ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

Վերջ

Վերջին զար­գա­ցումնե­րը

Plaudite, amici, comedia …nita est. Ծա­փահա­րեցէ՛ք, ըն­կերներ, կա­տակեր­գութիւ­նը վեր­ջա­ցաւ։ Եր­գա­հան Լ. Վ. Պեթ­հո­վենի վեր­ջին խօս­քը յի­շեցի, երբ վեր­ջին օրե­րուն, խա­ղաղու­թեան եւ սահ­մա­նագծման վեր­ջին բա­նակ­ցութիւննե­րու, ինչպէս նաեւ՝ երե­ւանեան վեր­ջին ցոյ­ցե­րու լու­րե­րը կը հաս­նէին գա­ղու­թիս մա­մու­լին… Ապա, տա­րեվեր­ջի աւան­դա­կան «Վեր­ջին Զանգ» հան­դէ­սի պա­րի փոր­ձի հա­մար գա­ցի մեր դպրո­ցի հան­դի­սաս­րա­հը եւ աշա­կերտնե­րուն տո­ւի վեր­ջին քա­ջալե­րան­քը։ Որո­շեցի. պէտք է գրել «վերջ» բա­ռի առա­ջին պատ­մութիւ­նը, անոր առա­ջին յա­ջողու­թիւննե­րը եւ վեր­ջա­պէս մէջ­բե­րել՝ «Վեր­ջին Զանգ» եր­գի յու­զիչ խօս­քե­րը։

Ծա­ղիկի վեր­ջին բոյ­րը

Վեր­ջին ան­գամ, յար­գե­լի ըն­թերցող, ե՞րբ կար­դա­ցիք Վա­հան Տէ­րեանը։ Մի գու­ցէ չէք յի­շեր թէ երբ այդ գիր­քի տո­ղերը տխրու­թիւն տո­ւին ձե­զի եւ պատ­ճառ եղան որ դուք վեր­ջին սի­րոյ ետե­ւէն ար­ցունքո­տուիք, բայց մի տրտմիք, վեր­ջերս ե՛ս թեր­թե­ցի բա­նաս­տեղծի «Մթնշա­ղի անուրջներ» ժո­ղոուա­ծուն, եւ նկա­տեցի թէ տղան քսան­մէկ ան­գամ գրեր է իր «վեր­ջին» սէ­րը, ցա­ւը, աղօթ­քը, լոյ­սը։ Դժուար էր ընտրու­թիւն մը կա­տարել։ Նախ թի­ւը 15-ի նո­ւազե­ցու­ցի։ Իսկ վերջնա­կան ցան­կի վրայ մնաց հե­տեւեալ եօթն։ Առա­ջին երե­քի մէջ տղան կը փոր­ձէր սի­րոյ եւ կեան­քին կառ­չիլ. «Վեր­ջա­լոյ­սին մի օր, օ՜, մի օր… / Բա­ցուէինք իրար խօս­քե­րով չնչին», «Վեր­ջին աղօթ­քիս խօս­քը մի՚ մեր­ժիր», «Խենթ հե­կեկան­քով դռներն եմ թա­կում, / Քո փակ դռնե­րը ան­վերջ ու ան­վեր Աւա՜ղ», Տէ­րեանը մնաց յու­սալքո­ւած եւ ու­ժասպառ. «Ան­վերջ մի ցաւ է իմ սիր­տը ճնշում», «Իմ ան­վերջ ճամ­բի տան­ջանքից յոգ­նած՝ / Ես ննջել էի ոս­կե­ղէն ար­տում»։ Լոյ­սի կա­րօտով ան մտա­ծեց յա­ւերժ հե­ռանալ. «Ինձ թա­ղէք, երբ կար­միր վեր­ջա­լոյսն է մա­րում»։ Ապա, Տէ­րեանը ըսաւ իր հրա­ժեշ­տի խօս­քը. «Հի­ւանդ քնքշու­թեամբ եր­կինք է պար­զում. / Մեռ­նող ծա­ղիկը իր բոյ­րը վեր­ջին»։

