ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Ինչպէս ետ բերել թալանածը

dzovinarlok@gmail.com

Պի­տի ար­­ձա­­­նագ­­րենք, որ ոչ մի հայ այդքան մեծ ու­­րա­­­խու­­թիւն չպատ­­ճա­­­ռեց հայ ազ­­գին, ինչպէս Սերժ Սարգսեանը, երբ տո­­ւեց հրա­­ժարա­­կան։ Մար­­դիկ ու­­րա­­­խու­­թիւնից պա­­րում էին ու պա­­րում, չկա­­րողա­­նալով յա­­գենալ… Սա­­կայն Սեր­­ժից յե­­տոյ որ կողմ նա­­յում ենք, տես­­նում ենք սեր­­ժա­­­ծին­­նե­­­րին։ Ասում են այս ան­­գամ ոչ թէ ան­­ձեր ենք փո­­խելու, այլ հա­­մակար­­գը։ Բայց ի՞նչ հա­­մակար­­գի մա­­սին է խօս­­քը։ Կար իշ­­խա­­­նու­­թիւն եւ կար ժո­­ղովուրդ։ Եւ ահ­­ռե­­­լի ան­­դունդ այդ եր­­կուսի մի­­ջեւ։ Ահա այդ ան­­դունդի մէջ եւ գա­­հավի­­ժեց հան­­րա­­­պետա­­կան կու­­սակցու­­թիւնը,որի մի­­ջոցով պահ­­ւում էր իշ­­խա­­­նու­­թիւնը։ Այժմ տես­­նենք, թէ ինչպէս են քա­­ղաքա­­գէտ­­նե­­­րը մեկ­­նա­­­բանում հե­­տագայ գոր­­ծընթա­­ցը, քան­­զի այ­­սօր որ­­տեղ մատդ դնում ես, յայտնա­­գոր­­ծում ես անօ­­րինու­­թիւն, այ­­սինքն թա­­լան։ Այս կա­­ռավա­­րու­­թիւնը, որը նշա­­նակեց Նի­­կոլ Փա­­շինեանը, ես կ՚անո­­ւանէի հա­­կակո­­ռուպցիոն կա­­ռավա­­րու­­թիւն, որը պի­­տի մաք­­րի տնտե­­սական դաշ­­տը եւ վե­­րադարձնի թա­­լանո­­ւածը հայ ժո­­ղովրդին։

Ըստ քա­­ղաքա­­գէտ Հայկ Մար­­տի­­­րոսեանի Հա­­յաս­­տա­­­նի յե­­ղափո­­խու­­թիւնը դա­­սական առու­­մով յե­­ղափո­­խու­­թիւն չէր, որի ժա­­մանակ ամէն ինչ սրբում-ջնջում, մաք­­րում են եւ դա ար­­ւում է շատ աւե­­լի կտրուկ, արագ եւ ար­­մա­­­տակա­­նօրէն։ Մեր յե­­ղափա­­խու­­թիւն-իշ­­խա­­­նափո­­խու­­թիւնը ըն­­թա­­­ցաւ աննկա­­րագ­­րե­­­լի քա­­ղաքա­­կիրթ սցե­­նարով, ան­­հա­­­ւատա­­լի իրա­­ւական շրջա­­նակ­­նե­­­րում։ Նման բան աշ­­խարհում ոչ մի տեղ չէր եղել։ Ինչ վե­­րաբեր­­ւում է ՀՀԿ-ին, ապա դա յան­­ցա­­­խումբ է, որը բա­­ցայայտ յան­­ցա­­­գոր­­ծութիւննե­­րով եր­­կի­­­րը կե­­ղեքել է։ Նման կու­­սակցու­­թեանը ինչպէ՞ս կա­­րելի է թող­­նել, որ ընդդի­­մու­­թիւն լի­­նի։ Երե­­ւակա­­յէք, որ նա­­ցիս­­տա­­­կան կու­­սակցու­­թիւնը ընդդի­­մու­­թիւն դառ­­նար ֆա­­շիս­­տա­­­կան Գեր­­մա­­­նիայի ոչնչա­­ցու­­մից յե­­տոյ. ուղղա­­կի ար­­գե­­­լեցին եւ մին­­չեւ հի­­մա ար­­գի­­­լուած է…Հայ հա­­սարա­­կու­­թեան քա­­ղաքակրթո­­ւածու­­թեան եւ քա­­ղաքակրթու­­թեան դրսե­­ւոր­­ման շնոր­­հիւ են նրանք մնա­­ցել, բայց դա շատ վտան­­գա­­­ւոր է։

Իսկ ահա թէ ինչպէս է բնու­­թագրում մեր այ­­սօ­­­րուայ իրա­­վիճա­­կը քա­­ղաքա­­գէտ Մա­­նուել Սարգսեանը.

