ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՏԵՐԵՒ

Մեր մշտադալար բառը


- Հազուագիւտ անուն ունիս։

- Աշ­խարհի վրայ չորս հատ կայ։ Մէ­կը ես եմ։

Զրու­ցա­կիցս Տե­րեւն է, վեց տա­րեկան աղջնակ մը, որ ծնող­քին հետ եկած է իր եղ­բօր եւ անոր քսա­ներեք դա­սըն­կերնե­րուն ամա­վեր­ջի յայ­տա­գիրը դի­տելու։ Քնա­րեր­գա­կան բա­նաս­տեղծու­թիւննե­րու նուիրուած ըն­տա­նեկան երե­կոյ մըն է, զոր անուաներ ենք՝ «Պտոյտ մը հայ­կա­կան քնա­րեր­գութեան մէջ»։ Այս տա­րուան յայ­տա­գիրը կո­չած ենք՝ «Մեր սի­րոյ տե­րեւա­թափը»։ Աշա­կերտնե­րը պի­տի նուագեն, աշա­կերտնե­րը պի­տի ար­տա­սանեն։ Ամա­նորեայ նուէր մը ծնող­նե­րուն։ Ներշնչու­մը եկած է Սու­զաննա Պետ­րո­սեանի «Տե­րեւա­թափ» եր­գէն, որ մեղ­միկ կը լսուի սրա­հին մէջ ու կ՚ող­ջունէ հիւ­րե­րը։ Աշա­կերտնե­րը յայ­տագրին յար­մար պատ­կեր ստեղ­ծե­լու հա­մար բե­մը զար­դա­րած են աշ­նան տե­րեւ­նե­րով։

- Տե­րե՛ւ, «տե­րեւ» բա­ռը յայ­տագրին մայր դե­րակա­տարն է։ Ան­շուշտ կա­նանչ տե­րեւն է կեն­սունա­կը, բայց այ­սօր յա­ճախ պի­տի լսես «աշ­նան», «դեղ­նած» ու «դալ­կած» տե­րեւ­ներ։ Նաեւ, տե­րեւ դար­ձած պի­տի տես­նես երի­տասարդ բա­նաս­տեղծ մը։

Մա­րեցան լոյ­սե­րը, Նա­նօրին մատ­նե­րէն սկսան հո­սիլ Տիգ­րան Ման­տուրեանի մե­ղեդի­ները ու Նա­րեկը մեկ­նարկեց յայ­տա­գիրը՝ տէ­րեանա­կան պա­տառիկ­ներ ներ­կա­յաց­նե­լով. «Տե­րեւ­նե­րը դե­ղին, պա­տեցին իմ ու­ղին», «Տե­րեւ­նե­րը հող­մա­վար... Ար­ցունքնե­րը քո գո­հար»… Նա­րեկը յու­զիչ գտած է Տէ­րեանի երաժշտա­կանու­թիւնը եւ անոր ստեղ­ծած գրա­կան պատ­կերնե­րը։ Ահա, թէ ին­չո՛ւ փա­փաքած է այս գոր­ծե­րը ար­տա­սանել։

«Տե­րեւ» բա­ռը չէ ծնաւ հայ­կա­կան հո­ղին վրայ։ Ըստ լե­զուա­բան­նե­րու ան ու­նի ասո­րական ար­մատներ։ Ե. դա­րուն նախ 25 «տե­րեւ»ներ յայտնուեցան Աս­տուածա­շունչի մէջ։ Հոն տե­սանք նաեւ «տե­րեւա­թափ», «տե­րեւա­լից» եւ «տե­րեւա­խիտ» բա­ռերը։ Աւե­լին՝ Յայտնու­թեան գիր­քի մէջ հարստա­ցաւ կեան­քի ծա­ռի գա­ղափա­րը, ուր «… ծա­ռի տե­րեւը բուժման հա­մար էր»։ Ապա ան, եղա­նակ առ եղա­նակ, աճե­ցաւ ու դար­ձաւ բազ­մա­թերթ։ Այս բա­ռը նուրբ եւ ար­ծա­թափայլ՝ մե­զի տուաւ բա­նաս­տեղծա­կան շունչ ու­նե­ցող կայծկլտուն բա­ռերու փունջ մը. տե­րեւա­բեր, տե­րեւա­բուղխ, տե­րեւա­զարդ, տե­րեւա­թափ, տե­րեւա­լից, տե­րեւա­խիտ, մշտա­տերեւ, նշա­տերեւ, դեղ­նա­տերեւ։ Իսկ 13-րդ կամ 14-րդ դա­րու ան­յայտ տա­ղասաց մը «տե­րեւ»ի մէջ տե­սաւ մար­գա­րէներ.

