ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Քաղաքականութիւն օճառի կաղապարներու վրայ

Արտա­­ռոց հա­­կասու­­թիւննե­­րը բնու­­թագրե­­լու հա­­մար թուրքե­­րէնը ու­­նի հրա­­շալի ասա­­ցուածք. «Էտ ի՞նչ պա­­հեցո­­ղու­­թիւն, էտ ինչ կա­­ղամ­­բի թուրշի»։ Բո­­լորս գի­­տենք թէ թթու անու­­նով յայտնի իր բո­­վան­­դա­­­կու­­թեան մէջ պա­­հած աղով ու թթո­­ւով, եր­­բեք չի հաշ­­տո­­­ւիր պա­­հեցո­­ղու­­թիւն կո­­չուած խնա­­յողու­­թեան հետ։ Դի­­տելով նախ Թուրքիոյ եւ ապա աշ­­խարհի զա­­նազան եր­­կիրնե­­րու մի­­ջազ­­գա­­­յին քա­­ղաքա­­կանու­­թիւնը՞ յա­­ճախ կը մտա­­բերենք այս ասա­­ցուած­­քը։

Երկրի ղե­­կավար­­ներ, պաշ­­տօ­­­նական կո­­չում ու­­նե­­­ցող մար­­դիկ ինչպէ՞ս կ՚ըլ­­լայ որ մէկ օրէն միւ­­սը այսքան մեծ քայ­­լե­­­րով կամ խօս­­քե­­­րով կը դրժեն իրենց նա­­խորդ ըսած­­նե­­­րը։

Առանց հե­­ռու եր­­թա­­­լու դի­­տենք Թուրքիոյ նա­­խագա­­հին այդ տե­­սակի հա­­կասա­­կան ելոյթնե­­րը։ Երբ խումբ մը կա­­մաւոր­­ներ դէ­­պի Պա­­ղէս­­տին մար­­դա­­­սիրա­­կան օգ­­նութիւն փու­­թացնե­­լու հա­­մար Կա­­պոյտ Մար­­մա­­­րա նա­­ւուն հետ կը նա­­ւար­­կէին դէ­­պի Մի­­ջերկրա­­կան, կը վա­­յելէին այդ ժա­­մանա­­կի վար­­չա­­­պետ Էր­­տո­­­ղանի քա­­ջալե­­րան­­քը։ Ապա իս­­րա­­­յէլեան զի­­նուոր­­ներ մի­­ջամ­­տե­­­ցին նա­­ւուն ցա­­մաք ել­­լե­­­լուն եւ մի­­ջազ­­գա­­­յին ջրե­­րու վրայ զի­­նեալ գոր­­ծո­­­ղու­­թիւնով սպան­­նե­­­ցին այդ կա­­մաւոր­­նե­­­րէն ոմանք։ Դէպ­­քը դի­­ւանա­­գիտա­­կան ճգնա­­ժամի մը վե­­րածուեցաւ Թուրքիոյ եւ Իս­­րա­­­յէլի պե­­տու­­թիւննե­­րու մի­­ջեւ։ Որոշ ժա­­մանակ անց, երբ հետզհե­­տէ կա­­րիք գո­­յացաւ միջ­­պե­­­տական յա­­րաբե­­րու­­թիւննե­­րը բա­­րելա­­ւելու, նոյն վար­­չա­­­պետը այս ան­­գամ հա­­սարա­­կու­­թեան աչ­­քե­­­րուն մէջ նա­­յելով կրցաւ հարց տալ թէ ո՞րու հարցնե­­լով ելած էին այդ ճամ­­բորդու­­թեան։

15 Յու­­լիս 2016-ին կա­­տարո­­ւած ան­­յա­­­ջող յե­­ղափո­­խու­­թեան փոր­­ձէն ետք ձեր­­բա­­­կալո­­ւեցաւ բազ­­մա­­­թիւ ու­­սա­­­նող­­ներ, որոնք կ՚ու­­սա­­­նէին զի­­նուո­­րական վար­­ժա­­­րան­­նե­­­րու մէջ։ Իրենց ու­­սուցիչ­­նե­­­րու եւ հրա­­մանա­­տար­­նե­­­րու հրա­­հան­­գին ըն­­դա­­­ռաջե­­լով փո­­ղոց իջ­­նող այդ պա­­տանի­­ներէն ոմանք դա­­ժանօ­­րէն գլխա­­տուե­­ցան Վոս­­փո­­­րի կա­­մուրջին վրայ։ Իսկ մնա­­ցեալ­­նե­­­րը կան­­խավճռո­­ւած դա­­տավա­­րու­­թիւնով ցկեանս բան­­տարկու­­թեան դա­­տապար­­տո­­­ւեցան։ Այդ նոյն տղա­­քը վեց տա­­րի անց ան­­պարտ հռչա­­կուե­­ցան նոյն դա­­տարան­­նե­­­րու վճիռ­­նե­­­րով։

Սե­­լահատ­­տին Տե­­միր­­թաշ վեց, իսկ Օս­­ման Քա­­ւալա հինգ տա­­րիներ ան­­ցուցին ճա­­ղերու ետին։ Հա­­ւանա­­կան իշ­­խա­­­նափո­­խու­­թիւնով մը կը կար­­ծո­­­ւի թէ եր­­կուքն ալ ազատ կ՚ար­­ձա­­­կուին։ Իսկ ո՞վ կրնայ հա­­տու­­ցել անոնց կեան­­քէն խլո­­ւած տա­­րինե­­րը։

Ամ­­բողջ եր­­կիր մը մեծ զար­­մանքով դի­­տեցինք Սաու­­տի Արա­­բիոյ գա­­հաժա­­ռանգ իշ­­խա­­­նի ար­­ժա­­­նացած պա­­տիւնե­­­րը։ Իշ­­խան մը, որ մին­­չեւ մօտ ան­­ցեալ ամե­­նածանր մե­­ղադ­­րանքնե­­րով հա­­լածուած անձն էր։

Վեր­­ջերս լու­­րեր հա­­սան թէ Թուրքիա յօ­­ժարած է Շո­­ւետի եւ Ֆի­­լան­­տիոյ ՆԱ­­ԹՕ-ի ան­­դա­­­մակ­­ցութեան։ Իս­­կոյն կը յի­­շենք նա­­խագահ Էր­­տո­­­ղանի տա­­կաւին քա­­նի մը օրեր առաջ ար­­տա­­­սանած խօս­­քե­­­րը. «Չե՛նք ար­­տօ­­­ներ որ Թուրքիոյ թշնա­­մի ահա­­բեկիչ­­նե­­­րուն ապաս­­տան դար­­ձած այս եր­­կիրնե­­րը ՆԱ­­ԹՕ-ի ան­­դա­­­մակ­­ցին»։ Հե­­տաքրքրա­­կան է որ իշ­­խա­­­նամէտ մա­­մու­­լը ինչպէս նա­­խորդ հո­հորտանքնե­­րը, այս ելոյթն ալ դի­­մաւո­­րեց մեծ ոգեւորու­­թեամբ, նման ետ­­դարձը Թուրքիոյ դի­­ւանա­­գիտա­­կան յա­­ջողու­­թիւնը հա­­մարե­­լով։

Մէկ բան շատ յստակ է, ոչ մէկ երկրի կա­­ռավա­­րու­­թիւն կրնայ լիակա­­տար վստա­­հու­­թիւն ներշնչել, քա­­նի որ բո­­լորին ոտ­­քե­­­րուն տակ օճա­­ռի կա­­ղապար­­ներ դի­­զուած են։

pakrates@yahoo.com

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