ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Մի հաւատացէ՛՛ք, որ Պելմոնտոն այլեւս չկայ

Սեպտեմբերի 6-ին Փարիզում դադարեց բաբախել կի­նոյի մե­ծագոյն աստղ Ժան-ՓՈԼ Պել­­մոնտո­­յի սիր­­տը։ Սա­­կայն մա­­հը դա վե­­րադարձ է. ո՞վ էր վեր­­ջին 20 տա­­րինե­­րին հե­­տաքրքրւում ֆրան­­սիական գե­­րաստղով։ Եւ ահա ջրի երես դուրս եկան նրա կեան­­քի բո­­լոր ման­­րա­­­մաս­­նե­­­րը։ Ըն­­տա­­­նիքը, սէ­­րերը՝ մեծ եւ փորք, կա­­նայք, սի­­րու­­հի­­­ները, զա­­ւակ­­նե­­­րը, թոռ­­նե­­­րը, ֆիլ­­մե­­­րը, ռե­­ժիսոր­­նե­­­րը։ Չեմ կար­­ծում, որ կեան­­քը տե­­ղաւոր­­ւում է այս վեր­­նագրե­­րի մէջ, բայց սա այն սնունդն է, որը հա­­սու է հան­­դի­­­սատե­­սի հա­­մար։ Կար­­ծում եմ, որ երաժշտի կեան­­քի տո­­ղերը նրա երաժշտու­­թիւնն է, նկար­­չի­­­նը՝ նրա նկար­­նե­­­րը, գրո­­ղինը՝ գրած տո­­ղերը, իսկ դե­­րասա­­նինը՝ դե­­րերը։ Նրանք այնտեղ են, որ­­տեղ նրանց արո­­ւեստն է։ Արուես­­տից դուրս՝ սո­­վորա­­կան մարդն է, միւսնե­­րից չտար­­բերւող կրքե­­րով։

Այսպի­­սով, դե­­րասա­­նը խոս­­տո­­­վանել է, որ մանր-մունր սի­­րավէ­­պեր մի քա­­նի հա­­րիւ­­րի չափ է ու­­նե­­­ցել, բայց լուրջ՝ երե­­ւի 6 կա­­նայք են եղել։ Առա­­ջինը պա­­րու­­հի էր՝ Էլո­­դի Քոնսթան, որի հետ նա ամու­­սա­­­նացաւ եւ ու­­նե­­­ցաւ եր­­կու դուստր՝ Փաթ­­րի­­­ցիա (1953-1993, զո­­հուեց հրդե­­հի ժա­­մանակ) եւ Ֆլո­­րանս(1960) ու որ­­դի Փոլ (1963)։ Ամուսնու­­թիւնը տե­­ւեց 1953-1966։ Պատ­­ճա­­­ռը Ուրսու­­լա Անտրեսսն էր, շո­­ւիցե­­րական դե­­րասա­­նու­­հին, որի հետ նա ապ­­րեց 1965-1972թթ. Ուրսու­­լան այնքան ու­­րախ էր ապ­­րում Պել­­մոնտո­­յի հետ, որ բա­­ժանու­­մից յե­­տոյ կորցրեց հու­­մո­­­րի զգաց­­մունքը։ Ի զուր չէ, որ Պել­­մոնտո­­յի ամե­­նասի­­րած ֆիլ­­մը (1973) «Հիանա­­լի»-ն է, որ­­տեղ նա խա­­ղում է ծի­­ծաղա­­շարժ փեր­­սո­­­նաժի. «Այս փեր­­սո­­­նաժը զար­­մա­­­նալիօրէն ինձ վա­­յելում է։ Ես խա­­ղացի այնքան լուրջ դե­­րեր, որ մար­­դիկ կար­­ծե­­­ցին, թէ ես կեան­­քում էլ եմ այդպի­­սին։ Բայց ես ծի­­ծաղա­­շարժ դե­­րասան եմ, ցա­­ւօք, այդ ժան­­րում հա­­զուա­­դէպ կա­­րելի է գտնել լաւ սիւ­­ժէ»։

Յա­­ջորդ ութ տա­­րինե­­րը անցկաց­­րեց իտա­­լու­­հի Լաու­­րա Ան­­տո­­­նել­­լիի հետ, այ­­նուհե­­տեւ միւս եօթ տա­­րինե­­րը՝ բրա­­զիլիացի երգչու­­հի եւ դե­­րասա­­նու­­հի Մա­­րիա Քար­­լոս Սո­­տօ Մա­­յոր՝ 1980-1987։

