ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Վանաձորի մշակութային անդրադարձը

dzovinarlok@gmail.com

Մշակութային արշաւս սկսո­­ւեց Աբե­­լեանի անո­­ւան պե­­տական դրա­­մատի­­կական թատ­­րո­­­նի այ­­ցե­­­լու­­թեամբ՝ «Սէ՞ր, թէ քո­­ւանշ» ներ­­կա­­­յաց­­ման փակ դի­­տու­­մով։ Այն նա­­խատե­­սուած էր փոքր բե­­մի հա­­մար, ուստի մենք՝ հան­­դի­­­սական­­ներս, տե­­ղաւո­­րուե­­ցինք մեծ բե­­մում մի քա­­նի շարք դրո­­ւած աթոռ­­նե­­­րի վրայ։ Առաջ­­նա­­­խաղ էր, նոյ­­նիսկ առաջ­­նա­­­խաղին ըն­­դա­­­ռաջ դի­­տում, այնպէս որ ներ­­կա­­­յացումն այն վի­­ճակում չէր, ինչպի­­սին կը լի­­նի որոշ ժա­­մանակ յե­­տոյ։ Ըստ մեծ դե­­րասան­­նե­­­րի (օրի­­նակ, Սմոկ­­տունովսկու) ներ­­կա­­­յացու­­մը եր­­կու տա­­րուայ ըն­­թացքում դե­­ռեւս առաջ­­նա­­­խաղ է հա­­մար­­ւում։ Հրա­­շալի մի ներ­­կա­­­յացում էր ան­­կեղծ ասած, որից գար­­նան բուրմունք էր բու­­րում, որով­­հե­­­տեւ պիէսի հե­­ղինա­­կը երի­­տասարդ դրա­­մատուրգ Էլ­­ֆիք Զոհ­­րա­­­բեանն էր, բե­­մադ­­րո­­­ղը՝ Զոհ­­րա­­­պեանից աւե­­լի երի­­տասարդ Ժի­­րայր Գաբ­­րիէլեանն էր, եր­­կուսն էլ նաեւ թատ­­րո­­­նի դե­­րասան­­ներն էին. մէ­­կը բե­­մադ­­րեց պիէսը, միւ­­սը խա­­ղաց իր իսկ պիէսում։ Նիւ­­թը՝ ռո­­մեօջու­­լիեթեան ծա­­գող սի­­րոյ մա­­սին էր (դե­­րասան­­ներ Մա­­րիամ Ղե­­ւոն­­դեան եւ Յա­­կոբ Դե­­միր­­ճեան), որի ռո­­ման­­թիկ ոճը «կոտ­­րում էր» հա­­րեւա­­նու­­հու զա­­ւեշ­­տա­­­լի խաղ-ներ­­գործու­­թիւնը (Ալ­­լա Դար­­բի­­­նեան) եւ ոս­­տի­­­կանի գրո­­տես­­կա­­­յին ոճով մարմնա­­ւորո­­ւած կեր­­պա­­­րը (Էլ­­ֆիք Զոհ­­րա­­­պեան)։ Դի­­տու­­մից յե­­տոյ քննար­­կում տե­­ղի ու­­նե­­­ցաւ, եւ մի աւագ սերնդի դե­­րասան նկա­­տեց, որ սա «մայ­­րա­­­քաղա­­քային մա­­կար­­դա­­­կի ներ­­կա­­­յացում է»։ Որ­­քա՛ն կցան­­կա­­­նայի ես էլ մաս­­նակցել քննարկման եւ բա­­ցատ­­րել, որ մայ­­րա­­­քաղա­­քային եւ գա­­ւառա­­կան լի­­նում է միայն մտա­­ծելա­­կեր­­պը եւ…աս­­ֆալտը, որը Վա­­նաձո­­րում աւե­­լի շատ են «կե­­րել», քան մայ­­րա­­­քաղա­­քում։ Հար­­ցուփորձ անե­­լու ար­­դիւնքում պար­­զել էի, որ այսպի­­սի անաս­­ֆալտ վի­­ճակ քա­­ղաքը ու­­նե­­­ցաւ 1988-ի Սպի­­տակի երկրա­­շար­­ժից, այ­­նուհե­­տեւ ան­­կա­­­խացու­­մից յե­­տոյ, երբ շէն­­քե­­­րի բա­­կերն ու փո­­ղոց­­նե­­­րը բա­­ցար­­ձակ զրկո­­ւեցին աս­­ֆալտա­­պատու­­մից…Իսկ ինչ վե­­րաբեր­­ւում է մտա­­ծելա­­կեր­­պին, ապա յի­­շենք, թէ որ­­տե­­­ղից են մայ­­րա­­­քաղաք հա­­սել Թու­­մա­­­նեանն ու Հրանտ Մա­­թեւո­­սեանը, Պա­­րոյր Սե­­ւակն ու Մի­­նաս Աւե­­տիսեանը, Մհեր Մկրտչեանն ու Վա­­հէ Շահ­­վերդեանը…«Գա­­ւառ­­նե­­­րից» եկած­­ներն են մայ­­րա­­­քաղա­­քը կեր­­տում, որով­­հե­­­տեւ Հա­­յաս­­տա­­­նի ամէն մի գիւղ դա մար­­գա­­­րիտ է, եւ եթէ այ­­սօր մայ­­րա­­­քաղաք Երե­­ւանում թատ­­րո­­­նը այ­­լեւս հա­­ւատ չի ներշնչում, ապա պատ­­ճառնե­­րից մէկն էլ երե­­ւի այն է, որ մայ­­րա­­­քաղա­­քը բա­­ցար­­ձակ գա­­ւառի է վե­­րածո­­ւել մտա­­ծելա­­կեր­­պի իմաս­­տով։ Միակ թատ­­րո­­­նը, որն իր բար­­ձունքի վրայ է գտնւում՝ դա Հեն­­րիկ Մա­­լեանի անո­­ւան կի­­նօդե­­րասա­­նի թատ­­րոնն է, եւ հենց այդ թատ­­րո­­­նի ոճին էր մեր­­ձե­­­ցել Ժի­­րայր Գաբ­­րիէլեանի ներ­­կա­­­յացու­­մը իր պլաս­­տի­­­կայի առու­­մով։ Պի­­տի յա­­տուկ նշեմ նաեւ ներ­­կա­­­յաց­­ման նկար­­չի անու­­նը՝ Տիգ­­րան Յա­­րու­­թիւնեան, որով­­հե­­­տեւ հե­­տաքրքիր էր ներ­­կա­­­յաց­­ման ընդհա­­նուր գծա­­գիրը իր գոյ­­նե­­­րով, ինչպէս նաեւ առան­­ձին իրե­­րի ման­­րա­­­մաս­­նե­­­րով։

