Ներքին պատերազմով Սուրիոյ արուեստը համաշխարհայնացաւ

ՎԱՐԴԱՆ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

estukyan@gmail.com

Վարդան Էս­­դուգեան- Դուք յա­­ճախ կու գաք Իս­­թանպուլ է, հա­­մերգներ կու տաք։ Ի՞նչ այս քա­­ղաքին յատ­­կութիւ­­նը ձե­­զի հա­­մար։ Ի՞նչու հա­­մար կա­­րեւոր է Իս­­թանպու­­լը ձե­­զի հա­­մար։

Լէ­­նա Շա­­մամեան- Ար­­դէն երեք տա­­րի է որ աւե­­լի յա­­ճախ կու գամ Իս­­թանպուլ։ Սա­­կայն ասի­­կա իմ երկրորդ մեծ հա­­մերգս է։ Կը յու­­սամ որ աւե­­լի մեծ թի­­ւով հա­­մերգներ կու տամ այստեղ։ Ան­­կէ բա­­ցի՝ կու գամ ար­­ձա­­­նագ­­րութեան եւ երաժշտա­­կան աշ­­խա­­­տան­­քի հա­­մար։ Այստե­­ղի եր­­գա­­­հան­­նե­­­րուն հետ կ՚աշ­­խա­­­տիմ։ Այս քա­­ղաքին մէջ հա­­րազատ կը զգամ։ Թե­­րեւս բնու­­թիւնն է, արե­­ւը, մար­­դի­­­կը, բան մը կայ, որ Սու­­րիոյ կը նմա­­նի։ Ինքզինքս ապա­­հով կը զգամ։ Ան­­շուշտ կայ նաեւ այն իրա­­կանու­­թիւնը, որ երաժշտա­­կան մա­­կար­­դա­­­կը շատ բարձր է այստեղ։ Սու­­րիոյ հա­­մեմատ երաժշտա­­կան չա­­փանիշ­­նե­­­րը բարձր են։ Երբ կ՚աշ­­խա­­­տիմ այստե­­ղի երա­­ժիշտնե­­րուն հետ, ստի­­պուած կ՚ըլլամ աւե­­լի լաւ եր­­գե­­­լու։ Այսպէս է որ կը բարձրա­­նայ երաժշտա­­կան որա­­կը։ Նաեւ կայ հո­­գեւոր գոր­­ծօ­­­նը։ Ին­­ծի հա­­մար նոյ­­նիսկ Եւ­­րո­­­պայի մէջ անգտա­­նելի է փնտռածս, այստեղ է որ կը գտնեմ Արեւմտեան երաժշտու­­թեան հո­­գին, եւ ոչ Եւ­­րո­­­պայի մէջ, ուր կը բնա­­կիմ այժմ։ Արե­­ւել­­քի եւ Արեւ­­մուտքի խառ­­նուրդ մը կայ այստեղ, եւ զար­­գա­­­ցած ճար­­տա­­­րարուես­­տին հա­­կառակ, երաժշտու­­թեան հո­­գին պահ­­պա­­­նուած է։ Ասի­­կա մեծ յատ­­կութիւն է։

