Թրքահայ Մտաւորականներուն Կոչը

Թրքահայ խումբ մը մտաւորականներ, որոնց շարքին են համալսարանական դասախօսներ, արուեստագէտներ, գիտական աշխատողներ, երաժիշտներ ու գրողներ, ինչպէս՝ Հայկօ Ճեփքինը, Պարթեւը, Գէորգ Թիւրքէրը, Գրիգոր Տինչքայըքճըն, Մանուէլ Չըթաքը, Մասիս Արամ Կէօզպեկը, «Ոմանք»ի տղաքը, Լեռնա Էքմեքճիօղլուն, Նազան Մաքսուտեանը եւլն., հանրային կարծիքի նկատառման յանձնեցին Պոլսոյ հայոց պատրիարքութեան շուրջ վերջին շրջանին տեղի ունեցած իրադարձութիւնները։ Իրենց կողմէ ստորագրուած գրութեան մէջ կը նշուի, որ Մեսրոպ Բ. պատրիարքի անողոք հիւանդութեան հետեւանքով պատրիարքական աթոռը թափուր է վերջին տասը տարիներուն ու անկարելի է զայն այլեւս ղեկավարել ընդհանուր փոխանորդով մը։ Պատրիարքական արդար ու թափանցիկ ընտրութիւններու արդիւնքին գահը արժանաւոր աթոռակալով մը օժտելու իրենց կոչը անոնք կ՚ուղեկցեն Թուրքիոյ հայութեան բոլոր խաւերուն ու հաստատութիւններուն ուղղեալ խօսքով՝ պահանջելով, որ անոնք բոլոր հարթակներու վրայ բողոքեն կառավարութեան միջամտութեամբ վերստին ստեղծուած այս անընդունելի վիճակին դէմ։
«Հանրային խաղաղութիւնը պիտի հաստատուի այն ժամանակ միայն, երբ արդարօրէն իրականանայ արդարութեան եւ իրաւունքի հարկը՝ պատրիարքական ընտրութիւնը։ Համակերպումէ, հնազանդութենէ բխած լռութիւնը ո՛չ թէ խաղաղութիւն է, այլ՝ հալածանք», կ՚եզրափակեն անոնք իրենց խօսքը։
Ստորեւ՝ թրքահայ մտաւորականներու խօսքը.

Հանրային կարծիքի նկատառման,

Անցեալ շաբ­թուան զար­գա­ցումնե­րը պատ­ճառ դար­ձան որ­պէսզի բազ­մա­պատ­կուին մեր այն մտա­­հոգու­­թիւննե­­րը, որոնք սկսած էին զար­­գա­­­նալ ընտրեալ վեր­­ջին պատ­­րիարք Մես­­րոպ Բ-ը ան­­գործու­­թեան դա­­տապար­­տած դժբախտ հի­­ւան­­դութեան տխուր ու անձկա­­լի շրջա­­նին։ Պատ­­րիար­­քի՝ դա­­տաբժշկա­­կան մար­­միննե­­րու կող­­մէ հաս­­տա­­­տուած մտա­­գարու­­թեան ար­­դիւնքին, ան­­գի­­­տակից ու ան­­գործու­­նակ վի­­ճակին մի­­ջան­­կեալ լու­­ծում մը գտնե­­լու յոյ­­սով ու խառ­­նա­­­կու­­թիւննե­­րու առաջքն առ­­նե­­­լու հա­­մար Արամ արք. Աթէ­­շեան 2010-ին պատ­­րիար­­քա­­­կան ընդհա­­նուր փո­­խանորդ նշա­­նակուեցաւ (հա­­կառակ Պոլ­­սոյ պատ­­րիար­­քա­­­կան աթո­­ռի նա­­խըն­­թացնե­­րուն)։ Դժբախ­­տա­­­բար այս մի­­ջոցին որե­­ւէ հրաշք չէ պա­­տահած ու պատ­­րիար­­քի առող­­ջա­­­կան վի­­ճակը աւե­­լի քան ինը տա­­րիէ ի վեր կա­­յուն է։ Ուր որ ալ ըլ­­լայ, ո՚չ մէկ աթոռ կա­­րելի է թա­­փուր թո­­ղել այսքան եր­­կար ժա­­մանակ։ Ո՚չ մէկ տեղ կա­­րելի է փո­­խանոր­­դութեան նման եր­­կա­­­րաձ­­գում մը, երբ բուն աթո­­ռակա­­լը գոր­­ծունակ չէ։ Ըստ եկե­­ղեցա­­կան նա­­խըն­­թացնե­­րու, աթո­­ռը թա­­փուր կը հռչա­­կուի՝ եթէ եօթ տա­­րի չէ գոր­­ծած։ Պատ­­րիար­­քը թէեւ ի կեանս է, սա­­կայն աւե­­լի քան 9 տա­­րիէ ի վեր ան­­գի­­­տակից ան­­կողնոյ կը ծա­­ռայէ։