Անուններ, անուններ…Որ­­քա՛ն եր­­ջա­­­նիկ էի ներ­­կայ գտնո­­ւել “Զար­­թոնք” ծրագ­­րի պա­­տանի տա­­ղանդնե­­րի հա­­մերգնե­­րին Վա­­նաձո­­րում։ Օգոս­­տո­­­սի 4-17 Վա­­նաձո­­րում գոր­­ծում էր Գա­­նատա­­յի «Ատ­­գեն Ար­­մէ­­­նեան Հիմ­­նադրամ»ի ջու­­թա­­­կահար Վան Ար­­մէ­­­նեանի նա­­խագա­­հու­­թեամբ կազ­­մա­­­կեր­­պած մի­­ջազ­­գա­­­յին երաժշտա­­կան ակա­­դեմիան, որը մէկ­­տե­­­ղել էր Հա­­յաս­­տա­­­նի (նաեւ Ջա­­ւախ­­քից եւ Մոս­­կո­­­ւայից) 45 պա­­տանի տա­­ղանդնե­­րին «Կի­­րովա­­կան» հիւ­­րա­­­նոցում։ Խիստ յա­­գեցած պա­­րապ­­մունքնե­­րով (8-10 ժամ տե­­ւողու­­թեան դա­­սեր) օրե­­րի ար­­դիւնքում վա­­նաձոր­­ցին ունկնդրում էր այնպի­­սի մա­­կար­­դա­­­կի հա­­մերգ, որի մա­­սին կ՚երա­­զէին աշ­­խարհի ամե­­նահե­­ղինա­­կաւոր հա­­մեր­­գասրահ­­նե­­­րը։ Պա­­տանի­­ներին վար­­պե­­­տու­­թեան դա­­սեր էին տա­­լիս. դաշ­­նա­­­մուր՝ աշ­­խարհահռչակ Նա­­րէ Ար­­ղա­­­մանեանը (ով նաեւ ակա­­դէմիայի գե­­ղարո­­ւես­­տա­­­կան ղե­­կաւարն էր), վո­­կալ՝ Ալին Գու­­թա­­­նը, ֆլեյ­­տա՝ Նա­­րեկ Աւա­­գեանը, ժո­­ղովրդա­­կան երաժշտու­­թիւն՝ դու­­դուկա­­հար Էմ­­մա­­­նուել Յով­­հաննի­­սեանը։

