ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ Համասեան երաժշտութիւնով կը հատէ սահմանները

Հա­յաս­­տա­­­նի առաջ­­նա­­­կարգ երա­­ժիշտնե­­րու կար­­գին կը դա­­սուի ծա­­նօթ ճա­­զի դաշ­­նա­­­կահար Տիգ­­րան Հա­­մասեանը։ Ան վեր­­ջերս ձեռ­­նարկած է հիւ­­րա­­­համերգնե­­րու ծրագ­­րին, որ ու­­նի նաեւ ուխտագ­­նա­­­ցութեան բնոյթ։ Հա­­մասեան որո­­շած է աշ­­խարհի վրայ հա­­րիւր եկե­­ղեցի­­ներու կա­­մար­­նե­­­րու ներ­­քեւ հնչեց­­նել Կո­­միտա­­սեան մե­­ղեդի­­ները եւ հայ ժո­­ղովուրդի պատ­­մա­­­կան տա­­ղերը։
ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ Զուգահեռներ այժու եւ անցեալի միջեւ

Հայաստանի հեռուստաընկերութիւններու շրջանակներէ ներս ծանօթ անուն մըն է Արթիւր Բաղտամեանը։ Երբ առաջին անգամ արբանեակի դրութեամբ կարելի եղաւ «Հ1» հեռուստակայանի հաղորդումներուն հետեւիլ, օրուայ ուշ ժամերուն ամենահաճելի հաղորդումը դարձած էր Բաղտամեանի վարած «Կէսգիշերային Ճեպընթաց»ը։ Իր հիւրերու հետ վարած զրոյցները ուսուցողական յատկութիւն ունէին բոլորին համար։
ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ Զրոյց մերօրեայ մեծագոյն երգահանի հետ

Իսթանպուլի երաժշտական փառատօ­նի շրջագ­ծով հիւ­րա­բար քա­ղաքս կը գտնուի հայ երաժշտու­թեան մե­րօրեայ կա­րեւո­րագոյն յօ­րինող Տիգ­րան Ման­սուրեան։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք թեր­թիս աշ­խա­տակից Լո­րա Սա­րըյի մեծ եր­գա­հանի հետ կա­տարած հարցազրոյցէն հատուածներ։
ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ Երգը՝ համամարդկային եւ հարազատ

Պաղլամա, տարբեր տեսակի սրինգներ, էլէքտրոկիթար, բամբ կի­թար, հա­րուա­ծային գոր­ծիքներ նուագող հինգ երա­ժիշտներ բեմ եկան նախ, ապա անոնց միացաւ օրուան մե­նակա­տարը՝ Տի­րէն։ Իս­թանպու­լի Մշա­կոյ­թի եւ Արուես­տի հիմ­նարկİKSV-ի դահ­լի­ճին մէջ եզա­կի հա­մերգ մը կը սկսի։ Վեր­ջերս «Քա­լան» ըն­կե­րու­թեան հրա­տարա­կու­թիւնով լոյս տե­սաւ տէր­սիմցի երի­տասարդ երա­ժիշտ Տի­րէնի անդրա­նիկ ալ­պո­մը՝ «Խո­րէ»։
ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ 100 տարի–100 հայկական տարազ

Ճուլիա Մութլուի տարազների տողանցքը սպասում էին 2011-ից ի վեր։ Նրանք, ով­քեր դի­տել էին եւ նրանք, ով­քեր չէին դի­տել եւ իմա­ցել էին դի­տող­նե­րից։ Ապ­րիլ-2015-ի մի­ջոցա­ռումնե­րից ամե­նակա­րեւորն էր Ճու­լիա Մութլո­ւի հա­ւաքա­ծոն, քան­զի դա մեր ինքնու­թեան տո­ղանցքն էր, մենք տե­սանք մեզ այնպէս, ինչպի­սին մենք եղել էինք սկսած 1590 թո­ւակա­նից… մեր հո­ղերում։
ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ Մհեր Խաչատրեանի նկարները այստեղ եւ ԱՄՆ-ում