Առա­ջին «վեր­ջին»ը

Մեր առա­ջին «վեր­ջին» բա­ռը 5-րդ դա­րուն յայտնո­ւեցաւ։ Հա­յերս երբ Գիր­քը թարգմա­նեցինք, զար­հուրան­քով կար­դա­ցինք նա­խապէս չլսո­ւած ար­տա­յայ­տութիւններ, ինչպէս՝ «Վեր­ջին օր», «Վեր­ջին աղէտ», «Վեր­ջին ծով»… Ապա Յի­սու­սը, Նոր Կտա­կարա­նի վեր­ջին գիր­քի՝ Յով­հաննու Յայտնու­թեան մէջ ըսաւ. «Ես եմ Ալ­փա եւ Ով, Սկիզբն եւ Կա­տարած, Առա­ջին եւ Վեր­ջին», (22։13)։ Յով­հաննէ­սը իր աւե­տարա­նի մէջ գրի առած էր նաեւ՝ «Ամէն ինչ կա­տարո­ւած է», (19։30)։ Սա խա­չի վրայ Փրկչի շրթունքէն հնչած վեր­ջին ար­տա­յայ­տութիւնն էր։ Ապա հա­յը կար­դաց Նա­րեկա­ցիի Մա­տեանը. «Պա­ղատիմ վեր­ջին հե­ծու­թեամբս», «Վեր­ջինն համ­բուրե­ցի դառ­նութիւն»։ Բա­նաս­տեղծ վար­դա­պետը նոյն գիր­քի մէջ հա­յոց լե­զուին պար­գե­ւեց այլ «վեր­ջին» այ­տա­յայ­տութիւններ, ինչպէս՝ «Վեր­ջին հա­տու­ցում», «Վեր­ջին պար­տա­ւորու­թիւն», «Վեր­ջին շունչ» եւ «Վեր­ջին դա­տակ­նիք»։ Իսկ բազ­մա­թիւ այլ վա­նական հայ­րեր իրենց գրի առած յի­շատա­կարան­նե­րու վեր­ջա­ւորու­թեան Աս­տուծոյ փառք կու տա­յին, որ գոր­ծը իր աւար­տին հա­սեր է։ Անոնցմէ մէկն էր Նա­խիջե­ւանի Կու­քի վան­քի Դա­նիէլ գրի­չը, որ 1358ին գրեց. «Ետ (տո­ւաւ) զօ­րու­թիւն՝ Դա­նիէլի հա­սանել ի վեր­ջին գիծ տա­ռիս», կամ՝ Տէր­տէր Երե­ւան­ցին, որ 1336 թո­ւակա­նին Ղրի­մի մէջ Վար­դան Այ­գեկցիի առակ­նե­րը գրի առաւ. «Ետ կա­րողու­թիւն նո­ւաս­տութեանս իմոյ հա­սանիլ ի վեր­ջին գիծ եր­գոյս Վար­դան վար­դա­պետի»։ Միջ­նա­դարու ճգնա­ւորը, յի­շէնք, թէ իրենք զի­րենք կը դա­սէին մե­ղաւոր­նե­րու առա­ջին, իսկ ծա­ռայող­նե­րու վեր­ջին կար­գի մէջ. «Զվեր­ջինս ի սպա­սաւո­րաց բա­նի, եւ զա­ռաջինս ի մե­ղաւո­րացն կար­գի», գրիչ Իս­րա­յէլ, 1331, Թաւ­րիզ։

Վերջ տանք

«Վերջ»ով սկսող կամ վեր­ջա­ցող հա­յերէն բա­ռերու ցան­կը, ինչպէս կռա­հեցիք, ան­վերջ է։ Զմայ­լե­լի հարստու­թիւն… Ծո­վափին՝ վեր­ջա­լոյս, հա­մեր­գին՝ վեր­ջա­նուագ, հրա­հանգնե­րուն՝ վերջնա­ժամ­կէտ, մե­ղեդի­ներուն՝ վերջնահնչիւն, իսկ տա­րած­քի մէջ՝ վերջնա­սահ­ման։ Բա­ռը ու­նի նաեւ փո­խաբե­րական իմաստներ։ «Վերջ» բա­ռը հե­տեւանք է, «Աղո­ւէսի վեր­ջը մուշտա­կի խա­նութն է», մահ է, «Վերջդ հա­սաւ», սպաս­ման կար­գի, շար­քի վեր­ջին մարդն է. «Վեր­ջի­նը ո՞վ է»։ Կան նաեւ դար­ձո­ւածքներ։ Հա­յը գործ մը ձեռ­նարկե­լու ժա­մանակ կ’ըսէ «վեր­ջը բա­րի ըլ­լայ», խօս­քէն խու­սա­փելու հա­մար կ’աճա­պարէ՝ «վեր­ջը կ’ըսեմ», իսկ երբ զայ­րա­ցաւ՝ կը դադ­րեցնէ, կը կոր­ծա­նէ ամէն բան՝ «վերջ կը դնէ» իր աշ­խա­տան­քին։ Կը յի­շէ՞ք, Յով­հաննէս վա­նահայ­րը, Հին Աս­տո­ւած­ներ թա­տերա­խաղի «մե­ծամիտ» ու «գո­ռոզ» մար­դը, ի՞նչ պա­տաս­խան տո­ւաւ Մա­րիամին, երբ իշ­խա­նու­հին փոր­ձեց զայն հա­մոզել, թէ իրենց մէջ սի­րոյ կապ մը կայ. «ԻՇ­ԽԱ­ՆՈՒ­ՀԻՆ – Ոչ, կ՚ըսեմ քե­զի, չմա­րեցան այդ կայ­ծե­րը։ Աշ­խա­տեցար, որ մա­րես, աշ­խա­տեցար, որ խա­բես քե­զի, օրօր ըսիր հո­գիիդ ու հա­մոզե­ցիր քե­զի, թէ մա­րեր ես, բայց չմա­րեցիր։ Չէիր կրնար։ ՎԱ­ՆԱՀԱՅ­ՐԸ – Վերջ տանք։ Ի՞նչ միտք ու­նի այդ հին ու մա­րած մո­խիրը խառ­նե­լը»։ Մէկ այլ ար­տա­յայ­տութիւն՝ քա­ղաքիս մէջ ամէն տա­րի հոծ բազ­մութիւն մը կը քա­լէ գո­չելով՝ «Պայ­քար, պայ­քար մին­չեւ վերջ»։