Լսում էի տա­­ղան­­դա­­­ւոր երա­­խանե­­րի կա­­տարումնե­­րը եւ մտա­­ծում. այդ ինչպէ՞ս է լի­­նում, որ որոշ երա­­խանե­­րին ծնող­­նե­­­րը չեն կա­­րող ստի­­պել գէթ հինգ րո­­պէ օրե­­կան նստել երաժշտա­­կան գոր­­ծի­­­քի առ­­ջեւ, իսկ ահա այս երա­­խանե­­րը օրո­­ւայ 6-10 ժա­­մը, վեր­­ջա­­­պէս, ողջ կեանքն են նո­­ւիրում երաժշտու­­թեանը։ Մենք ունկը դրում էինք նրանք առա­­ջին “քայ­­լե­­­րը”, գու­­ցէ յե­­տոյ նրանք կը դառ­­նան աշ­­խարհահռչակ կա­­տարող­­նե­­­րը, բայց այս առա­­ջին զգաց­­մունքնե­­րը, հիաց­­մունքն ու սէ­­րը դէ­­պի իրենց կա­­տարած երաժշտա­­կան գոր­­ծը նրանք այ­­լեւս չեն ու­­նե­­­նայ, դա անկրկնե­­լի պա­­հեր էին։

Օգոս­­տո­­­սի 14-ին Վա­­նաձո­­րի Ս. Նա­­րեկա­­ցի եկե­­ղեցու հա­­մեր­­գասրա­­հում կա­­յացաւ եր­­գիչ Մհեր Մե­­լիքեանի եւ նկար­­չուհի Ալ­­վարդ Գրի­­գորեանի հա­­մերգ - ցու­­ցա­­­հան­­դէ­­­սը, նո­­ւիրո­­ւած Յով­­հաննէս Թու­­մա­­­նեանի եւ Կո­­միտա­­սի 150-ամեակին։ Ասում էին, որ հա­­զուա­­դէպ է, երբ եր­­կու տար­­բեր տա­­ղանդներ մի հա­­մեր­­գում միանան։ Բայց տե­­սէք, թէ ի՛նչ շռայլ գտնո­­ւեց 1869 թո­­ւակա­­նը՝ պար­­գե­­­ւելով հայ ազ­­գին եր­­կու հան­­ճար, իսկ բնութեան մէջ միշտ գե­­տերը միախառնւում են, այնպէս որ եր­­կու տա­­ղանդ՝ միանա­­լով մի հա­­մեր­­գում, ապա­­ցու­­ցե­­­ցին, որ արուես­­տի տե­­սակ­­նե­­­րը իրա­­կանում մի­­մեանց շա­­րու­­նա­­­կու­­թիւնն են, այլ ոչ թէ միացու­­մը։ Մհեր Մե­­լիքեանը եր­­գեց Կո­­միտաս՝ Կա­­րինէ Երի­­ցեանի նո­­ւագակ­­ցութեամբ, այ­­նուհե­­տեւ աս­­մունքեց Նա­­րեկա­­ցի եւ ցու­­ցադրեց իր ձե­­ռակերտ աշ­­խա­­­տանքնե­­րը (փայ­­տի փո­­րագ­­րութիւն)։ Իսկ պա­­տերից մեզ վրայ նա­­յում էին Ալ­­վարդ Գրի­­գորեանի նուրբ, անա­­պական շնչով արո­­ւած իւ­­րա­­­յատուկ գե­­ղան­­կարչա­­կան աշ­­խա­­­տանքնե­­րը։