Մարկոսեան Տիյարպեքիրի գիրքի փառատօնի պատուոյ հիւր

Այս տարի վեցերորդ անգամ կը կայանայ պատ­մա­կան Ամի­տայի գիր­քի փա­ռատօ­նը։ «Թիւ­յափ» ըն­կե­րու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած փա­ռատօ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 25-30 Սեպ­տեմբեր թո­ւական­նե­րուն։ Մար­կո­սեան որ­պէս իր գրու­թիւննե­րով Տի­յար­պե­քիրի յի­շողու­թիւնը դրսե­ւորող հե­ղինակ այս տա­րուայ պա­տուոյ հիւ­րը հռչա­կուած է։ Ար­դէն ծա­նօթ էր Մկրտիչ Մար­կո­սեանի այս քա­ղաքի մէջ վա­յելած ժողովրդականութիւնը։ Ուրեմն եւս ուրախալի երեւոյթ է, թէ գիրքի փառատօնը կը զուգադիպի մերօրեայ կարեւորագոյն գիւղագիրի 80-ամեակին եւ գրական վաստակի 60-ամեակին։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