Վեր­ջին զո­հը

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին գրա­դարա­նը, յար­գե­լի ըն­թերցող, հրա­տարա­կած է հայ­կա­կան բո­լոր գիր­քե­րու անո­ւանա­ցան­կը։ Նկա­տեցի զար­մա­նալի վի­ճակագ­րութիւն. Իր անու­նի մէջ «վերջ» բա­ռը պա­րու­նա­կող հայ­կա­կան գիր­քե­րու 50 տո­կոսը լոյս տե­սած է Շու­շի եւ Պա­քու քա­ղաք­նե­րու մէջ- ան­շուշտ կա­յին նաեւ Պո­լիսը, Զմիւռնիան, Տրա­պիզո­նը։ Որո­շեցի օրո­ւայ վեր­ջին ժա­մուն չա­լարիլ եւ անոնց անուննե­րը այս վեր­ջին տո­ղերուս մէջ մէջ­բե­րել։ Սկսիմ Պա­քու քա­ղաքով, 1890-1910 թո­ւական­ներ. «Վեր­ջին դաս», «Վեր­ջին եր­գեր», «Լե­հաս­տա­նի հա­յերի պատ­մութեան վեր­ջին երե­սը», «Վեր­ջին օրերս Սա­խալի­նում», «Մա­րիանայ- Դրա­մա 3 գոր­ծո­ղու­թեամբ եւ վեր­ջա­բանով»։ Շու­շին՝ մէկ այլ պատ­մութիւն։ 1830-1915 թո­ւական­ներ. «Ժա­մանա­կի վերջն», «Խեն­թը- Ար­կածներ վեր­ջին ռուս-թուրքա­կան պա­տերազ­մից», «Կեան­քի դե­րասա­նի վեր­ջին խոս­տո­վան­քը», «Վեր­ջին զո­հը»։ Կար­դա­լու եւ վեր­լուծե­լու ար­ժա­նի գտայ նաեւ հե­տեւեալ գիր­քե­րը. 1860-1913 թո­ւական­ներ. «Հե­րոսը- Մի ար­կած Զէյ­թունի վեր­ջին ապստամ­բութիւ­նից», Ռուսչուկ, «Պատ­մութիւն Զէյ­թունի եւ վեր­ջի պա­տերազ­մին որ տե­ղի ու­նե­ցաւ 1895-ին», Կ. Պո­լիս, «Քօ­ղազեր­ծում կամ Տրա­պիզո­նի ազգ. վեր­ջին ան­ցուդար­ձե­րը», Տրա­պիզոն, «Վեր­ջին վէր­քեր Ղա­րաբա­ղի ան­ցեալից, առա­ջին մաս», Թիֆ­լիս, «Երու­սա­ղէմի վեր­ջին դէպ­քե­րը- Վան­քը, Միաբա­նու­թիւնը», առանց տպագ­րա­կան տե­ղի, «Էլի­զա կամ վեր­ջին արե­ւելեան պա­տերազ­մի ժա­մանակ տե­ղի ու­նե­ցած իրա­կան դէպ մը», Զմիւռնիա։

