Մխիթար Հերացիի արձանը Թեհրանի մէջ

Թեհրա­նի եւ Երե­ւանի Պե­տական հա­մալ­սա­րան­նե­րու բժշկա­կան բա­ժին­նե­րու նա­խաձեռ­նութեամբ Թեհ­րա­նի հա­մալ­սա­րանին կը տե­ղադ­րո­ւի հայ անո­ւանի գիտ­նա­կան Մխի­թար Հե­րացիի քան­դա­կը։

Երե­ւանի Պե­տական հա­մալ­սա­րանէն փո­խան­ցո­ւած տե­ղեկու­թեան հա­մաձայն եր­կու եր­կիրնե­րու հա­մագոր­ծակցու­թեան հե­տեւան­քով իբ­րեւ այդ հա­մագոր­ծակցու­թեան խորհրդան­շան Պարսկաս­տա­նի ակա­դեմա­կան շրջա­նակ­նե­րը ներ­կա­յացու­ցած են այս մա­սին առա­ջար­կը։

Իբ­րեւ պա­տաս­խան իրա­նական կող­մի այս բա­րի մեր­ձեցման, Երե­ւանի Պե­տական հա­մալ­սա­րանն ալ իր կար­գին որո­շած է Իպ­նի Սի­նայի ար­ձա­նը տե­ղադ­րել Երե­ւանի Պե­տական հա­մալ­սա­րանի բժիշկնե­րու այ­գիի շրջա­կայ­քը։

ԺԲ. դա­րուն ապ­րած ու գոր­ծած Մխի­թար Հե­րացի կ՚ըն­դունո­ւի որ­պէս հայ բժշկա­գիտու­թեան նա­խահայ­րը։


Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