Ժամանակի հետ Շահարկումներ

ՌՈՒԲԷՆ ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ
ՍԵՆ-ՌԱՖԱՅԷԼ

«Դժբախտ է այն ազգը եւ
դժբախտ կը մնայ,

որ օտարի կարօտ կը լինի։
Ոչ ոք իր հոգու

համար մեզ չի օգնի. նա պէտք է
տասը բան առնէ մեզանից,
որ մի բան տայ»։

Րաֆֆի

Համաշխար­հայնա­ցու­մի ար­շա­ւը կա­մայ թէ ակա­­մայ հսկա­­յական փո­­փոխու­­թիւններ ստեղ­­ծեց երկրնե­­րի, ժո­­ղովուրդնե­­րի կեն­­ցա­­­ղի, ապ­­րե­­­լակեր­­պի, քա­­ղաքա­­կան գա­­ղափա­­րախօ­­սու­­թեան, բա­­րոյա­­կան եւ մշա­­կոյ­­թի ոլոր­­տի, ար­­դիւնա­­բերու­­թեան եւ ան­­ձի հո­­գեբա­­նու­­թեան վրայ։ Ար­­մա­­­տանում է այն տհաճ տպա­­ւորու­­թիւնը, թէ հա­­ւաքա­­կան տգի­­տու­­թիւնը, պար­­զա­­­միտ տխմա­­րու­­թիւնը դառ­­նում են տի­­րակալ ամե­­նու­­րէք։ Ինքնու­­րոյն լի­­նելը, որ ան­­հա­­­տակա­­նու­­թեան նշան էր, ան­­յայտա­­ցել է, քա­­ղաք­­ներ, շէն­­քեր, մար­­դիկ եւ խմբեր ամէն տե­­սակով նման­­ւում են իրար թէ՛ տես­­քով, թէ՛ հո­­գեբա­­նու­­թեամբ ու կե­­ցուած­­քով, ան­­շուշտ բա­­ցառու­­թիւննե­­րը յար­­գե­­­լի են։

Այս ձա­­խողումնե­­րից ան­­մաս չի մնա­­ցել մեր աւե­­տեաց եր­­կի­­­րը, ո՚ւր նոյն երե­­ւոյթնե­­րը տե­­ղական երանգնե­­րով դառ­­նում են յա­­ճախ աննպա­­տակ եւ անըն­­դունե­­լի, մեր առ­­ջեւ եղած մար­­տահրա­­ւէր­­նե­­­րին դի­­մակա­­յելու դժո­­ւար պայ­­մաննե­­րի հա­­մեմատ։ Իրաւ է, որ չհաս­­կա­­­ցանք մեր ճա­­շակով եւ մեր պա­­հանջնե­­րի հա­­մեմատ նոր եր­­կիր կա­­ռու­­ցե­­­լու այն ճա­­կատագ­­րա­­­կան պա­­հը, որ մեզ էր տրա­­մադ­­րո­­­ւած 90-ական­­նե­­­րին, նոյ­­նիսկ անգնա­­հատե­­լի զո­­հերի գնով ձեռք բե­­րուած յաղ­­թա­­­նակը աւե­­լի զօ­­րաց­­րեց թշնա­­մուն մեզ հասցնե­­լով 44-օրեայ դժոխ­­քին։