Մեր սե­­րունդը, որը ծնունդով Սո­­վետա­­կան Միու­­թիւնից է, բախտ է ու­­նե­­­ցել աչ­­քե­­­րը բա­­ցելուն պէս մեծ էք­­րաննե­­րի վրայ տես­­նել Պել­­մոնտո­­յին։ Նա մեր ժա­­մանա­­կի հե­­րոսն էր, մեր ժա­­ման­­կի դէմքն էր՝ իս­­կա­­­կան տղա­­մարդ, որի մա­­սին երա­­զում էին ոչ միայն շար­­քա­­­յին հան­­դիասա­­կան­­նե­­­րը, այլ առա­­ջին հեր­­թին կին-աստղե­­րը, որոնց մա­­սին իր հեր­­թին երա­­զում էին տղա­­մարդ-աստղե­­րը, այ­­սինքն Սո­­ֆի Լո­­րենը, Պրի­­ժիթ Պար­­տոն կամ Քաթ­­րին Դե­­նէօվը... Պատ­­մել նրա դե­­րերի մա­­սին կի­­նոյո՞ւմ, 95 դե­­րեր են, գու­­մա­­­րած 40 դեր թա­­տերա­­կան բե­­մի վրայ։ Երբ հար­­ցում էին կա­­տարում, թէ ո՞ր դե­­րում է Պել­­մոնտոն լա­­ւագոյ­­նը, երկրպա­­գու­­նե­­­րը շփոթ­­ւում էին՝ «Պել­­մոնտոն հրա­­շալի է ցան­­կա­­­ցած դե­­րում»։ Դե­­րասա­­նական գոր­­ծունէու­­թիւնը ընդհա­­տուեց 2001-ին, երբ նա ֆուտպոլ խա­­ղալիս ու­­ղե­­­ղի կա­­թուած ստա­­ցաւ եւ մարմնի աջ կող­­մը բո­­լորո­­վին ան­­դա­­­մալոյծ եղաւ։ Բայց 2003-ին Պել­­մոնտոն՝ 70 տա­­րեկա­­նում ու­­նե­­­ցաւ չոր­­րորդ զա­­ւակին, Ստել­­լա­­­յին։ Մայ­­րը՝ Նաթ­­թի Թար­­դի­­­վել­­լին էր։ Նաթ­­թին դար­­ձաւ Պել­­մոնտոի երկրորդ կի­­նը, հէնց նա ոտ­­քի կանգնեց­­րեց դե­­րասա­­նին կա­­թուա­­ծից յե­­տոյ։ Սա­­կայն 2008-ին բա­­ժանո­­ւեցին, որից յե­­տոյ 75 տա­­րեկան Պել­­մոնտոն մի սխա­­լու­­թիւն արեց, որն անում են յա­­ճախ տա­­րեց տղա­­մար­­դիկ, երբ հրա­­պուրւում են իրեն­­ցից տա­­րիքով չա­­փազանց փոքր աղ­­ջիկնե­­րով, եւ Պել­­մոնտոն ամուսնա­­ցաւ իրե­­նից 43 տա­­րի փոքր Պար­­պա­­­րա Հան­­դոլֆիի հետ, որը Պել­­մոնտո­­յի հա­­շուե­­համա­­րից իր հա­­շուե­­համա­­րի փո­­խան­­ցեց 200.000 եւ­­րօ։ Ին­­չե­­­ւէ, Պել­­մոնտօ 2019-ին նո­­րից միացաւ Մա­­յորի հետ։

2008-ին նա նկա­­րահա­­նուեց «Մար­­դը եւ նրա շու­­նը» ֆիլ­­մում։ Նրա դէմքն է ֆիլ­­մում, եւ այդ դէմ­­քով նա ի ցոյց է դնում ծե­­րու­­թեան դէմ­­քը։ Ան­­զօ­­­րու­­թեան դէմ­­քը՝ զօ­­րաւոր կեր­­պով։ Չկայ այ­­լեւս ֆի­­զիկա­­կան գե­­ղեցկու­­թիւն, հմայք, գրաւ­­չութիւն, ոչ, դա երի­­տասարդնե­­րին է բնո­­րոշ. մար­­դը հա­­սել է կեան­­քի վեր­­ջա­­­ւորու­­թեանը եւ մնա­­ցել է միայ­­նակ։ Շան տեղ չկայ նրան դնող, եւ միայն շունն է նրա կող­­քին։ Ահա այսպի­­սի կի­­նօվի­­ճակ։ Եւ... չես կա­­րող աչքդ կտրել նրա դէմ­­քից, ու ոչ մի խաղ չկայ, բայց չկայ նաեւ ոչ մի խղճա­­հարու­­թիւն։ Լքո­­ւած է, ան­­տուն է, միայ­­նակ է, յա­­տակի՞ն է, ոչ, գա­­գաթին է, որ­­տե­­­ղից մի քայլ է մնում ոչ թէ դէ­­պի մահ, այլ՝ դէ­­պի Աս­­տո­­­ւած։