«25 տա­­րի առաջ չկա­­ռուցե­­ցին ժո­­ղովրդա­­վարա­­կան ինստի­­տուտներ եւ եր­­կի­­­րը օլի­­գար­­խիացո­­ւեց, այ­­սինքն քրէական պայ­­մա­­­նաւո­­րուա­­ծու­­թիւննե­­րի հի­­ման վրայ սկսեց գոր­­ծել մի ամ­­բողջ եր­­կիր։ Ստեղ­­ծո­­­ւել էր ըն­­դա­­­մէնը բա­­նակ եւ ոս­­տի­­­կանու­­թիւն, որոնք ծա­­ռայում էին քա­­ղաքա­­կանա­­ցուած խա­­ւին, որն ապ­­րում էր այդ օլի­­գար­­խիկ օրէնքնե­­րով։ Ասում են հա­­մակար­­գը պէտք է փո­­խել, բայց հա­­մակար­­գը եր­­բեք չի կա­­ռու­­ցո­­­ւել այստեղ։ Ո՛չ ոք չի պատ­­կե­­­րաց­­նում, որ զրո­­յից պի­­տի կա­­ռու­­ցենք հա­­մակար­­գի ինստի­­տուտնե­­րը։ Բո­­լորս գի­­տենք, որ չկայ դա­­տական հա­­մակարգ։ Ո՛չ ոք այդ հա­­մակար­­գը չի կա­­ռու­­ցել։ Չկայ ընտրու­­թիւննե­­րի ինստի­­տուտ»։

Այ­­նուհե­­տեւ Մա­­նուել Սարգսեանը խօ­­սում է սե­­փակա­­նու­­թեան ինստի­­տու­­տի մա­­սին, որ ան­­կիւնա­­քարն է բո­­լոր խնդիր­­նե­­­րի.

«Որե­­ւէ մէ­­կը հա­­մոզո­­ւած չէ, որ իր սե­­փակա­­նու­­թիւնը պաշտպա­­նուած է։ Միակ պաշտպան­­ման ձե­­ւը եղել է զաւ­­թել իշ­­խա­­­նական հա­­մակար­­գը, որով­­հե­­­տեւ ու­­րիշ մի­­ջոց չկար։ Այժմ պի­­տի ստեղ­­ծո­­­ւի պաշտպան­­ման ինստի­­տու­­տը։ Մեզ մօտ իշ­­խողնե­­րը կորցրել են իրենց դիր­­քե­­­րը։ 25 տա­­րի ազ­­գա­­­յին հարստու­­թիւնը ինչ-որ խումբ թա­­լանել է։ Ժո­­ղովուրդը ո՛չ մի իրա­­ւունքներ չի ու­­նե­­­ցել։ Միայն պար­­տա­­­կանու­­թիւններ. երե­­խաներ բե­­րել եւ ու­­ղարկել, որ­­պէսզի պաշտպա­­նէն այդ թա­­լան­­չի­­­ներին։ Բազ­­մա­­­թիւ երկրնե­­րում եղել են զի­­նուած յե­­ղափո­­խու­­թիւններ եւ թա­­լան­­չի­­­ներին ֆի­­զիկա­­պէս ոչնչաց­­րել են։ Իսկ մենք եզա­­կի իրա­­վիճա­­կում ենք, ամե­­նահ­­զօր քա­­ղաքա­­կանու­­թեան անհնա­­զան­­դութեան ար­­դիւնքում ստեղ­­ծո­­­ւել է մի իրա­­վիճակ, երբ բո­­լորս դար­­ձել ենք այս իրա­­վիճա­­կի պա­­տանդնե­­րը։ Գա­­լիս է մի պահ, երբ ինչ-որ հար­­ցե­­­րի շուրջ պի­­տի գանք հա­­մաձայ­­նութեան։ Կան նա­­խագ­­ծեր. կա­­նոնա­­ւորել քա­­ղաքա­­կան եւ տնտե­­սական դաշ­­տը։ Ին­­չի՞ վրայ են դնում յոյ­­սը մե­­ռեալ հա­­սարա­­կու­­թեան պաշ­­տօ­­­նեանե­­րը։ Բո­­լոր կու­­սակցու­­թիւննե­­րը եղել են կլա­­նային խմբա­­ւորումներ, հա­­կապե­­տական։ Պէտք է օրէնքներ ըն­­դունել, որ­­պէսզի կա­­նոնա­­ւորո­­ւեն կու­­սակցու­­թիւննե­­րը։ Ի՞նչ պի­­տի անէն օլի­­գարխնե­­րը, որ­­պէսզի իրենց սե­­փակա­­նու­­թիւնը օրի­­նակա­­նաց­­նեն։ Հո­­ղերը, ջրե­­րը զաւ­­թո­­­ւել են։ Ժո­­ղովուրդը չի ճա­­նաչում նրանց սե­­փակա­­նու­­թեան իրա­­ւունքը։ Բաւ է դուրս գան հա­­մակար­­գից, որ սե­­փակա­­նու­­թիւնը չճա­­նաչո­­ւի։ Ու­­րեմն ի՞նչ պէտք է անել։ Պէտք է կի­­սուել։ Իսկ կու­­սակցու­­թիւննե­­րը պի­­տի վե­­րագ­­րանցո­­ւեն, ներ­­կա­­­յաց­­նե­­­լով ծրագ­­րեր, այլ ոչ թէ գան ան­­ձե­­­րով եւ յայտնեն «Ես լաւ տղայ եմ»։ 55 ման­­դատ ու­­նե­­­ցող հան­­րա­­­պետա­­կան­­նե­­­րը չեն կա­­րող օգ­­տա­­­գոր­­ծել այդ ման­­դատնե­­րը իրենց շա­­հերին եւ մնա­­ցել են վան­­դա­­­կի մէջ։ Կայ գլխա­­ւոր դա­­տախազ, որն ար­­դէն անգլուխ եւ անոտ հա­­մակար­­գի ներ­­կա­­­յացու­­ցիչ է։ Մնա­­ցել է կա­­խուած առանց յե­­նարա­­նի։ Եւ դա հե­­քիաթ է, որ կա­­րող են վե­­րադարձնել իրենց իշ­­խա­­­նու­­թիւնը»։