Չեմ ու­­զեր հա­­մեմա­­տական մը դնել Սու­­րիոյ եւ Թուրքիոյ երաժշտա­­կան որակ­­նե­­­րուն մի­­ջեւ։ Ես Սու­­րիոյ մէջ ու­­սա­­­նող էի։ Կ՚աշ­­խա­­­տէի ու­­սա­­­նող­­նե­­­րու հետ, որոնք Սու­­րիոյ մա­­կար­­դա­­­կով լա­­ւագոյններն էին թե­­րեւս։ Այստեղ կ՚աշ­­խա­­­տիմ երաժշտու­­թեան ու­­սուցիչ­­նե­­­րու հետ, տաս­­նեակ տա­­րինե­­րու փոր­­ձա­­­ռու­­թիւն ու­­նին։ Այս պատ­­ճա­­­ռով իմ ալ կա­­րողու­­թիւններս բարձրա­­ցած են, եւ ես ալ այժմ ու­­նիմ որոշ ու­­սուցո­­ղական աշ­­խա­­­տանքներ, կը վա­­րեմ աշ­­խա­­­տանոց­­ներ։ Հա­­մեմա­­տակա­­նը եր­­կիրնե­­րու մի­­ջեւ չէ, այլ փոր­­ձա­­­ռու­­թեան մի­­ջեւ է որ կ՚ու­­զեմ դնել։ Այստեղ կը մնայ լե­­զուի դժուարու­­թիւնը, չու­­նիմ հա­­սարա­­կաց լե­­զու այստե­­ղի երա­­ժիշտնե­­րուն հետ, բայց ան­­շուշտ երաժշտու­­թեան լե­­զուն աւե­­լի հա­­ղոր­­դակցա­­կան է, քան միւս բո­­լոր լե­­զու­­նե­­­րը։ Երաժշտա­­կան հա­­ղոր­­դակցու­­թեամբ է որ կ՚աշ­­խա­­­տիմ այստեղ, ինչ որ մեծ բա­­ւարա­­րուա­­ծու­­թիւն կու տայ ին­­ծի։

Վ.Է.- Դուք մաս չկազ­­մե­­­ցիք Ապ­­րիլ 24-ի Յուշ-Հա­­մեր­­գին, բայց կը մաս­­նակցիք ԱՎԷԱ-ի կազ­­մա­­­կեր­­պած մի­­ջոցա­­ռու­­մին, ինչպէ՞ս եղաւ այս ըն­­թացքը։

Լ.Շ.- Ին­­ծի որե­­ւէ առա­­ջարկ չէ եղած Ապ­­րիլ 24-ի հա­­մեր­­գին մաս­­նակցե­­լու։ Հրա­­ւէր մը չեմ ստա­­ցած։ Այժմ կ՚աշ­­խա­­­տիմ հա­­ւաքա­­ծուի մը վրայ Անտրէ Մա­­նու­­կեանի հետ հա­­մագոր­­ծակցա­­բար, որը ֆրան­­սա­­­հայ երա­­ժիշտ մըն է։ Եկած էինք այստեղ ար­­ձա­­­նագ­­րութեան հա­­մար, թաւ­­ջութա­­կահար Էօզէր Ար­­քունի հետ կ՚աշ­­խա­­­տինք քա­­նի մը կտո­­րի վրայ։ Ար­­դէն իսկ մի քա­­նի երգ ար­­ձա­­­նագ­­րած ենք։ Ապ­­րիլ 24-ին հրա­­պարա­­կեցինք «Մութն էր» եր­­գը, որը հա­­սանե­­լի է Եու-Թու­­պի վրա­­յ։ Քա­­նի որ երաժշտու­­թիւնը, որ կ՚ու­­զենք ընել աւե­­լի շատ Անա­­տոլիայի հայ­­կա­­­կան երաժշտու­­թեան մօ­­տիկ պի­­տի ըլ­­լայ։ Կ՚ու­­զեմ որ այստե­­ղի հո­­գին ար­­տա­­­ցոլանք ու­­նե­­­նայ մեր աշ­­խա­­­տան­­քին մէջ։ Քա­­նի որ Անա­­տոլիայի հայ­­կա­­­կան երաժշտու­­թիւնը տար­­բեր է Հա­­յաս­­տա­­­նի մէջ եղած հայ­­կա­­­կան երաժշտու­­թե­­­նէն։ Այստեղ էի ու­­րեմն, ծա­­նօթա­­ցանք ԱՎԷԱ-ի պա­­տաս­­խա­­­նատու­­նե­­­րուն հետ, առա­­ջար­­կե­­­ցին հա­­մերգ մը կազ­­մա­­­կեր­­պել, եւ հա­­մաձայ­­նե­­­ցանք թուական­­նե­­­րուն վե­­րաբե­­րեալ։ Այսքան պարզ։

Վ.Է.- Ամ­­բողջ Արա­­բական աշ­­խարհը կը ճանչնայ ձեզ որ­­պէս արա­­բերէն եր­­գի լա­­ւագոյն մեկ­­նա­­­բան­­նե­­­րէն մէ­­կը։ Որ­­պէս հայ ինչպէ՞ս կրնաք միաց­­նել այս հան­­գա­­­ման­­քը ձեր ինքնու­­թեան հետ։

