Միջոցառումներ Գերապայծառ Զէքիեանի 80-ամեակին առթիւ

Իսթանպու­լի եւ Թուրքիոյ Կա­թողի­կէ Հա­յոց Առաջ­նորդ Ար­հի. Գե­րապայ­ծառ Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան 21 Հոկ­տեմբեր 2023-ին բո­լորեց իր ութսու­նա­մեան։

Այս առ­թիւ թէ՛ Ար­հի. Գե­րապայ­ծառ Տի­րոջ հո­վուած Վի­ճակին, թէ՛ մայ­րա­քաղաք Երե­ւանի ակա­դեմա­կան շրջա­նակ­նե­րուն եւ թէ առ հա­սարակ մի­ջազ­գա­յին հա­յագի­տական ոլոր­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցան յո­բելեարին նո­ւիրո­ւած գնա­հատան­քի եւ հա­մակ­րանքի ջերմ ցոյ­ցեր, որոնց մա­սին Դի­ւանս կը փու­թայ ներ­կա­յաց­նել այս ամ­փոփ տե­ղեկա­գիրը հայ եւ մի­ջազ­գա­յին հա­մակիր հան­րութեան, միան­գա­մայն նաեւ որ­պէս՝ յա­նուն յո­բելեարին՝ շնոր­հա­կալու­թեան տուրք յի­շեալ ար­տա­յայ­տութիւննե­րուն մաս­նակցող ան­ձե­րուն եւ հա­սարա­կու­թիւննե­րուն նկատ­մամբ։

Կի­րակի 22 Հոկ­տեմբե­րին, Ար­հի. Գե­րապայ­ծառ Տէ­րը հան­դի­սաւոր Սուրբ Պա­տաագ մա­տու­ցա­նեց Ս. Յով­հան Ոս­կե­բերան եկե­ղեցիին մէջ։ Նոյն օրո­ւան երե­կոյեան Ս. Յա­կոբ Հի­ւան­դա­նոցին եւ Գթու­թեան Տան հո­գաբար­ձութիւ­նը ընթրի­քով մը պա­տուեց յո­բելեարը։

5 Հոկտ. 2023-ին Փրոֆ, Բե­նեդետ­տա Քոն­թին, նաեւ յա­նուն իր եր­կու խմբագ­րա­կից

գոր­ծընկեր­նե­րուն՝ Փրոֆ. ներ Ալ­դոյ Ֆեր­րա­րիի եւ Պաոլոյ Լուկկա­յի, Հա­յագի­տական Ուսմանց Մի­ջազ­գա­յին Ըն­կե­րակ­ցութեան հա­մացան­ցին մի­ջոցով, կը ծա­նու­ցա­նէր հա­յագէտ եւ հա­յամերձ հան­րութեան Ար­հիապա­տիւ յո­բելեարին՝ Փրոֆ. Պօ­ղոս Լե­ւոն Զէ­քիեանին ըն­ծա­յուած «Տօ­նագիր»ի մը առ այժմ առ­ցանցա­յին հրա­տարա­կու­թիւնը, որուն մաս­նակցեր էին աշ­խարհի լա­ւագոյն հա­յագէտ­նե­րէն երե­սու­նեօթը անուն, որոնց մի­ջեւ այստեղ յի­շուին յատ­կա­պէս ՀՀ առա­ջին Նա­խագահ Լե­ւոն Տէր Պետ­րո­սեանը, Վա­տիկա­նի Արե­ւելեան Եկե­ղեցի­ներու Գոր­ծա­վարու­թեան Պետ՝ Կարդ. Կլաու­դիոյ Գու­ջե­րոտ­տի։

Երե­ւանի մէջ, ՀՀԳԱԱ-ի Պատ­մութեան Ինստի­տու­տը 26 Հոկ­տեմբե­րին մաս­նա­ւոր նիստ մը կը գու­մա­րէր ի պա­տիւ Գերպ. Զէ­քիեանի, Ակա­դեմիայի Աշ­ճեան դահ­լի­ճին մէջ, Ինստի­տու­տի Տնօ­րէն Փրոֆ. Աշոտ Մել­քո­նեանի նա­խագա­հու­թեամբ՝ որ ուղղեց ող­ջոյնի խօս­քը, որուն յա­ջոր­դեց Ակա­դեմի­կոս Եու­րի Սու­վա­րեանի ող­ջոյնը։

27 Հոկ­տեմբե­րին հան­դի­սաւոր նիստ տե­ղի ու­նե­ցաւ Մա­տենա­դարա­նի մէջ, որու բա­ցու­մը կա­տարեց Մա­տենա­դարա­նի Տնօ­րէն Արա Խզմա­լեան։ Ապա Գերպ. Զէ­քիեան դա­սախօ­սեց նիւթ ու­նե­նալով՝ «Նա­րեկա­ցիի ար­ժե­ւորու­մը մեր մօտ եւ առ հա­սարակ հայ մե­ծու­թիւննե­րու իմա­ցու­մին մեր գնա­հատա­կան չա­փանիշ­նե­րուն ար­ժե­համա­կար­գը»։ Ապա գի­տաշ­խա­տող Արու­սեակ Թամ­րա­զեան վեր­լուծեց Գերպ. Զէ­քիեանի գի­տական վաս­տա­կին որոշ բա­ղադ­րիչնե­րը։ Հուսկ Մա­տենա­դարա­նի Տնօ­րէնու­թիւնը Ար­հի. Յո­բելեարը պար­գե­ւատ­րեց Մա­տենա­դարա­նի Խո­րենա­ցիի մե­տալով։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