Համահայկական չորս սիւները

Պիտի շարունակէի խօսքս «Ոսկէ Ծիրան»ի մասին, սակայն 6-րդ համահայկական խաղերը ստիպում են փոխել մտայնութիւնս եւ անդրադառնալ այս չափազանց կարեւոր իրադարձութեանը, որն աւելին է քան միջոցառում, աւելին է, քան խաղեր, աւելին է, քան հիւրընկալութիւն եւ միասնութիւն։ Թւում է, թէ զգացական շրջանը վաղուց անցել էինք, երբ հայերը մէկտեղուեցին համաժողովի 2002-ին, իսկ մինչ այդ 1999-ին առաջին անգամ անցկացրեցին համահայկական խաղերը։

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

dzovinarlok@gmail.com

Որքան կարելի է հիւր լինել սեփական հայրենիքում

Սակայն զգացական կողմը միշտ կը պահպանուի հին ու նոր սփիւռքա­­հայե­­րի հա­­մար, որոնց մէջ միշտ կը գտնուեն նրանք, ով­­քեր Հա­­յաս­­տա­­­նը կ՚այ­­ցե­­­լեն առա­­ջին ան­­գամ, իսկ ինչ վեր­­բերւում է հա­­յաս­­տանցի­­ներին, ապա ոմանք կա­­սեն, թէ որ­­քան շատ են հա­­յերը, որ­­քան գե­­ղեցիկ եւ ու­­ժեղ, միւս կող­­մից էլ կը զար­­մա­­­նան, թէ որ­­քան մեծ է ար­­տա­­­գաղ­­թի ծա­­ւալը, որով­­հե­­­տեւ այս մէկ­­տե­­­ղու­­մը ցու­­ցադրում ու ապա­­ցու­­ցում է առա­­ջին հեր­­թին այդ տխրահռչակ փաս­­տը։ Այնպէս որ մի զար­­մա­­­ցէք, տես­­նե­­­լով Օգոս­­տո­­­սի 2-ին Վազ­­գէն Սարգսեանի անուան Հան­­րա­­­պետա­­կան մար­­զա­­­դաշ­­տում լու­­սանկա­­րուած երկրի ղե­­կավա­­րու­­թեան 4 ան­­դամնե­­րի՝ նա­­խագահ Սերժ Սարգսեանի, Սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան դա­­տարա­­նի նա­­խագահ Գա­­գիկ Յա­­րու­­թիւնեանի, ԱԺ խօս­­նակ Գա­­լուստ Սա­­հակեանի, վար­­չա­­­պետ Յո­­վիկ Աբ­­րա­­­համեանի անժպիտ դէմ­­քե­­­րը։ Ժպի­­տը փոքր ինչ աշ­­խուժաց­­նում է Հա­­մահայ­­կա­­­կան խա­­ղերի կո­­միտէի նա­­խագահ Իշ­­խան Զա­­քարեանի դէմ­­քը, իսկ երկրի ղե­­կավա­­րու­­թիւնը իր օթեակից դի­­տում է ար­­տա­­­գաղ­­թի ան­­նա­­­խադէպ աշ­­խարհագ­­րութիւ­­նը, որի ան­­մի­­­ջական ճար­­տա­­­րապե­­տը հենց ինքն է։

Ռու­­սաստա­­նից եկել են 368 մար­­զիկներ 16 քա­­ղաք­­նե­­­րից. Մոս­­կուա, Փե­­թերսպուրգ, Դո­­նի-Ռոս­­տով, Վլա­­դիմիր, Վո­­րոնեժ, Տա­­գան­­րոգ, Եկա­­տերին­­պուրգ, Սո­­չի, Բար­­նաուլ, Չալ­­տիր, Ար­­մա­­­ւիր, Նո­­վոչեր­­կասսկ, Նիժ­­նի Նով­­գո­­­րոդ, Տիւ­­մեն, մի եր­­կու քա­­ղաքի անուններն էլ եր­­բեք չէի լսել, Շախ­­տի եւ Կո­­տել­­նի­­­կի։ Այդ վեր­­ջին քա­­ղաքը հա­­զիւ 40.000 բնակ­­չութիւն ու­­նի, եւ այդ գիւ­­ղա­­­քաղա­­քում են ապաս­­տան գտել հա­­ցի խնդիր ու­­նե­­­ցող հա­­յաս­­տանցի­­ները…

