Զահրատի ոգեկոչում Էսայեան Ս. Միութեան մէջ

ՄԱՐԳԱՐ ՉԱԼԸՔԵԱՆ

10Մա­­յիս թո­­ւակա­­նը Զահ­­րա­­­տի ծննդեան օրն է, որ յի­­շատա­­կուե­­ցաւ Էսաեան Սա­­նոց Միու­­թեան մէջ կազ­­մա­­­կեր­­պո­­­ւած մի­­ջոցա­­ռու­­մով։ Հոծ բազ­­մութիւն մը փու­­թա­­­ցած էր այս յա­­տուկ ձեռ­­նարկին ներ­­կայ գտնո­­ւելու հա­­մար։

Ներ­­կայ էր Թուրքիոյ Հա­­յոց Պատ­­րիարք Սա­­հակ Բ., Արամ Արք. Աթէ­­շեան, Հայ Կա­­թողի­­կէ հա­­մայնքի վի­­ճակա­­ւոր Արհ. Լե­­ւոն Արք. Զէ­­քիեան, ՀՀ ներ­­կա­­­յացու­­ցիչ Նաիրի Պետ­­րո­­­սեան եւ խորհրդա­­կան Անա­­հիտ Չա­­լըքեան։

Միու­­թեան ատե­­նապե­­տու­­հի Մա­­րիամ Տրա­­մերեան նախ ող­­ջունեց բո­­լոր ներ­­կա­­­ները ու ապա բեմ հրա­­ւիրեց պա­­րիթոն Ար­­թիւր Պաղ­­տա­­­սարեանը, որ դաշ­­նա­­­մու­­րի նո­­ւագակ­­ցութեամբ եր­­գեց Պերճ Դիւ­­րա­­­պեանի յօ­­րինու­­մով Զահ­­րա­­­տի «Կա­­ղան­­դի ծառ մը» գոր­­ծը։ Ապա սոբ­­րա­­­նօ Գա­­րին Պոզ­­քուրթ մե­­ներ­­գեց Սա­­յաթ Նո­­վայի «Քա­­նի վուր ճան իմ» աշու­­ղա­­­կան եր­­գը եւ դար­­ձեալ Զահ­­րա­­­տի բա­­նաս­­տեղծու­­թեան վրայ Սիր­­վարդ Գա­­րամա­­նու­­կի յօ­­րինու­­մը, Ան­­նա Ու­­ղուրլո­­ւեանի դաշ­­նա­­­մու­­րի ըն­­կե­­­րակ­­ցութեամբ։

Երաժշտա­­կան այս բաժ­­նէ ետք Սե­­ւան Տէ­­ղիր­­մենճեան նախ անդրա­­դար­­ձաւ 2024 տա­­րուայ ըն­­թացքին 100 ամեակը յի­­շուող չորս հայ մե­­ծերու՝ Պա­­րոյր Սե­­ւակի, Սեր­­կէյ Փա­­րաճա­­նովի, Շառլ Ազ­­նա­­­ւու­­րի եւ Զահ­­րա­­­տի անուննե­­րուն, որոնց հա­­մար հա­­յաշ­­խարհը կը ձեռ­­նարկէ յի­­շատակ­­ման զա­­նազան մի­­ջոցա­­ռումներ։ Ան շեշ­­տեց որ այս մէկն ալ այդ ծի­­րէն ներս կա­­յացող­­նե­­­րու շար­­քէն է։

Նե­­րածա­­կան այս տո­­ղերէն ետք Սե­­ւան Տէ­­յիր­­մենճեան ստանձնեց ժո­­ղովա­­վարի պաշ­­տօ­­­նը եւ կար­­գաւ խօսք տո­­ւաւ Տա­­րօն Մար­­տի­­­կեանի եւ Տիգ­­րան Ալ­­թունի, որոնք յու­­շեր փո­­խանա­­կեցին Զահ­­րա­­­տի հետ իրենց ու­­նե­­­ցած ապ­­րումնե­­րէն։ Բագ­­րատ Էս­­դուգեան նկա­­րագ­­րեց բա­­նաս­­տեղծ Զահ­­րա­­­տի գրա­­կան վաս­­տա­­­կը իր ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծած տա­­րինե­­րու ընդհա­­նուր հա­­կումնե­­րուն հետ բաղ­­դա­­­տելով։ Տրո­­ւած ըլ­­լա­­­լով թէ Զահ­­րա­­­տի գրա­­կան վաս­­տա­­­կը հրա­­պարակ կ՚ել­­լէ Բ. Հա­­մաշ­­խարհա­­յին պա­­տերազ­­մի աւար­­տին տի­­րող գրա­­կան ու գե­­ղարո­­ւես­­տա­­­կան նոր որո­­նումնե­­րու շրջա­­նին, ան զու­­գա­­­հեռ­­ներ կազ­­մեց թէ Թուրքիոյ գրա­­կան նոր ոճե­­րուն եւ թէ եւ­­րո­­­պական բե­­մերու եւ պաս­­տառնե­­րու վրայ յայտնո­­ւած նոր ար­­տադրու­­թիւննե­­րու մի­­ջեւ, Զահ­­րա­­­տը բնու­­թագրե­­լով այդ հո­­սան­­քի պոլ­­սա­­­հայ ար­­տա­­­յայ­­տութիւ­­նը։ Իսկ Զահ­­րա­­­տի ան­­հա­­­մար բա­­նաս­­տեղծու­­թիւննե­­րու թարգմա­­նիչ Յով­­հաննէս Շաշ­­քալ ըն­­թերցեց Զահ­­րա­­­տի գրա­­կանու­­թիւնը վեր­­լուծող յօ­­դուած մը, որ ստո­­րեւ կը ներ­­կա­­­յաց­­նենք մեր ըն­­թերցող­­նե­­­րու ու­­շադրու­­թեան։

Մի­­ջոցա­­ռու­­մը աւար­­տին հա­­սաւ անուանի աս­­մունքող Սիլ­­վա Կո­­միկեանի ար­­տա­­­սանած զահ­­րա­­­տեան բա­­նաս­­տեղծու­թիւններով։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