Պարզ է, որ երե­­ւոյ­­թը նաւթ չու­­նե­­­նալը չէր, այլ առողջ բա­­նակա­­նու­­թեան բա­­ցակա­­յու­­թիւնը եւ սնա­­փառու­­թեան եւ աչա­­ռու լի­­նելու ախ­­տը, որ հա­­մակել էր մեր են­­թադրեալ քա­­ղաքա­­կան այ­­րե­­­րին, որ երեք տաս­­նա­­­մեակ կու­­րօ­­­րէն բա­­ժակա­­ճառի նմա­­նուող ելոյթնե­­րով, ոչ մէկ որե­­ւէ լուրջ ներդրում արե­­ցին, թէ՛ տնտե­­սական, թէ՛ բա­­րոյա­­կան քա­­ղաքա­­կանու­­թեան, թէ՛ դի­­ւանա­­գիտու­­թեան ոլոր­­տում, այլ մեծ յա­­ջողու­­թեամբ աւե­­րեցին այն ժա­­ռան­­գութիւ­­նը, որ գրա­­ւել էին՝ ստեղ­­ծե­­­լով այն թե­­րաճ հա­­սարա­­կու­­թիւնը, որ ու­­նենք այ­­սօր, առա­­ջին հեր­­թին դնչկալ դնե­­լով եղած մտա­­ւորա­­կանու­­թեան բե­­րանին, նրան հրե­­լով դէ­­պի լու­­սանցքա­­յին տա­­րածք, ոմանց կա­­շառե­­լով, միւսնե­­րին լռեց­­նե­­­լով։ Ցա­­ւօք այդ արա­­տը դար­­ձել էր ապ­­րե­­­լակերպ։

Հնա­­րաւո՞ր էր, կամ կա­­րո՞ղ էինք ան­­կա­­­խու­­թիւն հռչա­­կած երկրում՝ նոր լուրջ հիմ­­քե­­­րի վրայ դրո­­ւած հա­­մակարգ կեր­­տել, ինչպէս արե­­ցին Իս­­րա­­­յէլը եւ Սին­­գա­­­պու­­րը, որոնց օրի­­նակը առ­­կայ էր։ Այո, ի նկա­­տի ու­­նե­­­նալով հա­­սարա­­կու­­թեան մէջ տի­­րող նո­­ւիրու­­մը եւ զո­­հուե­­լու պատ­­րաստա­­կամու­­թիւնը յա­­նուն հայ­­րե­­­նիքի, որին յա­­ջոր­­դեց աղէ­­տալի ար­­տա­­­գաղ­­թը՝ յայտնի են նրա պատ­­ճառներն ու հե­­տեւանքնե­­րը։ Իրաւ է նաեւ, որ հեշտ է առանց որե­­ւէ պա­­տաս­­խա­­­նատո­­ւու­­թեան քննար­­կել եւ վեր­­լուծել ան­­ցեալի սխալ­­նե­­­րը, բայց կան, որ ան­­նե­­­րելի են հա­­ւաքա­­կան բա­­նակա­­նու­­թեան բա­­ցակա­­յու­­թեամբ եւ գաղտնիք չէ, որ պաշ­­տօն էին ստա­­նում պա­­տահա­­կան կամ ըն­­տա­­­նիքի ապի­­կար ան­­դամներ, որոնք փայ­­լուն ձե­­ւով սա­­տարե­­ցին ար­­դիւնա­­բերու­­թեան ոչնչաց­­մա­­­նը։