«Բա­­րի գա­­լուստ հայ­­րե­­­նիք,- ող­­ջունում է նա­­խագահ Սերժ Սարգսեանը,- ամե­­նակա­­րեւոր սկզբունքը մաս­­նակցու­­թիւնն է, այլ ոչ յաղ­­թա­­­նակը…»։ Այ­­նուհե­­տեւ գրան­­ցում է հա­­մահայ­­կա­­­կան խա­­ղերի առա­­ջըն­­թա­­­ցը. 1999-ից մէկ եր­­րո­­­դով աճել է մաս­­նա­­­կից երկրնե­­րի թի­­ւը՝ 23-ից հաս­­նե­­­լով 36։ Աճել է մաս­­նա­­­կից քա­­ղաք­­նե­­­րի թի­­ւը՝ 63-ից 171։ Մաս­­նա­­­կից­­նե­­­րի թի­­ւը 1.141-ից հա­­սել է 6.352։ Նախ­­կի­­­նում 7 մար­­զա­­­ձեւե­­րը այժմ 17 են դար­­ձել։

ԱՄՆ-ից 256 մար­­զիկ էր եկել 13 քա­­ղաք­­նե­­­րից. աւան­­դա­­­կան Քա­­լիֆոր­­նիայի քա­­ղաք­­նե­­­րին Լոս-Ան­­ճէ­­­լըս, Գլեն­­դեյլ, աւե­­լացել էր, օրի­­նակ, Ֆի­­նիք­­սը՝ Արի­­զոնա­­յի նա­­հանգ։ Ֆրան­­սիան ներ­­կա­­­յացաւ 144 մար­­զիկնե­­րով 9 քա­­ղաք­­նե­­­րից, որոնց մէջ ի թիւս աւան­­դա­­­կան Փա­­րիզ, Լիոն, Մար­­սել, Նիս, Վա­­լանս անուննե­­րին աւե­­լացել էր, օրի­­նակ, Իս­­սի-լէ-Մու­­լի­­­նօ քա­­ղաքը։ Յի­­րաւի աշ­­խարհագ­­րա­­­կան նոր նուաճումներ են ար­­ձա­­­նագրւում։

Որ­­տեղ վա­­ռուե­­ցին ջա­­հերը

Հա­­մահայ­­կա­­­կան 6-րդ խա­­ղերի ջա­­հերը վա­­րուե­­ցին Շու­­շիի Ս.Ամե­­նափրկիչ Ղա­­զան­­չե­­­ցոց տա­­ճարում, Լի­­բանա­­նի Ան­­թի­­­լիասի Ս.Գրի­­գոր Լու­­սա­­­ւորիչ եկե­­ղեցում եւ Վա­­նի Ախ­­թա­­­մար կղզու Ս. Խաչ տա­­ճարում, եւ այս տա­­ճար­­նե­­­րից ջա­­հերը ու­­ղե­­­ւորուեցին հա­­յաշատ երկրներ՝ Գա­­հիրէ­­յից դէ­­պի Պուէնոս-Այ­­րես, Լոս-Ան­­ճէ­­­լըս… որ­­տե­­­ղից հա­­սել են Տա­­դէյի վան­­քը Իրա­­նում, այ­­նուհե­­տեւ Սիւ­­նիք, Վա­­յոց Ձոր, Ար­­տա­­­շատ, Կիւմրի…Վա­­նից ջա­­հը ու­­ղե­­­ւորուել էր Պիթ­­լիս, Տիգ­­րա­­­նակերտ, Մուշ, Անի, Կարս, Ջա­­ւախք, Սար­­դա­­­րապատ, վեր­­ջա­­­պէս, ջա­­հերը մէկ­­տե­­­ղուե­­ցին Ս. Էջ­­միած­­նում, որ­­պէսզի ստա­­նան Ամե­­նայն Հա­­յոց Կա­­թողի­­կոսի օրհնու­­թիւնը։

