Ակլատիզ

ՕՔՍԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

oksana.karapetian@gmail.com

«Մեծ Պաս պա­պին էլ հա­մեցէք արէք, թո՛ղ գայ՝ էգուց առա­ւօտ ոտ­նե­րը եր­դիկնե­րիցը քաշ անի»։

Ակ­­լա­­­տիզ՝ ծի­­սական տիկ­­նիկ է, խորհրդան­­շում է Պաս պա­­պին, հսկում է Մեծ Պահ­­քի ճիշդ ըն­­թացքը։ Ակ­­լա­­­տիզի ամե­­նատես աչ­­քից ոչ մի բան չի վրի­­պում։ Ակ­­լա­­­տիզին ու­­ղեկցում են նրա եր­­կու մտե­­րիմ ոգի­­ները՝ Փախ­­լա­­­ճօղ­­լին, ով հսկում է պա­­սը լու­­ծող երա­­խանե­­րի վրայ, եւ Քե­­պեպ­­ճօղլին, ով հսկում է Ու­­տի­­­սի վրայ։

Նրա­­նով եր­­բեմն վա­­խեց­­նում են երա­­խանե­­րին ու, առ­­հա­­­սարակ, իւ­­րա­­­քան­­չիւր պաս խախ­­տո­­­ղին, որ­­պէսզի օրի­­նազան­­ցութիւններ չա­­նի ու ոչ պա­­սային, ասել է թէ՝ ու­­տի­­­սի կե­­րակուրներ չու­­տի։ Անհրա­­ժեշ­­տութեան դէպ­­քում նա կա­­րող է նոյ­­նիսկ պատ­­ժել իր «չոմ­­բախ»ով։ Հենց այդ պատ­­ժիչ գոր­­ծա­­­ռոյթն իրա­­կանաց­­նե­­­լու հա­­մար էլ նա իր ձեռ­­քե­­­րից կա­­խուած ու­­նի փոք­­րիկ քա­­րագունդեր։ Նոյն նպա­­տակին է յա­­ճախ ծա­­ռայում ոտ­­քե­­­րին կցած սո­­խու­­կը եւ կծու պղպե­­ղը, որոնք մռմռաց­­նում են կար­­գա­­­զանցնե­­րի աչ­­քե­­­րը եւ բե­­րանը։ Այդ սո­­խու­­կը յա­­ճախ Խոն­­ջո­­­լոզ (Կա­­րախոն­­ջո­­­լոզ, Խա­­րախոն­­ջո­­­լոզ) են անուանում, ար­­ձա­­­գան­­գը թուրքա­­կան չար եւ նոյ­­նիսկ մար­­դա­­­կեր խոն­­ջո­­­լոզ ոգի­­ների, այդպի­­սով վա­­խեց­­նում են պա­­սը խախ­­տողնե­­րին, իբր Խոն­­ջո­­­լոզը կու գայ ու կը պատ­­ժի։ Սա­­կայն այս դէպ­­քում զուտ պատ­­ժե­­­լու հա­­մար էր շեշտւում։ Ակ­­լա­­­տիզը խիստ էր, սա­­կայն՝ ոչ չար. բա­­րի էր ու բա­­րեբեր։ Ուստի խոն­­ջո­­­լոզն էլ այս դէպ­­քում խստա­­հայեաց էր, բայց՝ բա­­րեմիտ։ Հե­­տաքրքրա­­կան է՝ Ար­­ցա­­­խում տա­­րածուած մի վայ­­րի բան­­ջա­­­րեղէն կայ՝ խըն­­ջը­­­լոզ անուամբ, որի ար­­մատնե­­րը փոք­­րիկ սո­­խագնդեր են, եւ աճում է այն գար­­նան սկզբնե­­րին։ Ար­­ցա­­­խեան պա­­տերազ­­մի սով ու ցա­­մաք տա­­րինե­­րին իս­­կա­­­կան ու հիւ­­թեղ ու­­րա­­­խու­­թեան առիթ էին իմ ու այլ մա­­նուկնե­­րի հա­­մար։

Յա­­ճախ Ակ­­լա­­­տիզին խնդրանք-աղօթ­­քով էին դի­­մում՝ այդպի­­սով եւս մէկ ան­­գամ շեշ­­տե­­­լով նրա անհատականութիւնը. «Սո՛ւրբ Ակ­­լա­­­տիզ, կա­­տարիր խնդրանքս, ես քեզ մա­­տաղ կ՚անեմ»։