Ին­­չով է տար­­բեր ար­­դի վի­­ճակը ան­­ցեալից։

Իմաս­­տով մեծ չէ տար­­բե­­­րու­­թիւնը, միայն դէմ­­քերն են այ­­լա­­­զան, մինչ ապի­­կարու­­թեան աս­­տի­­­ճանն է բարձրա­­ցել, բայց նոյն ուժգնու­­թեամբ իրար յօ­­շոտե­­լով փոր­­ձում են եր­­կի­­­րը փրկել, բայց ան­­յայտ է, թէ ու­­մի՞ց եւ ինչպէ՞ս, առանց հաս­­կա­­­նալու, որ եր­­կի­­­րը ա՛յդ փրկիչ­­նե­­­րից փրկո­­ւելու ստոյգ կա­­րիք ու­­նի։ Ցա­­ւալի է, որ բնակ­­չութեան ճնշող մա­­սը, մտա­­ւորա­­կանու­­թիւնը նե­­րառեալ, իր վրդով­­մունքը լռու­­թեամբ է յայտնում՝ լքե­­լով ընտրու­­թիւննե­­րը, այլ նոր լու­­ծում դեռ չի գտնո­­ւած, իսկ սուտ ու կեղծ կա­­շառուած փո­­ղոց փա­­կող­­նե­­­րը այն աս­­տի­­­ճան վստա­­հու­­թիւն են ձեռք բե­­րել, լկտիու­­թեան եւ լրբու­­թեան հետ մէկ­­տեղ, որ հայ­­րե­­­նաբ­­նակնե­­րի մե­­ծամաս­­նութեանը թուրք անուան տակ փո­­ղոցում ալե­­հեր­­նե­­­րի են ծե­­ծում այ­­լա­­­խոհ լի­­նելու պատ­­րո­­­ւակով, իրենք իրենց երկրի ուղղա­­միտ, ար­­ժա­­­նի օրի­­նական տէ­­րը հա­­մարե­­լով։ Ող­­բամ քեզ, եր­­կիր, որ նման ար­­կա­­­ծախնդիր­­ներ, եր­­բեմն ու­­սեալ եւ տիտ­­ղո­­­սաւոր, դեռ չեն հաս­­կա­­­ցել, թէ որե­­ւէ երկրի ընտրո­­ւած ղե­­կավա­­րը, բո­­լորի եւ ոչ իրեն քո­­ւէար­­կողնե­­րի ներ­­կա­­­յացու­­ցիչն է եւ պար­­տա­­­դիր յար­­գանքի ար­­ժա­­­նի։

Թե­­րեւս տե­­ղին է նշել, որ բարձրա­­գոյն պաշ­­տօն եւ աթոռ զբա­­ղեց­­նող ան­­ձը՝ իր դիր­­քին հա­­մեմատ կե­­ցուածք եւ բա­­ռապա­­շար պէտք է ու­­նե­­­նայ։ Մուրճը ձեռ­­քին եւ «բո­­լորին պի­­տի կզեց­­նենք» բա­­ռերով ամ­­բիոն ել­­նե­­­լը վար­­չա­­­պետի կող­­մից վա­­յել եւ իրա­­ւացի չէր, որի դի­­մաց հա­­կադիր­­նե­­­րը աւե­­լի հե­­ռու գնա­­լով ամէն տե­­սակի պիղծ ու անշնորհք բա­­ցական­­չութիւննե­­րով փո­­ղոց են փա­­կում եւ եթէ այդ ամ­­պա­­­գոռ­­գոռ կո­­չերին հա­­ւատանք, ար­­դէն մի քա­­նի ան­­գամ ազա­­տուած Շու­­շին ու Հադ­­րութը պի­­տի մեր ձեռ­­քին լի­­նէին։ Միեւ­­նոյն ժա­­մանակ փո­­ղոցա­­յին մա­­կար­­դա­­­կի վէ­­ճերի ու ծեծկռտու­­քի հար­­թակ դարձնել ԱԺ-ի տա­­րած­­քը նոյնքան անըն­­դունե­­լի եւ ան­­պատկառ է, իսկ պատ­­գա­­­մաւոր­­նե­­­րի բա­­ցակա­­յու­­թիւնը նիս­­տե­­­րից՝ խա­­փանա­­րարու­­թեան հա­­մազօր, ոչ մէկ ար­­դա­­­րացում ու­­նի։

Ինչ որ կա­­րեւոր մի բան(եր) սխալ է մեր երկրում եւ մի­­թէ այդ չէր պատ­­ճա­­­ռը, որ ու­­նե­­­ցանք դժո­­խային 44 օրը, որ ան­­նա­­­խադէպ չէր եւ ամէն ան­­գամ, երբ թշնա­­մին փորձ էր անում ներ­­խուժել եւ ար­­ժա­­­նի հա­­կահա­­րուած ստա­­նալով հե­­ռանում՝ ան­­մի­­­ջապէս հա­­մալ­­րում էր իր զի­­նանո­­ցը, իսկ մե­­րոնք՝ նոյն քայ­­լե­­­րին դի­­մելու փո­­խարէն հա­­ւասա­­րակշռու­­թեան մի­­տու­­մով, ապա­­րանքներ էին կա­­ռու­­ցում եւ այ­­սօր փնտռում, թէ ո՞վ է պար­­տութեան եւ հսկա­­յական կո­­րուստնե­­րի պա­­տաս­­խա­­­նատուն եւ չեն հա­­մար­­ձակւում ըն­­դունել, որ բո­­լորը մեղ­­սա­­­կից են։

