ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՁԱՅՆԵՐ

Ստեփանակերտի գետափնեայ Նուէր ճաշարանը մե­զի հա­մար պատ­րաստած է եր­կար սե­ղան։ Տասնվեց աթոռ աջ կողմ, տասնվեց աթոռ՝ ձախ։ Իսկ աթոռ մը սե­ղանին գլու­խը։ Բարձրա­ձայն է մեր աշա­կեր­տա­կան խումբի ներ­կա­յու­թիւնը- ու­նինք մե­ներ­գուհի մը եւ բազ­մա­թիւ աս­մունքող­ներ։ Բաց երկնքի տակ մեր առա­ջին ձայնն է «Ճա­շակես­ցուք»ը։ Անոր կը հե­տեւի դգալ­նե­րու եւ պա­տառա­քաղ­նե­րու ան­համբեր զնգիւ­նը։ Երբ մա­տու­ցողնե­րու այ­լահնչիւն բար­բա­ռը կը հաս­նի մեր ականջնե­րուն, մտքի մէջ կ՚արթննան «ձայն» բա­ռի հա­րուստ երան­գապնա­կը. Ար­ցա­խի, Գո­րիսի, Սալ­մաստի եւ Վա­նի մէջ՝ «ծէն», Ռո­տոս­դո­յի մէջ «ցան», Աս­լանպէ­կի մէջ «ձա», դէ­պի հա­րաւ՝ Տիգ­րա­նակեր­տի մէջ «ցէն», Զէյ­թունի մէջ «ծէն», դէ­պի հիւ­սիս՝ Թիֆ­լի­սի եւ Համ­շէ­նի մէջ «ձէն», Կար­նոյ, Ալաշ­կերտի եւ Մշոյ մէջ «ձ՛էն», Հաճ­նոյ, Սե­բաս­տիոյ եւ Սուետիոյ մէջ «ձ՛ան»։

Սե­ղանի քրքիջ­նե­րը շշու­կի կը վե­րածուին, պա­րոն Նուէրը՝ ճա­շարա­նատէ­րը, կը դան­դա­ղեց­նէ իր մա­տու­ցումը ու մե­տաղեայ սպա­սեղէն­նե­րը հան­գիստի կը դրուին պնակ­նե­րու վրայ, երբ Նա­նօրը՝ Վա­րարակ գե­տակի կար­կա­չի՞ւնն էր պատ­ճա­ռը, թէ՝ դա­րաւոր ծա­ռերու սօ­սափիւ­նը, չենք գի­տեր, կը սկսի եր­գել… «Ձայն տուր ո՜վ ծո­վակ, ին­չո՞ւ լռում ես…»։ Դա­սարա­նի մէջ քիչ ան­գամ չէր, որ աղջնա­կը փոր­ձած էր այդ եր­գը, սա­կայն եր­բեք այսքան տխրա­ձայն չէր հնչած ան մե­զի հա­մար։