Ակ­­լա­­­տիզին այլ կերպ կո­­չում էին Ախը­­լոճ, Մըռ­­մը­­­ռաս, Մոռ­­մո­­­ռազ,Կո­­կորիճ, Ֆռիկ, Ճօ­­ճօ, Խու­­լունճիկ, Ախա­­ցել, Ախե­­լուծ, Գո­­գոռոզ եւ այլն... եւ այլն... Ակ­­լա­­­տիզ կամ Աք­­լա­­­տիզ, որով­­հե­­­տեւ նկա­­տի ու­­նէին արա­­կան սկիզ­­բը։ Հա­­մար­­ւում է՝ բա­­ռը ծա­­գել է «աք­­լոր» եւ «տիզ» բա­­ռերից։ Այս տե­­սակէտն է գա­­լիս պաշտպա­­նելու համ­­շե­­­նահա­­յերի սո­­վորոյ­­թը՝ Մեծ Պա­­սի առա­­ջին շա­­բաթը կո­­չել «Կօ­­կօ Ռա­­սի», ին­­չը նոյ­­նա­­­կանաց­­ւում է կօ­­կօռաս-աք­­լո­­­րիկ իմաս­­տին։ Յայտնի է նաեւ Ակ­­լա­­­տիզ-Գո­­գոռոզ տար­­բե­­­րակը։ Ֆռիկ կամ Ճօ­­ճօ էին ասում սա­­սունցի­­ները, քա­­նի որ, կա­­խուած լի­­նելով եր­­դի­­­կից՝ Ակ­­լա­­­տիզն անընդմէջ դէ­­սու­­դէն էր շրջւում-ճօճ­­ւում։ Մըռ­­մը­­­ռաս, քա­­նի որ մռմռաց­­նում էր ու­­տի­­­սի կե­­րակուրնե­­րը համ­­տե­­­սել ցան­­կա­­­ցող­­նե­­­րի աչ­­քե­­­րը։

Ակ­­լա­­­տիզի աք­­լոր կամ թռչուն լի­­նելու մա­­սին են վկա­­յում նաեւ հե­­տեւեալ սո­­վորոյթնե­­րը. Պու­­լա­­­նըխում Ակ­­լա­­­տիզը պատ­­րաստե­­լիս սո­­խի մի կող­­մից պատ­­րաստում էին թռչնի կտուց։ Իսկ Այնթա­­պում, երբ գա­­լիս էր Ակ­­լա­­­տիզին հրա­­ժեշտ տա­­լու պա­­հը, փետ­­րա­­­զարդ սո­­խը, որը նրանք անուանում էին Խու­­լուճիկ, թա­­թախում էին մած­­նի մէջ եւ դնում եր­­դի­­­կին. հա­­ւատում էին, որ սո­­խը դառ­­նում էր մկան­­ներ, խռի­­ւը՝ թե­­ւեր, ին­­քը՝ Խու­­լուճիկն ամ­­բողջո­­վին վե­­րած­­ւում էր թռչնի եւ թռչում գնում. «Ակ­­լա­­­տիզ, թռի հեր­­դիս»։

