Նուիրումի հէքեաթ մը

Նուիրեալ կրթական մշակ մըն էր վաստակաւոր ուսուցչուհի Էլիզ Կոկանեան, որուն յուղարկաւորութիւնը կայացաւ անցեալ շաբաթ եւ իր երբեմնի աշակերտներուն համար դարձաւ սիրելի յիշատակ մը։ Մօտ տարի մը առաջ իր հետ զրուցած, մանկութենէն սկսեալ բազմաթիւ յուշեր լսած էինք իրմէ։ Վարանած էր այդ յուշերուն թերթին մէջ հրատարակութենէն։ Կը խուսափէր իր խօսքերով ուրիշները վիրաւորելէ։ Այս խորհուրդով դիմեցինք հարազատներուն եւ անոնց ալ հաւանութեամբ կը հրատարակենք Էլիզ Կոկանեանի յուշերը։

ԼՈՒՍՅԷՆ ՔՈՓԱՐ

lusyenkopar81@hotmail.com


Հազիւ եօթը տա­րե­­կան էր, երբ մտադ­­րեց ու­­սուցիչ ըլ­­լալ։ 17 տա­­րեկա­­նին մա­­նուկնե­­րու նուիրուած ման­­կա­­­մար­­դուհի մը, երե­­սու­­նններուն ու­­սա­­­նող­­նե­­­րուն նուիրուած մայր մըն էր։ 60 տա­­րուայ նուիրու­­մի մը յու­­շերն են որ կը պատ­­մէ Էլիզ Կո­­կանեան։

«Անունս Էլիզ Կո­­կանեան է։ Աղ­­ջիկնու­­թեան մա­­կանու­­նով Մար­­սը­­­քեան։ Ծնան եմ 1 Ապ­­րիլ 1938-ին Իս­­թանպու­­լի հա­­յաբ­­նակ Կե­­տիկ­­փա­­­շա թա­­ղամա­­սը։ Հայրս, Համ­­բարձում Պար­­սամ՝ Մա­­լաթիա փէօթիւրկէ­­ցի էր, իսկ մայրս, Էօժէն՝ կե­­սարա­­ցի։ Հինգ քոյր, եղ­­բայր էինք։ Դժուար ման­­կութիւն մը ապ­­րած եմ։ Հայրս միշտ հի­­ւանդ էր։ Որպէս թեր­­թի ցրուիչ կ՚ապա­­հովէր տան ապ­­րուստը։ Վեց տա­­րեկան էի, երբ ին­­ծի վստա­­հուած էր Կե­­տիկ­­փա­­­շայի մեր տու­­նէն ամէն առա­­ւօտ Ճա­­ղալօղ­­լուի ֆրան­­սա­­­կան դար­­մա­­­նատուն եր­­թալ եւ փոքր եղ­­բօրս հա­­մար շիշ մը կաթ բե­­րելու գոր­­ծը։ Ման­­կա­­­պար­­տէզ չեմ գա­­ցած։ Ինքնուս գրա­­ճանաչ դար­­ձայ։ Ու­­րիշնե­­րուն օգ­­նե­­­լէ հա­­ճոյք կ՚առ­­նէի։ Մեր թա­­ղի կա­­րող դեր­­ձա­­­կու­­հին էր տի­­կին Քրիս­­տին, երբ դուրսէն ինչ որ բա­­նի պէտք ու­­նե­­­նար ինձմէ կը խնդրէր։ Երախ­­տի­­­քը կը յայտնէր գու­­նա­­­ւոր կեր­­պա­­­սի աւե­­լորդ կտոր­­նե­­­րով։ Ես անոնցմով պուպրիկ­­ներ կը պատ­­րաստէի։ Պուպրիկ­­նե­­­րու հետ խա­­ղալու կող­­քին ու­­նէի ու­­րիշ հա­­ճոյք մը եւս՝ պա­­րոն Օն­­նի­­­կի երաժշտու­­թիւնը լսել։ Օն­­նիկ մեր հա­­րեւանն էր եւ աքոր­­տիոն կը նուագէր։

