ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

Խաւար։ Հայկական բառերուն ամենէն լուսաւորը

Խաւարի լու­սա­ւոր պատ­մութիւ­նը

Խա­ւարու­մը սկսաւ։ Լու­սի­նը մա­սամբ ծած­կեց արե­ւը։ Քա­նի մը դրա­ցի փո­ղոց ելաւ։ Այ­սօր, յար­գե­լի ըն­թերցող, 8 Ապ­րիլ 2024 թո­ւակա­նին երբ աշ­խարհի բազ­մա­թիւ եր­կիրնե­րու բնա­կիչ­նե­րը ակա­նատես կ’ըլ­լան արե­գակի խա­ւար­ման՝ ես ալ որո­շեցի «խա­ւար» բա­ռի մա­սին գրել եւ հասկնալ, թէ հա­յոց մայ­րե­նին առա­ջին ան­գամ ե՚րբ խա­ւարե­ցաւ, ար­դեօ՞ք խա­ւարը եր­բե­ւիցէ պա­տեց հա­յոց եր­կի­րը, խա­ւարում մը տե­ղի ու­նե­ցա՞ւ հա­յու հոգ­ւոյն մէջ։ Այս հար­ցումնե­րը պա­տաս­խա­նելու նպա­տակով հայ­կա­կան հնա­գոյն գրա­կանու­թեան բա­ւակա­նին ըն­թարձակ ապա­րան­քի մութ սրահ­նե­րու մէջ խար­խա­փելով որո­նեցի հայ բա­նաս­տեղծնե­րու, տա­ղասաց­նե­րու եւ վա­նական­նե­րու վկա­յու­թիւննե­րը։ Ըսեմ նաեւ, թէ այդ շքեղ, բայց «խա­ւար»ապա­րան­քի հիւ­սի­սային պա­տու­հա­նը կը նա­յէր Ղրի­մին, հա­րաւա­յինը՝ Շո­ռոթին, արե­ւելեանը՝ Թիֆ­լի­սին, իսկ արեւմտեանը՝ Պոլ­սոյ։ Այս յօ­դուա­ծի աւար­տին պի­տի լու­սա­ւորո­ւին բո­լոր ծալ­քե­րը (եթէ լու­սի­նը ար­տօ­նէ) եւ դուք զար­մա­նալով պի­տի հա­մոզո­ւիք, թէ հայ­կա­կան «խա­ւար»բա­ռի պատ­մութիւ­նը ո՚չ թէ մթու­թեան կամ տրտմու­թեան պատ­մութիւնն է, այլ՝ լոյ­սի եւ սի­րոյ։

Առա­ջին խա­ւարումնե­րը

Մեր գրա­ւոր լե­զուի առա­ջին խա­ւարու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ 5-րդ դա­րուն, երբ Գիր­քի մէջ մտան «խա­ւար» խօս­քեր, ինչպէս՝ «Խա­ւարե­ցաւ արե­գակն եւ օդք»։ Ապա եկան միջ­նա­դարեան այլ խօս­քեր. «Կո­չեաց Աս­տո­ւած զլոյսն տիւ, եւ զխա­ւարն կո­չեաց գի­շեր», «Խա­ւար շօ­շափել», «Աս­տո­ւած իմ լոյս արա ինձ ’ի խա­ւարի»։ Աս­տո­ւածա­շունչ մա­տեանի մէջ «խա­ւար»բա­ռը կը նշա­նակէր նաեւ հո­գեկան մո­լու­թիւն. «Խա­ւարն կու­րա­ցոյց զաչս նո­րա»։ Գրա­բարա­խօս մեր նախ­նի­ները, լու­սա­միտ գրիչ­ներ, վա­նական­ներ, թարգմա­նիչ­ներ, «խա­ւար» բա­ռը գոր­ծա­ծելով ստեղ­ծե­ցին պատ­կե­րաւոր, նոյ­նիսկ բա­նաս­տեղծա­կան ար­տա­յայ­տութիւններ. Ահա օրի­նակ մը. «Ընդ խա­ւար գնալ» կամ «Խա­ւար տգի­տու­թեան», միտ­քի ան­գի­տու­թիւնը։ Գե­ղեցիկ է տես­նել, թէ «խա­ւար»ը շա­րու­նա­կեր է հայ­կա­կան ժա­մանա­կակից դար­ձո­ւածքնե­րու քան­ձա­րանը լու­սա­ւորել։ Այ­սօր կ’ըսենք. սե­ւազ­գեստ եւ տրտմե­րես հա­յու­հին «հա­գեր է խա­ւար», յե­տամիտ մար­դը «խա­ւարի ար­բա­նեակ» է, յե­տադի­մու­թեան գոր­ծա­կիցը «խա­ւարի ծնունդ» է։