Հայ­կա­կան գրա­կանու­թեան մէջ ժո­ղովուրդի ձայ­նը լսե­լի դար­ձաւ տա­ղեր­գու Կոնստան­դին Երզնկա­ցիով, 1200-ական թուական­նե­րուն։ Եկե­ղեաց գա­ւառի մէջ, ուր էր Երզնկան, յե­ղափո­խու­թիւն մըն է որ տե­ղի ու­նե­ցաւ, վե­րած­նունդ մը։ Երկնա­յին եւ հո­գեւոր ձայ­նը գրա­բարի, իջաւ եր­կիր, որ­պէս ռամ­կօ­րէն եւ որ­պէս սո­խակ թա­ռեցաւ վար­դի վրայ ու գեղ­գե­ղեց գե­ղեցի­կը։ «Ահա եղեւ պայ­ծառ գա­րուն… Ձայ­նըն քաղցրիկ գայր պլպու­լուն», «Քաղցր է ու շի­րին իւր ձայն», «Հա­զար դասս դա­սով՝ քաղցրա­ձայ­նեն զան­լը­ռելին»։ Յար­գե­լի ըն­թերցող, այժմ ձեզ կը հրա­ւիրեմ խոր ակ­նա­ծան­քով ականջ տա­լու մեր պատ­մա­կան գա­ւառ­նե­րու քնա­րական ձայ­նե­րուն, որոնք լռու­թեան դա­տապար­տուած են յա­ւիտե­նապէս. «Արի խօ­սինք ջո­րած նազ­լու, քընց բիւլբիւլն էր ձէ­նով նազ­լու», Քո­սա Երէց Բա­սեն­ցի, «Քաղցր կու գայ ձայն պլպու­լին», «Ձայնդ է կաք­ւոյ նման», Յով­հաննէս Թլկու­րանցի, «Գո­վեմ զգոյն վար­դին, որ աննման է, Բլբուլն ի հետ նո­րա, որ քաղցրա­ձայն է», Առա­քել Բա­ղիշե­ցի, «Ձայն ու­նիս քաղցր ու բա­րակ», Կա­րապետ Բա­ղիշե­ցի, «Թէ ձայն ու­նիս եղուշ-մե­ղուշ, բանդ լսո­ղացն գայ անուշ, ապա թէ ձայնդ չէ քնքուշ, մարդկան թուի որ­պէս զփուշ», ան­յայտ բա­նաս­տեղծ, 16-րդ դար, «Կա­քաւ քաղցրա­ձայն, հե­ռուստ կու ձայ­նես», Ղա­զար Սե­բաս­տա­ցի, «Նստեալ ի վրայ վար­դին եւ գո­վէր զնայ… Եւ գունզգուն ձայ­նիւ եղա­նակէր նա», Խա­չատուր Խար­բերդցի, «Աշուն էր, եղաւ գա­րուն, ձայն անուշ երետ հա­ւերուն», Ստե­փանոս Վա­րագե­ցի։ Սի­րոյ ձայն հնչեց նաեւ Վա­նայ ծո­վէն՝ Աղ­թա­մարէն։ Գրի­գորիս տա­ղասացն էր ան. «Վարդն կ՚ասէ. Պլպուլ եր­գէ՛, Քաղցր ձայ­նիւ եղա­նակէ, ով որ քո ձայնդ լսէ, նայ հիանայ, զմեզ երա­նէ»։ Կա­րի՞նը, այդ բարձրա­դիր եւ բարձրա­ձայն քա­ղա՞քը։ Պի­տի չմոռ­նանք։ Ձայն մըն ալ հնչեց Էրզրու­մէն- Յով­հաննէս Կար­նե­ցին էր ան. «Ինձ լսե­ցոյ՛ զձայնդ անու­շակ, ձայ­նիդ յղկե­ցայ», «Թռչոյն ձայնդ հա­մեղ քաղցրա­լուր, կա­րօտ եմ քոյ խօ­սակ­ցութեանդ»։ Այս տա­ղասա­ցը սա­կայն մեր­ժուեցաւ եւ եր­գեց «ձայ­նիւ ցա­ւալի»։ Նա­նօրը այժմ լսե­լի կը դարձնէ Սմբատ Շա­հազի­զի մե­լամաղ­ձոտ ձայ­նը. «Ես լսե­ցի մի անոյշ ձայն, իմ ծե­րացած մօր մօտ էր…»։

«Ձայն» բա­ռը, ան­սա­լով լա­տինա­կան առա­ծին, թէ «Խօս­քը կը թռչի, գի­րը կը մնայ», որո­շեց մտնել մա­մու­լի տակ։ 1801 թուակա­նին Պոլ­սոյ մէջ լոյս տե­սաւ կո­թողա­յին հրա­տարա­կու­թիւն մը. «Ձայնքաղ շա­րական»։ Այդ հրա­տարա­կու­թե­նէն ետք, հայ­կա­կան գա­ղութնե­րու մէջ սկսան լոյս տես­նել «ձայն»աւոր գիր­քեր. «Ձայն Քրիս­տո­սի», Վե­նետիկ, 1810, «Ձայ­նա­բանու­թիւն հա­մառօտ», Զմիւռնիա, 1858, «Ձայն Սե­բաս­տացւոյ», Կ. Պո­լիս, 1869, «Դա­սագիրք եկե­ղեցա­կան ձայ­նագրու­թեան հա­յոց», Էջ­միածին, 1874, «Եւ­դո­կիոյ հա­յոց գա­ւառա­բար­բառ։ Ձայ­նա­գիտու­թիւն», Վիեն­նա, 1899, «Քնար։ Ձայ­նագրեալ եր­գա­րան», Ս. Պե­տեր­բուրգ, 1907։

Հայ­կա­կան քնա­րը մե­զի կար­ծել տուաւ, թէ հայ­րե­նի ձայ­նը քաղցր է եւ սփո­փող։ Բայց օր մը յայտնուեցաւ Եղի­շէ Չա­րեն­ցը ու յի­շեցուց, թէ քար­քա­րոտ է մեր եր­կի­րը եւ ան­հիւրըն­կալ։ Աշա­կերտնե­րը միաբե­րան կ՛ար­տա­սանեն, ի՛նչ որ քա­նի մը օր առաջ Կա­մարի տակ ար­տա­սանած էին. «... Արեւն ամ­րան ու ձմե­ռուայ վի­շապա­ձայն բու­քը վսեմ… Ո՛ւր էլ լի­նեմ չե՛մ մո­ռանայ ես ող­բա­ձայն եր­գե­րը մեր…»։

