Նոր լուծման որոնումներ հայ դպրոցին համար

Նախորդ չորեքշաբթի երեկոյ Պաքըր­գիւղի Տա­տեան վար­ժա­րանի սրա­հին մէջ կա­յացաւ պոլ­սա­հայ վար­ժա­րան­նե­րու ուսման մա­կար­դա­կը բարձրաց­նե­լու մի­տու­մով ժո­ղով մը։ Ժո­ղովին ներ­կայ էին Սա­հակեան, Կեդ­րո­նական, Տա­տեան, Մէ­րամէթ­ճեան, Պէզ­ճեան, Լե­ւոն Վար­դուհեան եւ Գալ­ֆա­յեան դպրոց­նե­րու տնօ­րէն­նե­րը, խնա­մակալ կամ թա­ղական խոր­հուրդնե­րու ատե­նապե­տերը եւ այդ կազ­մե­րու ելմտա­կան նիւ­թե­րու պա­տաս­խա­նատու­նե­րը։ Ներ­կայ էին նաեւ ՎԱ­ՏԻՓ հար­թա­կի ընդհա­նուր քար­տուղա­րը, չե­ղեալ կրթա­կան եւ տնտե­սական յանձնա­խումբի ան­դամնե­րը, Պէյ­քո­զի Սուրբ Նի­կողա­յոս եկե­ղեց­ւոյ թա­ղակա­նու­թիւնը, դպրոց­նե­րու միու­թեան ծրագ­րի գոր­ծա­դիր Արեգ Ֆե­րահեան եւ Գա­մեր Թո­քէր։

Ժո­ղովէ ետք հրա­պարա­կուած մամ­լոյ յայ­տա­րարու­թեան մէջ այս մէկ­տեղման նպա­տակը կը բա­ցատ­րո­ւի դպրոց­նե­րու մի­ջեւ տնտե­սական եւ կրթա­կան նիւ­թե­րու շուրջ հա­սարա­կական գի­տակ­ցութիւն մը ձե­ւաւո­րելու շրջա­նակով։ Յայ­տա­րարու­թեան մէջ կը նշո­ւի թէ փո­խանակ իւ­րա­քան­չիւր դպրո­ցի իր մի­ջոց­նե­րով աւե­լի լաւ ու­սում մը մա­տու­ցե­լուն աւե­լի յար­մար գտնո­ւած է միաս­նա­կան ծրագ­րի մը մշա­կու­մը։ Ժո­ղովի աւար­տին ներ­կա­ները երաշ­խա­ւորած են նա­խատե­սուած ծրագ­րին իրա­կանաց­ման հա­մար աշ­խա­տելու շուրջ։

Դպրոց­նե­րու միու­թեան բա­րեփոխ­ման ծրա­գիրը կար­ճա­տեւ, մի­ջին եւ եր­կա­րատեւ երեք հանգրո­ւան­ներ պի­տի ու­նե­նայ։ Կար­ճա­տեւ հանգրո­ւանը պի­տի ընդգրկէ 18 Յու­նիս եւ 13 Սեպ­տեմբեր թո­ւական­նե­րու մի­ջեւ եր­կա­րող ժա­մանա­կահա­տուա­ծը։ Այդ մի­ջոցին պի­տի կա­յանայ հինգ ժո­ղով­ներ։ Այս մա­սին «Ակօս»ի հար­ցումնե­րուն պա­տաս­խա­նելով Արեգ Ֆե­րահեան յայտնեց, թէ մօտ ապա­գային պի­տի յստա­կանա­նայ աշ­խա­տանո­ցի պար­տա­կանու­թիւննե­րը։ Ան պի­տի ու­նե­նայ որոշում կա­յաց­նե­լու լիազօ­րու­թիւն եւ ՎԱ­ՏԻՓ-ի տնտե­սական եւ կրթա­կան յանձնա­խումբե­րը պի­տի ստանձնեն քննչա­կան պաշ­տօն։ Ան նաեւ նշեց, որ այս աշ­խա­տան­քը ու­նե­ցած է շուրջ մէկ տա­րուան հաս­նող նա­խապատ­րաստու­թիւն մը։

Ֆե­րահեան բա­ւարա­րուած է այս առա­ջին ժո­ղովի ձեռքբե­րումնե­րէն եւ յոյ­սով է թէ պի­տի յա­ջողի աւե­լի ար­դիւնա­ւէտ եզ­րա­կացու­թիւննե­րու հաս­նիլ ծրագ­րի նա­խորդ հան­դի­պումնե­րով։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