Օսման Քաւալա առանձին չէ

Մենք ամէն առ­թիւ պի­տի ար­ձա­գան­գենք գե­րավա­րուած մտա­ւորա­կան Օս­ման Քա­ւալա­յի անու­նը մո­ռացու­թեան ճի­րան­նե­րէն դուրս բե­րելու հա­մար։ Ար­դա­րեւ իրեն հետ զօ­րակ­ցութեան հա­մար բա­ցուած կայ­քէ­ջի վրայ թեր­թի հրա­տարա­կու­թեան պատ­րաստո­ւած պա­հերուն յայտնո­ւեցաւ այս լու­սանկա­րը, ուր Օս­ման Քա­ւալա կ՚երե­ւի իր կնոջ՝ փրոֆ. Այ­շէ Պուղրա Քա­ւալա­յի հետ։

Հա­մաշ­խարհա­յին հա­սարա­կու­թիւնը ար­դէն դադ­րած է այս անար­դա­րու­թիւնը օրա­կար­գի բե­րելէ։ Շա­տեր ար­դէն ձե­ւով մը հա­մակեր­պած են կա­տարո­ւած անար­դա­րու­թեան եւ հա­մոզո­ւած թէ ներ­կայ պայ­մաննե­րու մէջ ոչինչ կայ ընե­լու։ Մենք հա­մակար­ծիք պի­տի չըլ­լանք այդ պար­տո­ւածու­թեան հո­գեբա­նու­թեան հետ եւ պի­տի շա­րու­նա­կենք լսե­լի ձայ­նը դառ­նալ այս ար­ժէ­քաւոր մար­դու իրա­ւունքնե­րու պաշտպա­նին։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