Գղի գաւառի Սուրբ Գէորգ պատմական եկեղեցին կը վերկառուցուի

Երբեմ­նի հա­յաբ­նակ Բիւ­րակնի, կամ այժմու թրքե­րէն կո­չու­մով Պին­կէօլ քա­ղաքի Գղի գա­ւառի Չա­նաք­չը գիւ­ղին մէջ գտնուող Սուրբ Գէորգ հայ­կա­կան եկե­ղեցին պի­տի վե­րակա­ռու­ցուի Էրզրու­մի մշա­կու­թա­յին ար­ժէքնե­րու պահ­պա­նու­թեան շրջա­նային խորհուրդի որո­շու­մով։

Երբեմ­նի հա­յաբ­նակ Բիւ­րակնի, կամ այժմու թրքե­րէն կո­չու­մով Պին­կէօլ քա­ղաքի Գղի գա­ւառի Չա­նաք­չը գիւ­ղին մէջ գտնուող Սուրբ Գէորգ հայ­կա­կան եկե­ղեցին պի­տի վե­րակա­ռու­ցուի Էրզրու­մի մշա­կու­թա­յին ար­ժէքնե­րու պահ­պա­նու­թեան շրջա­նային խորհուրդի որո­շու­մով։

Փլուզման վտան­գի առաջ կանգնած եկե­ղեցին, որ, են­թադրա­բար, աւե­լի քան 250 տա­րուան պատ­մութիւն ու­նի, անխնամ մնա­լու հե­տեւան­քով գրե­թէ աւե­րուած է։ Չա­նաք­չիի գիւ­ղա­պետ Մեհ­մետ Ասա­լը յայ­տա­րարած էր, որ եկե­ղեցին շտապ վե­րակա­ռուցման կա­րիք ու­նի, հա­կառակ պա­րագա­յին պի­տի փլի եւ վնա­սէ յա­րակից տու­նե­րը։

Գիւ­ղա­պետին բո­ղոքէն ետք Պին­կէօլի կու­սա­կալու­թիւնը այդ մա­սին տե­ղեակ պա­հած է Մշա­կու­թա­յին Ար­ժէքնե­րու Պահ­պանման Շրջա­նային Խոր­հուրդը, որ իր կար­գին եկե­ղեցին վե­րակա­ռու­ցել որո­շած է։

Շրջա­նային Խոր­հուրդի ան­դամնե­րէն մին «Ակօս»ին յայտնեց թէ Տի­յար­պէ­քիրի Յու­շարձան­նե­րու Տնօ­րէնու­թեան կող­մէ նա­խագիծ մը պատ­րաստուած է եւ վե­րակա­ռու­ցումը այդ նա­խագ­ծի վա­ւերա­ցու­մով պի­տի սկսի։ Նոյն պաշ­տօ­նեան կը վկա­յէ նաեւ որ գիւ­ղի ճամ­բան բա­ւական անա­ռիկ է եւ իրենք հար­կադրուած են ձիով ճամ­բորդել։

1914-ին Արեւմտեան Հա­յաս­տա­նի եւ Օս­մա­նեան կայսրու­թեան մէջ հայ­կա­կան եկե­ղեցիներու ընդհա­նուր թի­ւը 2549 էր: Ըստ ԵՈՒ­ՆԵՍՔՕ-ի 1974-ի տուեալ­նե­րուն հա­մաձայն, 1923-էն ետք մնա­ցած 913 կա­ռոյցնե­րէն 464-ը ամ­բողջո­վին ան­հե­տացած են, 252-ը աւե­րակ են, 197-ն ամ­բողջո­վին նո­րոգման կարիք ունին։