Սփիւռքի ջա­­հը վա­­ռուեց Ան­­թի­­­լիասի Ս. Գրի­­գոր Լու­­սա­­­ւորիչ եկե­­ղեցում, որ­­տեղ Մե­­ծի Տանն Կի­­լիկիոյ Արամ Ա. Կա­­թողի­­կոսը չա­­փազանց կա­­րեւոր միտք ար­­տա­­­յայ­­տեց.

«Հա­­մազ­­գա­­­յին հա­­մահայ­­կա­­­կան այս խա­­ղերը մեր ժո­­ղովրդին հա­­մար մար­­տահրա­­ւէր, կոչ, պատ­­գամ եւ յի­­շեցում են, որ­­պէսզի մենք բո­­լորս՝ Հա­­յաս­­տան, Ղա­­րաբաղ, Սփիւռք միաս­­նա­­­բար հա­­մահայ­­կա­­­կան մտա­­ծողու­­թիւն ձե­­ւաւո­­րենք, անոր տա­­լով խորք, նպա­­տակ, ար­­ժէք ու հա­­մահայ­­կա­­­կան մտա­­ծողու­­թիւնը դարձնենք մեր մտա­­ծողու­­թեան, գոր­­ծե­­­լակեր­­պին ու կեն­­ցա­­­ղակեր­­պին առանցքա­­յին մտա­­հոգու­­թիւն»։

Ո՛վ չյու­­զուեց, դի­­տելով հա­­մահայ­­կա­­­կան խա­­ղերի բա­­ցու­­մը։ Երբ յայ­­տա­­­րար­­ւում էր Սպի­­տակ, Վա­­նաձոր, նոյ­­նիսկ Պուլղա­­րիա կամ ԱՄՆ, ոչ մի յուզմունք չէինք զգում, սա­­կայն երբ յայ­­տա­­­րարե­­ցին Սա­­սուն, Պիթ­­լիս, Տէր­­սիմ, Տիգ­­րա­­­նակերտ, Մու­­սա­­­լեռ, Իս­­թանպուլ, Վան, Մուշ, Սա­­մաթիա եւ այդ ամէ­­նը ներ­­կա­­­յացուեց ոչ թէ Թուրքիայի անուան ներ­­քոյ, այլ՝ Արեւմտեան Հա­­յաս­­տա­­­նի, ապա հա­­զիւ թէ որե­­ւէ մի հայ իր ներ­­սում ցնցում չապ­­րեց այդ պա­­հին, քան­­զի առա­­ջին ան­­գամ գի­­տակ­­ցուեց, որ Թուրքիան ըն­­դա­­­մէնը ժա­­մանա­­կակից եւ ժա­­մանա­­կաւոր տա­­րած­­քա­­­յին անուանում է, իսկ իրա­­կանում ան­­ցեալը 100 տա­­րի անց գլուխ է բարձրաց­­նում եւ սկսում կո­­չել իրե­­րը իրենց անուններով։ Այնպէս որ մի՛ ասէք, որ Վանի Ախթամար կղզում վառուեց Սփիւռքի ջահը, որովհետեւ իրականում վառուեց Արեւմտեան Հայաստանի ջահը եւ այսույետ Հայաստան, Արցախ, Սփիւռք սիւները կանգուն կը մնան միայն այն դէպքում, եթէ դրան աւելանայ չորրոդ սիւնը, որն է մեր կորսեալ, այժմ վերագիտակցուած հայրենիքը։ Բա՛ւ է, որ այն արմատաւորուի մեր գիտակցութեան մէջ։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