Խա­ւարը տա­րածո­ւեցաւ

Ան­ցան դա­րեր եւ խա­ւարը սկսաւ բառ առ բառ ծած­կել մեր մայ­րե­նին։ Այ­սօր «խա­ւար» ար­մա­տով շի­նուած 90-ի չափ բառ ու­նինք։ Բո­լորը յի­շելու եւ ձե­զի տրտմու­թիւն պատ­ճա­ռելու նպա­տակ չու­նիմ։ Բայց կան ըն­տիր բա­ռեր, որոնք մեր ան­տարբե­րու­թեան պատ­ճա­ռով, փո­խանակ հա­յու շրթունքը զար­դա­րելու, եր­կար ժա­մանակ մնա­ցեր են գիր­քե­րու, բա­ռարան­նե­րու մութ խոր­շե­րու մէջ։ Այ­սօր ես կ’առա­ջար­կեմ եօթ­նեակ մը յի­շել եւ անոնց վրայ լոյս սփռել.- խա­ւարա­բեր, խա­ւարաբ­նակ, խա­ւարա­դէմ, խա­ւարա­նիստ, խա­ւարաշրջիկ, խա­ւարա­շունչ եւ խա­ւարա­կուլ։ Եղեր են ժա­մանակ­ներ, երբ այս բա­ռերը գոր­ծա­ծելի էին ան­կասկած։ Հին հայ­կա­կան մա­տենագ­րութիւնն է վկայ. «Այս է խա­ւարա­բեր ժա­մանակն», 11-րդ դար, «Խա­ւարաբ­նակ եւ չա­րասէրն սա­տանայ», 15րդ դար։ Խա­ւարը փա­րատող «խա­ւարա­կուլ» բա­ռը առա­ջին գոր­ծա­ծողը եղաւ Ոս­կե­դարու հայ պատ­միչ Ագա­թան­գե­ղոսը. Լոյսն հա­մաս­փիւռ խա­ւարա­կուլ։ Լոյսն խա­ւարա­կուլ ստո­ւերա­հալած»։

