Քրիստին Սելեքման կղզիներու թեկնածու

Քանի կը մօ­տենայ շրջա­նային վար­չութիւննե­րու ընտրու­թեան թո­ւակա­նը, ալ աւե­լի յա­ճախա­կի կը դառ­նայ թեկ­նա­ծու­նե­րու այ­ցե­լու­թիւննե­րը մա­մու­լի խմբագ­րութիւննե­րուն։ Եթէ իշ­խա­նու­թեան թեկ­նա­ծու­ներ այ­ցե­լու­թեան կը փու­թան դէ­պի Պատ­րիար­քա­րան, ընդդի­մադիր կու­սակցու­թիւններն ալ իրենց ծրա­գիր­նե­րը ծանուցելու հա­մար կը նա­խընտրեն «Ակօս» այ­ցե­լել։

Այս ծի­րէն ներս վեր­ջերս խմբագ­րա­տան մէջ հիւ­րընկա­լեցինք Թուրքիոյ հա­մայ­նա­վար շրջա­նակ­նե­րու կա­րեւոր կու­սակցու­թիւննե­րէն ՏԵՄ կու­սակցու­թեան կղզեաց քա­ղաքա­պետա­րանի թեկ­նա­ծու­նե­րը։

Այսպէս ՏԵՄ կու­սակցու­թիւնը մեծ բծախնդրու­թեամբ կը պաշտպա­նէ կի­ներու քա­ղաքա­կանու­թեան մէջ հա­ւասար ներ­կա­յու­թիւնը։ Այդ սկզբունքի հի­ման վրայ ան առաջ­նորդը եղաւ կու­սակցու­թեան բո­լոր շար­քե­րէ ներս կի­ներու հա­ւասար գո­յու­թիւնը ապա­հովե­լու հա­մար հնա­րուած հա­մանա­խագա­հի դրու­թեան։ Այսպէս կու­սակցու­թեան շար­քե­րէ ներս բո­լոր պաշ­տօննե­րը կը գլխա­ւորո­ւին զոյգ անուննե­րով, որոնցմէ մէ­կը ան­պայման պար­տի պատ­կա­նիլ իքա­կան սե­ռի։

Ար­դա­րեւ կու­սակցու­թեան քա­ղաքա­պետի աթո­ռին հա­մար թեկ­նա­ծու առա­ջադ­րած է հա­յազ­գի Քրիս­տին Սե­լեքման։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