ԱՌՕՐԵԱՅ

ԱՌՕՐԵԱՅ Դեռ ի՞նչ փորձանք կայ մեր գլխուն

Նախորդ Շա­­բաթ առա­­ւօտ Ան­­գա­­­րայի Կա­­յարա­­նին առ­­ջեւ պայ­­թող ռումբերուն տե­­ղի տուած ցնցումնե­­րը մին­­չեւ օրս կը շա­­րու­­նա­­­կուին։ Թեր­­թիս հրա­­տարա­­կութեան պատ­­րաստուած պա­­հուն Ան­­գա­­­րայի Բժիշկնե­­րու Կա­­ճառը զո­­հուած­­նե­­­րուն թի­­ւը կը յայ­­տա­­­րարէր 106։
ԱՌՕՐԵԱՅ Վերամուտը իր հոգերով

28 Սեպտեմբերը ուսման տարեշրջանի բացումն է Թուրքիոյ տարածքին։ Այդ օր 18 միլիոն աշակերտներ մուտք գործեցին դպրոցներէ ներս, ամբողջ ինը ամիսներ ինչ-ինչ դժուարութիւններ յաղթահարելու միտումով։
ԱՌՕՐԵԱՅ Գաղթի ճամբան 80 տարի ետք

Հայրս ծնած էր Տի­յար­պէ­քիրի Հազ­րօ քա­ղաքը։ 1930-ին ինը տա­րեկան էր երբ իր ծնող­նե­րուն հետ գաղ­թեց դէ­պի Հա­լէպ։ Անհրա­ժեշտ ճամ­բորդու­թիւն մըն էր այս։ Մեծ մայրս ու մեծ հայրս ցե­ղաս­պա­նու­թեան տա­րինե­րուն իրենց ըն­տա­նիքին կա­րեւոր մա­սը կորսնցու­ցած որ­բեր էին։ Դի­մադ­րե­ցին բռնի իս­լա­մաց­նե­լու հո­սան­քին եւ Հազ­րօն լքե­լով ապաս­տա­նեցան Տի­յար­պէ­քիր։ Բայց այս տեղն ալ ապա­հով չէր իրենց հա­մար, ու այսպէ­սով հե­տեւե­ցան իրենցմէ առաջ գաղ­թած բա­րեկամ­նե­րու, ազ­գա­կան­նե­րու ու­ղիին ու հա­սան Սու­րիա։
ԱՌՕՐԵԱՅ Բայց դեռ բանտարկուած

Աւե­լի քան 11 տա­րի բան­տարկութեան դա­տապար­տուած Սե­ւան Նշա­նեան կը փո­խադ­րուի աւե­լի մեղմ պայ­մաններ ու­նե­ցող Սուլթան Հի­սարի Բաց Ար­գե­լանո­ցը։ Ան այս օրե­րուս ժա­մանա­կաւոր ազա­տու­թիւն մը կ՚ապ­րի, որուն շնոր­հիւ յա­ջողե­ցանք իր հետ կապ հաս­տա­տել։