24 Ապ­րի­լին 60 երկրնե­րից ժա­մանած ներ­կա­յացու­ցիչներ Ծի­ծեռ­նա­կաբեր­դում կանգնե­ցին հայ ժո­ղովրդի կող­քին։ Նաեւ 4 երկրնե­րի նա­խագահ­ներ՝ Ֆրան­սիայի, Ռու­սաստա­նի, Կիպ­րո­սի եւ Սեր­պիայի։ Ին­չո՞ւ յատ­կա­պէս այդ 4 երկրնե­րը ներ­կա­յացան նա­խագա­հի մա­կար­դա­կով։
ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ Իսթանպուլեան Մարտահրաւէրին Ընդառաջ

Նկարչութեան մեկնակէտը առաջին հերթին գիծն է անկասկած։ Նախնական մարդը հետք թողած որեւէ իրով՝ ածուխի, գաճի կամ կաւի միջոցաւ նախ գիծ մը գծեց քարայրի պատին վրայ։ Ապա փորձեց ընդօրինակել իր շուրջը տեսածները։ Շատ աւելի ուշ եկաւ այդ գծուածները ներկելու խորհուրդը։ Գիծը այսօր ալ գեղանկարչութեան կարեւորագոյն միջոցն է։ Եւ արուեստագէտը այս օր ալ իր շուրջը տեսածները կը վերարտադրէ գիծերով։ Անշուշտ հիմա քարայրի պատերուն տեղ կը նախընտրէ թուղթն ու մատիտը կամ կտաւն ու վրձինը։ Բայց ինչպէ՞ս կրնանք մերժել քաղաքի պատերը զարդարող հնարամտութիւնը՝ կրաֆիթին։ Արդարեւ կրաֆիք արուեստն ալ գեղանկարչութեան անբաժան մասնիկն է։
ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ Ցեղասպանութիւնը կերպարուեստի լեզուով

Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հում։ Ի՞նչ կա­տարուեց մեզ հետ 100 տա­րի առաջ։ Արիւ­նա­հեղու­թիւն։ Այ­սօր մենք զո­հի բար­դոյթից ձեր­բա­զատ­ւում ենք, փո­խելով «արիւ­նա­հեղու­թիւն» հաս­կա­ցու­թիւնը «արիւ­նա­ռու­թիւն»ով։ Մե­ծի Տանն Կի­լիկիոյ Արամ Ա. Կա­թողի­կոսի ասած «արիւ­նը աւի­շը դար­ձաւ մեր կեան­քին, տա­լով իմա­ցեալ մա­հով նա­հատա­կուե­լու քա­ջու­թիւնը»։
ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ «Նուագելու ես ժողովուրդիդ համար»

Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը խորհրդան­շող ան­մո­ռուկ ծա­ղիկը 2015-ի տա­րեմու­տով իրենց վզին կա­­խող կամ լամ­­բա­­­կին ագու­­ցողնե­­րը գի­­տէին թէ այդ նշա­­նը պի­­տի պա­­հեն ամ­­բողջ տա­­րուան ըն­­թացքին, նոյ­­նիսկ աւե­­լի ալ եր­­կար։ Այդ գի­­տակ­­ցութիւ­­նով էր որ «Քա­­լան» ըն­­կե­­­րու­­թեան սե­­փակա­­նատէր Հա­­սան Սալ­­թըք տա­­կաւին 2013-ին անուանի երա­­ժիշտ Արա Տինքճեանին խոր­­հուրդ կու տար որ յա­­տուկ ձայ­­նագրու­­թիւն մը պատ­­րաստե­­լու է Մեծ եղեռ­­նի դա­­րադար­­ձին հրա­­տարա­­կելու հա­­մար։ «Դուն կը որո­­շես թէ մե­­նանուագ պի­­տի ըլ­­լայ, թէ ոչ փոքր կամ մեծ նուագա­­խումբի ըն­­կե­­­րակ­­ցութիւն։ Ուր որ ու­­զես կրնաս ձայնագրել, ԱՄՆ, Հա­­յաս­­տան կամ Թուրքիա։ Կա­­րեւոր է ժո­­ղովուրդիդ հա­­մար այս բա­­նը ընելդ» ըսած էր։ Տինքճեան կը խոս­­տո­­­վանի որ այս առա­­ջար­­կը բա­­ւական ցնցած էր զինք։ Ոդի­­սակա­­նը լսենք Արա Տինքճեանի խօս­­քե­­­րով՝ որոնք տե­­ղադ­­րուած են «Յոյս եւ Իրո­­ղու­­թիւն» ալ­­պո­­­մի կող­­քա­­­շապ­­կին մէջ։