Թա­­փուր է պատ­­րիար­­քա­­­կան գա­­հը՝ կեան­­քի ան­­խուսա­­փելի, անժխտե­­լի ու անշրջա­­դար­­ձե­­­լի պա­­րագա­­ներու բեր­­մամբ։ Հա­­կառա­­կը պնդել՝ պի­­տի նշա­­նակէր յայ­­տա­­­րարել, թէ Եր­­կի­­­րը չպտտիր իր առանցքին շուրջ։

Կ՚ակնկա­­լենք ու կը պա­­հան­­ջենք, որ վերջ տրուի պատ­­րիար­­քա­­­կան աթո­­ռի փո­­խանոր­­դի մը կող­­մէ կա­­ռավար­­ման, եւ թա­­փուր գա­­հը հան­­րա­­­յին քուէար­­կութեան ար­­դիւնքին օժ­­տուի հե­­ղինա­­կաւոր ու ար­­ժա­­­նաւոր գա­­հակա­­լով մը՝ ըստ մեր աւան­­դութիւննե­­րուն եւ ըստ մեր քա­­ղաքա­­ցիական իրա­­ւունքի։

Կոչ կ՚ուղղենք Թուրքիոյ հա­­յու­­թեան բո­­լոր ան­­դամնե­­րուն ու հաս­­տա­­­տու­­թիւննե­­րուն՝ որ­­պէսզի բո­­լոր հար­­թակնե­­րու վրայ, ամէն մի­­ջոց օգ­­տա­­­գոր­­ծե­­­լով բո­­ղոքեն ու մեր­­ժեն այս իրո­­ղու­­թիւնը։

Ի դէմս Կրօ­­նական ժո­­ղովի, հո­­գեւո­­րական­­նե­­­րուն կը յի­­շեց­­նենք իրենց ու­­նե­­­ցած պա­­տաս­­խա­­­նատուու­­թիւնը հան­­րութեան առ­­ջեւ։ Կը հրա­­ւիրենք զի­­րենք յար­­գե­­­լու իրենց խոս­­տումը։

Կոչ կ՚ուղղենք նաեւ հա­­մայնքա­­յին հաս­­տա­­­տու­­թիւննե­­րու վա­­րիչ­­նե­­­րուն, որ­­պէսզի թօ­­թափեն իրենց ընտրեալ ներ­­կա­­­յացու­­ցիչներ ըլ­­լա­­­լու հան­­գա­­­ման­­քին հա­­կասող կրա­­ւորա­­կանու­­թիւնը եւ պա­­տաս­­խա­­­նատուու­­թիւն ստանձնե­­լով ըլ­­լան նա­­խաձեռ­­նող։ Վստահ ենք, որ քա­­ղաքա­­ցիական հա­­կազ­­դե­­­ցու­­թիւններն ու պա­­հանջքնե­­րը նկա­­տի պի­­տի առ­­նուին քա­­ղաքա­­ցինե­­րու հան­­դէպ զգա­­յուն պե­­տական պաշ­­տօ­­­նեանե­­րուն կող­­մէ։

Հան­­րա­­­յին խա­­ղաղու­­թիւնը պի­­տի հաս­­տա­­­տուի այն ժա­­մանակ միայն, երբ ար­­դա­­­րօրէն իրա­­կանա­­նայ ար­­դա­­­րու­­թեան եւ իրա­­ւունքի հար­­կը՝ պատ­­րիար­­քա­­­կան ընտրու­­թիւնը։ Հա­­մակեր­­պումէ, հնա­­զան­­դութե­­նէ բխած լռու­­թիւնը ո՚չ թէ խա­­ղաղու­­թիւն է, այլ՝ հա­­լածանք։