Լ.Շ.- Աշ­­խարհի բո­­լոր հա­­յերուն պա­­րագան նոյնն է, պէտք է մեր ապ­­րած եր­­կիրնե­­րուն լե­­զուն լաւ գիտ­­նանք։ Առանց այս կա­­րողու­­թեան ինչպէ՞ս կա­­րելի պի­­տի ըլ­­լայ հա­­ղոր­­դակցիլ շրջա­­պատին հետ։ Շատ կա­­րեւոր էր ին­­ծի հա­­մար որ եր­­գեմ ու խօ­­սիմ արա­­բերէ­­նը։ Հայ­­կա­­­կան երաժշտու­­թիւնը սա­­կայն, կեան­­քիս ամե­­նէն մեծ գանձն է։ Այ­­սօր իսկ, նոյ­­նիսկ երբ արա­­բերէն է եր­­գածս, մար­­դիկ կ՚ըսեն թէ իրա­­կանու­­թեան մէջ հա­­յերէն է որ կ՚եր­­գեմ, սա­­կայն արա­­բերէն բա­­ռերով։ Եւ եթէ չեր­­գեմ արա­­բերէն, արաբ­­նե­­­րուն հա­­մար ոչ մէկ բան պի­­տի նշա­­նակէ հայ­­կա­­­կան երաժշտու­­թիւնը, բայց երբ հայ­­կա­­­կան ազ­­դե­­­ցու­­թեամբ է որ կ՚եր­­գեմ արա­­բական եր­­գե­­­րը, իրենք կը սոր­­վին թէ ինչ է հայ­­կա­­­կան երաժշտու­­թիւնը։ Սու­­րիոյ մէջ այսպէս եղած է նաեւ այլ աս­­պա­­­րէզ­­նե­­­րու պա­­րագա­­յին։ Բո­­լոր սու­­րիացի­­ները գի­­տեն որ հա­­յերը մաս կազ­­մած են ընդհա­­նուր հա­­սարա­­կու­­թեան, պա­­հելով հան­­դերձ իրենց իւ­­րա­­­յատուկ ինքնու­­թիւնը։ Ճանչցուած են որ­­պէս գոր­­ծունեայ եւ հա­­մերաշխ ժո­­ղովուրդ, որ ինչքան ալ մատ­­նուին դժուարու­­թիւննե­­րու կա­­րողու­­թիւնը ու­­նին վե­­րապ­­րե­­­լու եւ վերստին կեր­­տե­­­լու։ Ին­­ծի հա­­մար ինքնու­­թեանս այս գի­­ծը միշտ շատ կա­­րեւոր եղած է, եւ միշտ ջա­­նացած եմ արուես­­տիս մէջ ցոյց տալ այս յատ­­կութիւ­­նը։ Այս էր կա­­րեւո­­րը ին­­ծի հա­­մար։ Ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծե­­­լու ժա­­մանակ ցոյց տալ որ հայ մը կրնայ արա­­բերէն արուեստ ստեղ­­ծել ու ապ­­րիլ արա­­բերէն երաժշտու­­թիւնը արա­­բի մը նման։

Վ.Է.- Կ՚ըսէք թէ կ՚աշ­­խա­­­տիք Անա­­տոլիայի հայ­­կա­­­կան երաժշտու­­թեան վրայ, ի՞նչ է ըստ ձե­­զի տար­­բե­­­րու­­թիւնը ընդհան­­րա­­­կան հայ երաժշտու­­թենէն, եւ կամ ի՞նչ է անոր կա­­պը արա­­բական եւ թրքա­­կան երաժշտու­­թեան հետ։