Եօթը տա­­րեկա­­նին ար­­ձա­­­նագ­­րուեցայ թա­­ղին Մես­­րո­­­պեան վար­­ժա­­­րանը։ Դպրո­­ցէ ար­­ձա­­­կուե­­լով իս­­կոյն պա­­յու­­սակս տուն կը թո­­ղէի եւ կ՚ուղղուէի Չաք­­մաքճը­­լար զա­­րիվե­­րը։ Այդ տա­­րի հօրս հի­­ւան­­դութիւ­­նը յա­­ռաջա­­ցած էր եւ եղ­­բայրս չոր­­րորդ դա­­սարա­­նէն դպրո­­ցը թո­­ղելով ստանձնած էր հօրս աշ­­խա­­­տու­­թիւնը։ Պէտք էր իրեն օգ­­նէի։ Ամէն օր ես կը ծալ­­էի երե­­կոյեան լոյս տես­­նող «Մար­­մա­­­րա» եւ «Ժա­­մանակ» թեր­­թե­­­րը։ Եղ­­բայրս թեր­­թե­­­րը Գա­­րագիւ­­ղէն կը ստա­­նար եւ բա­­ժանորդնե­­րուն բաշ­­խե­­­լով կու գար ին­­ծի հետ հանդիպելու Չաք­­մաքճը­­լարի վրայ։

Հօրս հի­­ւան­­դութիւ­­նը ալ աւե­­լի յա­­ռաջա­­ցած էր։ Ի վեր­­ջոյ ստի­­պուե­­ցաւ Հայ­­տարփա­­շայի Նու­­մունէ հի­­ւան­­դա­­­նոցը պար­­կե­­­լու։ Հինգշաբ­­թի եւ Կի­­րակի օրե­­րը հայրս այ­­ցե­­­լելու կ՚եր­­թա­­­յինք։ Կի­­րակ­­նօ­­­րեայ այ­­ցե­­­լու­­թե­­­նէ մը ետք հայրս մա­­հացեր է հի­­ւան­­դա­­­նոցին մէջ եւ ինքնու­­թիւնը պար­­զող որե­­ւէ տուեալ չէ գտնուեր։ Բա­­րեբախ­­տա­­­բար բժշկա­­պետու­­թիւնը «Մար­­մա­­­րա» թեր­­թին ծա­­նու­­ցում մը տուեր է –Հայ­­տարփա­­շայի Նու­­մունէ հի­­ւան­­դա­­­նոցին մէջ հայ քա­­ղաքա­­ցի մը մա­­հացած է։ Եթէ ծա­­նօթ­­նե­­­րը չներ­­կա­­­յանան պի­­տի թա­­ղուի ան­­տէրնե­­րու գե­­րեզ­­մա­­­նատու­­նը-։ Եթէ պա­­տահ­­մամբ կար­­դա­­­ցած չըլ­­լա­­­յի այդ լու­­րը հայրս ան­­տէրնե­­րու գե­­րեզ­­մա­­­նը պի­­տի թա­­ղուէր։ Մայրս մեծ կսկի­­ծով եւ շուարու­­մով հի­­ւան­­դա­­­նոց փու­­թաց, հօրս աճիւ­­նը առաւ եւ Սկիւ­­տա­­­րի եկե­­ղեցիէն յու­­ղարկա­­ւորե­­ցինք։ Առանց դա­­գաղի թա­­ղեցինք հայրս։ Հօրս մա­­հէն ետք ըն­­տա­­­նիքին վի­­ճակը ալ աւե­­լի ծան­­րա­­­ցաւ։

