ մի խօս­քե­րով հնա­րաւոր չէր նկա­րագ­րել այն սրտա­բեկու­թիւնը, որ ապ­րեց այդ օրե­րին աշ­խարհով մէկ սփռուած հա­յու­թիւնը։ Միայն արուես­տա­գէտը կա­րողա­ցաւ տես­նել եւ արուես­տի ճշմա­րիտ ու­ժով գծագ­րել դա թղթի վրայ։ Ես հա­զուա­դէպ եմ ցոյց տա­լիս այդ գծան­կա­րը որե­ւէ մէ­կին, որով­հե­տեւ այն հա­մարում եմ քա­ռօրեայ պա­տերազ­մի վկա­յագիր, փաս­տա­թուղթ, իսկ մար­դիկ դի­ման­կա­րի մէջ առա­ջին հեր­թին փնտռում են ար­տա­քին նմա­նու­թիւն, իսկ կնոջ դի­ման­կա­րի մէջ՝ նաեւ գե­ղեց­կութիւն։ Թէ ինչպէ՛ս է կա­րողա­նում Խա­չիկ Յա­րու­թիւնեանը տես­նել եւ ստեղ­ծել իր կտաւ­նե­րում մար­դու մէջ թաք­նուած եւ ան­տե­սանե­լի էու­թիւնը, վկա­յում են նրա ան­թիւ դի­ման­կարնե­րը, իսկ կնոջ մերկ մար­մի­նը վկա­յում է Յա­րու­թիւնեանի՝ գե­ղեց­կութեան հան­դէպ ու­նե­ցած երկրպա­գու­թեան մա­սին։ Ի՛նչ հիաց­մունքով է սլա­նում գի­ծը՝ մար­մի­նը նկա­րագ­րե­լիս եւ… միաժա­մանակ կար­ծես շո­յում է։ Զուր չէ, որ կարգ մը եւ­րո­պական նկա­րիչ­ներ խու­սա­փում են Հա­յաս­տա­նում ցու­ցադրուելուց, ի նկա­տի ու­նե­նալով մեր զօ­րաւոր նկար­չա­կան դպրո­ցի առ­կա­յու­թիւնը եւ վա­խենա­լով մրցակ­ցութիւ­նից։ Խա­չիկ Յա­րու­թիւնեանին բախտ վի­ճակուեց հաս­տա­տուել եւ տեղ զբա­ղեց­նել եւ­րո­պական արուես­տի շու­կա­յում։ 90-ական­նե­րի հո­վերը հասցրե­ցին նրան Գեր­մա­նիա. Այստեղ Խա­չիկ Յա­րու­թիւնեանը ու­նե­ցաւ այն ամէնն, ինչ մարդ կը փա­փաքի ու­նե­նալ բա­րեկե­ցու­թեան եւ յա­ջողու­թեան հա­մար։ Հայ­դելբեր­գում նա ու­նե­ցաւ տուն, աշ­խա­տանք, ցու­ցա­հան­դէսներ, նկար­նե­րի պա­հան­ջարկ եւ քիչ անց հաս­կա­ցաւ, որ դա ծու­ղակ է։

Ո՞վ էր ասել, որ ձեզ ապ­րե­լու հա­մար եր­ջանկու­թիւն է պէտք, իսկ ինձ՝ պէտք չէ։ Եր­ջանկու­թիւնը միշտ կա­պում են «ու­նե­նալ» բա­յի հետ. ու­նե­նալ բա­րեկե­ցիկ երկրի հպա­տակու­թիւն, ու­նե­նալ աշ­խա­տանք, լաւ վար­ձատրու­թիւն, տուն, աւ­տօ­մեքե­նա եւ այլն եւ այլն, բայց «ու­նե­նալ» բա­յը ան­սահմա­նու­թեան դռներն է բա­ցում։ Դէ­պի ան­կուշտու­թիւն։

