Ուրախութիւնը կ՚աճի բաժնելով

Անցեալին դէպի Հայաստան զբօսաշրջութեան անցուդարձերուն համար խորհուրդ կը տրուէր աշ­նան ամիս­նե­րը։ Հայ­րե­նի եր­կի­րը հետզհե­տէ ձեր­բա­զատուած է եղա­նակա­յին այդ սահ­մա­նու­մէն եւ կա­րելի է ըսել որ տա­րուայ բո­լոր ամիս­նե­րը ձեռնտու են Հա­յաս­տան այ­ցե­լելու հա­մար։ Այս ար­դիւնքը կա­րելի եղաւ շնոր­հիւ լաւ կազ­մա­կեր­պուած մի­ջոցա­ռումնե­րու։

Անցեալին դէպի Հայաստան զբօսաշրջութեան անցուդարձերուն համար խորհուրդ կը տրուէր աշ­նան ամիս­նե­րը։ Հայ­րե­նի եր­կի­րը հետզհե­տէ ձեր­բա­զատուած է եղա­նակա­յին այդ սահ­մա­նու­մէն եւ կա­րելի է ըսել որ տա­րուայ բո­լոր ամիս­նե­րը ձեռնտու են Հա­յաս­տան այ­ցե­լելու հա­մար։ Այս ար­դիւնքը կա­րելի եղաւ շնոր­հիւ լաւ կազ­մա­կեր­պուած մի­ջոցա­ռումնե­րու։ Նա­խորդ շա­բաթա­վեր­ջին իր աւար­տին հա­սաւ տա­րուէ տա­րի կա­տարե­լագոր­ծուող «Ոս­կէ Ծի­րան» կի­նօփա­ռատօ­նը։ Յա­ռաջի­կայ շա­բաթա­վեր­ջին կը մեկ­նարկէ Հա­մահայ­կա­կան մար­զա­կան խա­ղերը։ Ու­րախ երե­ւոյթ է տես­նել որ այս տա­րի բա­ցի Իս­թանպու­լէն Տի­յար­պէ­քիր, Տէր­սիմ, Մա­լաթիա, Պիթ­լիս, Սա­սուն քա­ղաք­նե­րը, Մու­սա Լե­րան Վա­քըֆ­լը գիւ­ղը եւ Պոլ­սոյ Սա­մաթիա թա­ղը ներ­կա­յաց­նող խումբեր աւե­լի քան 730 հո­գի հա­շուող պա­տուի­րակու­թիւնով կը մաս­նակցին Հա­մահայ­կա­կան խա­ղերուն։

Մինչ այդ Արեւմտեան Հա­յաս­տա­նի մէջ ալ թափ ստա­ցած է ինքնա­ճանաչ­ման եւ մշա­կոյ­թի աւան­դը պահ­պա­նելու ձօ­նուած մի­ջոցա­ռումնե­րը։

Սուրբ Աս­տուածած­նի Վե­րափոխ­ման Տօ­նը եւ աւան­դա­կան Խա­ղող Օրհնէ­քը եր­ջանկա­յիշա­տակ Շա­հան Սրբա­զան Սվա­ճեանի անուան հետ նոյ­նա­ցած ձե­ւով եր­կար տա­րիներ կը տօ­նուէր Պոլ­սոյ Քար­թալ թա­ղամա­սի Սուրբ Նշան եկե­ղեց­ւոյ մէջ։ Կի­լիկիոյ տա­րած­քին նոյն տօ­նը հաս­ցէագ­րուած է Մու­սա Լե­րան Վա­քըֆ­լը գիւ­ղի Ս. Աս­տուածած­ին եկե­ղեց­ւոյ։ Գիւ­ղի նախ­կին բնա­կիչ­ներ եւ ուխտա­ւոր­ներ կը սի­րեն այս պատ­մա­կան եկե­ղեց­ւոյ մէջ աւան­դութիւն դար­ձած տօ­նակա­տարու­թիւննե­րուն մաս­նակցիլ եւ աւան­դա­կան հա­րիսա­յէն իրենց վի­ճակած բա­ժինը վա­յելել։ Ափ­սո­սան­քով յի­շենք որ եր­կար տա­րինե­րու ընդհա­տու­մէ ետք վեր­ջերս գո­յացած էին զա­նազան յար­մա­րու­թիւններ եւ այս գիւ­ղի նախ­կին բնա­կիչ­ներն ալ օգ­տուելով ձե­ւակեր­պա­կան դժուարու­թիւննե­րու վե­րացու­մէն Հալէպէն եւ Պէյրութէն ու­րա­խու­թեամբ կ՚այ­ցե­լէին իրենց ան­ցեալի բնօր­րա­նը եւ կը վա­յելէին իրենց նախ­նեաց այնքան քաղցր յի­շատակ­նե­րով փո­խան­ցած տօ­նական ապ­րումը։ Այս տա­րի Տի­յար­պէ­քիրի վե­րակա­ռու­ցուած Սուրբ Կի­րակոս եկե­ղեցին ալ կու գայ մաս կազ­մե­լու այս աւան­դա­կան ապ­րումնե­րուն։ Ար­դա­րեւ Ֆրան­սա­յէն Եր­կիր եւ Մշա­կոյթ Միու­թեան նա­խաձեռ­նութեամբ Տիգ­րա­նակերտ կու գան աւե­լի քան հա­րիւր ուխտա­ւոր­ներ Աս­տուածած­նի տօ­նը Տի­յար­պէ­քիրի մէջ նշե­լու համար

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