Գալ­­ֆա­­­յեանի Օրեր

1946-ին թա­­ղեցի բա­­րերա­­րի մը միջ­­նորդու­­թեամբ ըն­­դունուեցայ Գալ­­ֆա­­­յեան Որ­­բա­­­նոց։ Որ­­բա­­­նոցը Հաս­­գիւղ էր, Հա­­լըճըօղ­­լու։ Ցնցուած էի ըն­­տա­­­նիքէս հե­­ռու մնա­­լով։ Միշտ իրենք մտա­­ծելով չէի կրնար դա­­սերուն հե­­տեւիլ։ Տա­­րեվեր­­ջին թուաբա­­նու­­թե­­­նէն վե­­րաքննու­­թեան մնա­­ցի։ Ամ­­բողջ ամառ աշ­­խա­­­տեցայ եւ տա­­րեմու­­տի շե­­մին քննու­­թիւնը յանձնե­­լով դա­­սարանս ան­­ցայ։ Ամէն օր մին­­չեւ ցե­­րեկ հինգ դա­­սապա­­հեր ու­­նէինք։ Ցե­­րեկէն ետ­­քը կար, կարկտուք ձե­­ռագործ կը սոր­­վէինք։ Ապա կը սկսէր սեր­­տո­­­ղութե­­ան ժա­­մերը։ Կարկտու­­քի դա­­սին դժուարա­­ցայ դեր­­ձա­­­նը ասե­­ղէն անցնե­­լու։ Կող­­քի ըն­­կե­­­րու­­հիէն օգ­­նութիւն ու­­զե­­­ցի։ Մայ­­րա­­­պետը զայ­­րա­­­ցաւ, -դեր­­ձա­­­նը ասե­­ղէն անցնել չգիտ­­ցո­­­ղը, թող եր­­թայ զու­­գա­­­րան­­նե­­­րը մաք­­րէ- հրա­­հան­­գեց։ Պէտ­­քա­­­րան­­նե­­­րը մաք­­րե­­­լէն ետք սեր­­տո­­­ղու­­թեան պա­­հուն ուշքս գնաց, գլուխս ին­­կաւ սե­­ղանին վրայ։ Մայ­­րա­­­պետը իս­­կոյն դի­­մեց բուժքոյ­­րին։ Տե­­սան որ ջեր­­մութիւնս 40 աս­­տի­­­ճանի բարձրա­­ցած է։ Ան­­մի­­­ջապէս դպրո­­ցի բուժկէ­­տը փո­­խադ­­րե­­­ցին եւ սխալ բան մը չը­­նելու մտա­­հոգու­­թեամբ չորս օր ոչ հաց տուին, ոչ ալ ջուր։ Հինգշաբ­­թի օր մըն էր, դպրո­­ցի բժիշ­­կը տե­­սաւ զիս եւ հի­­ւան­­դա­­­նոց փո­­խադ­­րե­­­ցին։ 28 քի­­լօկ­­րամ քա­­շով մտած հի­­ւան­­դա­­­նոցէն երեք ամիս յե­­տոյ 36 քի­­լօ ըլ­­լա­­­լով ելայ։ Մօրս զգու­­շա­­­ցու­­ցին ըսե­­լով որ պէտք է լաւ խնա­­մուիմ եւ ան­­գամ մըն ալ չհի­­ւան­­դա­­­նամ։ Մինչդեռ ես կրկին, կրկին հի­­ւան­­դա­­­ցայ, չորս ան­­գամ թո­­քերս ջուր հա­­ւաքե­­ցին։ Կիրա­­կի առա­­ւօտ­­նե­­­րը պա­­տարա­­գի կը մաս­­նակցէինք եւ ես սար­­կա­­­ւագի պաշ­­տօն կը կա­­տարէի։ Ան­­գամ մըն ալ քշո­­ցը ձեռքս մա­­րեցայ եւ խո­­րանէն վար ին­­կայ։ Բա­­րերար­­նե­­­րէն Աբոյեան Էֆէն­­տին հոն էր եւ հե­­տաքրքրուեցաւ ինձմով։ Մայ­­րա­­­պետ­­նե­­­րէն մէկն ալ հան­­դարտե­­ցուց անոր հո­­գը՝ -բան մը չու­­նի, շփա­­ցածու­­թիւն կ՚ընէ- ըսե­­լով։ Մինչդեռ սո­­ված էի։ Ցա­­մաք հաց չէի կրցած ու­­տել։ Յա­­ջորդ Կի­­րակի մայ­­րա­­­պետը պա­­տարա­­գէն առաջ ինձ իր մօտ կան­­չե­­­լով հում ձու, չոր հաց եւ շերտ մը շո­­քոլատ տուաւ։ Այդ օր սոր­­ված եղայ հում ձուին հաց թաթ­­խե­­­լով ու­­տե­­­լը։ Ար­­դէն շաբ­­թու մէջ մեր նա­­խաճա­­շը բա­­ժակ մը թէյ, չոր հաց եւ հինգ հատ ձի­­թապ­­տուղէ կը բաղ­­կա­­­նար։ Կի­­րակ­­նօ­­­րեայ պա­­տարագ­­նե­­­րէն ետք հո­­գեհանգստեան հո­­գեճաշ կը բաժ­­նուէր։ Մա­­տաղ­­ցու միս նուիրած կ՚ըլ­­լա­­­յին, բայց մի­­սէն մե­­զի աշա­­կերտնե­­րուս բա­­ժին չէր հաս­­ներ։ Մենք հա­­զիւ իւ­­ղոտ քա­­ղիր­­թի ապուր կը խմէինք։ Սե­­ղանա­­պետ կ՚ըլ­­լա­­­յինք եւ մե­­զի կը վի­­ճակէր մայ­­րա­­­պետ­­նե­­­րուն խո­­րոված միս մա­­տու­­ցել։ Իս­­կա­­­պէս դժուար էր»։