Ի՞նչ յոյս ու­­նէին նո­­ւաստ պե­­տական այ­­րե­­­րը, երբ հնա­­րաւո­­րու­­թիւնը կար նախ­­կին 447 գոր­­ծա­­­րանը, որ անո­­ւանի էր եւ ճա­­նաչո­­ւած նախ­­կին կար­­գե­­­րի օրե­­րին, աւե­­րակի վե­­րածե­­ցին, փո­­խանակ առի­­թից օգ­­տո­­­ւելով ռազ­­մա­­­կան ար­­դիւնա­­բերու­­թիւն զար­­գացնել՝ Իս­­րա­­­յէլին նմա­­նուե­­լով, որ ար­­տադրում եւ նո­­րագոյն բարձր որա­­կի զէն­­քեր է մա­­տակա­­րարում ամ­­բողջ աշ­­խարհին եւ ին­­չո՞ւ հնա­­րաւոր չէր գոր­­ծակցել նրանց հետ եւ սփիւռքում ապ­­րող մաս­­նա­­­գէտ­­ներ հրա­­ւիրե­­լու փո­­խարէն՝ երկրում եղած­­նե­­­րին են­­թարկել ար­­տա­­­գաղ­­թի՝ գլխա­­տելով գի­­տական հիմ­­նա­­­կան նե­­րու­­ժը։

Ներ­­քին հա­­մոզ­­մունք ու­­նեմ, որ մեր երի­­տասարդնե­­րի ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծա­­­կան ու­­նա­­­կու­­թիւննե­­րը այնքան լայն են, որ պէտք եղած պայ­­մաննե­­րը ապա­­հովե­­լու դէպ­­քում կա­­րող են հրաշքներ գոր­­ծել։ Առի­­թը ու­­նե­­­ցայ լսել հա­­յազ­­գի նո­­բելեան մրցա­­նակի դափ­­նե­­­կիր կեն­­սա­­­բան Ար­­տեմ Փու­­թա­­­փու­­թեանի դրա­­կան գնա­­հատա­­կանը Երե­­ւանի Թու­­մօ դպրո­­ցի աշա­­կեր­­տութեան մա­­սին, որ հա­­յի կեր­­պա­­­րը միայն փո­­ղոցի ցոյ­­ցե­­­րին ան­­վա­­­յել կե­­ցուած­­քով աղմկե­­լը չէ։ Բա­­զում են, որ խո­­նար­­հա­­­բար իրենց վի­­ճակին յար­­մա­­­րուե­­լով քարշ են գա­­լիս, իսկ եթէ նրանց սա­­տարե­­լու մի­­ջոց­­ներ ստեղ­­ծո­­­ւեն ու­­սա­­­նելու հայ­­րե­­­նի եւ բո­­լոր օտար նշա­­նաւոր բարձրա­­գոյն հա­­մալ­­սա­­­րան­­նե­­­րում՝ տունդար­­ձի պայ­­մա­­­նով, կարճ ժամ­­կէ­­­տում կա­­րող ենք ու­­նե­­­նալ մաս­­նա­­­գէտ­­նե­­­րի բոյլ՝ շատ կա­­րեւոր ոլորտնե­­րում։ Այս կա­­րող է լի­­նել մեր երկրի ապա­­գայի յա­­ջողու­­թեան գրա­­ւական­­նե­­­րից մէ­­կը։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