«Ծաղ­կե­ցաւ ծառն կե­նաց…

Տե­րեւն ամէն ար­փիափայլ՝

Սուրբ մար­գա­րէքն էր»։

Մեր մայ­րե­նին զար­դա­րուե­ցաւ նաեւ պատ­կե­րալից ար­տա­յայ­տութիւննե­րով. «աշ­նան տե­րեւ», «տե­րեւ ծաղ­կանց», «տա­տանիլ որ­պէս զտե­րեւ», «տե­րեւ չան­կա­նի թէ Աս­տուած չկա­մի», «տե­րեւի պէս դո­ղալ»։

Արի­նը, Վա­հէն եւ Լո­րենին նա­խընտրած եւ Սա­հեան, Վա­րու­ժան եւ Մե­ծարենց ար­տա­սանել։ (Փոք­րիկ Սա­հեան մը, ըսած էր Լո­րենին մէկ ան­գամ, իր սնա­րին մօտ պա­հած է)։ Նա­նօրը կը սկսի նուագել Պա­պաճա­նեանի «Էլէ­կիա»ն ու մեր ականջնե­րուն մէջ կը շշնջան տխրա­շունչ տո­ղիկ­նե­րու շա­րան մը. «Քա­մու համ­բոյրից դո­ղաց մի տե­րեւ», «Եր­կու տե­րեւ մո­լոր... ու­ղի­ներում ոլոր», «Կու­սա­գեղ գլու­խիդ վրայ կ՚ար­տա­սու» տե­րեւա­թափ վար­դե­նիս», «Աշ­նան թախ­ծա­լի եր­գով օրօ­րուած, հող­մը փռում է տե­րեւ­ներ դե­ղին», «տե­րեւի տե­սիլն աղ­փուն»։

«Տե­րեւ»ը սի­րեց մեր եր­կի­րը, ըն­տե­լացաւ եւ տե­ղայ­նա­ցաւ։ Հա­յոց գա­ւառ­նե­րու մէջ եւ բար­բառնե­րու՝ առաւ իւ­րա­յատուկ տեսք... Զէյ­թունի մէջ «դի­յիվ­ներ» ին­կան ծա­ռերէն, Մու­սա լեռ աշուն եկաւ եւ գիւ­ղա­միջի սօ­սիի «դի­րիվ­նե­րը» կարմրե­ցան, Ագու­լիսն ու Թիֆ­լի­սը ամէն գա­րուն պճնե­ցան «հա­զարա­տիրիվ» ծա­ռերով, Շու­շիի Ս. Ամե­նափրկիչ եւ Գո­րիսի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւորիչ եկե­ղեցի­ներու գմբէթ­նե­րուն տակ խշշա­ցին «տի­րէվ­ներ», Ռո­տոս­տո­յի եւ կամ Խար­բերդի մէջ՝ երազ­կոտ օրիոր­դիկ մը իր օրա­տետ­րին մէջ «դէ­րէվ» մը պա­հեց յի­շատակ, իսկ ամէն գա­րուն Ջու­ղա­յի այ­գի­ները ծած­կուեցան «տի­րեւ­նե­րով»։ Ի՛նչ փոյթ, թէ ան օրօ­րուէր սօ­սինե­րու, բար­տի­ներու կամ ու­ռի­ներու վրայ։ Այս բա­ռը պարզ եւ դիւ­րա­բեկ, ոտ­նա­հար եր­բեմն, թարգմա­նը եղաւ մեր ամե­նախոր զգա­ցումնե­րուն։ Սրտա­բեկ աշուղներ անոր դա­լուկ թեր­թե­րուն դար­ձան ու տե­սան «մե­նու­թիւն», «բա­ժանում», «հե­ռացում», «կան­խա­հաս մահ»։ Նոյն տե­րեւը մեր հին հա­ւատ­քի հին դա­րերուն դար­ձաւ սօ­սափիւն ու մեր պա­պերուն փսփսաց ապա­գան։

