ՏԵՄ-ի թեկնածուներու «Ակօս» այցելութիւնը

31Մար­տի շրջա­­նային վար­­չութիւննե­­րու ընտրու­­թիւննե­­րու ըն­­դա­­­ռաջ ՏԵՄ կու­­սակցու­­թեան Իս­­թանպու­­լի քա­­ղաքա­­պետա­­րանի թեկ­­նա­­­ծու­­նե­­­րը այ­­ցե­­­լեցին «Ակօս»ի խմբագ­­րա­­­տու­­նը։ Պա­­տուի­­րակու­­թիւնը կը գլխա­­ւորէին Իս­­թանպու­­լի քա­­ղաքա­­պետու­­թեան եր­­կու թեկ­­նա­­­ծու­­նե­­­րը՝ Մե­­րալ Տա­­նըշ Պեշ­­թաշ եւ Մու­­րաթ Չեփ­­նի։

Այստեղ հիւ­­րե­­­րը դի­­մաւո­­րուե­­ցան «Ակօս»ի խմբագ­­րա­­­պետ Եդո­­ւարդ Տան­­ձի­­­կեանի, Ռա­­քել Տին­­քի եւ թեր­­թիս աշ­­խա­­­տակազ­­մին կող­­մէ։ Այ­­ցե­­­լու­­թեան ըն­­թացքին քննար­­կուեցան ՏԵՄ կու­­սակցու­­թեան ընտրա­­պայ­­քա­­­րի ռազ­­մա­­­վարու­­թիւննե­­րը։ Զոյգ թեկ­­նա­­­ծու­­նե­­­րը պա­­տաս­­խա­­­նեցին խմբագ­­րա­­­կազ­­մի հար­­ցումնե­­րուն։ Այ­­ցե­­­լու­­նե­­­րը յայտնե­­ցին որ «Ակօս»ի եր­­դի­­­քին տակ իրենք զի­­րենք կը զգան հա­­րազատ մի­­ջավայ­­րի ջեր­­մութեան մէջ։

Ծա­­նօթ իրո­­ղու­­թիւն է, որ ՏԵՄ կու­­սակցու­­թիւնը իր ստա­­ցած ձայ­­նե­­­րով մրցակ­­ցող կող­­մե­­­րու հա­­մար խիստ կա­­րեւոր գոր­­ծօն մըն է։ 2019-ի քա­­ղաքա­­պետա­­կան ընտրու­­թիւննե­­րուն այս կու­­սակցու­­թիւնը թեկ­­նա­­­ծու չէր առա­­ջադ­­րած աջակ­­ցե­­­լով ընդդի­­մադիր վե­­ցեակ­­նե­­­րու խմբա­­կին։ Այդ ժա­­մանակ կու­­սակցու­­թեան բան­­տարկեալ նախ­­կին հա­­մանա­­խագա­­հը Սե­­լահատ­­տին Տե­­միր­­թաշ ընտրող­­նե­­­րուն կոչ ուղղե­­լով ըսած էր թէ «քար սեղ­­մե­­­ցէք ձեր կուրծքին եւ աջակ­­ցէք ընդդի­­մադիր­­նե­­­րուն»։ Այսպէ­­սով ապա­­հովո­­ւած էր այժմու քա­­ղաքա­­պետ Էք­­րեմ Իմա­­մօղ­­լո­­­ւի ընտրու­­թիւնը։ Ի դէմ ընդդի­­մադիր­­նե­­­րու այս յաղ­­թա­­­նակին ընդդի­­մադիր ջո­­կատը գնա­­հատ­­ման որե­­ւէ նշան ցոյց տո­­ւած էր։

Այս զար­­գա­­­ցումնե­­րու հե­­տեւան­­քը եղաւ նա­­խորդ տա­­րուայ Մա­­յիս ամ­­սո­­­ւայ ընտրու­­թիւննե­­րու ըն­­թացքին կու­­սակցու­­թեան ստա­­ցած ձայ­­նե­­­րու նո­­ւազու­­մը։ Հա­­մակիր­­ներ կու­­սակցա­­պետե­­րը կը քննա­­դատէին իրենց կամ­­քը ու­­րիշնե­­րու ի նպաստ շա­­հագոր­­ծե­­­լու պատ­­ճա­­­ռով։

Մե­­րալ Տա­­նըշ Պեշ­­թաշ յայտնեց թէ այս դի­­տողու­­թիւնը նկա­­տի ու­­նե­­­նալով որո­­շած են Իս­­թանպու­­լի քա­­ղաքա­­պետա­­րանի հա­­մար ալ թեկ­­նա­­­ծու­­թիւն առա­­ջադ­­րե­­­լու։ Իս­­կա­­­պէս հե­­տաքրքրու­­թեան ար­­ժա­­­նի է թէ այս քայ­­լը ի՞նչ նպաստ պի­­տի բե­­րէ կու­­սակցու­­թեան ստա­­ցած ձայ­­նե­­­րուն։

Եթէ Իմա­­մօղ­­լու կորսնցնէ իր աթո­­ռը, այդ պար­­տութեան հա­­մար քա­­ւու­­թեան նո­­խազ պի­­տի ընտրո­­ւի ՏԵՄ կու­­սակցու­­թիւնը։ Իսկ եթէ յան­­կարծ հա­­կառա­­կը պա­­տահի այս ան­­գամ ալ տե­­սանե­­լի պի­­տի դառ­­նայ կու­­սակցու­­թեան մատ­­նո­­­ւած նա­­հան­­ջը։ Ընտրու­­թիւննե­­րուն ամիս մը մնա­­ցած սպա­­սենք ու տես­­նենք։

Ան­­վերջ ոս­­տի­­­կանա­­կան
բռնու­­թիւն

Երբ խմբագ­­րա­­­տան մէջ կը հիւ­­րընկա­­լէինք ՏԵՄ կու­­սակցու­­թեան Իս­­թանպու­­լի թեկ­­նա­­­ծու­­նե­­­րը, ան­­դին Գա­­տըգիւ­­ղի մէջ բեր­­ման կ՚են­­թարկո­­ւէին նոյն կու­­սակցու­­թեան կին գոր­­ծիչնե­­րը։ Անոնք ընտրար­­շա­­­ւի ծի­­րէն ներս թռու­­ցիկներ կը բաժ­­նէին Գա­­տըգիւ­­ղի փո­­ղոց­­նե­­­րուն վրայ, երբ յան­­կարծ ոս­­տի­­­կան­­ներ զի­­րենք բեր­­ման են­­թարկե­­ցին։ Այս ապօ­­րէն եւ կա­­մայա­­կան ոս­­տի­­­կանա­­կան բռնու­­թեան դէմ Հա­­մայ­­նա­­­վար կի­­ներու խոր­­հուրդի ան­­դամներ՝ Թան­­յա Գա­­րա, Էզ­­կի Կիւ­­րպիւզ, Մե­­լիհա Քա­­յաճը եւ Հա­­ճէր Ել­­չին նոյն թա­­ղի «Սիւ­­րէյյա» օփե­­րայի մուտքին մամ­­լոյ յայ­­տա­­­րարու­­թիւն կա­­տարե­­լու պա­­հին դար­­ձեալ են­­թարկո­­ւեցան ոս­­տի­­­կանա­­կան բռնու­­թեան։ Այստեղ ոս­­տի­­­կան­­նե­­­րը 12 կի­­ներ բեր­­ման են­­թարկե­­ցին, որոնք քա­­նի մը ժամ ետք ազատ ար­­ձա­կուե­ցան։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