Սա Երեւանը չէ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

dzovinarlok@gmail.com

Յիշո՞ւմ էք արցախեան պատերազմի հերոս Լէոնիտ Ազ­գալտեանի խօս­քե­րը. «Սա Հա­յասա­տան է եւ վերջ», որից յե­տոյ «Ազա­տագ­րա­կան Բա­­նակ»ի գլխա­­ւոր հրա­­մանա­­տարը կռուեց ար­­ցա­­­խեան հո­­ղի հա­­մար ու զո­­հուեց։ Քա­­նի-քա­­նիսն իրենց կեան­­քը զո­­հաբե­­րեցին եւ դեռ շա­­րու­­նա­­­կում են զո­­հաբե­­րել Հա­­յաս­­տան-Ար­­ցախ հո­­ղի հա­­մար։ Բայց մի բան է կռուել ար­­տա­­­քին թշնա­­մու դէմ եւ բո­­լորո­­վին տար­­բեր է՝ պայ­­քա­­­րել ներ­­քին թշ­­նա­­­մինե­­րի դէմ։ Այստեղ արիւն թա­­փելն ար­­գի­­­լուած է… Երկրի ներ­­սում եր­­կու թշնա­­միներ են տի­­րում. անօ­­րինու­­թիւնն ու ան­­պատժե­­լիու­­թիւնը։ Իշ­­խա­­­նու­­թեան ղե­­կը ստանձնած պաշ­­տօ­­­նաւոր­­նե­­­րը սպան­­նում են մեր քա­­ղաքը, նշան բռնե­­լով եւ գնդա­­կահա­­րելով շէն­­քե­­­րը, որոնք կա­­ռու­­ցուել են 19-20 դդ., այ­­սինքն մին­­չեւ իրենց պաշ­­տօ­­­նավա­­րու­­մը։ Անում են դա գի­­շերով, եւ առա­­ւօտեան երե­­ւան­­ցի­­­ները կանգնում եմ փաս­­տի առաջ։ Առա­­ջին ան­­գամ չէ, որ բարձրա­­ձայ­­նել եմ սպա­­նու­­թեան փաս­­տը։ Փո­­ղուոր­­նե­­­րին հրա­­պու­­րում է յատ­­կա­­­պէս մայ­­րա­­­քաղա­­քը եւ յատ­­կա­­­պէս մայ­­րա­­­քաղա­­քի կեդ­­րո­­­նը, որից այն կողմ նրանց նկրտումնե­­րը չեն տա­­րած­­ւում։ Եւ քա­­նի որ ամ­­բողջ Երե­­ւանը ան­­ցեալում գրա­­ւում էր միայն կեդ­­րո­­­նի տա­­րած­­քը, ու­­րեմն սպաննւում է բուն Երե­­ւանը։ Հին Երե­­ւանը։ Դեռ ան­­ցեալ տա­­րի էր, կար­­ծեմ, քան­­դե­­­ցին Տէ­­րեանի 11 հաս­­ցէում գտնուող Աֆ­­րի­­­կեան­­նե­­­րի շէն­­քը։ Իսկ այս տա­­րի սկսե­­ցին Արա­­մի 30 հաս­­ցէում՝ Աբո­­վեան-Արամ խաչ­­մե­­­րու­­կում կանգնած շէն­­քի վե­­րաց­­մամբ։ Նոյ­­նը եղաւ Աճա­­ռեանի անու­­նը կրող դպրո­­ցի հետ. մի գե­­ղեցիկ առա­­ւօտ երե­­ւան­­ցի­­­ները արթնա­­ցան, բայց այդ դպրո­­ցը չարթնա­­ցաւ, որով­­հե­­­տեւ աղ­­բի վե­­րածուեց։ Շէն­­քի ճար­­տա­­­րապե­­տը Նի­­կողա­­յոս Բու­­նիաթեանն էր, դպրո­­ցը ներ­­կա­­­յաց­­նում էր իրե­­նից պատ­­մա-մշա­­կու­­թա­­­յին ար­­ժէք, թէ­­պէտ քան­­դողնե­­րին բո­­լորո­­վին դա չի հե­­տաքրքրում։ Կայ շի­­նու­­թիւն, որը նրանց խան­­գա­­­րում է եւ դա պէտք է քան­­դել, իսկ յե­­տոյ թող հան­­րութիւ­­նը որ­­քան ու­­զում է զայ­­րա­­­նայ եւ այդ շի­­նու­­թեան լու­­սանկար­­նե­­­րը տա­­րածի հա­­մացան­­ցում։ Երե­­ւան­­ցի­­­ները հա­­զուա­­գիւտ վամ­­պիրնե­­րի են վե­­րածուել. սնւում են զայ­­րոյթով։ Արա­­մի 30 շէն­­քը քան­­դե­­­ցին մայ­­թը լայ­­նացնե­­լու նպա­­տակով։ Գի­­շերուայ պա­­հին։ Իսկ ցե­­րեկով լրագ­­րողնե­­րը շտա­­պեցին քա­­ղաքա­­պետա­­րան եւ աւա­­գանու ան­­դամնե­­րը իրենց կար­­ծի­­­քը յայտնե­­ցին. այդ շէն­­քը իրե­­նից ոչ մի մշա­­կու­­թա­­­յին ար­­ժէք չէր ներ­­կա­­­յաց­­նում, դա սա­­րայ էր (ambar), մայ­­թը լայ­­նացնել էր հար­­կա­­­ւոր եւ այդ հնո­­տին խան­­գա­­­րում էր։ Շէն­­քը օտա­­րում են, յայ­­տա­­­րարե­­լով, որ նա պե­­տական գե­­րակայ շա­­հի զոհ պի­­տի դառ­­նայ։ Ի հար­­կէ, պե­­տական պաշ­­տօնեան անձնա­­կան շահ ու­­նի, եթէ թոյլ է տա­­լիս քան­­դած հին շէն­­քի տե­­ղը կա­­ռու­­ցել ան­­դէմ ու­­րուական մի շէնք։ Ի՞նչ են ասում ճար­­տա­­­րապետ­­նե­­­րը.