Հա­­սարա­­կու­­թիւնը մեր­­ժում է հան­­րա­­­պետա­­կան­­նե­­­րին։ Բազ­­մա­­­թիւ են դէպ­­քե­­­րը, երբ հան­­րա­­­պետա­­կան կու­­սակցու­­թեան յայտնի դէմ­­քեր մտնում են ինչ-որ մի խա­­նութ, եւ աշ­­խա­­­տող­­նե­­­րը հրա­­ժար­­ւում են նրանց սպա­­սար­­կե­­­լուց։ Միաց­­նում են «Իմ քայ­­լը» յե­­ղափո­­խական եր­­գը եւ նրանք ստի­­պուած հե­­ռանում են։

Գոր­­ծա­­­տու­­նե­­­րի հան­­րա­­­պետա­­կան միու­­թեան նա­­խագահ Գա­­գիկ Մա­­կարեանի կար­­ծի­­­քով

«Մենք ու­­նենք այժմ կա­­ռավա­­րու­­թիւն, որի հա­­մապա­­տաս­­խա­­­նու­­թիւնը 65% է կազ­­մում։ Կան ոլորտներ, որոնք աւե­­լի կա­­րեւոր են, քա­­նի որ ստեղ­­ծում են յա­­ւելեալ ար­­ժէքներ։ Այդ նա­­խարա­­րու­­թիւննե­­րը չորսն են. էկո­­նոմի­­կայի նա­­խարա­­րու­­թիւն, գիւ­­ղատնտե­­սու­­թեան, էներ­­գե­­­տիկա­­յի եւ կա­­պի ու տրանսպոր­­տի նա­­խարա­­րու­­թիւննե­­րը։ Մենք ծրա­­գիր ենք պատ­­րաստել վար­­չա­­­պետին։ Ինչպէս հաս­­նել տնտե­­սական զար­­գացման արա­­գու­­թեան, որը քա­­ղաքա­­ցինե­­րը կզգան իրենց վրայ։ Մենք առա­­ջար­­կել ենք լու­­ծումներ։ Յա­­տուկ ստեղ­­ծո­­­ւած հիմ­­նադրամ­­նե­­­րի շնոր­­հիւ կա­­րելի է ապա­­հովել օլի­­գարխնե­­րի փո­­ղերի վե­­րադար­­ձը։ Այդ հիմ­­նադրա­­մում հա­­մաձայ­­նագրե­­րի մե­­խանիզ­­մով նրանք կու­­նե­­­նան երաշ­­խիքներ, որ իրենց բիզ­­նե­­­սը, իրենց սե­­փակա­­նու­­թիւնը անվտանգ են եւ պատ­­կա­­­նում են իրենց եւ ժա­­ռանգնե­­րին։ Փոքր մա­­սը տա­­լով, նրանք կը պահ­­պա­­­նեն մեծ կտո­­րը։ Այ­­սուհետ նրանք պի­­տի աշ­­խա­­­տէն թա­­փան­­ցիկ։ Վար­­չա­­­պետը պի­­տի ան­­հա­­­տական զրոյց ու­­նե­­­նայ բո­­լոր օլի­­գարխնե­­րի հետ»։

Ահա այս ձե­­ւով մե­­ծահա­­րուստնե­­րը՝ մտնե­­լով ոչ թէ խորհրդա­­րան, այլ իրա­­ւական դաշտ, կա­­րող են լեց­­նել պե­­տական բիւ­­ջէն եւ օրի­­նակա­­նաց­­նել իրենց գոր­­ծունէու­­թիւնը ոչ միայն անձնա­­կան, այլ եւ պե­­տական շա­­հի համար։