ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Ծիծաղելի Ողբերգութիւն

Արգիլելու լիազօ­րու­թիւնը առա­ջին հեր­թին ու­ժի կամ կա­րողու­թեան ապա­ցոյց ըլ­լա­լով կ՚ըն­կա­լուի։ «Ու­նիմ այս իրա­ւասու­թիւնը եւ կ՚ար­գի­լեմ բո­լոր այն բա­ները, որոնք ին­ծի հա­ճելի չեն թո­ւիր»։ Այս նա­խադա­սու­թիւնը իրա­կանու­թեան մէջ ոչ թէ հզօ­րու­թեան, այլ ճա­րահա­տու­թեան ապա­ցոյցն է։

Իս­կա­պէս ալ նա­խագահ Էր­տո­ղանի գլխա­ւորած իշ­խա­նու­թիւնը հետզհե­տէ կորսնցու­ցած է օրի­նակա­նու­թիւնը եւ իր գո­յու­թիւնը պա­հել կը ջա­նայ հե­ղինա­կազրկո­ւած եւ իշ­խա­նու­թեան են­թա­կայ դար­ձած մա­մու­լի մը քա­րոզ­չութիւ­նով, ար­դա­րու­թեան երաշ­խիք ըլ­լա­լէ դադ­րած դա­տական հա­մակար­գի մը վճիռ­նե­րով եւ ան­զօ­րու­թեան մատ­նո­ւած խորհրդա­րանի մը գո­յու­թիւնով։ Ճիշդ է որ այս պայ­մաննե­րուն մէջ Էր­տո­ղան կրնայ պար­տադրել իր կամ­քը, բայց այդ պար­տադրան­քը ընդմիշտ կը վնա­սէ իր իշ­խա­նու­թեան։

Վեր­ջերս կա­յացած որո­շումնե­րուն նա­յելով կա­րելի է մտա­ծել թէ գոր­ծող իշ­խա­նու­թիւնը խու­ճա­պի մէջ կը փոր­ձէ կա­ռավա­րու­թեան գլխուն ըլ­լա­լէ գո­յացած բո­լոր առիթ­նե­րէն օգ­տո­ւիլ։ Այս պա­հուն իշ­խա­նու­թեան շրջա­նակ­նե­րէ ներս ոչ ոքու հոգն է կա­տարո­ւած­նե­րուն օրի­նակա­նու­թիւնը կամ ար­դա­րու­թիւնը։ Ընդ հա­կառա­կը գլխա­ւոր նպա­տակ դար­ձած է տա­կաւին հո­սող աղ­բիւրէն օգ­տո­ւելով կա­րելիեղա­ծին չափ շատ ջուր լեց­նել սա­փորին։ Յայտնի է որ հո­սող աղ­բիւրի ջու­րը պի­տի ցամ­քի նոյ­նիսկ առա­ջին ընտրու­թիւննե­րով։ Այս տես­նե­լով կա­րելի է համ­բե­րու­թիւն թե­լադ­րել, քա­նի ար­դէն մօ­տեցած ենք ընտրու­թեան թո­ւակա­նին։

Բայց այստեղ եւս կը գո­յանան լուրջ մտա­հոգու­թիւններ։ Ար­դա­րու­թիւն եւ Զար­գա­ցում Կու­սակցու­թեան իշ­խա­նու­թեան շրջա­նին անօ­րինու­թիւննե­րով գո­րծադ­րո­ւած թա­լանը հա­սած է այնպի­սի աս­տի­ճանի մը, որ­մէ ետք իշ­խա­նազրկու­թիւնը իր հետ պի­տի բե­րէ նաեւ պա­տիժ­նե­րու շա­րան մը։ Շա­տեր այս իրո­ղու­թիւնը տես­նե­լով հա­մոզո­ւած են որ նոյ­նիսկ ընտրու­թիւնը կորսնցնե­լով Էր­տո­ղանի կա­ռավա­րու­թիւնը կը փոր­ձէ իշ­խա­նու­թիւնը պա­հել իր ձեռ­քին մէջ։ Այս անըն­դունե­լին իրա­կանաց­նե­լու միակ մի­ջոցն է երկրէ ներս խռո­վու­թիւններ ստեղ­ծե­լով ընտրու­թիւննե­րը չե­ղար­կել կամ նոյ­նիսկ ընտրու­թեան առիթ չճանչնալ։

Իւ­րա­քան­չիւր վար­կած իր հետ կը մտա­բերէ սար­սա­փելի հա­ւանա­կանու­թիւններ։ Նոյ­նիսկ այ­սօր տի­րող ըն­թացքը կա­րելի է այդ սար­սա­փի հա­ւանա­կանու­թիւննե­րու նա­խաքայ­լեր հա­մարել։

Օս­ման Քա­ւալա­յին եւ ըն­կերնե­րուն դէմ դա­տարա­նի վճռած ծանր պա­տիժ­նե­րու ցնցու­մը դեռ չէինք թօ­թափած, երբ լսե­ցինք Էս­քի­շեհի­րի մէջ «Անա­տոլու Ֆեսթ» կո­չեալ փա­ռատօ­նին կու­սա­կալի գնա­հատու­մով չե­ղեալ հա­մարուիլը։ Վրայ հա­սաւ Հան­րա­պետա­կան Կու­սակցու­թեան Իս­թանպու­լի Նա­հան­գա­պետ Ճա­նան Քաֆ­թանճըօղ­լո­ւի դէմ ար­ձա­կուած վճի­ռը՝ 4 տա­րի, 11 ամիս եւ 20 օր ազա­տազրկում։ Ապա ար­գի­լուե­ցաւ Ան­գա­րա Հա­մալ­սա­րանի Ըն­կե­րային Գի­տու­թիւննե­րու բաժ­նի հետզհե­տէ աւան­դութեան վե­րածո­ւած Կո­վի Տօ­նը։

Անի­մաստ ար­գելքնե­րու տա­րափը սան­ձարձակ կեր­պով թափ ստա­ցած է եւ ամէն օր կը լսենք ար­գի­լուած նոր հա­մեր­գի կամ բե­մադ­րութեան մը մա­սին։

Իս­կա­պէս ալ իմաս­տա­զուրկ ար­գելքներ են այս բո­լորը եւ անոնք պաշտպա­նողն ալ կը մատ­նո­ւի ծի­ծաղի։ Թուրքիա իս­կա­պէս զո­ւար­ճա­լի երկրի մը վե­րածո­ւած է, պայ­մա­նաւ որ դուրսէն դի­տէք։

pakrates@yahoo.com