Լ.Շ.- Հա­­յաս­­տա­­­նի եր­­գի տե­­սակը աւե­­լի մօտ է արեւմտեան եւ ռու­­սա­­­կան դա­­սական երաժշտու­­թեան։ Անա­­տոլիայի հայ­­կա­­­կան երաժշտու­­թիւնը արե­­ւելեան է։ Ի վեր­­ջոյ հա­­սած եմ եզ­­րա­­­կացու­­թեան որ իմ ձայնս արե­­ւելեան է։ Ես հայ եմ հօ­­րենա­­կան կող­­մէս, եւ ասո­­րի եմ մօ­­րենա­­կան կող­­մէս։ Բնա­­կան է որ այս ըլ­­լայ իմ երաժշտու­­թիւնս, արե­­ւելեան եր­­կու կող­­մէն ալ։ Երբ կը ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծեմ, նոյ­­նիսկ երբ արա­­բերէն երգ կը գրեմ, այս Անա­­տոլիայի երաժշտու­­թեան է որ կը վե­­րադառ­­նամ։ Ասի­­կա շատ տար­­բեր է Արե­­ւելա­­հայ մօ­­տեցու­­մէն։ Արեւմտա­­հայ երաժշտու­­թիւնը աւե­­լի արե­­ւելեան կը մնայ, եւ ես անոր է որ կը պատ­­կա­­­նիմ։ Եր­­գե­­­ցողու­­թիւնը ամ­­բողջո­­վին տար­­բեր է։ Օրի­­նակ՝ երբ լսենք Ու­­տի Հրան­­դը, ինք չա­­փանիշ մըն է։ Այստե­­ղի մար­­դոց եր­­գե­­­ցողու­­թիւնը այս է։ Երա­­նի թէ կա­­րենամ աւե­­լի տի­­րապե­­տել իրենց եր­­գե­­­ցողու­­թեան հի­­մունքնե­­րուն, կա­­րենամ տի­­րապե­­տել իրենց բար­­բառնե­­րուն, լա­­ւագոյնս ար­­տա­­­յայ­­տե­­­լու հա­­մար իրենց եր­­գին ու­­ժը։ Այս է հա­­յերուն եւ ասո­­րինե­­րուն երաժշտու­­թիւնը, որ կ՚ապ­­րէին Անա­­տոլիայի մէջ։

Վ.Է.- Սու­­րիոյ պա­­տերազ­­մը ինչպէ՞ս ազ­­դած է ձեր վրայ, ձեր արուես­­տին վրայ, եւ ընդհան­­րա­­­պէս արուես­­տին վրայ։

Լ.Շ.- Արուես­­տը կեան­­քէն հե­­ռու չի կրնար ըլ­­լալ։ Արուես­­տը կ՚ար­­ձա­­­նագ­­րէ կեան­­քը, եւ այնքան ատեն որ կեանք կայ արուեստն ալ կայ։ Մեր այ­­սօ­­­րուան ապ­­րածն ալ պի­­տի ար­­ձա­­­նագ­­րէ արուես­­տը։ Սու­­րիական արուես­­տը իր գա­­գաթը կ՚ապ­­րէր պա­­տերազ­­մէն առաջ ու սկսած էր աշ­­խարհին բա­­ցուիլ ու տա­­րածուիլ։ Մար­­դոց հա­­մար այժմ դժուար է շա­­րու­­նա­­­կել իրենց գե­­ղարուես­­տա­­­կան աշ­­խա­­­տան­­քը Սու­­րիոյ մէջ։ Բայց ամէն դժուարու­­թե­­­նէ դրա­­կան իրա­­վիճակ­­ներ կը ստեղ­­ծուին։ Ես ալ անոնցմէ մէկն եմ, որ երբ դուրս եկանք, կորսնցու­­ցինք ամէն ինչ։ Ես ալ շա­­տերու պէս զէ­­րոյէն է որ վերսկսած եմ։ Ի յայտ եկաւ իրա­­կանու­­թիւն մը, որ Սու­­րիացի­­ները տա­­րածուեցան աշ­­խարհով մէկ։ Բո­­լոր աշ­­խարհը իմա­­ցաւ որ արուեստ կար Սու­­րիոյ մէջ։ Շատ խո­­րունկ բան մը կը պա­­տահի այնտեղ։ Բո­­լորս ալ սկսանք աշ­­խա­­­տիլ մի­­ջազ­­գա­­­յին երա­­ժիշտնե­­րու հետ։ Ճա­­կատա­­գիրը այնպէս բե­­րաւ որ, ցա­­ւին հետ միասին Սու­­րիական գե­­ղեցիկն ալ տա­­րածուեցաւ աշ­­խարհով մէկ։ Սու­­րիական արուես­­տը հա­սաւ բո­լոր աշխարհին։

