Տխրահռչակ յօդուածը կը սպառնայ Փայլանին

Թուրքիոյ պատ­ժա­կան օրէն­քի տխրահռչակ 301-րդ յօ­դուա­ծը ան­գամ մը եւս գոր­ծադրու­թեան կը դրո­ւի, այս ան­գամ Ժո­ղովուրդնե­րու ժո­ղովրդա­վարու­թեան կու­սակցու­թեան հա­յազ­գի պատ­գա­մաւոր Կա­րօ Փայ­լա­նի դէմ։ Վեր­ջերս Տի­յար­պէ­քիրի դա­տախա­զու­թիւնը հար­ցաքննու­թիւն բա­ցած է Կա­րօ Փայ­լա­նի դէմ, այս վեր­ջի­նին մա­մու­լին տո­ւած յայ­տա­րարու­թիւննե­րու մի­ջոցաւ կա­ռավա­րու­թիւնը անար­գած ըլ­լա­լու պատ­ճա­ռաբա­նութեամբ։ 301-րդ յօ­դուա­ծով հար­ցաքննու­թիւն կա­տարե­լու հա­մար պայ­ման է Ար­դա­րադա­տու­թեան նա­խարա­րի թոյլտո­ւու­թիւնը։ Ար­դա­րեւ Տի­յար­պէ­քիրի դա­տախա­զը այս մա­սին դի­մում կա­տարած է նա­խարա­րու­թեան մօտ եւ նա­խարա­րու­թիւնն ալ իր կար­գին ար­տօ­նած է դատ բա­նալ։

Այժմ դա­տախա­զը կը պատ­րաստո­ւի Փայ­լա­նի ան­ձեռնմխե­լիու­թիւնը վե­րաց­նե­լու, որ­պէսզի կա­րելի ըլ­լայ զայն դա­տել։ Այս մա­սին Կա­րօ Փայ­լան գայ­թակղու­թիւն որա­կեց կա­տարուածը, քա­նի որ իրեն դէմ յա­րու­ցո­ւած բո­լոր մե­ղադ­րանքնե­րը սահ­մա­նուած է ճիշդ ալ պատ­գա­մաւո­րի մը պար­տա­կանու­թիւննե­րով։ «Ամե­նաբ­նա­կան երե­ւոյթն է պատ­գա­մաւո­րի մը իր ընտրա­տարած­քի մէջ քա­ղաքա­ցինե­րու հետ հան­դի­պու­մը, անոնց խնդիր­նե­րը լսե­լը եւ ապա այդ մա­սին ելոյթ ու­նե­նալը։ Այստեղ 301-րդ յօ­դուա­ծը կը շա­հագոր­ծո­ւի ընդդի­մադիր­նե­րը լռեց­նե­լու նպա­տակով։ Բան մը, որ անըն­դունե­լի է քա­ղաքա­կանու­թեան մէջ»։ 

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