Բնականոնացումը Չ՚աճապարեր

44 օրեայ պա­տերազ­մի ըն­թացքին Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պետու­թիւնը 31 Դեկ­տեմբեր 2020 թո­ւակա­նէն սկսեալ թրքա­կան ար­տադրու­թիւննե­րուն դէմ շրջա­փակում գոր­ծադրած էր։ Այս որո­շու­մը աւե­լի ետք վե­ցամեայ հեր­թա­կանու­թեամբ եր­կու ան­գամ եւս յե­տաձ­գո­ւեցաւ։ Այժմ նկա­տի ու­նե­նալով Թուրքիոյ հետ յա­րաբե­րու­թիւննե­րու բնա­կանո­նաց­ման մեր­ձե­ցու­մի մը առ­կա­յու­թիւնը, Հա­յաս­տան միակող­մա­նի կեր­պով դադ­րե­ցու­ցած է թրքա­կան ար­տադրու­թեան դէմ շրջա­փակու­մը։ Կ՚ար­ժէ նշել թէ Թուրքիա եւ Ատրպէյ­ճան տա­կաւին կը շա­րու­նա­կեն սահ­մաննե­րը անանցնե­լի դարձնե­լով Հա­յաս­տա­նի դէմ գոր­ծադրած շրջա­փակու­մը։

Միւս կող­մէ Իս­թանպու եւ Երե­ւանի մի­ջեւ եր­թե­ւեկու­թիւնը ապա­հովե­լու հա­մար երկկող­մա­նի աշ­խա­տու­թիւն կը տա­րուի։ Հա­յաս­տա­նի անու­նով «Ֆլայ Ուան Ար­մե­նիա» եւ Թուրքիոյ կող­մէ ալ «Փե­կասուս» ըն­կե­րու­թիւննե­րը փո­խադար­ձա­բար դի­մում կա­տարած են եր­կու եր­կիրնե­րու քա­ղաքա­ցիական թռիչքնե­րու վար­չութիւննե­րուն չո­ւերթներ իրա­կանաց­նե­լու հա­մար։

Նա­խապէս «Ֆլան Ուան Ար­մե­նիա» այս մա­սին որո­շում կա­յացու­ցար եւ նոյ­նիսկ տոմ­սեր վա­ճառած էր։ Սա­կայն թղթա­բանու­թիւննե­րը անա­ւարտ մնա­լով չե­ղեալ հա­մարո­ւած էր այդ թռիչ­քը եւ տոմ­սակնե­րու ար­ժե­գինն ալ վե­րադար­ձուած ու­ղե­ւոր­նե­րուն։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