Խա­ւար պա­տեց հա­յոց աշ­խարհը

Ան­ցան լու­սա­ւոր օրե­րը։ Խա­ւար տե­ղաց հա­յոց աշ­խարհի վրայ։ Այն ժա­մանակ հայ վա­նակա­նը իր խա­ւար խու­ցի մէջ, մո­մի լոյ­սի տակ, իր աղօթ­քը կի­սատ՝ գրեց եղե­ռական յի­շատա­կարան­ներ եւ նկա­րագ­րեց խա­ւարած հայ­րե­նիքը։ Յի­շենք եւ չմոռ­նանք 1387, 1388, 1395, 1401 եւ 1402 թո­ւական­նե­րը, երբ սու­գի խա­ւար ձո­րի մը վե­րածո­ւեցաւ Հա­յաս­տա­նը։ Այդ օրե­րու հու­րին եւ սու­րին ակա­նատեսն էր Մա­տենա­դարա­նի թիւ 4216 ձե­ռագիր Աւե­տարա­նի գրի­չը։ Ան ըսաւ, թէ նե­տաձիգ մար­դիկ Կաս­պից Ծո­վու արե­ւելեան կող­մէն կոր­ծա­նիչ ալիք­նե­րու պէս եկան, մրրի­կի պէս էին, ու­նէին սուր… Եր­կի­րը տա­տանե­լով կը ծփէր բռնու­թեան մէջ (Գրչու­թեան թո­ւական՝ 1407)։ Ապա՞… Խա­ւարա­շունչ լռու­թիւն։ Թող հե­ղինա­կը ի՚նքը խօ­սի. «Դառն եւ ի դժնա ժա­մանա­կի, յո­րում խա­ւար ան­լուս եւ մեք [մենք] անմխի­թար»։ Յար­գե­լի ըն­թերցող այդ պատ­մութեան քնա­րական տար­բե­րակը եթէ կը փա­փաքիք կար­դալ կ’առա­ջարեկմ որ դուք ըն­թերցէք Յով­հաննէս Թու­մա­նեանի «Աղաւ­նու վան­քը» աւան­դազրոյ­ցը։ Իսկ ես մէջ­բե­րեմ ամե­նայն հա­յոց բա­նաս­տեղծի, եր­գի վե­րածուած «Հայ­րե­նիքիս հետ» քեր­թո­ւածը, որ կը նկա­րագ­րէ, թէ նոյն աշ­խարհագ­րութե­նէ եկած եւ Հա­յոց աշ­խարհը յօ­շոտե­լէ հա­ճոյք առած մար­դի­կը ի՚նչ վի­ճակի մէջ ձգե­ցին Հա­յաս­տա­նը. «Տխո՜ւր, դա­տարկ ու խա­ւար»։ Հեգ­նա­կան է, թէ երբ հա­յոց խա­ւարը եկած է արե­ւել­քէն,- հա­յոց եկե­ղեցի­ներու սուրբ խո­րան­նե­րու ուղղու­թե­նէն-, իրա­նական ծա­գում ու­նե­ցող «խա­ւար»բա­ռը բուն կը նշա­նակէ «արեւ­մուտք»։

Մե­ղաւոր եմ. խա­ւարե­ցայ

Նոյն գրի­չը մտա­ծեց, թէ այդ ար­հա­ւիր­քը պա­տահե­ցաւ, որով­հե­տեւ մե­ղաւոր էինք։ Աս­տո­ւածա­յին պա­տիժ։ Այս բա­ցատ­րութեան հա­մաձայն էր Բա­ղէշ քա­ղաքի Գո­մաց սուրբ Աս­տո­ւածած­նի եւ սուրբ Գէոր­գեայ զօ­րավա­րի վան­քի մէջ 1426 գրո­ւած վկա­յու­թիւնը, որ ըսաւ, վա՜յ, Տէ­րը մեզ­մէ չհե­ռացաւ, այլ մենք հե­ռացանք Տի­րոջ­մէ, անոր քաղցր եւ վա­յելուչ տե­սու­թե­նէն, մեր­ժե­ցինք քրիս­տո­նէական խո­հար­հութիւ­նը, ծա­րաւ մնա­ցինք գե­ղեցիկ վար­դա­պետու­թեան անու­շա­համ բա­ժակին, օտա­րացանք առա­քինու­թեանց եւ «խա­ւար տա­րածե­ցաւ ի վե­րայ Հա­յաս­տա­նեաց»։ Յար­գե­լի ըն­թերցող, մի զար­մա­նաք ձե­զի ըսեմ, թէ միջ­նա­դարուն յա­ճախ քով քո­վի յի­շուեր են «խա­ւար»եւ «մեղք» բա­ռերը։ Այդ աւան­դութեան կառ­կա­րուն ներ­կա­յացու­ցի­չը կա­րելի է նկա­տել Գրի­գոր Նա­րեկա­ցին։ Բա­նաս­տեղծ վա­նահայ­րը իր Մա­տեանի մէջ գրեց ըն­տիր ար­տա­յայ­տութիւններ. Խա­ւար՝ ամօ­թոյս, ստու­թեան, բար­կութեան, տա­րակու­սութեան, եւ՝ մե­ղաց։ Վար­դա­պետը մե­զի ըսաւ նաեւ, թէ ի՚նչ մեղք գոր­ծեց. «Շօ­շափե­ցի զխա­ւար եւ ոչ զլոյս»։ Ապա, սուրբը դար­ձաւ Աս­տուծոյ եւ ըսաւ. «Մի կու­րա­ցու­ցա­նէր զխա­ւարեալս / Լու­սա­ւորեա՚ վերստին զխա­ւարե­ցեալ հոգ­ւոյս աչս»։ Նա­րեկա­ցիին յա­ջոր­դե­ցին ու­րիշներ. «Իմ մեղքն ինձ խա­ւար էած, զիս պա­տեաց մութն ըս­տուերա­կան», Ներ­սէս Շնոր­հա­լի, «Ի խա­ւար դժո­խոց փրկեա զիս, Աս­տո­ւած», Սու­քիաս, «Ճա­նապարհ բա­րի Քրիս­տոս, ճա­նապարհս է մութն ու խա­ւար», Կա­րապետ Բա­ղիշե­ցի։ Տա­ղասաց Յով­սէ­փը խա­ւարի մէջ էր որով­հե­տեւ կ’այ­րէր իր սի­րելի­ներու կա­րօտով. «Հուր եղեւ բո­վան­դակ՝ մար­մինս, կու վա­ռի, / Միտք իմ խա­ւար , լե­զուս այլ ոչ բար­բա­ռի, / Կա­րօտ եմ, կա­րօտ եմ, կա­րօտ սի­րելեաց, / Կա­րօտ ազ­գա­կանի եւ բա­րեկա­մաց»։ Իսկ մահ­տե­սի Աւե­տիքը խոս­տո­վանե­ցաւ, թէ ին­քը ար­ժա­նի էր խա­ւարի. «Բանք պի­տանի ոչ եմ կա­րող, / Գոր­ծովս ար­ժա­նի եմ խա­ւարի»։

