Թէքէեան ոգեկոչուեցաւ Էսաեանի մէջ

Էսաեան վարժարա­­նի մէջ կա­­յացաւ արեւմտա­­հայ բա­­նաս­­տեղծ, հա­­սարա­­կական գոր­­ծիչ, ման­­կա­­­վարժ Վա­­հան Թէ­­քէեանի ան­­ձին ու գոր­­ծին նո­­ւիրո­­ւած աշա­­կեր­­տա­­­կան երե­­կոյթ մը։

Երե­­կոյ­­թի հիւ­­րերն էին Էսաեան վար­­ժա­­­րանի սա­­ներուն ըն­­տա­­­նիք­­ներն ու գե­­ղարո­­ւես­­տա­­­սէր­­ներ։ Լի­­սէի աշա­­կերտնե­­րուն ար­­տա­­­սանած Թէ­­քէեանի բա­­նաս­­տեղծու­­թիւննե­­րը եւ անոնց մեծ քեր­­թո­­­ղի յի­­շատա­­կին առ­­ջեւ ար­­տա­­­յայ­­տած զգա­­ցումնե­­րը մեզ առիթ ըն­­ձե­­­ռեցին քա­­ջալե­­րելու զի­­րենք։ Մօտ 22 աշա­­կերտներ իրենց հա­­յերէ­­նի ու­­սուցիչ­­նե­­­րուն՝ Մա­­րալ Սա­­թար Էպէօղ­­լու եւ Ար­­մա­­­ւենի Մի­­րօղ­­լո­­­ւի ջան­­քե­­­րով գե­­րազանց հան­­դէս մը գոր­­ծադրե­­ցին։ Ու­­սա­­­նող­­նե­­­րը բա­­ցի բա­­նաս­­տեղծու­­թիւննե­­րէ, ար­­տա­­­սանե­­ցին նաեւ Թէ­­քէեանի՝ Ար­­շակ Ալ­­պո­­­յաճեանին գրած քա­­նի մը նա­­մակ­­նե­­­րը։

Պա­­տանի­­ներ մեծ ոգե­­ւորու­­թեամբ իրենց զգա­­ցումնե­­րը գրի առած էին յա­­տուկ Թէ­­քէեանի հա­­մար պատ­­րաստո­­ւած պրա­­կի մը մէջ։ Անոնք երկտող նա­­խադա­­սու­­թիւննե­­րով կ՚ար­­տա­­­յայ­­տո­­­ւէին Թէ­­քէեանի մա­­սին՝ «Մե՛ծ հպար­­տութիւն, Հրա­­շալի՛… Շատ զգա­­ցուե­­ցայ։ Թէ­­քէեան հասկնալ, Թէ­­քէեանը զգալ, ան­­բա­­­ցատ­­րե­­­լի էր» եւ նման ասոյթնե­­րով։

Բա­­ւական ջանք ու եռանդ ի գործ դրո­­ւած երե­­կոյ­­թի աւար­­տին բարձրա­­խօսը յանձնո­­ւեցաւ Էսաեան վար­­ժա­­­րանի տնօ­­րէնու­­հի տի­­կին Սա­­թենիկ Նշա­­նին եւ ան իր բա­­րեմաղ­­թանքնե­­րը յղեց ներ­­կայ հան­­դի­­­սական­­նե­­­րուն եւ շնոր­­հա­­­ւորեց ու գնա­­հատեց ձեռ­­նարկին կազ­­մա­­­կեր­­պիչներն ու մաս­­նակիցները։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