Մար­դիկ սխալ­մամբ կար­ծում են, թէ մար­դը մար­մին է, որի մէջ տե­ղադ­րուած է հո­գի եւ փնտռում են յար­մա­րու­թիւններ մարմնի հա­մար։ Սա­կայն մար­դը իրա­կանում հո­գի է, որը «զգես­տա­ւորուած է» մարմնով։ Վեր­ջա­պէս Խա­չիկ Յա­րու­թեանի հո­գին ցան­կա­ցաւ ձեր­բա­զատուել բա­րեկե­ցու­թեան կա­պանքնե­րից եւ վե­րադառ­նալ իր հա­ցին ու ջրին։ Իս­կոյն եւեթ նա զրկուեց իր յա­ջողու­թիւննե­րից, փող վաս­տա­կելու կա­րողու­թիւնից, որ այդքան դիւ­րին է տա­ղան­դա­ւոր նկար­չի հա­մար ար­տա­սահ­մա­նում եւ գրե­թէ անհնար է հայ­րե­նիքում, քան­զի այստեղ շա­քարի եւ բա­նանի գծով ձեռ­նե­րէց­ներ կան, բայց արուես­տի գծով՝ օփե­րային եր­գիչնե­րի, նկա­րիչ­նե­րի՝ դե­ռեւս չկան։ Ամ­րա­նը Խա­չիկ Յա­րու­թիւնեանի տա­րեդար­ձին էի հրա­ւիրուած։ Մենք, հա­յաս­տա­նաբ­նակներս, փոք­րա­թիւ էինք ի հա­մեմատ ար­տա­սահ­մա­նում հաս­տա­տուած Խա­չիկի ազ­գա­կան­նե­րից։ Եր­կու քոյ­րե­րը ԱՄՆ-ից, եղ­բայրը՝ Փա­րիզից էին ժա­մանել, քրոջ դուստրը ըն­տա­նիքով՝ Աւստրիայից էր եկել, իսկ եր­կու որ­դի­ներին տե­սանք միայն սքայ­պով. մէ­կը Ռու­սաստա­նից միացաւ մեզ, իսկ միւ­սը՝ Յու­նաստա­նից…

Սո­վորա­բար երբ գրում են նկար­չի մա­սին, ապա նշում են ծննդեան թի­ւը (ծնուել է Խա­չիկ Յա­րու­թիւնեանը Երե­ւանում 1953-ին), կրթու­թիւնը. աւար­տել է Երե­ւանի գե­ղարուես­տա-թա­տերա­կան ինստի­տու­տը, ան­դա­մակ­ցում է Հա­յաս­տա­նի Նկա­րիչ­նե­րի Միու­թեանը, նաեւ UNESCO-ի նկա­րիչ­նե­րի ֆե­դերա­ցիային։ Այ­նուհե­տեւ թուար­կում են, թէ որ­տեղ է ու­նե­ցել ան­հա­տական ցու­ցա­հան­դէսներ… Հա­ւատա­ցէք, որ շատ եւ շատ երկրնե­րում է ցու­ցադրուել իմ այ­սօ­րուայ հե­րոսը, բայց ինձ հա­մար կա­րեւոր է, որ մենք նրա գոր­ծե­րը կա­րող ենք տես­նել այստեղ, Աշ­տա­րակից դէ­պի Էջ­միածին տա­նող ճա­նապար­հի վրայ, ուր նա տե­ղափո­խուել է Երե­ւանից, որ­պէսզի այս բազ­մա­սենեակա­նոց առանձնա­տանը, որի պա­տու­հաննե­րը նա­յում են պտղա­տու ծա­ռերին եւ Արա­րատին, տե­ղաւո­րուեն ո՛չ միայն իր նկար­նե­րը, այլ նաեւ բազ­մա­թիւ հիւ­րե­րը։ Ես սի­րում եմ հեր­թով դի­տել յատ­կա­պէս նրա վե­րացա­կան գոր­ծե­րը։ Մա­քուր նկար­չութիւն։ Որոնք ոչ մի կապ չու­նեն մեր տե­սած ծա­նօթ իրա­կան պատ­կերնե­րի հետ։ Որի մա­սին պատ­կե­րաս­րա­հի ան­տե­ղեակ այ­ցե­լու­նե­րը սո­վորա­բար ասում եմ «սա ի՞նչ է, ես էլ կա­րող եմ այսպէս նկա­րել»։ Չե՛ս կա­րող. որով­հե­տեւ սա գոյ­նե­րի ան­կարգ խառ­նուրդ չէ։ Ինչպէս պոէզիայի մէջ խօսքն ու ռիթմն են ազ­դում ըն­թերցո­ղի վրայ, այնպէս էլ երաժշտու­թեան մէջ հնչիւ­նը եւ գե­ղան­կարչու­թեան մէջ գոյնն ու գիծն են խօ­սում իրենց լե­զուով։ Եթէ ձեզ հաս­նում է խօս­քի, հնչիւ­նի եւ գոյ­նի իմաս­տը, ապա դուք են­թարկւում էք նրանց մոգական ազդեցութեանը։