Ակ­­լա­­­տիզը պատ­­րաստում էին եր­­կու խա­­չուած փայ­­տե­­­րի հիմ­­քի վրայ։ Հագցնում էին հայ պա­­պիկի աւան­­դա­­­կան հա­­գուստ, նկա­­րում էին խստա­­հայեաց դէմ­­քը՝ եր­­կար ու փար­­թամ պեխ-մօ­­րու­­սով, ձեռ­­քե­­­րից կա­­խում էին թե­­լի ծայ­­րին ամ­­րա­­­ցուած քա­­րեր, իսկ ոտ­­քե­­­րը խրում էին սո­­խու­­կի կամ խմո­­րագնդի, գետ­­նախնձո­­րի կամ կա­­ւագնդի մէջ։ Սո­­խու­­կի մէջ խրում էին եօթ փե­­տուրներ եւ Ակ­­լա­­­տիզին կա­­խում ձե­­ղու­­նից։ Այս եօթ փե­­տուրնե­­րը խորհրդան­­շում էին Մեծ Պահ­­քի եօթ շա­­բաթ­­նե­­­րը։ Ոմանք միեւ­­նոյն գոյ­­նի փե­­տուրներ էին խրում սո­­խու­­կի մէջ, ոմանք, զո­­րօրի­­նակ՝ մշե­­ցինե­­րը, սեւ՝ որ­­պէս ցուրտ ու գորշ ձմրան ու մօ­­տալուտ ձնհա­­լի խորհրդա­­նիշ։ Իսկ ոմանք միախառ­­նում էին տար­­բեր գոյ­­ներ՝ առա­­ջին չոր­­սը ճեր­­մակ փե­­տուրներ էին՝ որ­­պէս Մեծ Պա­­սի ձմե­­ռուան առա­­ջին չորս շա­­բաթ­­նե­­­րը, մէ­­կը՝ խա­­տու­­տիկ, որ ձմրան եւ գար­­նան մի­­ջեւ ան­­ցումա­­յին շա­­բաթուայ խոր­­հուրդը ու­­նէր, վեր­­ջին եր­­կուսը՝ կա­­տարեալ սեւ՝ որ­­պէս գար­­նան առա­­ջին ձնհա­­լային եւ հո­­ղի երեւ­­ման շա­­բաթ­­նե­­­րի խորհրդա­­նիշ։ Իսկ Նոր Նա­­խիջե­­ւանում փե­­տուրնե­­րից տար­­բեր երանգնե­­րի թե­­լեր էին կա­­պում։ Իւ­­րա­­­քան­­չիւր շա­­բաթն իր գոյ­­նը ու­­նէր. առա­­ջին­­նե­­­րը սեւ էին, Լու­­սա­­­ւոր­­չի­­­նը՝ սպի­­տակ, Ծաղ­­կա­­­զար­­դի­­­նը՝ կա­­նաչ, Զա­­տիկի­­նը՝ կար­­միր, ան­­շուշտ՝ կար­­միր։ Իւ­­րա­­­քան­­չիւր շա­­բաթ մի փե­­տուր էին հա­­նում ու այդ օրա­­ցոյ­­ցով էլ ապ­­րում մինչ Զա­­տիկը։ Պո­­կուած փե­­տուրնե­­րը կամ թա­­ղում էին հո­­ղի մէջ, կամ յանձնում էին քա­­մուն։ Իսկ Ար­­թի­­­կում հա­­ւաքում էին բո­­լոր փե­­տուրնե­­րը, խուրձ կա­­պում, եւ ամէն ան­­գամ հաց թխե­­լիս այդ փե­­տուրնե­­րով սրբում ալիւ­­րը եւ թափ տա­­լիս խմո­­րի վրայ. հա­­մար­­ւում էր, որ դրանք առա­­տու­­թիւն եւ լիու­­թիւն են բե­­րում։ Մինչդեռ Փա­­նիկ գիւ­­ղում փե­­տուրնե­­րը պա­­հում էին ներքնա­­կի տակ՝ մինչ յա­­ջորդ տա­­րուայ պա­­սը։ Փե­­տու­­րը սո­­խից հա­­նելիս եր­­գեր էին եր­­գում, զո­­րօրի­­նակ՝ Շի­­րակում եր­­գում էին. «ճի­­ճու, ճի­­ճուա­­րան­­քը դուրս, ցո­­րեն, գա­­րին ներս»։ Նա­­խավեր­­ջին փե­­տու­­րը հա­­նելիս այնքան յոգ­­նած են լի­­նում պա­­սից, որ գո­­չում էին թէ. «Յե­­տին շա­­բաթ քար­­քա­­­շան, ճժեր հա­­լան ու մա­­շան»։

Ին­­չե­­­ւէ, այս շա­­բաթ, թե­­րեւս, թե­­ւակո­­խեցինք Մի­­ջին­­քը. Մար­­տի 2-ին ար­­ձա­­­գան­­գեց Մեծ Պա­սը կի­սող 24-րդ օրը։ Յու­սանք՝ յեզ նոյնպէս մե­տաղադ­րամ է բա­ժին ըն­կել. չէ՞ որ այդ օրը մեր մայ­րե­րը թխե­ցին անուշ Մի­ջին­քը՝ չմո­ռանա­լով մէ­ջը դնել եր­ջանկա­բեր մե­տաղադ­րա­մը։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