Սե­­ւան Աթաօղ­­լու - լրագ­­րող

Սար­­գիս Ատամ - բժիշկ

Ռաֆ­­ֆի Հեր­­մոն Արաքս - լրագ­­րող

Սե­­զար Աւե­­տիքեան - երա­­ժիշտ

Նու­­րան Աք­­քա­­­յա - լու­­սանկա­­րիչ

Ան­­նա Գէոր­­գեան-Ու­­ղուրլեան - երաժիշտ

Գէորգ Գրի­­գորեան - ար­­ձա­­­կագիր

Պա­­րոյր Գո­­յումճեան - լրագ­­րող

Թա­­յիս Եըլ­­տըզճը - երա­­ժիշտ

Բագ­­րատ Էս­­դուգեան - խմբա­­գիր

Արաս Էր­­կիւնեշ - իմաս­­տա­­­սէր

Ճան Էրզրումլուօղ­­լու – ու­­սուցիչ

Լեռ­­նա Էք­­մեքճիօղ­­լու - պատ­­մա­­­բան

Նո­­րա Թա­­թարեան - արուես­­տա­­­բան

Նազ­­լը Թե­­միր-Պէյ­­լէ­­­րեան - ըն­­կե­­­րաբան

Էր­­լին Թո­­մաօղ­­լու - երա­­ժիշտ

Եդուարդ Թովմասեան-հրատարակիչ

Միհ­­րան Թով­­մա­­­սեան - արուես­­տա­­­գէտ

Թա­­գու­­հի Թով­­մա­­­սեան - ար­­ձա­­­կագիր

Գէորգ Թիւրքէր - դե­­րասան

Ար­­լեթ Ին­­ճի­­­տիւ­­զեն - թարգմա­­նիչ

Պար­­թեւ Կա­­րեան- երա­­ժիշտ

Յա­­կոբ Կիւ­­լեչ - պա­­րու­­սոյց

Մա­­սիս Արամ Կէօզ­­պէկ - երա­­ժիշտ

Արի Հեր­­կել - երա­­ժիշտ

Հայ­­կօ Ճեփ­­քին - երա­­ժիշտ

Նա­­զան Մաք­­սուտեան - մար­­դա­­­բան

Յա­­կոբ Մա­­միկո­­նեան - երա­­ժիշտ

Սե­­ւան Մա­­տաթեան - դե­­րասան

Ռու­­բէն Մել­­քի­­­սեդօղ­­լու - երա­­ժիշտ

Զա­­քարիա Միլ­­տա­­­նօղ­­լու - ճար­­տա­­­րապետ

Արա­­րատ Մոր - դե­­րասան

Արիս Նալ­­ճը - լրագ­­րող

Լա­­րա Նա­­րին - երա­­ժիշտ

Յով­­հաննէս Շաշ­­քալ - եր­­գի­­­ծան­­կա­­­րիչ

Արա­­րատ Շե­­քերեան - գրա­­կանա­­գէտ

Սա­­րեմ Շէ­­շէթեան - պարուհի

Սա­­րօ Ուսթա - երա­­ժիշտ

Սա­­յաթ Ու­­շաքլը­­կիլ - գե­­ղան­­կա­­­րիչ

Գա­­յուշ Չա­­լըք­­ման - խե­­ցեգործ

Պօ­­ղոս Չալ­­կը­­­ճեան - դե­­րասան

Մա­­րալ Չա­­փան-Աթա­­ման - երա­­ժիշտ

Ժաք­­լին Չե­­լիք - ար­­ձա­­­կագիր

Մա­­նուէլ Չը­­թաք - լու­­սանկա­­րիչ

Հե­­րա Պ. Թաշ­­ճեան - արուես­­տա­­­գէտ

Թա­­լին Պ. Քիւրքճեան - պա­­րու­­հի

Պար­­գեւ Պա­­լըմեան - բժիշկ

Լե­­ւոն Պա­­ղըշ - գրող

Լեռ­­նա Պաղ­­տա­­­սարօղ­­լու - գրող

Լուիզ Պա­­քար - իրա­­ւագէտ

Պու­­րաք Պե­­տիկեան - երա­­ժիշտ

Ժպիտ Պէր­­պէ­­­րեան - գե­­ղան­­կա­­­րիչ

Պեր­­ճուհի Պէր­­պէ­­­րեան - դե­­րասա­­նու­­հի

Մե­­լիսա Պի­­լալ - ազ­­գագրա­­գէտ

Գրի­գոր Սա­հակօղ­լու - արուես­տա­գէտ

Եաշար Սա­րաճօղ­լու - լու­սանկա­րիչ

Լո­րա Սա­րը - խմբա­գիր

Անի Սե­թեան - խե­ցեգործ

Թա­լին Սու­ճիեան - պատ­մա­բան

Ռաֆ­ֆի Սիւզմէ - բժիշկ

Նուրհան Տա­վու­թեան - դա­սախօս

Սե­ւան Տէ­յիր­մենճեան - բա­նասէր

Գրի­գոր Տինչքա­յըք­ճը - դե­րասան

Սօ­սի Տո­լանօղ­լու - թարգման­չուհի

Սար­գիս Փա­չաճը - եր­գի­ծան­կա­րիչ

Առէն Փեր­տե­ճի – բե­մադ­րիչ

Արա­միս Քա­լայ - լու­սանկա­րիչ

Արամ Քե­րով­բեան - երաժշտա­գէտ

Յով­հաննէս Քը­լըչ­տա­ղը - ըն­կե­րաբան

Ար­ման Քէօսէ - լու­սանկա­րիչ

Մի­նաս Օֆ­լազ - թա­տերա­կան գոր­ծիչ