ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Ալեքսան Պապայեանի (Պապունցի) քանդակները

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

dzovinarlok@gmail.com

Ինչպէ՞ս էր «Անուշ» օփե­րայում։ Երբ Մո­սին Սա­րոյին խփում է, Անու­շը խե­լագա­րուած սկսում է թա­փառել ու կան­չել նրան սա­րերում։ Մի ան­ցորդ է Անու­շին հան­դի­պում եւ խոր­հուրդ տա­լիս ող­բա­լու փո­խարէն գնալ եւ իր երի­տասարդ կեան­քը վա­յելել։

«Նրա ան­բախտ շիր­մի վրայ պաղ ջուր ածայ աղ­բիւրի, դու էլ գնայ նոր սէր արայ, էս­պէս է կարգն աշ­խարհի»։

Անու­շը նրան պա­տաս­խա­նում է.

«Ու­րախ սրտով դուք ձեր սէ­րը վա­յելե­ցէք ան­թա­ռամ, ինձ ար­ցունք է տուել տէ­րը, ես պի­տի լամ, պի­տի լամ»։

Անու­շի խե­լայեղ վի­ճակին էր հասցրել ինձ ապ­րի­լեան ող­բերգու­թիւնը։ Ինձ զգու­շացնում էին, որ պէտք է դուրս գալ այդ վի­ճակից, իսկ ար­տա­սահ­մա­նեան ըն­կերներս խոր­հուրդ էին տա­լիս ճամ­բորդել, ցրուել, տե­ղափո­խուել Եւ­րո­պա եւ ու­րախ, զուարթ կեանք վա­յելել։ Ի՛նչ միամ­տութիւն, որով­հե­տեւ զի­նուոր­նե­րի արիւ­նը ինձ մէ­կընդմիշտ կպցրեց այս հո­ղին, չի՛ կա­րող մէ­կի հա­մար պա­տերազմ լի­նել, իսկ միւ­սի հա­մար խա­ղաղ ու զուարթ կեանք - ժա­մանց։ Չի՛ կա­րող վի­րաւոր զի­նուո­րը ցմահ ան­շարժա­նալ, իսկ դու թրիւ գաս ոնց ու­զես, որով­հե­տեւ նա յա­նուն քեզ է նաեւ հաշ­մանդամ դար­ձել, բայց ո՞ւր կա­րող էր տա­նել ինձ այս հո­գեվի­ճակը։ Եւ երբ կեան­քը չի կա­րող առա­ջար­կել քեզ ոչինչ, բա­ցի խե­լագա­րու­թիւնից, օգ­նութեան է հաս­նում բարձր արուես­տը։

Ապ­րի­լի 27-ին Նկա­րիչ­նե­րի միու­թիւնում բա­ցուեց Ալեք­սան Պա­պայեանի (Պա­պունց) քան­դակնե­րի եւ կրա­ֆիկա­յի ցու­ցա­հան­դէ­սը։

Պա­պունցը ծնուել է 1964-ին Տա­ւու­շի մար­զի Այ­գե­ձոր գիւ­ղում… Բնու­թիւնն այստեղ դրախ­տա­յին է. ձո­րեր, ան­տառներ, հէնց բնու­թիւնն էլ դար­ձաւ Պա­պունցի առա­ջին ու­սուցի­չը, որի հետ նա ցան­կա­ցաւ մրցել։ Հիաց­նե­լով եւ ու­սուցա­նելով, բնու­թիւնը ցան­կութիւն էր առա­ջաց­նում եռա­չափ տա­րածու­թեան մէջ կեր­տել իր մտքերն ու գա­ղափար­նե­րը։ Պա­պունցը քան­դա­կում գտաւ աշ­խարհի հետ յա­րաբե­րուե­լու իր լե­զուն։ Սքան­չե­լի կրա­ֆիկա­կան շար­քը ըն­դա­մէնը երկչա­փանի հար­թութեան վրայ պատ­կե­րուած քան­դակներ են, որով­հե­տեւ Պա­պունցը իր էու­թեամբ քան­դա­կագործ է եւ ան­գամ իր նկար­չութիւ­նը մի­տուած է դուրս գալ նկա­րի շրջա­նակ­նե­րից եւ վե­րածուել քան­դա­կի։ Նոյ­նիսկ խաչ­քա­րերը խաչ­քար-քան­դակներ են։

