ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՒԻՆ

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՒԻՆ Պոլսահայոց յաղթանակի երեսակները

Հայաստա­նի Հան­րա­պետու­թիւնը աշ­խար­հաց­րիւ հայ­­կա­­­կան սփիւռքի հետ հա­­ղոր­­դա­­­կից մնա­­լու բա­­զում մի­­ջոց­­ներ ու­­նի։ Այդ առի­­թը ըն­­ձե­­­ռողը ան­­շուշտ որ հայ ժո­­ղովուրդի դա­­րերու ըն­­թացքին կու­­տա­­­կած մշա­­կու­­թա­­­յին հարստու­­թիւնն է։ Բազ­­մա­­­կող­­մա­­­նի է այդ հարստու­­թիւնը, բազ­­մե­­­րանգ։
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՒԻՆ Հայրենիքից հայրենիք  (նուիրւում է Մուսա Լերան հերոսամարտի 100-ամեակին)

Օրինա­պա՞շտ է ար­դեօք հա­յը։ Հա­յաս­տա­նում, ան­շուշտ ո՛չ, որով­հե­տեւ իշ­խա­նու­թեան գլուխ են գա­լիս ընտրա­կեղ­ծիքնե­րի շնոր­հիւ եւ ժո­ղովուրդն ապ­րում է անիշ­խա­նու­թիւն, անօ­րինու­թիւն։ Ասում է, անօ­րէն նա­խագահ է, անօ­րէն կա­ռավա­րու­թիւն։ Մենք չենք ընտրել նրանց։ Օտար եր­կիրնե­րում հայ ժո­ղովուրդն, ան­շուշտ օրի­նապաշտ է։ 1915-ին նոյնպէս օրի­նապաշտ էր։ Հա­ւաք­ւում էր պե­տական մար­միննե­րի հրա­մանով հրա­պարակ­նե­րում եւ օրի­նապաշտ ար­տա­հան­ւում հայ­րե­նի օճա­խից, գիւ­ղից, գա­ւառից, երկրից, կեան­քից։ Մու­սա­լեռ­ցի­ները օրի­նապաշտ չե­ղան։ Բարձրա­ցան հա­րազատ սա­րը, ծած­կած ան­տառնե­րով՝ բարձրեալին աւե­լի մօ­տիկ լի­նելու հա­մար։ Եւ Աս­տուած իրօք գթասրտու­թիւն դրսե­ւորեց ֆրան­սիական ռազ­մա­նաւի տես­քով, որը փրկեց մու­սա­լեռ­ցի հե­րոս­նե­րին։
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՒԻՆ Ի պատիւ աւագ խմբագրին

«Ակօս»ի հա­­յերէն էջե­­րու աւագ խմբա­­գիր Սար­­գիս Սե­­րով­­բեան 11 Սեպ­­տեմբեր Ուրբաթ երե­­կոյ յի­­շատա­­կուե­­ցաւ Գ­­նալը Կղզիի Սուրբ Գրի­­գոր Լու­­սա­­­ւորիչ եկե­­ղեց­­ւոյ սրա­­հին մէջ։
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՒԻՆ Տէրսիմահայ երկու կիներու մասին

Ասլը­­հան Օլ­­կար Իս­­թանպու­­լի, Աս­­լը­­­հան Քի­­րէմիթ­­ճեան ալ Զմիւռնիոյ մէջ նոյն շաբ­­թու մէջ մա­­հացան։ Մէ­­կը քրիս­­տո­­­նեայ էր, միւ­­սը իս­­լամ։ Թա­­ղու­­մներն ալ այդպէս եղաւ։ Մէ­­կը Հա­­յոց գե­­րեզ­­մա­­­նատու­­նը թա­­ղուե­­ցաւ, միւ­­սը իս­­լամնե­­րու։ Ես եր­­կուքին ալ թա­­ղու­­մին ներ­­կայ գտնուեցայ։ Նախ 7 Սեպ­­տեմբե­­րին Իս­­թանպուլ Պա­­քըր­­գիւղի Ծնունդ Սուրբ Աս­­տուածած­­նի եկե­­ղեց­­ւոյ մէջ Աս­­լը­­­հան Օլ­­կա­­­րը, ապա 11 Սեպ­­տեմբե­­րին Զմիւռնիա, Կիւ­­զէ­­­լեալը թա­­ղի Հա­­քիմ Էֆէն­­տի մզկի­­թէն ալ Աս­­լը­­­հան Քի­­րէմիթ­­ճեանը յու­­ղարկա­­ւորե­­ցինք։