Ցեղասպանութիւնը կերպարուեստի լեզուով

Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հում։ Ի՞նչ կա­տարուեց մեզ հետ 100 տա­րի առաջ։ Արիւ­նա­հեղու­թիւն։ Այ­սօր մենք զո­հի բար­դոյթից ձեր­բա­զատ­ւում ենք, փո­խելով «արիւ­նա­հեղու­թիւն» հաս­կա­ցու­թիւնը «արիւ­նա­ռու­թիւն»ով։ Մե­ծի Տանն Կի­լիկիոյ Արամ Ա. Կա­թողի­կոսի ասած «արիւ­նը աւի­շը դար­ձաւ մեր կեան­քին, տա­լով իմա­ցեալ մա­հով նա­հատա­կուե­լու քա­ջու­թիւնը»։

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

dzovinarlok@gmail.com

Ցեղասպանութեան թեման նոյնիսկ երգիծան­կա­րիչ­նե­րը չշրջան­ցե­ցին, իսկ գե­ղան­կա­րիչ­ներն ու քան­դա­կագործնե­րը հան­դէս եկան ցու­ցադրու­թեամբ։

Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հում։ Ի՞նչ կա­տարուեց մեզ հետ 100 տա­րի առաջ։ Արիւ­նա­հեղու­թիւն։ Այ­սօր մենք զո­հի բար­դոյթից ձեր­բա­զատ­ւում ենք, փո­խելով «արիւ­նա­հեղու­թիւն» հաս­կա­ցու­թիւնը «արիւ­նա­ռու­թիւն»ով։ Մե­ծի Տանն Կի­լիկիոյ Արամ Ա. Կա­թողի­կոսի ասած «արիւ­նը աւի­շը դար­ձաւ մեր կեան­քին, տա­լով իմա­ցեալ մա­հով նա­հատա­կուե­լու քա­ջու­թիւնը»։

70 տա­րի առաջ աւար­տուեց Երկրորդ Աշ­խարհա­մար­տը, որը նշւում է մեզ մօտ Մա­յիսի 9-ին որ­պէս Հայ­րե­նական Մեծ պա­տերազ­մի յաղ­թա­նակ։ Հա­յաս­տա­նը Սո­վետա­կան Միու­թեան 15 հան­րա­պետու­թիւննե­րից մէկն էր, եւ պա­տերազ­մի սկզբին բնակ­չութեան թի­ւը կազ­մում էր 1 մի­լիոն 320.000 մարդ, որից 600.000-ը զօ­րակո­չուե­ցին։ Գրե­թէ կէ­սը զո­հուե­ցին, այ­սինքն ամէն երկրոր­դը… Սո­վորա­բար հա­մեմա­տում են ամե­րիկա­ցինե­րի հետ, որոնց զո­հուած­նե­րի թի­ւը կազ­մեց աւե­լի քան 300.000։ Իսկ երբ հա­մեմա­տում են Սո­վետա­կան Միու­թեան միւս 14 հան­րա­պետու­թիւննե­րի հետ, ապա ստաց­ւում է, որ ամե­նաշատ զո­հեր տուել են հա­յաս­տանցի­ները։ Ար­դէն 23 տա­րի է, ինչ Մա­յիսի 9-ը Հա­յաս­տա­նում եռա­տօն է, որով­հե­տեւ մի տօ­նը կրկնա­պատ­կուեց Շու­շիի ազա­տագրման տօ­նով, դրան էլ գու­մա­րուեց Ար­ցա­խի բա­նակի ստեղծման տօ­նը։ Ինչպէս տես­նում ենք, յաղ­թում է ազ­գի արիւն թա­փելու պատ­րաստա­կամու­թիւնը, քա­ջու­թիւնը, վեր­ջա­պէս, ու­ժը։

2014-ին հա­յերէ­նով լոյս տե­սաւ ռու­մի­նահայ գրող Վա­րու­ժան Ոս­կա­նեանի «Շշուկնե­րի Մա­տեան» վէ­պը, որը 2009-ին Ռու­մի­նիայում ար­ժա­նացել էր ակա­դեմիայի գրա­կան գլխա­ւոր մրցա­նակին եւ հա­մարուել հա­մաշ­խարհա­յին գրա­կանու­թեան ամե­նակա­րեւոր գոր­ծե­րից մէ­կը։ Հենց այդ վէ­պում կար­դա­ցի ես արեան ու­ժի մա­սին.

«Արիւ­նը մի­սէն աւե­լիւ անհնա­զանդ է։ Յաղ­թա­նակը ու­րիշնե­րուն արիւ­նը թա­փելու ու­ժը չէ,-դա աւե­լի ճիշդ ան­տարբե­րու­թիւն կամ ոխ է,- այլ սե­փական արիւնդ թա­փելու ու­ժը»։

Այժմ անդրա­դառ­նանք պատ­կե­րաս­րա­հի ցու­ցա­հան­դէ­սին։ Ան­շուշտ արուես­տա­գէտը փոր­ձում է գտնել այն մի պատ­կե­րը, որն ամե­նացայ­տուն կեր­պով կը խօ­սի մեզ հետ կա­տարուածի մա­սին, եւ այստեղ ամէն մի հե­ղինակ ստեղ­ծում է ցե­ղաս­պա­նու­թեան «կեր­պա­րը», որը յատ­կա­պէս քան­դա­կի մէջ աւե­լի խօ­սուն ստա­ցուեց։ Նա­րեկ Կնեազեանի քան­դա­կում եր­կար սե­ղանի ծայ­րին վշտից կո­րացած տղա­մարդ է նստած։ Քան­դա­կը կոչ­ւում է «Վեր­ջի­նը»։ Հայք Պետ­րո­սեանը «Տէր Զօ­րի հե­րոսը» քան­դա­կի մէջ պատ­կե­րում է մօ­րը իր զա­ւակի հետ. մա­հուան աչ­քե­րին նա­յելով, ման­չը պար­զում է ձեռ­քը, մեր­ժե­լով մա­հը… Սար­գիս Բա­բաեանի «Յայտնու­թիւն», Մա­նուէլ Մա­թէոսեանի «Դէ­պի Յա­ւէր­ժութիւն», Ար­փի­նէ Քեթ­ցեանի «Եր­բեք չմո­ռացուեց» քան­դակնե­րը խտաց­նում են իրենց մէջ եղե­լու­թիւնը եւ սրբա­ցու­մը։ Իսկ գե­ղան­կարնե­րը անդրա­դառ­նում են գաղ­թի ճա­նապար­հին, որ­տեղ ողջ մնա­ցած գաղ­թա­կան­նե­րը քա­րացած են յի­շողու­թիւննե­րից։ Զա­քար Դե­միր­ճեանի «Մարդկութեան Սեւ Խո­ռոչը» թե­րեւս ամե­նաաօ­թանթիկ պատ­կերն է ցե­ղաս­պա­նութեան, իսկ Արա Շա­հու­մեանի «Պա­տաս­պան՝ 100 տա­րի անց» նկա­րը, որ­տեղ մեր ազ­գը փիւ­նի­կի պէս հառ­նում է կրա­կից,- մեր օրե­րի ամենավառ նոյնացումն է։