ԱՌՕՐԵԱՅ

ԱՌՕՐԵԱՅ Իսլամական Պետութեան հմայիչ վայրագութիւնը

Իսլամական Պետութիւն (ԻՊ) ահաբեկչական խմբաւորում Թուրքիոյ մէջ գոր­ծադրած առա­ջին յար­ձա­կու­մը Տիյարպէքիրի պայ­թումն է։ Այդ դէպ­քէն այս կողմ տա­կաւին տա­րի մը չէ ան­ցած, բայց յար­ձա­կումնե­րը Իս­թանպուլ, Ան­գա­րա, Սուրուչ շրջե­լով հա­սած են Թաք­սիմ։ Ներ­կայ պա­հուն Թուրքիոյ բո­լոր քա­ղաք­նե­րուն մէջ ահա­զանգ կը հնչե­ցուի։ Ամէն օր կը հրա­պարա­կուի մա­հապար­տի մը անու­նը։ Ֆլո­րիտա­յի Կեդ­րո­նական Հա­մալ­սա­րանի Ճէ­լալ Թա­լապա­նիի անուան Քրտա­կան Քա­ղաքա­կանու­թեան Ու­սումնա­սիրու­թիւննե­րու Ամ­պիոնի վա­րիչ Տոց. Կիւ­նէշ Մու­րատ Թէզ­ճիւր իր աշ­խա­տասի­րու­թեամբ կը պար­զէ թէ ԻՊ մաս­նա­կից­նե­րը մե­զի ոչ հե­ռու հա­սարակ մար­դիկ են։ «Պէտք չէ ան­տե­սել սոս­կա­լի վայ­րա­գու­թիւն մը օրի­նակա­նաց­նող ԻՊ-ի գա­ղափա­րախօ­սական հմայ­քը»։ Թէզ­ճիւր իր խօս­քե­րուն կը շա­րու­նա­կէ հե­տեւեալ կեր­պով. «հա­մաշ­խարհա­յին հա­սարա­կու­թիւնը ան­տարբեր է Իրա­քի կամ Սու­րիոյ մէջ սիւննի իս­լամնե­րուն սպա­նութեան։ Ահա այս հա­մոզու­մը իր հետ կը բե­րէ զո­հուա­ծի հո­գեբա­նու­թիւն մը եւ կ՚ար­դա­րաց­նէ օտար հա­մարուող բո­լորին դէմ բռնու­թիւնը»
ԱՌՕՐԵԱՅ Ղարաբաղում պատերազմի օրենքները խախտվում են

Ապրիլի 2-ին ղարաբաղա-ադրբեջանական շփման գծում սկսած հակամարտության պատճառով երկու կողմն էլ մեծ թվով կորուստներ է ունեցել։ Սպանված զինվորների փոխանակման ընթացքում հայտնի է դարձել, որ հայ զինծառայողների մարմինները/զինվորները խոշտանգման են ենթարկվել։ Մի քանի զինվորի գլխատման հանգամանքը հասարակության շրջանում ԻՊ-ի շուրջ քննարկումների առիթ է դարձել։