Վեր­ջին ու­սուցի­չը

20րդ դա­րու երկրորդ կէ­սին հայ­րե­նի գրա­կանու­թեան մէջ լսե­ցինք Հա­մօ Սա­հեանի ձայնն ու իմաս­տութիւ­նը. «Ամե­նավեր­ջին վեր­ջինն եմ եղել / Եւ սպա­սում եմ վերջնա­կան վեր­ջին»։ Խորհրդա­ւոր էին այս խօս­քե­րը։ Բա­նաս­տեղծը շա­րու­նա­կեց. «Ամե­նավեր­ջին ակնթար­թը ես, / Ամե­նավեր­ջին սահ­մա­նի վրայ»։ Իսկ օր մը Սա­հեանը հա­մամարդկա­յին անձնո­ւիրու­թեամբ գրի առաւ «Կը գամ» բա­նաս­տեղծու­թիւնը. «Եթէ մին­չեւ ան­գամ… / Վեր­ջին յոյսդ քա­մին առած-տա­րած լի­նի, / Առանց լոյ­սի կը գամ»։ Այդ օրե­րուն մայ­րա­քաղա­քի մէջ լոյս տե­սաւ գիրք մը, որ հինգ տաս­նա­մեակ վերջ շար­ժանկար պի­տի դառ­նար. Վարդգէս Պետ­րո­սեանի «Վեր­ջին ու­սուցի­չը» վի­պակն էր ան։ Կը յի­շեմ, Լու­սի­կը, այդ հէ­քիաթի աշա­կերտ-կեր­պարնե­րէն մէ­կը ու­սուցիչ Մա­մեանին ըսաւ. «Դուք մեր վեր­ջին ու­սուցիչն էք»։ Մա­մեանը պա­տաս­խա­նեց. «Վեր­ջին ու­սուցիչ չի լի­նում»։

Վեր­ջին մայ­րա­քաղա­քի եր­գը

Այս գի­շեր ու­զե­ցի հայ­կա­կան եր­գե­րու «վեր­ջին» հնչիւ­նը լսել։ Իմաս­տուն էին անոնք. «Շատ մի ատի, գի­տե՞ս, վեր­ջում սի­րել կայ / Ասի՝ շատ մի՛ սի­րի, վեր­ջում ատել կայ», Գու­սան Շա­հէն։ Յու­սա­լի էին անոնք. «Ձա­խորդ օրե­րը ձմռան նման կու գան ու կ’եր­թան, / Վհա­տելու չէ, վերջ կ’ու­նե­նան, կու գան ու կ’եր­թան», աշուղ Ճի­ւանի։ Խրա­տական էին անոնք. «Ինչ բան սկիզբ ու­նի՝ վերջ էլ կ’ու­նե­նայ, / Ոչ ոք մնա­լու չէ միշտ շքեղ, սո­խակ», դար­ձեալ Աշուղ Ճի­ւանի։ Իսկ, երա­ժիշտ, եր­գիչ, բա­նաս­տեղծ, նկա­րիչ, «Առա­քեալ­ներ» ռոք խումբի հիմ­նա­դիր եւ երեք տա­րի Երե­ւան քա­ղաքի գլխա­ւոր ճար­տա­րապետ Ար­թուր Մես­չեանը 2010 թո­ւակա­նին ահա­զան­գող երգ մը հրա­պարա­կեց՝ «Ահա եւ վերջ»։ Անոր խօս­քե­րը զգու­շացնող էին եւ սթա­փեցու­ցիչ. «Վերջ յա­րաժամ եւ յա­րատեւ, / Իբ­րեւ վեր­ջին փա­կուող մի էջ, / Եւ վե­րադարձ չկայ ար­դէն։ / Օ՜ հա­րազատ, խզո­ւած ձայ­ներ, / Դու իմ վեր­ջին, վեր­ջին աղօթք, / Բան­տո­ւած հո­գու արո­ւար­ձաններ, / Շղթա­յակիր ու մե­նաւոր։ / Ահա եւ վերջ… / Օ՜ անա­ւարտ, վեր­ջին իմ երգ, / Դու իմ վեր­ջին մայ­րա­քաղաք»։

Հնչեց վեր­ջին ան­գամ

Թամ­զա­րա պա­րի փոր­ձը վեր­ջա­ցաւ։ Աշա­կերտնե­րը որո­շեցին հան­դի­սաս­րա­հի պա­տի վրայ «Վեր­ջին Զանգ» եր­գի բա­ռերը եւ «Վեր­ջին Ու­սուցի­չը» վի­պակէն մէջ­բե­րումներ գրել։ Այժմ նաեւ իր վեր­ջին տա­ռին հա­սաւ յօ­դուածս։ Վեր­ջա­կէտ մը չէ սա։ Շա­բաթ մը վերջ կը ծրագ­րեմ նոր յօ­դուա­ծով ձե­զի ներ­կա­յանալ, մին­չեւ այն ժա­մանակ վա­յելենք Թա­թա Սի­մոնեանի եր­գը.

Ու հնչեց զան­գը հնչեց

Ու հնչեց վեր­ջին ան­գամ

Վեր­ջին ծա­ղիկ­նե­րով

Մի քիչ թաց աչ­քե­րով

Կա­րօտե­լու եմ ես

Դպրոցն ու բո­լորին

Բայց ինչ արած

Մնաք բա­րով…