Մեր ական­ջը, ըն­դունե­ցէք որ­պէս երկնա­տուր ձիրք, կամ հայ­կա­կան բնաշ­խարհի պար­գեւ՝ շնոր­հիւ «իւն» մաս­նի­կի, զա­նազա­նեց ձայ­նե­րու հա­րիւ­րա­ւոր տե­սակ­ներ։ Առիւ­ծի մռնչիւն, ուղտի կա­ռաչիւն, արա­գիլի կափ­կա­փիւն, նոր ածող հա­ւու գըռթգռթիւն... Շու­նե­րու հա­մար ու­նինք ձայ­նի ինը տար­բե­րակ։ Բա­ցի աքա­ղաղի ար­ձա­կած ձայ­նէն, ու­նինք յաղ­թա­կան աքա­ղաղի եւ աքա­ղաղի թե­ւերու յա­տուկ ձայ­ներ։ Մարդկա­յին ձայ­նե՞ր։ Ու­նինք նո­րածի­նի լա­ցի, անընդհատ լա­ցի, բարձրա­ձայն լա­ցի, ող­բի, խմբա­կան ող­բի, վիշ­տի, սաս­տիկ հա­ռաչան­քի, հո­գեվար­քի յա­տուկ ձայ­ներ- ճուոց, թզկլտուք, վայ­նա­սուն, կոծ, կա­կան, ջայլ, հա­ռաչանք, կա­ռաչանք, թա­ռաչանք եւ խռնդիւն։ Բայց եղած ենք նաեւ ծայր աս­տի­ճան զգա­յուն եւ երազ­կոտ։ Փա՞ստը։ Ու­նինք նաեւ խա­ղացող աղ­ջիկնե­րու, քնա­րի լա­րերու, մեղմ հո­վու, հո­սող վտա­կի, աղ­բիւրի, կա­նանչ տե­րեւ­նե­րու, չոր տե­րեւ­նե­րու, մե­տաք­սեայ զգես­տի, ծնծղա­յի եւ բուրվա­ռի յա­տուկ ձայ­ներ- ճվլտոց, թրթում, հծծիւն, կար­կա­չիւն, խո­խոջիւն, սօ­սափիւն, խշրտիւն, շրշիւն, զան­գիւն եւ շխռտոց։

Հո­վերէն եւ ծո­վերէն եկած ձայ­նե­րը խո­րապէս տպա­ւորած ըլ­լալ կ՚երե­ւին երի­տասարդ Մե­ծարեն­ցը. «Կ՚ալե­կոծին տար­փոտ ձայ­ներն իրի­կուան… Կը պլլըուին այդ ցնծա­ձայն նուագին»։ («Իրի­կուան ձայ­ներ») Իսկ Աւե­տիք Իսա­հակեանէն լսե­ցինք, թէ ինչպէ՛ս բա­նաս­տեղծ դար­ձաւ.

 

«Աստղունք լուսնին ձայն տուին…

Հաւ­քերն ին­ծի ձայն տուին…

Ես վեր ելայ ոգի առած,

Զար­կի սրտիս լա­րերին»։

 

Օրը պէտք է որ վեր­ջա­նայ Կո­միտա­սով։ Հո­ռովել։ Երկձայն։ Առա­ջին ձայն՝ Նա­նօրը, երկրորդ ձայն՝ անոր խռպա­ձայն դա­սատուն։ Ձայ­նակցու­թեան ժա­մանակ կը մտա­բերեմ «Անլռե­լի զան­գա­կատուն»ը։ Հոն կայ հա­րուստ եւ պատ­կե­րաւոր ձայ­նա­դարան. «Սո­խակի ձայն», «Կլկը­լան ձայն», «Ձայ­նեղ գու­սան», «Խա­զեր ձայ­նուժի», «Ձայ­նեղ եր­գիչ-տի­րացու», «Պա­րագլխի ձայն», «Ծո­րուն ձայն», «Կեն­դա­նի ձայն», «Զան­գա­կաձայն դուստրեր»։ Սե­ւակը նաեւ Կո­միտա­սին ակ­նարկե­լով գրեր է. «Մի գի­շերում դու ձայ­նով նուաճե­ցիր Վիեն­նան»։

Գե­ղեցիկ գա­ղափար է ձայ­նով նուաճե­լը՝ քա­ղաք­ներ եւ սիր­տեր։ Ձայնդ անսպառ՝ «Ձայն»։