Շան­թը հիացած է Նա­հապետ Քու­չա­կի սի­րային «հայ­րեն»նե­րուն՝ անոնց ան­մի­ջական ար­տա­յայ­տութիւննե­րուն։ Բեմ կ՛ըլ­լէ Նա­յիրիին հետ։ Աղջնա­կը բռնած է մե­տաք­սեայ կարմրա­ւուն հո­վանի մը ու բե­մի վրայ կը ճե­մէ տղուն աչ­քե­րը օծե­լով.

«Աչերդ է ծո­վէն առած,

եւ ու­ներդ է ի թուխ ամ­պէն.

Այդ քո պատ­կերքդ սու­րա­թըդ

ի վար­դին կար­միր տե­րեւէն»։

«Տե­րեւ» բա­ռը, կեն­սուրախ եւ մշտա­դալար, սի­րեց ճիւ­ղա­ւորուիլ։ Անոր շա­ռաւիղ­նե­րը դա­լարա­գեղ պու­րակ մը կազ­մե­ցին. տե­րեւազ­գեստ, տե­րեւա­թեւ, տե­րեւա­ծածկ, տե­րեւա­կերպ, տե­րեւա­կոյտ, տե­րեւա­հիւս, տե­րեւա­շատ, տե­րեւա­շարժ, տե­րեւա­շուք, բո­ցատե­րեւ ոս­կե­տերեւ, տե­րեւիկ…

- Ասի­կա ին անունս է, փա­ղաք­շա­կան, մայրս ին­ծի «Տե­րեւիկ» կ՚ըսէ։

- Կար տղայ մը, Պետ­րոս, քեզ­մէ քիչ մը աւե­լի մեծ։ Ինքն ալ հա­ւատաց, թէ տե­ւեւ մըն էր։ Լսէ՛, եղ­բայրդ է, որ պի­տի ար­տա­սանէ...

«Հա­ռաչ մ՛եմ հե­ծող նո­ճերու մէջ սեւ,

Թա­փելու մօտ չոր աշ­նան մէկ տե­րեւ…»։

Իր աւար­տին կը հաս­նի «Պտոյտ մը հայ­կա­կան քնա­րեր­գութեան մէջ» ամե­նամեայ յայ­տա­գիրը։ Սրտի խօսք մը պի­տի եզ­րա­փակէ երե­կոն։ Յար­մար տե­սած ենք Ստե­փան Զո­րեանի միտ­քե­րը։ Աշա­կերտնե­րը բեմ կը վե­րադառ­նան ու միաշունչ կը հնչեն. «... Իր մայ­րե­նի լե­զուն վատ իմա­ցողը / կէս մարդ է / չի­մացո­ղը՝ թշուառ / ծա­ռից ըն­կած մի տե­րեւ / որ տար­ւում է ամէն մի պա­տահա­կան քա­մուց»։

- Տե­րեւ, երբ որ մեծ­նաս, ծառ պի­տի դառ­նա՞ս։

- Ես կ՛ու­զեմ մշտա­դալար մնալ։

Հրա­ժեշ­տի մե­ղեդին դար­ձեալ «Տե­րեւա­թափ»ն է.

«Իմ պա­տու­հա­նից այն կողմն է տե­րեւա­թափ,

Մի աշուն, մի տխուր տե­րեւաթափ»։