1926 թուակա­նին Խորհրդա­յին Հա­յաս­տա­նը մե­ծածա­ւալ ու ստուար հա­տորի մը մէջ կը հրա­պարա­կէ իր հինգ տա­րուայ գոր­ծունէու­թիւննե­րու հա­ւաքա­ծոն։ Գիր­քի «Ժո­ղովրդա­կան Տնտե­սու­թիւն» բա­ժինը կ՚աւե­տէ նոր գոր­ծա­րանի մը բա­ցու­մը, որ առա­ջինն է Հա­յաս­տա­նի մէջ. «Լու­կա­շինի անուան տեքստիլ գոր­ծա­րանը Լե­նինա­կանում»։ Իսկ լու­սանկար մը ցոյց կու տայ այդ գոր­ծա­րանի իլիկ­նե­րու բա­ժինը։

Հա­զուա­գիւտ է «տեքստիլ» (Ֆր.՝ Textile) բա­ռի գոր­ծա­ծու­թիւնը հա­յերէ­նի մէջ, եւ ո՛չ անհրա­ժեշտ՝ երբ ու­նինք «հիւ­սուածոյ, հիւ­սուածե­ղէն» բա­ռերը։ Իսկ ըն­թերցո­ղը իրա­ւունք ու­նի հար­ցա­կանի մէջ մնա­լու, կար­դա­լով գրու­թեան են­թա­խորա­գիրը, թէ հիւ­սուածե­ղէն­ներ ինչպէ՛ս կրնան «նրբա­տաշ» ըլ­լալ, ըն­դունե­լով, որ «տա­շել» բա­յը շատ ան­գամ սահ­մա­նուած է քա­րին, փայ­տին կամ մե­տաղին։ Սա­կայն, ստու­գա­բանա­կան փոք­րիկ պտոյտ մը լե­զու­նե­րու եւ դա­րերու մէջ՝... ու կը տես­նենք, թէ այդ բո­լորին պատ­մութիւննե­րը հիւ­սուած են իրա­րու հետ եւ անոնց ար­մատնե­րը շատ ալ հե­ռու չեն մեր մայ­րե­նի հո­ղէն։

Նախ տես­նե­լու հա­մար, թէ «տեքստիլ»ը եւ «տա­շել»ը որ­քա՛ն նոյ­նա­ցած կրնան ըլ­լալ, ճամ­բորդենք Լու­կա­շինի գոր­ծա­րանէն 170 քմ. արե­ւելք, դէ­պի Գո­շավանք։ Հոն կը գտնենք «Ասեղ­նա­գործ» կո­չուած այն յայտնի խաչ­քա­րը, որ 1291 թուակա­նին Պօ­ղոս վար­պե­տը ստեղ­ծած է։ Ան խաչ­քարնե­րուն ամե­նէն նուրբն է ու ամե­նէն բար­դը՝ իր երի­զաձեւ զար­դե­րով, երկրա­չափա­կան բազ­մա­խաւ տար­րե­րով, ու­թանկիւն աստղե­րու մէջ տե­ղադ­րուած խա­չերով ու անկրկնե­լի ծաղ­կա­նախ­շե­րով։ Այս խաչ­քա­րը ու­րիշ բան չէր կրնար ըլ­լալ, եթէ ոչ՝ հա­յու­հիի մը ձեռ­քէն ելած ըն­տիր ժա­նեակ մը, արուստի բարձրա­գոյն ար­տա­յայ­տութիւն։ Բա­ռարան­նե­րը կը բա­ցատ­րեն, թէ «տեքստիլ»ը բամ­պա­կի, բուրդի կամ մե­տաք­սի արուեստ է։ Իսկ Պօ­ղոս վար­պե­տը իր խաչ­քա­րով, ար­դի լե­զուա­բան­նե­րէն հա­րիւ­րա­ւոր տա­րիներ առաջ ապա­ցու­ցած է, թէ «տա­շել»ը կա­պուած է «տեքստիլ»ի հետ ու կա­րելի է տուֆն իսկ հիւ­սել։