Պա­պունցի գոր­ծե­րը դի­տելիս շտա­պողա­կանու­թիւնը բա­ցառ­ւում էր։ Նա կար­ծես գտնում էր կեր­պա­րի ծած­կա­գիրը։ Ձի, ցուլ, առիւծ, այ­ծեղջիւր, Արե­ւելք, Աֆ­րի­կա, ան­հա­սանե­լին, խորհրդա­ւոր ընթրիք, մայ­րութիւն… Կի­նը, կնոջ շարք ման­րա­քան­դա­կում եւ մեծ չափ­սե­րի մէջ. ինչպէ՞ս կա­րող է արուես­տա­գէտը շրջան­ցել կնոջ թե­ման, եթէ կնոջ մերկ մար­մի­նը առ­հա­սարակ կեր­պա­րուես­տի առանցքն է կազ­մում։ Կին եւ տղա­մարդ, այո՛, ճշգրիտ ծած­կա­գիրն է գտնուած։ «Խա­ղաղու­թիւն»։ «Գա­րուն է» ծի­ծեռ­նակնե­րի տես­քով եւ յան­կարծ… «Պայ­թիւն»։ Դրախ­տա­յին բնու­թիւն, ձո­րեր եւ ան­տառներ, սա­կայն հէնց դրախ­տում է պատսպա­րուած ծպտուած մա­հը, ան­տե­սանե­լի մա­հուան վտան­գը, որը ձգում է քեզ այնպէս, ինչպէս հե­քիաթա­յին լի­ճը։ Եթէ Հա­յաս­տան-Թուրքիա սահ­մա­նի եր­կու կող­մե­րում սա­ռեցուած, թանձրա­ցած յի­շողու­թիւններ են, ապա Տա­ւու­շի Հա­յաս­տան-Ատրպէյ­ճան սահ­մա­նը բաց է դի­պու­կա­հար­նե­րի հա­մար եւ ար­կը պայ­թել էր հէնց Պա­պունցի Այ­գե­ձորի տա­նը։ Արուեստա­գէտը ող­բերգա­կան դէպ­քից քան­դակ էր արել. գար­նան ծի­ծեռ­նակնե­րը ար­կի մի­ջից ճիչ էին ար­ձա­կում։ Յե­տոյ… 1992-ին արած «Զո­հուած ազա­տամար­տիկնե­րի յու­շարձա­նը» Երե­ւանում։ 2004-ին արուած յու­շարձա­նը, նուիրուած վան­քե­ցինե­րին. Ար­ցա­խի Վանք գիւ­ղից 39 մար­տիկներ էին զո­հուել ար­ցա­խեան պա­տերազ­մում։ Քան­դա­կը պա­տուի­րել էր վան­քե­ցի բա­րերար Լե­ւոն Հայ­րա­պետեանը։ Բա­րերա­րը 2008-ին կազ­մա­կեր­պել եւ հո­վանա­ւորել էր նաեւ ան­նա­խադէպ պսա­կադ­րութիւնԱր­ցա­խում, երբ Հոկ­տեմբե­րի 16-ին 200 նո­րապ­սակ զոյգ պսա­կադ­րուեցին Վայք գիւ­ղի մօ­տակայ­քում գտնուող Գան­ձա­սարի վան­քում, իսկ 500 զոյգ՝ Շու­շիի Ղա­զան­չե­ցոց եկե­ղեցում։ Հա­զար­նե­րով կո­րուստ տուած Ղա­րաբա­ղում պի­տի կրկին հե­րոս­ներ ծնուէին, եւ «Լե­ւոն Հայ­րա­պետեան» հիմ­նադրա­մը առա­ջին ծնուած երա­խային պի­տի 2 հա­զար տո­լար յատ­կացնէր, երկրոր­դին՝ 3 հա­զար, եր­րորդին՝ 5 հա­զար… մին­չեւ եօթե­րորդ զա­ւակը, որին Լե­ւոն Հայ­րա­պետեանը 100 հա­զար էր խոս­տա­նում։ Պա­պունցը Լ. Հայ­րա­պետեանի պա­տուէ­րով հե­ղինա­կեց Ար­ցա­խեան մեծ հար­սա­նիք (Նշանդրէք) քան­դա­կը։ Այ­նուհե­տեւ «Մուտք Վանք», այ­սինքն գիւ­ղի մուտքին քան­դա­կեց եր­կու առիւծներ, որոնք գիւ­ղի պա­հապան­ներն են եւ պա­տուած են հար­թա­քան­դակնե­րով։

Պա­պունցը պատ­մում էր ինձ այ­գե­ձոր­ցի­ների մա­սին, իր հօր մա­սին, որը սպայ էր եւ մաս­նակցել էր Ֆին­նա­կան եւ հայ­րե­նական մեծ պա­տերազ­մին։ Պա­տերազ­մից վե­րադար­ձել էր, բայց ցա­ւօք 1972-ին կեան­քից հե­ռացել, երբ Ալեք­սա­նը 8 տա­րեկան էր. «Եթէ հայրս չմա­հանար, ապա ես էլ զի­նուո­րական կը դառ­նա­յի, որով­հե­տեւ հայրս մտա­դիր էր ինձ եւ եղ­բօրս ու­ղարկել Սու­վո­րովեան ռազ­մա­կան ու­սումնա­րան»։ Քան­դա­կագործ դար­ձած Ալեք­սան Պա­պայեան-Պա­պունցը չա­սեց ինձ, որ նա էլ է մաս­նակցել ար­ցա­խեան պա­տերազ­մին։ Այդ մա­սին ինձ պատ­մե­ցին նրա քան­դակնե­րը։

Քան­դակներ, որոնք ինձ օգ­նե­ցին ցա­ւը տա­րան­ջա­տել հպար­տութիւ­նից։ Հե­րոսու­թիւնը՝ ող­բերգու­թիւնից։ Սո­վորա­կան մա­հը՝ ան­մա­հու­թիւնից։