Կա­­րօ Պա­­լեան. «Այ­­սօ­­­րուայ մեր ճար­­տա­­­րապե­­տական մա­­կար­­դա­­­կը այնքան ցածր է, որ օփե­­րայի շէնքն ան­­գամ հսկա­­ների մէջ ցած­­րա­­­ցել է, ինչպէս օրի­­նակ, Հան­­րա­­­պետու­­թեան հրա­­պարա­­կը, որը նոյնպէս շրջա­­պատուած է հսկա­­ներով։ Գե­­րիշ­­խում է մէ­­կը միւ­­սին չհա­­մապա­­տաս­­խա­­­նող շրջա­­պատը»։

Սա­­շուր Կա­­լաշեան. «Պատ­­ճա­­­ռը որն է։ Պե­­տական գե­­րակայ շահ ու­­նենք, բայց չու­­նենք օրէն­­քի գե­­րակայ շահ։ Ճար­­տա­­­րապետ­­նե­­­րի դե­­րը ըն­­դա­­­մէնը խորհրդակ­­ցա­­­յին է»։

Գուրգէն Մու­­շե­­­ղեան. «3 շահ կայ –պե­­տական, հա­­սարա­­կական, անձնա­­կան։ 3 գոր­­ծօններ կան ապ­­րե­­­լու հա­­մար– մէ­­կը դա յուշն է, այն ժա­­ռան­­գութիւ­­նը, որ մենք ստա­­ցել ենք, երկրոր­­դը –առօ­­րեայ կեանքն է, իսկ եր­­րորդը դա երա­­զանքն է։ Չի կա­­րելի քան­­դել յու­­շը»։

Բա­­ռեր, բա­­ռեր… ոչ ոք մտիկ չի անում ճար­­տա­­­րապետ­­նե­­­րին։ Ոչ ոք հա­շուի չի առ­­նում հան­­րութեան կար­­ծի­­­քը, տրա­­մադ­­րութիւ­­նը, խո­­ցուա­­ծու­­թիւնը… դե­­ռեւս խել­­քի չե­­կած Արա­­մի 30 շէն­­քի առի­­թով, այս Կի­­րակի՝ Փետ­­րուարի 21-ին ահա­­զան­­գե­­­ցին, որ քան­­դում են Ամի­­րեան 2 հաս­­ցէում գտնուող Իսա­­հակեանի անուան գրա­­դարա­­նի շէն­­քը, որից մեր մէջ ասած մնա­­ցել էր միայն առաջ­նա­մասը։

