Երիտասարդական բարեացակամութեան յաջող նախաձեռնութիւն

ԹՈՒՂՊԱ ԷՍԷՆ

ztugbaesen@gmail.com

Միացեալ Նա­հանգնե­րու «Պէ­նինկտըն Քա­լըճ» հա­մալ­սա­րանի մէջ ու­սա­նող Մե­լոտի Վար Էօն­կէլ այս օրե­րուս կ՚իրա­կանաց­նէ իր մշա­կած երաժշտա­կան նա­խագի­ծը։ «Սահ­մաննե­րը Հա­տող Մե­ղեդի­ներ» անուն նա­խագի­ծը իրա­կանու­թեան մէջ ծա­գեցաւ դա­սապա­հու մը ըն­թացքին։ Ու­սուցի­չը ամ­բողջ դա­սարա­նէն պա­հան­ջեց գե­ղարուես­տի որե­ւէ ճիւ­ղի մի­ջոցաւ «արուես­տը խա­ղաղու­թեան հա­մար» կար­գա­խօսով նա­խագիծ մը պատ­րաստել։ Էօն­կէ­լի չորս թուրքիացի եւ չորս հա­յաս­տանցի երի­տասարդ երա­ժիշտնե­րու հա­մագոր­ծակցու­թեան վրայ հիւ­սած նա­խագի­ծը դպրո­ցի կող­մէ առա­ջար­կուեցաւ «Տէյ­վիս» հիմ­նադրա­մին եւ ար­ժա­նացաւ 10 հա­զար տո­լար ար­ժո­ղու­թեամբ հո­վանա­ւորու­թեան։

Այսպէս նա­խագ­ծի առա­ջին փու­լը կա­յացաւ 10-18 Յու­լիս թուական­նե­րուն, Երե­ւանի մէջ։ Թուրքիացի չորս երա­ժիշտներ իրենց տա­րեկից­նե­րուն հետ փոր­ձե­ցին եր­կու մշա­կոյթնե­րու յա­տուկ ժո­ղովրդա­կան գոր­ծիքնե­րով կա­տարումներ եւ հա­մատեղ յօ­րինում։ 15 Յու­լի­սի խառ­նա­կու­թեան պատ­ճա­ռաւ յա­ջորդ փու­լը եր­կու շա­բաթուան յա­պաղու­մով մը սկսաւ այս ան­գամ Պոլ­սոյ մէջ։ Այժմ Ահ­մէտ Շա­ֆաք Չիզ­մազ, Փա­շա Կիւ­վէն, Ու­մուտ Աք­տաղ, Մե­լոտի Վար Էօն­կէլ, Հայկ Կա­րոյի Կա­րապե­տեան, Զա­րեհ Գալստեան, Ստե­փան Տէր Ղե­ւոն­դեան եւ Մատ­լե­նա Գալստեան մեծ աշ­խոյժու­թեամբ կը պատ­րաստուին 5 Օգոս­տոս Ուրբաթ օր Շիշ­լիի «Նա­զըմ Հիք­մէթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ կա­յանա­լիք հա­մեր­գին։

Ինքնին ող­ջունե­լու ար­ժա­նի նա­խաձեռ­նութիւն մըն է այս, որ կը բխի երի­տասար­դա­կան բա­րեացա­կամութենէ։