Սպա­­սու­­մը դժուար է

Գի­­շերօ­­թիկ դպրո­­ցի դժուարու­­թիւննե­­րուն գլխա­­ւորը կա­­րօտի զգա­­ցումն է։ Մայրս սո­­վորա­­բար եր­­կու շա­­բաթը ան­­գամ մը, Կի­­րակի օրեր այ­­ցե­­­լու­­թեան կու գար։ Տու­­նէն, տնե­­ցինե­­րէն լու­­րեր կը բե­­րէր։ Մանր, մունր բա­­ներ ալ կը բե­­րէր եր­­բեմն, կ՚ու­­րա­­­խանա­­յի։ Ան­­գամ մը լման ամիս մը չէր եկած ու մայ­­րա­­­պետ­­նե­­­րը զիս Ալ­­թունի­­զատէի իրենց ամա­­րանո­­ցը ղրկե­­ցին, մաք­­րութեան հա­­մար։ Աւե­­լի յար­­մար առիթ մը չէր ըլ­­լար։ Մայ­­րա­­­պետը զիս Սկիւ­­տա­­­րի նա­­ւամա­­տոյ­­ցէն ճամ­­բեց Գա­­տըգիւ­­ղի նա­­ւով։ Իսկ ես փո­­խանակ Ալ­­թունի­­զատէ եր­­թա­­­լու, ու­­րիշ նա­­ւով մը տուն գա­­ցի։ Մայրս բա­­ցաւ դու­­ռը։ Ներ­­սը վա­­ռարա­­նին վրայ թէ­­յի բուրմունքը պա­­տած էր սե­­նեակը։ Հա­­շիւ պա­­հան­­ջե­­­ցի, ին­­չո՞ւ չէր եկած զիս տես­­նե­­­լու։ Պար­­զուեցաւ թէ հի­­ւան­­դա­­­ցած էր, չէ որ սրտի ան­­բա­­­ւարա­­րու­­թե­­­նէ կը տա­­ռապէր։ Ճա­­նապար­­հա­­­ծախսն ալ ազ­­դած էր այ­­ցե­­­լու­­թե­­­նէ հրա­­ժարե­­լուն։ Ասոնք լսե­­լով ան­­մի­­­ջապէս ետ վե­­րադար­­ձայ։ Ցե­­րեկին, ժա­­մը մէ­­կին դպրոց վե­­րադար­­ձած էի։ Մայ­­րա­­­պետ­­նե­­­րը չհա­­ւատա­­ցին թէ տուն գա­­ցած եմ։ Մայրս վկա­­յեց, բայց անոր ալ չհա­­ւատա­­ցին։

Շրջա­­նաւարտ եղած տա­­րին ու­­զե­­­ցին, որ հոն մնամ։ Ու­­սա­­­նիլ կ՚ու­­զէի, մեր­­ժե­­­ցի այդ առա­­ջար­­կը։ «Այն ատեն քոյրդ ալ հետդ տար» ըսին։ Հա­­զիւ մէկ տա­­րի եղած էր քրոջս գա­­լուն։ Դպրո­­ցը աւար­­տե­­­լէս տա­­րիներ ետք տնօ­­րէնու­­թեան հրա­­ւիրե­­ցին, բայց դար­­ձեալ մեր­­ժե­­­ցի։ Երկրորդ ան­­գամ յի­­սուն տա­­րի ետք մտայ Գալ­­Ֆա­­­յեանի դռնէն ներս։

