Հայերէն դասընթացքները կը վերսկսին

Հրանդ Տինք եւ Կիւլպէն­­կեան հիմ­­նարկնե­­րու հա­­մագոր­­ծակցու­­թեամբ կա­­յացող արեւմտա­­հայե­­րէնի դա­­սըն­­թացքնե­­րու ամառ­­նա­­­յին երկրորդ փու­­լը կը մեկ­­նարկէ 16 Յու­­լի­­­սին։ Ծրագ­­րո­­­ւած է հինգ շա­­բաթ­­նե­­­րու տե­­ւողու­­թեամբ շա­­բաթուայ հինգ օրե­­րուն երեք ժա­­մերով հա­­յերէ­­նի դա­­սաւան­­դումը։ Սա­­րին Աք­­պա­­­շի կող­­մէ ու­­սուցա­­նելի այս ծրագ­­րի աւար­­տին մաս­­նա­­­կից­­ներ պի­­տի տի­­րապե­­տեն հա­­յերէն այ­­բուբե­­նի տա­­ռերուն եւ պի­­տի կա­­րենան առօ­­րեայ խօ­­սակ­­ցութեան նա­­խադա­­սու­­թիւններ կազ­­մել։ Ար­­ձա­­­նագ­­րութիւննե­­րու եւ լրա­­ցու­­ցիչ տե­­ղեկու­­թիւննե­­րու հա­­մար կա­­րելի է դի­­մել info@hrantdink.org հա­­մացանցի կայքէջին։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