«Տեքստիլ» բա­ռը 15-րդ դա­րուն լա­տինե­րէնէ ան­ցած է մի­ջին ֆրան­սե­րէն, ապա դար­ձած է մի­ջազ­գա­յին։ Ար­մատն է լա­տինե­րէն textere բա­յը, որ կը նշա­նակէ՝ հիւ­սել, իսկ նոյն ար­մա­տէն սե­ռած textura բա­ռը՝ ցանց, կա­ռոյց։ Բուն ար­մա­տը նա­խա-հնդեւ­րո­պական է, «տեքս-» բազ­մի­մաստ բա­ռը- հիւ­սել, շի­նել, կազ­մել, յօ­րինել, կա­ռու­ցել կամ ճար­տա­րագոր­ծել։ Քա­ղաքակրթու­թեան տա­րած­ման հետ միասին, այս ար­մատն ալ մտած է այ­լե­ւայլ լե­զու­ներ։ Աւես­տա­յի մէջ «տա­շա» կը նշա­նակէ կա­ցին, փայ­տատ։ Սանսկրի­տի մէջ «տաքշ»ը կտրել է, արուես­տով շի­նել կամ կո­փել, իսկ «տաք­սան»ը՝ ատաղ­ձա­գործ կամ հիւսն։ Հին պարսկե­րէն «տախշ»ը գոր­ծունեայ ըլ­լալ է, մինչ՝ յու­նա­րէն «տեք­տոն»ը՝ ատաղ­ձա­գործ է եւ «տեխ­նի»ն՝ արուեստ։ Ծի­սական սլա­ւոնե­րէն «տես­լա»ն կա­ցին է, իսկ լի­թուա­ներէն «տա­սաու»ն՝ փո­րագ­րել։ Հա­յերէն «տա­շել»ը փո­խառու­թիւն մըն է պահ­լա­ւերէ­նէ, որուն հա­րեւանն է պարսկե­րէն «տաշ»ը,- կա­ցին, ու­րագ։

Հայ­կա­կան Լեռ­նաշխար­հի մէջ, Ալաշ­կերտի, Մու­շի եւ Վա­նի վար­պետնե­րը, տեսքտի­լի ըն­տիր բա­նուած­քի նման «տա­շած» են քա­րը, կամ փայ­տը։ Խար­բերդի հան­ճարնե­րու հա­մար այն կո­չուած է «դա­շիլ», Համ­շէ­նի մէջ՝ «դա­շուշ», Սե­բաս­տիոյ եւ Տիգ­րա­նակեր­տի մէջ՝ «դա­շել», Թիֆ­լի­սի, Ագու­լի­սի, Գո­րիսի, Ղա­րաբա­ղի, Մոկ­քի եւ Շա­մախիի մէջ՝ «տա­շիլ»։

Լու­կա­շինի տեքստի­լի գոր­ծա­րանը, որ որա­կի պե­տական նշան­ներ ստա­ցած էր, ինչպէս նաեւ՝ Աշ­խա­տան­քա­յին Կար­միր դրօ­շը եւ Ժո­ղովուրդնե­րու Բա­րեկա­մու­թեան շքան­շա­նը, եւ ուր, լոյս է տե­սեր «Տեքստի­լագործ» թեր­թը, Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թե­նէն յե­տոյ դադ­րե­ցուց իր գոր­ծունէու­թիւնը։ Բայց չի դադ­րիր մար­դու ստեղ­ծե­լու կիր­քը։ Պատ­մա­կանօ­րէն, բա­ռը իմաս­տի զար­գա­ցումներ ու­նե­ցեր է, ըստ երկրի մշա­կոյ­թին եւ վար­պետնե­րու մաս­նա­գիտու­թեան, առանց կորսնցնե­լու իր բնիմաստը. «արուեստով շինել»։ Իլիկով, թէ՝ կացինով։