Պո­­յաճը­­գիւ­­ղի ամառ­­նա­­­յին ճամ­­բար

Գալ­­ֆա­­­յեանի մէջ ձրի ու­­սա­­­նած էի։ Պար­­տա­­­կան կը զգա­­յի ազ­­գին դէմ։ Երբ որ Պո­­յաճը­­գիւ­­ղի ամառ­­նա­­­յին ճամ­­բա­­­րին մէջ վե­­րակե­­ցու հսկի­­չի պաշ­­տօն առա­­ջար­­կե­­­ցին, ան­­վա­­­րան ըն­­դունե­­ցի։ Այդ տա­­րի 30 երա­­խայ կը խնա­­մուէր ճամ­­բա­­­րին մէջ։ Էսաեանի տնօ­­րէնու­­հի Հեր­­մի­­­նէ Գա­­լուստեանի խումբ մը ու­­սուցչու­­հի­­­ներով այ­­ցե­­­լու­­թիւնը առիթ եղաւ, որ ու­­սումս շա­­րու­­նա­­­կեմ Էսաեանի մէջ։

Էսաեանէ շրջա­­նաւարտ ըլ­­լա­­­լով ու­­սուցչու­­թեան աս­­պա­­­րէզ մտայ եւ այս նուիրեալ աշ­­խա­­­տու­­թիւնը շա­­րու­­նա­­­կեցի մին­­չեւ 2000 թուական։ Այս մի­­ջոցին դա­­սաւան­­դած եմ Պէզ­­ճեան, Մես­­րոպեան, Եշիլ­­գիւղ, Պա­­լատի Խո­րէնեան, Ֆե­րիգիւղ Մէ­րամէթ­ճեան եւ Թօփ­գա­բուի Լե­ւոն Վար­դուհեան դպրոց­նե­րուն մէջ։

Ծանր պա­տաս­խա­նատուու­թիւնով լե­ցուն պաշ­տօ­նի շրջան մը բո­լորե­ցի։ Չեմ մոռ­նար 6-7 Սեպ­տեմբե­րի դէպ­քե­րուն Պո­յաճը­գիւ­ղէն տղա­քը դէ­պի ապա­հով տե­ղեր փախցնե­լու ոդի­սակա­նը։ Թա­ղին նախ Յու­նաց Եկե­ղեցին հրկի­զեցին, ապա հա­սան մեր եկե­ղեցին։ Իբ­րեւ թէ մե­զի պա­հակ կանգնող ոս­տի­կանը շա­տոնց հե­ռացած էր։ Եկե­ղեցին աւե­րեցին, բայց բա­րեբախ­տա­բար մեր պատսպա­րուած շէն­քը չմտան։ 15 երա­խան հսկայ թաք­սի մը լեց­նե­լով յա­ջողե­ցայ մին­չեւ Գումգա­բու բե­րել։ 17 տա­րեկան էի այդ ժա­մանակ։ Պայ­մաննե­րը այնպէս բե­րին, որ իմ ու­սուցչու­թիւնը դպրոց­նե­րով չէր սահ­մա­նուած։ Միու­թիւննե­րուն մէջ ալ հա­յերէն դա­սաւան­դե­ցի։ Մա­նաւանդ գա­ւառէն եկած զան­գուածի հա­մար հա­յերէ­նի պատ­րաստուելու կա­րիք կար։ Դա­սագիր­քեր ալ պատ­րաստե­ցի իմ ջան­քե­րով։ Այդ բո­լորին զու­գա­հեռ եր­կուորեակ զա­ւակ­ներս ալ կեան­քի պատ­րաստե­ցի։

Կրնամ ըսել, թէ իմ ու­սուցչու­թեան աս­պա­րէզ մուտքս նոյ­նիսկ Պո­յաճը­գիւ­ղի այդ ճամ­բա­րով կը սկսի։ Հի­մա հա­մոզուած եմ, թէ ձրի ու­սա­նելով գո­յացած պարտքս հա­տու­ցած եմ ազգին։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