Քիւրքչիւկիլ բանախօսեց Եսայեան Միութեան մէջ

Արաս հրա­­տարակ­­չա­­­տու­­նը ար­­դա­­­րաց­­նե­­­լով հետզհե­­տէ ակա­­դեմիայի մը վե­­րածո­­ւելու տես­­լա­­­կանը, կը ծա­­ւալէ իր գոր­­ծունէու­­թեան դաշ­­տը։ Այսպէս հրա­­տարակ­­չա­­­տան եր­­դի­­­քին տակ ան­­ցեալին ակա­­նատես եղած էինք զա­­նազան դա­­սըն­­թացքնե­­րու կի­­րառ­­ման։

Ծա­­ւալու­­մը իր հետ կը ներ­­կա­­­յաց­­նէ նոր պա­­հանջներ եւ լու­­ծումներ։ Այսպէս հրա­­տարակ­­չա­­­տան կազ­­մին մէջ նախ գո­­յացաւ «Եսա­­յեան» սրահ մը եւ աւե­­լի ուշ ալ «Եսա­­յեան Միու­­թիւն» անո­­ւանու­­մով նոր կազ­­մա­­­կեր­­պութիւն մը։ Թէ՛ հրա­­տարակ­­չա­­­տու­­նը եւ թէ միու­­թիւնը կը գոր­­ծեն «Խտի­­ւեալ Փա­­լաս» շէն­­քի տար­­բեր յար­­կե­­­րուն վրայ։

Միու­­թիւնը նա­­խորդ շա­­բաթ օր հիւ­­րընկա­­լեց Թուրքիոյ յե­­ղափո­­խական եւ հա­­մայ­­նա­­­վար շրջա­­նակ­­նե­­­րու հա­­մար շատ ծա­­նօթ անուն մը՝ Մա­­սիս Քիւրքչիւ­­կի­­­լը։

Այդ օր Քիւրքչիւ­­կիլ անդրա­­դար­­ձաւ Մի­­սաք Մա­­նու­­շեանի եւ անոր զի­­նըն­­կերնե­­րու ֆա­­շիզ­­մի դէմ մղած պայ­­քա­­­րին։ Ան նիւթ առաւ ժա­­մանա­­կահա­­տուա­­ծը, Մա­­նու­­շեանի եւ ըն­­կերնե­­րու դի­­մադ­­րութիւ­­նը կա­­պակ­­ցե­­­լով Իս­­փա­­­նիոյ քա­­ղաքա­­ցիական պա­­տերազ­­մին։

Այդ պա­­տերազ­­մին եւս կա­­րեւոր դե­­րակա­­տարու­­թիւն ու­­նե­­­ցած էր «Հա­­մաշ­­խարհա­­յին Ջո­­կատ»ի կա­­մաւոր մար­­տիկնե­­րը։

Իսկ Մա­­նու­­շեան ինք ան­­ձամբ ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թե­­­նէ մա­­զապուրծ փրկո­­ւած մարդ գի­­տէր թէ ինչ կը նշա­­նակէ ֆա­­շիզ­­մի դէմ ազա­­տու­­թեան տեն­­ջով պայ­­քա­­­րիլ։

Ատե­­նախօ­­սը մա­­նաւանդ ընդգծեց պան­­թէոնա­­կանաց­­ման գոր­­ծընթա­­ցի նե­­րառած առանձնա­­յատ­­կութիւննե­­րը։ «Մա­­նու­­շեան պան­­թէոնա­­կանա­­ցող առա­­ջին ոչ ֆրան­­սա­­­ցի ան­­հատն է։ Առա­­ջին գաղ­­թա­­­կանը, առա­­ջին հա­­մայ­­նա­­­վարը»։

Նշենք որ այս ելոյ­­թին նա­­խոր­­դող շա­­բաթ օրո­­ւան Քա­­յուշ Չա­­լըք­­ման Կավ­­րի­­­լոֆ եւ Նո­­րա Թա­­թարեան բա­­նախօ­­սած էին Զա­­պէլ Եսա­­յեանի մասին։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