ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Յարգանք հերոսի յիշատակին

«Ակօս»ի հիմ­­նա­­­դիր Հրանդ Տին­­քի մա­­հուան 15 ամեակն է։ Այ­­սօր 15-րդ ան­­գամ կա­­յացաւ Հրան­­դի սպա­­նու­­թեան դէմ զան­­գո­­­ւածա­­յին բո­­ղոքի ցոյ­­ցը։ Միայն նա­­խորդ տա­­րի՝ 2021-ին էր որ, այդ մի­­ջոցա­­ռու­­մը կա­­յացած էր առ­­ցանց դրու­­թեամբ։

19 Յու­­նո­­­ւար 2007 խորհրդան­­շա­­­կան թո­­ւական մը ըլ­­լա­­­լով իր տե­­ղը առաւ Թուրքիոյ մօտ ան­­ցեալի պատ­­մութեան մէջ։ Այդ թո­­ւակա­­նէն սկսեալ Թուրքիոյ պաշ­­տօ­­­նական պատ­­մութեան տե­­սու­­թիւնը լրջօ­­րէն ցնցո­­ւեցաւ եւ զի­­նաթափ եղաւ։ Զան­­գո­­­ւած­­ներ ոճի­­րի գոր­­ծո­­­ւած պա­­հուն իսկ գի­­տակ­­ցած էին թէ այդ մար­­դասպա­­նու­­թեան ետին գոր­­ծո­­­ղը հա­­յատեացու­­թիւնն էր։ Հրանդ շան­­թարգե­­լի մը նման հա­­յատեացու­­թեան բո­­լոր նե­­տերը յա­­ջողած էր իր վրայ կեդ­­րո­­­նաց­­նել։ Այլ խօս­­քով թուրք ազ­­գա­­­յանա­­մոլու­­թիւնը հա­­շիւ պի­­տի տես­­նէր հա­­յու հա­­մար­­ձա­­­կու­­թեան հետ։ Իս­­կա­­­պէս ալ Հրան­­դի հա­­մար­­ձա­­­կու­­թիւնը, քա­­ջու­­թիւնը, խի­­զախու­­թիւնը ար­­դէն իսկ կ՚ազ­­դա­­­րարէին այս հե­­տեւան­­քը։ Հա­­մազ­­գա­­­յին հա­­յու­­թիւնը հե­­ռուստաէգ­­րա­­­նի դի­­մաց իր ելոյթնե­­րը լսե­­լով, թէ մեծ գո­­հացում կ՚ապ­­րէր իրո­­ղու­­թեան այսքան յստակ ար­­տա­­­յայ­­տո­­­ւելուն, եւ թէ կը մատ­­նո­­­ւէր խոր մտա­­հոգու­­թեան նոյ­­նինքն Հրան­­դի անվտան­­գութեան հա­­մար։

Ինչպէս բո­­լորս, նոյ­­նիսկ բո­­լորէս աւե­­լի Հրանդ ինք ալ շատ լաւ գի­­տէր ապ­­րած երկրի տրա­­մադ­­րութիւննե­­րը։ Գի­­տէր թէ ար­­դա­­­րու­­թիւն պա­­հան­­ջե­­­լուն, մեծ ոճի­­րի ամօ­­թը ոճ­­րա­­­գոր­­ծին երե­­սին զար­­նե­­­լուն հե­­տեւանքնե­­րը ինչ կրնան ըլ­­լալ։ Ահա հոս է որ հե­­րոսը կը ձե­­ւաւո­­րուի հա­­ւաքա­­կանու­­թեան մէջ։ Երբ հա­­սարակ մար­­դը այս բո­­լորին դի­­մաց գի­­տէ լռե­­լը, գի­­տէ զգու­­շա­­­նալը, գի­­տէ խո­­րաման­­կութեամբ վտանգնե­­րէ սպրդի­­լը եւ այդ բո­­լորը կ՚ար­­դա­­­րաց­­նէ «շրջա­­հայեաց» եզ­­րով, հե­­րոսը բո­­լոր հա­­ւանա­­կանու­­թիւննե­­րը դա­­տելով հան­­դերձ ան­­վա­­­րան, աննկուն եւ ան­­զի­­­ջող կը շա­­րու­­նա­­­կէ իր ու­­ղին։

Այ­­սօր երբ 15-րդ ան­­գամ կը մէկ­­տե­­­ղուինք իր ին­­կած մայ­­թին վրայ «Ակօս»ի նախ­­կին խմբագ­­րութեան շէն­­քին առ­­ջեւ, պի­­տի յի­­շենք նաեւ բո­­լոր այն ազ­­նիւ հո­­գինե­­րը,որոնք ի գին բո­­լոր դժուարու­­թեան յա­­մառօ­­րէն հոն կ՚ըլ­­լա­­­յին եւ այ­­սօր այ­­լեւս բա­­ցակայ են։

Այս պա­­հուն յատ­­կա­­­պէս կը յի­­շեմ վի­­պագիր Վե­­տաթ Թիւրքա­­լին, որ այդ զան­­գո­­­ւածի առաջ­­նագծին կը գտնո­­ւէր 90-ը անց տա­­րիքով՞ անի­­ւաւոր աթո­­ռին վրայ։ Երբ կու գար յոտնկայս լռու­­թեան պա­­հը, շուրջին­­նե­­­րու ջան­­քե­­­րը ի զուր կը մնա­­յին եւ ան ոտ­­քի կը կանգնէր ձախ բռունցքը վեր բարձրաց­­նե­­­լով։ Այդպէս կ՚ող­­ջունէր Հրան­­դին հե­­րոսա­­կան վար­­քը։ Այ­­սօր ան ալ դար­­ձած է յա­­ւեր­­ժութեան ճամ­­բորդ եւ կը բա­­ցակա­­յի այս հա­­ւաքէն։

Իսկ ան­­դին դար­­ձեալ հա­­զարա­­ւոր­­ներ ենք, որ երկրի այս սեւ ամ­­պե­­­րով ծած­­կո­­­ւած օրե­­րուն մէկ­­տե­­­ղուած ենք յա­­նուն Հրան­­դին ալ հա­­ւատա­­ցած վսեմ գա­­ղափար­­նե­­­րուն։

Մենք ենք որ պի­­տի կեր­­տենք ապա­­գան։ Պի­­տի կեր­­տենք, քա­­նի որ պար­­տա­­­կան ենք յա­­ջորդ սե­­րունդնե­­րուն դի­­մաց։ Պի­­տի ար­­դա­­­րաց­­նենք մեր այ­­սօ­­­րուայ գո­­յու­­թիւնը։ Պի­­տի դա­­տապար­­տենք չա­­րը եւ բարձրաց­­նենք ազ­­նի­­­ւի, բա­­րիի, լու­­սա­­­ւորի յոյսն ու հա­­ւատ­­քը խորհրդան­­շող դրօ­­շակը։

Յա­­նուն մարդկու­­թեան, յա­­նուն ար­­դա­­­րու­­թեան եւ յա­­նուն հայ ինքնու­­թեան, հայ պատ­­կա­­­նելու­­թեան պար­­տա­­­կան ենք Հրան­­դին եւ 19 Յու­­նո­­­ւարին «Ակօս»ի խմբագ­­րա­­­տան առ­­ջեւ ներ­­կայ գտնո­­ւիլը, այդ պարտքի հա­­տուցման թե­­րեւս ամե­­նաչնչին, բայց իմաս­­տա­­­լից մի­­ջոցն է։

pakrates@yahoo.com