ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ Արուեստի խենթութիւնը

Աշխար­հը խեն­­թա­­­ցել է վերջնա­­կանա­­պէս։ Նախ­­կին հե­­տախոյզներն ու յա­­տուկ ծա­­ռայու­­թեան աշ­­խա­­­տակից­­նե­­­րը, որոնք քաջ տե­­ղեակ են մեծ տի­­րոյթնե­­րի կող­­մից Մեր­­ձա­­­ւոր Արե­­ւել­­քում ահա­­բեկ­­չա­­­կան խմբա­­ւորումնե­­րի ստեղծման մա­­սին, կան­­խա­­­տեսում են արեան եւ ար­­ցունքի ծո­­վեր։ Հենց այդ խմբա­­ւորումնե­­րը հիմք դրե­­ցին Իրա­­քում «Իս­­լա­­­մական Պե­­տու­­թիւն» ահա­­բեկ­­չա­­­կան կազ­­մա­­­կեր­­պութեանը։ Ի՞նչ անել։ Ինչպէ՞ս կա­­սեց­­նել «Իս­­լա­­­մական Պե­­տու­­թեան» սպառ­­նա­­­լիք­­ներն ու ահա­­բեկ­­չա­­­կան գոր­­ծո­­­ղու­­թիւննե­­րի հե­­ռան­­կա­­­րը։ Մե­­ծից փոքր այ­­սօր տա­­րուած են միայն այդ հար­­ցի լուծմամբ։ Սա­­կայն նրանք, ով­­քեր կար­­ծում են, թէ «Իս­­լա­­­մական Պե­­տու­­թիւն» կո­­չուա­­ծը դա հրէշ է, որը պէտք է ոչնչաց­­նել, սխալ­­ւում են, քան­­զի այդ «հրէ­­շը», այդ «վի­­շապը» ու­­նի հե­­տեւորդներ։ Ահա թէ ինչ է ասում այդ մա­­սին, օրի­­նակ, լի­­տուա­­ցի քա­­ղաքա­­գէտ Ռո­­լան­­դաս Պաու­­լաուսկա­­սը.
ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ «High Fest»-2015

Ամէն տարի աշնանը երեւանեան թատե­րասէր հա­սարա­կու­թիւնը, հե­տեւե­լով ծրագ­րին, մաս­նակցում է իւ­րա­տեսակ թա­տերա­կան մա­րաթօ­նի, փու­թա­լով Տիկ­նի­կային Թատ­րո­նից՝ Փոքր Թատ­րոն, Հա­մազ­գա­յին Թատ­րո­նից՝ Կա­մերա­յին, այնտե­ղից էլ Պա­տանի հան­դի­սատե­սի թատ­րոններ, որ­տեղ որ­սում է «High Fest» փա­ռատօ­նի մաս­նա­կից­նե­րի խա­ղերը։ Այսպի­սով առնչւում է աշ­խարհում տի­րող գոր­ծընթաց­նե­րին։ Յի­րաւի, ի՞նչ նոր մի­տումներ կան աշ­խարհի բե­մահար­թակնե­րում։