Խա­ւարի վեր­ջին նշոյլնե­րը

Խա­ւար բա­ռը, մի՚ տրտմիք միշտ չէ որ յի­շուե­ցաւ «մեղք» բա­ռի մէջ։ Առա­ջին պար­բե­րու­թեան մէջ խոս­տա­ցեր էի ձե­զի, թէ յօ­դուածս պի­տի ըլ­լայ սի­րոյ պատ­մութիւն։ Ուստի, «խա­ւար»բա­ռի պատ­մութեան մռայլ, թախ­ծոտ եւ մե­ղաւոր կէ­սը այ­սօր աւար­տենք, յա­ջորդ յօ­դուա­ծի մէջ հիւ­սիս, արե­ւելք, հա­րաւ եւ արեւ­մուտք ճա­նապար­հորդու­թիւն մը կա­տարենք, գտնենք քնա­րական պա­տառիկ­ներ, ուր այս ան­գամ սէ­րը թող գայ եւ ծած­կէ խա­ւարը։

Լու­սա­ւոր աւարտ

Լուսնի քօ­ղէն ազա­տեցաւ արե­գակը։ Դրա­ցինե­րը իրենց տու­նե­րը մտան։ Մէ­կը ըսաւ, թէ յա­ջորդ խա­ւարու­մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 23 Օգոս­տոս 2044 թո­ւակա­նին։ Մին­չեւ այդ թո­ւակա­նը մենք լոյ­սի հա­մար աշ­խա­տինք եւ ին­չո՞ւ չէ, ունկնդրենք քաղցրիկ երգ մը, ուր լու­սի­նը փո­խանակ լոյ­սը ծած­կե­լու, կը հա­լածէ խա­ւարը։ Խօսք՝ Յա­կոբ Աղա­բաբեան, ձայ­նագրու­թիւն՝ Կո­միտաս։

Լու­սինն ելաւ են սա­րից,

Սա­րի բարձր կա­տարից,

Շէկ­լիկ-մէկ­լիկ երե­սով՝

Փռեց գետ­նին լոյ­սի ծով.—

Խա­ւարն իս­կոյն չքա­ցաւ,

Ու էլ գետ­նին չկա­ցաւ,

Լուսնի լոյ­սից հա­լածո­ւած՝

Խոր ձո­րերի մէջ մնաց.