Երբ Արեւմտեան Հա­յաս­տա­նը կորցրեց իր հայ բնա­կիչ­նե­րին, ապա նրանց թո­ղած ճար­տա­րապե­տու­թիւնը քիչ էր, որ­պէսզի քա­ղաք­նե­րը մնան հայ­կա­կան, այ­սինք քա­ղաքը ողջ է եր­կու գոր­ծօննե­րի շնոր­հիւ. բնա­կիչ­նե­րի եւ նրանց ստեղ­ծած մի­ջավայ­րի։ Այ­սօր Արե­ւելեան Հա­յաս­տա­նը բնա­կեցուած է միայն հա­յերով, եւ իր իսկ իշ­խա­նաւոր­նե­րի ձե­ռամբ զրկւում է բուն մի­ջավայ­րից։ Ցան­կա­ցած շէնք կա­րող է օտա­րուել, եթէ փո­ղուո­րը ցան­կա­նայ այդ տա­րած­քում իր փո­ղերը ներդնել՝ ար­դիական նոր կա­ռոյց կանգնեց­նե­լու հա­մար, ար­դիւնքում օտար­ւում է ին­քը բնա­կիչը, որն այ­լեւս չի գտնում ինքն իրեն այդ օտար մի­ջավայ­րում։ Ար­դէն թի­րախ են ընտրուել Պուշկի­նի փո­ղոցի հին շէն­քե­րը, որոնց մէջ առանձնա­նում է «Դոլ­մա­մա» էլի­տար ռես­տո­րանը, որը հիմ­նել է գոր­ծա­րար Ժի­րայր Աւա­նեանը 1998-ին եւ որը դար­ձել է Երե­ւանի այ­ցե­քար­տը։ Մարդկանց հա­նում են Տէ­րեան 23, Տէ­րեան 25 շէն­քե­րից, Լա­լաեան 37-ից…

Նախ­կի­նում մէկ առ մէկ լու­սանկա­րել էի Փաւստոս Բիւ­զանդ փո­ղոցի հին շէն­քե­րը, որոնց քա­րերը հա­մարա­կալում էին, ինչպէս նաեւ հա­մարա­կալե­ցին Արա­մի փո­ղոցի Երե­ւան քա­ղաքը բնո­րոշող շէն­քե­րը։ Ո՞ւր են տա­նում այդ քա­րերը։ Կայ «Հին Երե­ւան» նա­խագիծ, որի գլխա­ւոր ճար­տա­րապետ Լե­ւոն Վար­դա­նեանը հա­ւատում է, որ պի­տի կա­ռու­ցուի Հին Երե­ւանը շնոր­հիւ այդ հա­մարա­կալած քա­րերի։ Փաս­տօ­րէն Երե­ւանը պի­տի կրկին կա­ռու­ցուի։ Մի՞թէ դա ծախ­սա­տար չէ։ Մի՞ թէ հնա­րաւոր չէ նոր Երե­ւանը ու­րիշ մի տա­րած­քում կա­ռու­ցել, ինչպէս դա արուեց Վա­հագն թա­ղամա­սի պա­րագա­յում, որն իր տե­ղը գտաւ Աշ­տա­րակի ճա­նապար­հին։ Ո՞ւր է ու­րեմն մարդկա­յին տրա­մաբա­նու­թիւնն ու խել­քը, եթէ Հին Երե­ւանը տե­ղափո­խում են փո­խանակ նո­րը հենց նոր տե­ղում դնեն։ Սա­կայն ինչպէս տես­նում ենք փո­ղը, պաշ­տօնն ու խել­քը մի տե­ղում չեն լի­նում։ Այդ է պատ­ճա­ռը, որ երե­ւան­ցին իրօք կա­րող է բա­ցական­չել, որ Երե­ւանը ար­դէն Երե­ւան չի։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