2015-ին իր որ­­դին՝ Փոլ Պել­­մոնտոն նկա­­րահա­­նեց իր հօ­­րը «Պել­­մոնտոն Պել­­մոնտո­­յի աչ­­քե­­­րով» վա­­ւերագ­­րա­­­կան ֆիլ­­մում։ Ֆրան­­սիական կի­­նոյի դե­­րասան­­նե­­­րը պատ­­մում էին, թէ ի՚նչ հե­­րոս էր Պել­­մոնտոն իրենց հա­­մար, ի՚նչ Հայր էր, իսկ ռե­­ժիսոր­­նե­­­րը... Ռե­­ժիսոր եւ սցե­­նարիստ Ֆի­­լիփ Լաբ­­րոն ասաց. «Պել­­մոնտո­­յի ֆե­­նոմե­­նը ժա­­մանա­­կից դուրս է։ Ֆրան­­սիացի­­ները նոյ­­նացնում են ինքզին­­քին Պել­­մոնտո­­յի հետ, որով­­հե­­­տեւ նա իրենց մօ­­տիկ է, նա հմա­­յիչ է եւ հա­­սարակ, խօ­­սում է փո­­ղոցի լե­­զուով չնա­­յած նա ան­­տա­­­րակոյս կրթո­­ւած մարդ է, նրա հայ­­րը սքան­­չե­­­լի քան­­դա­­­կագործ էր, նրա ան­­ձը, նրա հմայ­­քը, բնա­­ւորու­­թիւնը, ջեր­­մութիւ­­նը ձգում են առա­­ջուայ պէս։ Ֆիլ­­մե­­­րը, որոնց մէջ նա նկա­­րահա­­նուել է, ստեղ­­ծո­­­ւել են յայտնի ռե­­ժիսոր­­նե­­­րի կող­­մից... Ի դէպ այդ յայտնի ռե­­ժիսոր­­նե­­­րից մէ­­կը Ան­­րի Վեր­­նոյն էր, նոյն ին­­քը Աշոտ Մա­­լաքեանը (1920-2002)։ Երե­­ւակա­­յէք ինչ ազ­­դե­­­ցու­­թիւն կ՚ու­­նե­­­նար հայ երի­­տասարդնե­­րի վրայ, որոնք գնում էին կի­­նօթատ­­րոն Պել­­մոնտօ վա­­յելե­­լու հա­­մար, եթէ նրանք տե­­ղեակ լի­­նէին, որ, օրի­­նակ, «Հա­­րիւր հա­­զար տո­­լար արե­­ւի տակ» (1964) կամ «Սար­­սափ քա­­ղաքի վրայ» (1975) ֆիլ­­մե­­­րի ռե­­ժիսո­­րը ծա­­գու­­մով ոչ թէ ֆրա­­սիացի է, այլ՝ հայ եւ նրա անու­­նը Աշոտ Մա­­լաքեան է։

«Վեր­­ջին շնչով» (1960) Ժան-Լիւկ Գո­­դարի ֆիլ­­մը դա նոր հե­­րոսի ծնունդն էր կի­­նոյում. ինչպէս էր նա շարժւում, ապ­­րում քա­­մերա­­յի առաջ եւ ար­­հա­­­մար­­հում քա­­մերան, դա հան­­ճա­­­րեղ էր։ Ռե­­ժիսոր Քլոտ Լե­­լուշն ասաց, որ «ժան-Փո­­լը ստեղ­­ծեց Գո­­դարին, ինչպէս նաեւ ստեղ­­ծեց միւս բո­­լոր ռե­­ժիսոր­­նե­­­րին...»։ Անե­­րեւա­­կայե­­լի է, որո­­հետեւ կի­­նոյում ռե­­ժիսորն է դե­­րասա­­նին կեր­­տում, իսկ Պել­­մոնտոն ինքն էր ստեղ­­ծում ռե­­ժիսո­­րին։ Դա փո­­խում է կի­­նոյի պատ­­մութիւ­­նը։

Իր յու­­ղարկա­­ւորու­­թիւնը նա տե­­սաւ 2018-ի Հոկ­­տեմբե­­րի 5-ին, երբ յու­­ղարկա­­ւորում էին Շարլ Ազ­­նա­­­ւու­­րին։ Նոյն ազ­­գա­­­յին ար­­ժէքն էր Ֆրան­­սիայի հա­­մար, ինչպէս նաեւ ողջ աշ­­խարհի հա­­մար։ Նոյն հիաց­­մունքն ու խո­­նար­­հումն էր այդ եր­­կուսի հան­­դէպ, որով­­հե­­­տեւ իրենց տա­­ղան­­դի մէջ նոյն սէրն էր մար­­դու եւ մարդկու­­թեան հան­­դէպ. այդպի­­սի մեծ սիրտ ու­­նէին այդ եր­­կուսը։

Կեան­­քը նո­­ւէր է բո­­լորի հա­­մար, իսկ Պել­­մոնտոն ին­­քը մի մեծ ու կա­­րեւոր նո­­ւէր դար­­ձաւ բո­­լորի կեան­­քում։ Այդ նո­­ւէրը որ­­պէս յա­­ւերժ կի­­նօառաս­­պել կը մնայ կի­­նոյի պատ­­մութեան մէջ։