Ճարտարապետութիւնը գեղարուեստի ու գիտութեան խաչմերուկին

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Ճարտա­­րապե­­տու­­թիւնը կը զա­­տորո­­շուի գե­­ղարո­­ւես­­տա­­­կան այլ ճիւ­­ղե­­­րէն իր գործնա­­կան նշա­­նակու­­թիւնով։ Այդ իսկ պատ­­ճա­­­ռաւ գե­­ղարո­­ւես­­տի այս ճիւ­­ղը միանա­­լով ճար­­տա­­­րագի­­տու­­թեան, ինքնին կը վե­­րածո­­ւի գի­­տու­­թեան եւ գե­­ղարո­­ւես­­տի հա­­մադ­­րութեան։ Այս ոլոր­­տէ ներս աշ­­խա­­­տող կա­­րեւոր ըն­­կե­­­րու­­թիւն մըն է «Քո­­ւարկ» ճար­­տա­­­րապե­­տական աշ­­խա­­­տանո­­ցը, որ հիմ­­նո­­­ւած է Այգ Չա­­ւու­­շեանի կող­­մէ եւ ար­­դէն աչ­­քի կ՚իյ­­նայ իր ար­­ձա­­­նագ­­րած յա­­ջողու­­թիւննե­­րով։

Ան­­ցեալին «Ակօս»ի էջե­­րէն ար­­ձա­­­գան­­գած էինք «Քո­­ւարկ» ըն­­կե­­­րու­­թեան նո­ւաճած մրցա­­նակին, յա­­տուկ բնա­­կարա­­նի մի շի­­նու­­թեան ոլոր­­տի մէջ։

Այս ան­­գամ «Քո­­ւարկ» եւ Ճի­­հատ Էլ­­մա­­­սի ճար­­տա­­­րապե­­տական գրա­­սենեակը միաս­­նա­­­բար նո­­ւաճած են «A' Design Award & Competition» մրցա­­նակը, յա­­տուկ հի­­ւան­­դա­­­նոցի մը ձե­­ւաւոր­­ման ծրագ­­րով։

Հի­­ւան­­դա­­­նոցի հա­­մալի­­րը կը ներ­­կա­­­յանայ իբ­­րեւ Մա­­րաշ քա­­ղաքի մե­­ծագոյն ու ար­­դի սե­­փական հի­­ւան­­դա­­­նոցը ըլ­­լա­­­լով։ Ճար­­տա­­­րապետ­­նե­­­րը հի­­ւան­­դա­­­նոցը ծրագ­­րա­­­ւորե­­լու ժա­­մանակ նկա­­տի ու­­նե­­­ցած են կա­­ռոյ­­ցի աշ­­խարհագ­­րա­­­կան դիր­­քը, լու­­սա­­­ւորու­­թեան կա­­րողու­­թիւննե­­րը, հի­­ւանդնե­­րու եւ այ­­ցե­­­լու­­նե­­­րու, ինչպէս նաեւ անձնա­­կազ­­մի հո­­գեբա­­նական ան­­դորրը։

300 հի­­ւանդներ ըն­­դունե­­լու կա­­րողու­­թիւնով հի­­ւան­­դա­­­նոցը օժ­­տո­­­ւած է 150 հի­­ւան­­դա­­­սենեակ­­նե­­­րով, գոր­­ծո­­­ղու­­թիւննե­­րու հա­­մար պատ­­րաստո­­ւած ու­­թը սրահ­­նե­­­րով եւ բժշկա­­գիտու­­թեան պա­­հան­­ջած բո­­լոր գի­­տական ու թեխ­­նի­­­քական սար­­քա­­­ւորումնե­­րով։

Մրցա­­նակին դի­­մում կա­­տարած էին 20 տա­­րաբ­­նոյթ նա­­խագի­­ծեր եւ Այգ Չա­­ւու­­շեանի ու գոր­­ծընկեր­­նե­­­րու եւ պաշ­­տօ­­­նակից­­նե­­­րու հա­­մատեղ ծրագ­­րա­­­ւորու­­մը հի­­ւան­­դա­­­նոց­­նե­­­րու բաժ­­նին մէջ առա­­ջինը հան­­դի­­­սացաւ։

Այս առ­­թիւ կու գանք շնոր­­հա­­­ւորե­­լու մեր ար­­դէն այս յաղ­­թա­­­նակ­­նե­­­րով իրենց կա­­րողու­­թիւնը փաս­­տած ճար­­տա­­­րապետ­­նե­­­րը, յու­­սա­­­լով ու մաղ­­թե­­­լով նո­­րանոր նո­ւաճումներ իրենց որ­­դեգրած ու­­ղիին մէջ։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